Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KỸ THUẬT TRUY XUẤT FILE INI

KỸ THUẬT TRUY XUẤT FILE INI

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:

More info:

Published by: Have a nice day © 111411 on Nov 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2014

pdf

text

original

 
thu
t truy xu
t file .ini
 1/3
 ỹ ỹ
tthhuu
ttttrruu y yx xuu
ấ ấ 
ttFFiillee..iinnii 
Lu Buon Vinh
Khoa Công ngh
Thông tin, tr 
ườ 
ng
Đ
H Khoa h
c T
nhiên TP.HCM(thelastsamuraitor@yahoo.ca)
 Phiên b
n c
 p nh
t ngày 12/10/2004
Windows h
tr 
ợ 
vi
c truy xu
t t
 p tin ki
u
.ini
nh
ư
ví d
trong b
ng các hàm
đượ 
cgi
ớ 
i thi
u
sau
đ
ây. Chú ý, khái ni
m section ch
m
i ph
n trong t
 p tin b
t
đầ
u v
ớ 
i tên sectionl
ư
u tr 
d
ng
[tên section],
ti
ế
 p theo sau là các c
 p khoá –giá tr 
nh
ư
:
Size=12
.Ví d
:
[ChuongTrinh]Ten=Chuong trinh Rong VangLogo=rongvang.bmpThoiGianTraLoi=15SoCauHoiToiDa=16
Hàm cho s
l
ượ 
ng và danh sách tên các section
DWORD
GetPrivateProfileSectionNames
(LPTSTR
lpszReturnBuffer 
,// buffer nh
n danh sách các tên section tr
v
 DWORD
nSize
, // kích th
ướ
c bufferLPCTSTR
lpFileName
// tên file);
Danh sách các section (tên section) trong buffer, các tên section n
i ti
ế
 p
nhau cáchnhau b
ở 
i ký t
0.
buffer
ch
a tên các section tìm th
y trong file (ví d
có 3 section tên l
n
l
ượ 
t là
header, footer và slide,
thì buffer s
là “
header\0footer\0slide\0
”)
Ph
i tìm cách trích bufer thành m
ng các chu
i tên section.Ví d
:
LPSTR*buf=newchar[1000]; memset(buf,0,1000) GetPrivateProfileSectionNames(buf,1000,"d:\\abc.ini"); CStringArrayarr;for(inti=0;i<1000;i++) if( (i==0 &&buf[i]!=0) ||// dau chuoi
 
thu
t truy xu
t file .ini
 2/3
(i>0 &&buf[i]!=0 &&buf[i-1]==0))// chuoi tiep theo {char*temp= &buf[i]; arr.Add(temp); }intsectioncount=arr.GetSize(); delete[]buf;
Hàm truy c
p các c
p key-value c
a section
DWORD
GetPrivateProfileSection
(LPCTSTR
lpAppName
, // tên section c
n tríchLPTSTR
lpReturnedString 
, // return bufferDWORD
nSize
, // kích th
ướ
c bufferLPCTSTR
lpFileName
// tên file);
Buffer ch
a danh sách các c
 p khoá giá tr 
c
a section cho tr 
ướ 
c, n
i ti
ế
 p nhaucách nhau b
ở 
i ký t
0. Buffer ch
a tên các c
 p key-value tìm th
y trong section (ví d
trong section
Header
có các c
 p
Size=12
Style=Bold,
thì buffer s
Size=12
\0
Style=Bold\0
”)Ph
i tìm cách trích bufer thành m
ng các chu
i tên key ho
c
đế
m có bao nhiêu c
 pkhoá – giá tr 
.Ví d
:
GetPrivateProfileSection(”Header”,buf,1000,"d:\\abc.ini");
Hàm truy c
p giá tr
c
a m
t key trong m
t section
L
y giá tr
nguyên c
a khoá
UINT
GetPrivateProfileInt
(LPCTSTR
lpAppName
, // tên sectionLPCTSTR
lpKeyName
, // tên keyINT
nDefault
, // n
ế
u không tìm th
y thì s
d
ng giá tr
nàyLPCTSTR
lpFileName
// tên file );
 
L
y giá tr
chu
i c
a khoá
DWORD
GetPrivateProfileString
(LPCTSTR
lpAppName
, // tên sectionLPCTSTR
lpKeyName
, // tên keyLPCTSTR
lpDefault
,//n
ế
u không tìm th
y, s
d
ng giá tr
nàyLPTSTR
lpReturnedString 
, // destination bufferDWORD
nSize
, LPCTSTR
lpFileName
// initialization file name);
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
bhn2you liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->