Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VanLuong.blogspot.com 22243

VanLuong.blogspot.com 22243

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Bùi Văn Lương

More info:

Published by: Bùi Văn Lương on Nov 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
Website
: http://www.docs.vn 
Email
: lienhe@docs.vn 
Tel
 
(  
: 0918.775.368 
lêi nãi ®Çu
 Trong c«ng cuéc ®æi míi ®i lªn cña ®Êt níc, nÒn kinh tÕ nícta ®· chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒnkinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc.Qu¸ tr×nh chuyÓn®æi ®ã kh«ng nh÷ng ®· lµm thay ®æi mét c¸ch s©u s¾c nÒnkinh tÕ níc ta vÒ mÆt c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ chÕ vËn hµnh, quan hÖsë h÷u mµ cßn lµm xuÊt hiÖn nh÷ng h×nh thøc tæ chøc kinh tÕmíi, trong ®ã cã h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn (CTCP).ë níc ta, luËt c«ng ty ®· ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñnghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 21/12/1990. Tuy nhiªn,®èi víichóng ta ®©y vÉn lµ mét vÊn ®Ò míi mÎ, ch¼ng nh÷ng ®èi víihÇu hÕt c¸c tÇng líp nh©n d©n, mµ ngay c¶ ®èi víi c¸c doanhnghiÖp (DN) vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý cña nhµ níc. ChÝnh v× vËymµ cho ®Õn nay c«ng t¸c chØ ®¹o vµ triÓn khai thùc hiÖn CæphÇn ho¸ (CPH) vÉn cßn diÔn ra rÊt chËm so víi nhu cÇu ®ßi háitrªn thùc tÕ. Do ®ã, c¸c vÊn ®Ò xung quanh viÖc thµnh lËp c¸cCTCP cïng víi viÖc t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy tiÕntr×nh CPH vµ t¸c ®éng cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ ®ang ®ßi háiph¶i cã sù nghiªn cøu mét c¸ch ®óng ®¾n ®Ó ®a c¸c DoanhnghiÖp Nhµ níc (DNNN) tho¸t khái t×nh tr¹ng bÕ t¾c, lµm ¨n thualç, ®Ó DNNN thùc sù gvai trß chñ ®¹o, gãp phÇn lµm cho nÒnkinh tÕ níc ta æn ®Þnh vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. H¬n n÷a, tríc xuthÕ toµn cÇu ho¸ ngµy cµng diÔn ra m¹nh mÏ nh hiÖn nay ®ßi háiViÖt Nam ph¶i cã nh÷ng chuyÓn biÕn m¹nh mÏ nÒn kinh tÕ nh»mhéi nhËp víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi.
 
§æi míi vµ CPH DNNN lµ chñ tr¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ nícta ®Ó n©ng cao tÝnh n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ cña c¸c DNNN,n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ thÝch øng víi nÒn kinh tÕ thÞtrêng, thóc ®Èy ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. §æi míi vµCPH DNNN nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c DN ph¸t triÓn vÒ quym« vµ chÊt lîng ho¹t ®éng nhê huy ®éng ®îc vèn x· héi ph©nt¸n ë nh÷ng tè chøc vµ c¸ nh©n, lµ c¬ së ®Ó tËp trung sö dôngvèn thèng nhÊt. CPH DNNN nh»m ®¸p øng ®ßi hái cña sùnghiÖp CNH, H§H ®Êt níc, h×nh thµnh hÖ thèng DN hiÖn ®¹ithÝch øng víi nÒn s¶n xuÊt x· héi ho¸ ngµy cµng cao ë níc ta.
Nghiªn cøu ®Ò tµi: “
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nhtiÕn tr×nh CPH ë ViÖt Nam
” lµ ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng yªu cÇu®Æt ra ®èi víi DNNN nãi riªng vµ víi c¶ nÒn kinh tÕ nãi chung ë n-íc ta hiÖn nay. §©y lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa bøc thiÕt c¶ vÒ mÆt lýluËn vµ thùc tiÔn, lµ mét nhiÖm vô quan träng ®Æt ra cho c¸cDNNN trong xu thÕ ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ. §Ò tµi nµyrÊt hay vµ bæ Ých nhng do thêi gian vµ khu«n khæ cã h¹n, víi mét®Ò tµi cã nhiÒu vÊn ®Ò bµn tíi nh vËy l¹i chØ ®îc nghiªn cøu víitr×nh ®é cã h¹n cña mét sinh viªn nªn kh«ng thÓ tr¸nh kháinh÷ng thiÕu sãt trong bµi viÕt. Em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn®ãng gãp cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi viÕt cña em hoµn thiÖn h¬n.Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì vµ híng dÉn nhiÖtt×nh cña TiÕn sÜ §oµn Thu Hµ vµ c¸c thÇy c« trong Khoa Khoahäc Qu¶n lý trong qóa tr×nh em nghiªn cøu vµ viÕt ®Ò tµi nµy.2
 
Ch ¬ng I :Mét sè nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ CPH c¸c DN.
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn.
1. Kh¸i niÖm vÒ c«ng ty cæ phÇn
.
 
CTCP lµ c«ng ty cña mét tËp thÓ ( 2 ngêi trë lªn ) cã t c¸chph¸p nh©n trªn c¬ së gãp vèn. Nhng tÝnh tËp thÓ cña c¸c CTCPtrªn c¬ së vèn tËp trung cña c¸c cæ ®«ng cã b¶n chÊt kh¸cbiÖt víi c¸c xÝ nghiÖp tËp thÓ, hîp t¸c x· ®· tån t¹i l©u nay ë nícta.CTCP vÒ c¨n b¶n lµ mét d¹ng cña c«ng ty nÆc danh ( c«ngty hîp vèn ). Do ®ã, tríc khi thµnh lËp nhÊt thiÕt ph¶i cã ®iÒulÖ, trªn c¬ së ®ã mµ huy ®éng vèn. Sè vèn ho¹t ®éng cñac«ng ty khi thµnh lËp ®îc chia thµnh c¸c phÇn b»ng nhau gäi lµ
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->