Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VanLuong.blogspot.com 22250

VanLuong.blogspot.com 22250

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Bùi Văn Lương

More info:

Published by: Bùi Văn Lương on Nov 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
Website
: http://www.docs.vn 
Email
: lienhe@docs.vn 
Tel
 
(  
: 0918.775.368 
Ch¬ng INg©n hµng th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éngcho vay ®èi víi kinh tÕ ngoµi quèc doanh
I. Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng cho vay
1. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña Ng©n hµng th¬ng m¹i trong lÜnh vùc kinh doanh tiÒn
1.1Kh¸i niÖm Ng©n ng th¬ng m¹iNg©n ng th¬ng i t trong nh÷ng ngµnh c«ngnghiÖp l©u ®êi nhÊt. Ng©n hµng th¬ng m¹i ®Çu tiªn ®îc thµnhlËp vµo n¨m 1782 t¹i Mü.Khi s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn thóc ®Èy trao ®æi hµngho¸ vµ lu th«ng hµng ho¸ ®îc më réng trªn nhiÒu vïng. Tuy nhiªn,do cã sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c ®ång tiÒn ë nh÷ng vïng kh¸c nhaunªn ngêi ta ph¶i ®æi tiÒn ®Ó mua hµng ho¸. Do ®ã xuÊt hiÖnnh÷ng nhµ bu«n tiÒn gäi lµ “c¸c th¬ng gia tiÒn tÖ”, c«ng viÖccña hä lµ “®æi tiÒn”. Nhê cã ®æi tiÒn nªn c¸c ho¹t ®éng giao luhµng ho¸ ph¸t triÓn h¬n. ViÖc s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn ®·xuÊt hiÖn nhiÒu th¬ng gia giµu cã, hä kh«ng biÕt dïng tiÒn ®Ólµm g× vµ muèn cÊt gi÷ nã ë n¬i an toµn, khi ®ã ho¹t ®éng nhËngöi xuÊt hiÖn, ngßi göi ph¶i tr¶ lÖ phÝ. Cïng víi ho¹t ®éng göi tiÒn,ho¹t ®éng chi tr¶ hé còng h×nh thµnh. TiÒn lu«n n»m trong taynhµ bu«n tiÒn v× c¸c th¬ng gia thanh to¸n cho nhau nhng kh«ngai lÊy tiÒn cña m×nh ra. V× vËy nhµ bu«n tiÒn cã trong tay métkhèi lîng tiÒn kh¸ lín, trong khi ®ã nhiÒu ngêi cã nhu cÇu vèn ®Ós¶n xuÊt kinh doanh vµ ho¹t ®éng cho vay xuÊt hiÖn, nhµ bu«ntiÒn sÏ nhËn ®îc l·i cho vay. Lóc nµy nh÷ng ho¹t ®éng cña nhµbu«n tiÒn ®· thµnh mét nghÒ gäi lµ Ng©n hµng.Nh vËy, nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n ®Çu tiªn cña Ng©n hµng lµ®æi tiÒn, nhËn göi, chi tr¶ hé vµ cho vay. Cïng víi sù ph¸t triÓnnÒn kinh tÕ, c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña Ng©n hµng ngµy cµng ph¸ttriÓn phong phó vµ ®a d¹ng trªn ph¹m vi réng kh¾p.1
 
Website
: http://www.docs.vn 
Email
: lienhe@docs.vn 
Tel
 
(  
: 0918.775.368 
Cã nhiÒu kh¸i niÖm vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i. Theo LuËt, ph¸p lÖnh Ng©n hµng c¸c chøc tÝn dông®Þnh nghÜa: “Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét doanh nghiÖp thùchiÖn ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng tÝn dông” Theo luËt c¸c tæ chøc tÝn dông ®Þnh nghÜa: “Ng©n hµng th-¬ng m¹i lµ tæ chøc tÝn dông mµ ®îc thùc hiÖn tÊt c¶ nh÷ng ho¹t®éng kinh doanh tiÒn tÖ, lµm nhiÖm vô Ng©n hµng vµ c¸c ho¹t®éng kh¸c cã liªn quan”.1.2C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña Ng©n hµng th¬ng m¹iNg©n hµng th¬ng m¹i cã hai chøc n¨ng c¬ b¶n lµ kinh doanhtiÒn tÖ vµ chøc n¨ng t¹o tiÒn. Trong chøc n¨ng kinh doanh tiÒn tÖnh»m môc tiªu lîi nhuËn, Ng©n hµng th¬ng m¹i cã nh÷ng häat®éng chñ yÕu sau:a.Huy ®éng vènHuy ®éng vèn lµ viÖc Ng©n hµng tËp trung c¸c nguån tiÒn tÖt¹m thêi nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ díi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau.C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn hiÖn cã cña Ng©n hµng th¬ng m¹ibao gåm:
-
 TiÒn göiNgêi ta göi tiÒn vµo Ng©n hµng víi nhiÒu môc ®Ých, ®ã lµ®Ó b¶o qu¶n, ®Ó thu nhËp, ®Ó sö dông dÞch vô chi tr¶ hé vµ®Ó vay. Dùa trªn môc ®Ých cña ngßi göi tiÒn, tiÒn göi ®îc ph©nchia thµnh hai d¹ng c¬ b¶n : tiÒn göi giao dÞch vµ tiÒn göi phigiao dÞch. TiÒn göi giao dÞch nh»m môc ®Ých ®Ó thanh to¸n, g¾nliÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, tiªudïng cña d©n c. TiÒn göi giao dÞch gåm tiÒn göi cã thÓ ph¸t sÐc,uû nhiÖm thu, uû nhiÖm chi,thÎ chuyÓn b»ng th, m¹ng. TiÒn göi phi giao dÞch lµ tiÒn göi cã kú h¹n cña doanh nghiÖp,tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi, tæ chøc tÝn dông, tiÕt kiÖm d©nc. §©y lµ nh÷ng kho¶n tiÒn kh«ng thanh to¸n, t¹m thêi nhµn rçi,hiÖu suÊt sö dông cao v× nã t¬ng ®èi æn ®Þnh nhng l·i suÊt caoh¬n tiÒn göi giao dÞch.2
 
Website
: http://www.docs.vn 
Email
: lienhe@docs.vn 
Tel
 
(  
: 0918.775.368 
-
Ng©n hµng huy ®éng vèn th«ng qua viÖc ph¸t hµnh kú phiÕu,chøng chØ tiÒn göi.
-
Nguån vay mîn Ng©n hµng Trung ¬ng hoÆc c¸c Ng©n hµngkh¸c nh»m bï ®¾p dù tr÷ thiÕu hôt, ®¶m b¶o thanh to¸n khicÇn thiÕt.- Ngoµi ra Ng©n hµng cßn huy ®éng trªn c¸c nguån kh¸c nhnguån tiÕp nhËn uû th¸c ®Çu t, ®Çu t tµi chÝnh ... nh÷ng nguånnµy kh«ng thêng xuyªn.b.Ho¹t ®éng cho vayCho vay lµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ chèt cña Ng©n hµng th-¬ng m¹i ®Ó t¹o ra lîi nhuËn. ChØ cã l·i suÊt thu ®îc tõ cho vay míibï næi chi phÝ tiÒn göi, chi phÝ tiÒn dù tr÷, chi phÝ kinh doanh vµqu¶n lý,thuÕ c¸c lo¹i vµ c¸c rñi ro ®Çu t.Kinh tÕ cµng ph¸t triÓn, lîng cho vay cña c¸c Ng©n hµng th¬ngm¹i cµng t¨ng nhanh vµ lo¹i h×nh cho vay còng trë nªn ®a d¹ng.Dùa vµo kú h¹n ngêi ta ph©n chia cho vay thµnh hai lo¹i : cho vayng¾n h¹n, cho vay trung vµ dµi h¹n.Cho vay ng¾n h¹n lµ lo¹i cho vay truyÒn thèng, thêng chiÕm tûträng lín trong danh môc cho vay cña c¸c Ng©n hµng, bao gåmnh÷ng kho¶n cho vay cã thêi h¹n dãi 1 n¨m.Cho vay trung vµ dµi h¹n ®îc ¸p dông cho nh÷ng dù ¸n s¶nxuÊt kinh doanh, ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, ®Çu tx©y dùng c¬ b¶n. Cho vay trung, dµi h¹n lµ nh÷ng kho¶n vay cãthêi h¹n trªn 1 n¨m. Xu híng hiÖn nay nhu cÇu vÒ vèn tÝn dôngNg©n hµng trung, dµi h¹n ngµy cµng t¨ng, v× vËy c¸c Ng©n hµngth¬ng m¹i ®ang cè g¾ng dïng mäi biÖn ph¸p nh»m më réng lo¹ih×nh tÝn dông nµy.c.C¸c ho¹t ®éng trung gian kh¸c
-
NghiÖp vô trung gian thanh to¸n: bao gåm thanh to¸n hé,chuyÓn tiÒn hé th«ng qua sÐc, uû nhiÖm thu, uû nhiÖm chi, thtÝn dông ®îc thùc hiÖn theo sù uû nhiÖm cña kh¸ch hµng trªnc¬ së kh¸ch hµng ®ã cã kho¶n tiÒn göi thanh to¸n. Qua ho¹t®éng nµy Ng©n hµng nhËn ®îc mét kho¶n thu nhËp gäi lµ phÝvµ còng gióp Ng©n hµng t¹o nguån ®Ó cho vay.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->