Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Microsoft PowerPoint - Dao Duc Kinh Doanh_C5 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Dao Duc Kinh Doanh_C5 [Compatibility Mode]

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by evil590

More info:

Published by: evil590 on Nov 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

 
1
1.
Hiểu được văn hóa doanh nghiệp
2.
Xác định các yếu tố tác động đến VHDN
.3.
Xây dựng mô hình VHDN
 
2
1.
Khái niệm về văn hóa doanh nghiệp
2.
 Vai trò và lợi ích của văn hóa doanh nghiệp
3.
Đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp
Khaùi nieäm: Vaên hoaù doanh nghieäp theå hieä n baûn saéc rieâng cuûa doanh nghieäp, bao goàm caùc ñaëc tính, ñaëc tröng cuûa moät toå chöù c, maø chuù ng chi phoái ñeán söï nhaän thöù c vaø haønh vi cuûa con ngöôøi trong toå chöùc ñoù .Vaên hoaù doanh nghieäp ñöôïc theå hieän thoâng qua: Trieátlyù cuûa doanh nghieäp, nhöõng giaù trò, chuaån möïc, neà  neáp, phong caùch maø doanh nghieäp ñoù coù ñöôïc
 
3
Tậpth
/công ty
Cá nhân
Trách
nhiệm
Quy trình

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->