Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bauer

Bauer

Ratings: (0)|Views: 29 |Likes:
Published by Csiszar Apor

More info:

Published by: Csiszar Apor on Nov 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

 
Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2012. 55. 1-2.
47
ÖSSZEFOGLALÁS
A szerz
ő
k célul t
ű
zték ki rotátorköpeny rekonstrukcióik utánvizsgálatát. Mivel az évek soránm
ű
echnikájuk és szemléletük változo
, ezért egy korábbi vizsgálatai anyagukhoz hasonlítják legújabberedményeiket. Els
ő
alakalommal 1999–2002 közö
végze
rotátorköpeny szakadások rekonstrukcióitértékelték. 52 operált betegb
ő
l 44 utánvizsgálata történt meg, az átlagos utánkövetési id
ő
32 hónap volt.79%-os átlagos elégede
séget értek el. Ezt követ
ő
en osztályukon részint a technikai feltételek javulása(vaporisator érkezése), részint szemléletváltozás mia
a m
ű
technika több ponton módosult. Majd2007–2010 közö
végze
m
ű
téteiket is értékelték. 46 operált betegb
ő
l 40-en küldték vissza az önértékel
ő
 tesztet, az átlagos után követési id
ő
37 hónap volt. 86,6%-os átlagos elégede
séget értek el. Az eredmények javulása szigni
káns, igazolta a m
ű
echnikai változtatásokat.
Kulcsszavak: Rotátorköpeny M
ű 
 
kezelés/Ultrahang;Utánkövetéses vizsgálat; Vállízület – M
ű 
 
kezelés/Ultrahang;
O. Bauer, I. Horváth: Follow-up of our rotator cu
 ff 
reconstruc
 
ons
The authors set as an objec
ve the follow-up of rotator cu
ff 
reconstruc
ons. Since over the years theiropera
on technique and approach have changed, they compare their new results to a former medicalinves
ga
on. In the
rst occasion the authors evaluated the results of rotator cu
ff 
repairs, performedbetween 1999 and 2002. From 52 operated pa
ents follow-up happened in 44, the average follow-upperiod was 32 months. The average sa
sfac
on rate was 79%. Since then at their hospital department thesurgical technique has changed a lot because of the improvement of the technical condi
ons (introduc
onof the vaporisator) and the change of approach. Later the opera
ons performed by the authors between2007 and 2010 were also evaluated. From 46 operated pa
ents 40 sent back the self-es
mate test,the average follow-up period was 37 months. They reached an average sa
sfac
on rate of 86,6%. Theimprovement of the results is signi
cant , it jus
ed the changes of the opera
on technique.
Key words: Rotator cu
 ff 
– Surgery/Ultrasonography; Follow-up studies;Shoulder joint – Surgery/Ultrasonography;
 A Vas Megyei Markusovszky Kórház, Balese
 
Sebésze
 
Osztály, Szombathely közleménye
Rotátorköpeny rekonstrukcióink utánvizsgálata
DR. BAUER OTTÓ, DR. HORVÁTH ISTVÁN
Érkeze
 
: 2011. október 10.
 
Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2012. 55. 1-2.
48
BEVEZETÉS
A subacromialis tér nyomásfokozódásával járó impingement jelenséget a legtöbbember 40 éves kor fele
megtapasztalja.A supraspinatus izom, a biceps hosszúina, a ligamentum coracohumerale és asubacromialis bursa a humerus fej és azacromion közö
viszonylag sz
ű
k térbenhelyezkedik el .Amennyiben a nyomásfokozódástkiváltó ok – gyulladás, bevérzés, oedema – tartósan fennáll, megkezd
ő
dik alágyszövetek abráziója, amely végs
ő
soronrészvastag, majd teljes vastag rotátorköpenyszakadáshoz vezet. Különböz
ő
szerz
ő
k arotátorköpeny szakadás el
ő
fordulását tághatárok közt adják meg,
Fukuda
(8) a teljesnépességnél 7%-ra valószín
ű
sí 
,
Neer 
(18)több mint 500 cadaver váll feltárása során 5%ala
eredményt kapo
. Részleges szakadásel
ő
fordulása ennek több mint kétszerese,13%.A rotátorköpeny (ROK) szakadás klinikaimegjelenési formái
Rockwood 
szerint akövetkez
ő
k lehetnek (22):
1. Tünetmentes ROK defektus:mozgásterjedelem veszteség és fájdalomnélküli forma, képalkotó vizsgálatok véletlen lelete.2. Hátsó tok feszülés: abdukció–berotációbanvagy test el 
ő 
addukcióban jelentkezik.3. Subacromialis abrázió: az acromion elüls
ő 
  pereménél érezhet 
ő 
crepita
 
o – képalkotóvizsgálatokkal szakadás nem található.4. Részleges ROK sérülés: bursalis,intratendinosus vagy ar 
 
cularis lehet. Azérinte
 
izom fájdalmas és gyenge.5. Tejes ROK szakadás: csökken
ő 
 mozgásterjedelem, fokozódó fájdalom.Leggyakrabban érinte
 
izom asupraspinatus, de az infraspinatus és asubscapularis izom is sokszor sérül (1. ábra.).6. Rotátorköpeny szakadást követ 
ő 
 arthropathia: proximalis irányúsubluxa
 
o, besz
ű 
kül 
ő 
subacromialis tér, porckárosodás (2. ábra).
A diagnosz
kában az anamnézis,
zikálisvizsgálat és ké
rányú röntgenvizsgálat azalap.Artrográ
ával a részleges szakadásszerencsés esetben, a teljes szakadásbiztosan diagnosz
zálható, de invazívvolta mia
szerepe a modern képalkotómódszerek megjelenésével visszaszorult (7).Ultrahangvizsgálat (UH) számára avállízület jól hozzáférhet
ő
, dinamikus képetad, mozgás közben is vizsgálható.
Hibbey 
(12)artroszkóppal kontrollált vizsgálatai alapjánaz UH vizsgálat szenzi
vitása és speci
citásais igen magas, annak a valószín
ű
sége,hogy egy épnek láto
ín valóban ép 95%,illetve egy szakadtnak láto
ín valóbanszakadt 100%
(3.ábra)
. UH vizsgála
al aszakadáson kívül diagnosz
zálható sokegyéb eltérés is, amely a m
ű
tét menetét
1. ábra
 
Supraspinatus ínszakadás. SSP:supraspinatus ín, ISP: infraspinatus ín,TM: tuberculum majus, HF: humerus fej 
2. ábra
 
Rotátor arthropathia röntgenképe
 
Rotátorköpeny rekonstrukcióink utánvizsgálata
Magyar Traumatológia • Ortopédia • Kézsebészet • Plasztikai Sebészet • 2012. 55. 1-2.
49
befolyásolhatja: meszes tendinosis, bicepstendini
s
(4. ábra)
, biceps ín subluxa
o
(5. ábra)
. Gyakorlatunkban a sebgyógyulásután a rekonstruált ín állapotát UHsegítségével követjük
(6. ábra)
.Az MR vizsgálat hasonlóan jóérzékenység
ű
, jó felbontású de sta
kus, állóképet ad. Egyedülállóan alkalmas arra, hogymérje az izomszövet zsíros degenerációját, jelent
ő
s segítséget ad a preopera
 
vtervezésben.
Habermeyer 
(9) 89 impingementszindróma mia
artroszkópizált betegnél80 esetben (90%) talált biceps hosszú íneltérést – synovi
st, subluxa
ót, luxa
ót,rupturát. Hosszan elhúzódó posztopera
 
vfájdalmak oka lehet az ellátatlanul hagyo
 biceps ín, ezért helyesnek éreztük a nyito
 rekonstrukciókat is artroszkópiával kezdeni.A rekonstrukció célja a szakadt ínszélekmobilizációja és csontos reinszerciója
(7. ábra)
, amely végezhet
ő
nyito
an vagyendoszkóposan.
3. ábra
 
Felül ép, alul szakadt és retrahált supraspinatus ín UH képe
4. ábra
 
 A biceps ínhüvelyben feszül 
ő 
  folyadékgyülem látható
5. ábra
 
 A biceps ín a sulcusból atuberculum minus fölé luxálódo
 
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->