Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
61Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sejarah Tingkatan 2 Bab 3 – Negeri-negeri Melayu Utara (Nnmu) Dan Johor Benteng Keselamatan British

Sejarah Tingkatan 2 Bab 3 – Negeri-negeri Melayu Utara (Nnmu) Dan Johor Benteng Keselamatan British

Ratings:

4.31

(13)
|Views: 22,427|Likes:

More info:

categoriesTypes, Research, History
Published by: Jeyabarath Jeyamohan on Jan 27, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
Also found in:Notes, 2, form, Sejarah, tingkatan, pmr
See More
See less

04/01/2014

pdf

text

original

 
SEJARAH TINGKATAN DUABAB 3 – NEGERI-NEGERI MELAYU UTARA(NNMU) DAN JOHOR BENTENGKESELAMATAN BRITISH3.1 NNMU Penampan Keselamatan Britishdi Tanah Melayu
(Teks m/s: 55-57
akhir abad ke-19 muncul Zaman ImperialisBaru
kuasa-kuasa Barat seperti Perancis, Jerman,Amerika Syarikat dan Rusia bersaing untukmendapatkan bahan mentah dan tanah jajahan
negara-negara di Asia Tenggara seperti Tanah Melayu dan Siam menjadi rebutan
British berasa bimbang dan tercabar
kebimbangan ini mendorong Britishmeluaskan pengaruh ke NNMU
Peluasan Kuasa Yang MembimbangkanBritish
i.Perancis
- ingin meluaskan kuasa ke Lembah MenamChao Phraya- merancang membina terusan di Segenting Krayang akan mengancam kedudukan danperdagangan di Singapura
ii.
 Jerman
 berusaha mendapatkan Pulau Langkawidaripada Siam
iii.
 Amerika Syarikat 
 – ingin bertapak di Terengganu
iv.
Rusia
 berhasrat membuka petempatan di UjungSalang
Cara British Menghalang PengaruhEropah di Tanah Melayu
i. British Menandatangani Perjanjian Sulit 6 AprilDengan Siam
tujuan menghalang Siam menyerah danmembenarkan mana-mana kuasa lainbertapak di Siam
syarat-syarat perjanjian;
Siam tidak akan menyerahkan Kedah,Kelantan, Terengganu dan Perlis kepadamana-mana kuasa lain tanpa izin British
British mengakui hak Siam ke atas negeri-negeri tersebut
British akan membantu Siam jika diserangmusuh
kesan perjanjian;
gagal menghalang sultan setiap negeri darimenjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasalain
contoh: - tahun 1897 Sultan Kelantanmemberi konsesi tanah seluas 776 996hektar kepada
Duff 
 
Development Company 
untuk melombong emas
Sultan Terengganu menerima permohonanAmerika Syarikat untuk membukapetempatan di Pulau Redang
ii. Menandatangani Perisytiharan Rritish-Siam1902
tujuan untuk menghalang perluasan kuasaBarat lain
syarat-syarat perjanjian;
British mengiktiraf NNMU dibawah naunganSiam
rakyat British dilantik oleh kerajaan Siamsebagai penasihat sultan iaitu Kelantan(W.A. Graham), Kedah ( Meadowe Frost) danPerlis (H.E. Duke)
Kelantan dan Terengganu tidak dibenarkanmemberi konsesi kepada kuasa asing
kesan-kesan perjanjian;
British berjaya mengukuhkan pengaruh diNNMU
iii. Menandatangani Perjanjian Bangkok 1909(British-Siam)
tujuan untuk British terus menghalangkuasa Barat lain
syarat-syarat perjanjian;
Siam menyerahkan Kedah, Perlis, Kelantandan Terengganu kepada British
Siam tidak akan menyewakan mana-manawilayahnya tanpa kebenaran British
British menyerahkan Hak Wilayah Asingankepada Siam
kesan-kesan perjanjian;
NNMU diserahkan kepada British
Raja-Raja Melayu tidak dibawa berundingdan terpaksa akur dengan keputusanperjanjian
Penasihat British Mengancam KedaulatanNegeri-Negeri Melayu Utara
 (Teks m/s: 58-62)
(i) Penasihat British di Kedah
Sultan Abdul Hamid Halim Shah tidakmengiktiraf Perjanjian Bangkok 1909
Baginda enggan menerima penasihat British
tahun 1910 British tetap melantik penasihatBritish iaitu George Maxwell
George Maxwell mengukuhkan kuasadengan melaksanakan pentadbiran Barat diKedah
tindakan George Maxwell itu menimbulkankonflik dengan anggota majlis MesyuaratNegeri pimpinan Tunku Mahmud
berlaku percanggahan pentadbiran di Kedahantara Tunku Mahmud dengan GeorgeMaxwell
 Tunku Mahmud berjaya mengekalkanidentiti Kedah melalui tindakan mahkamah
 Tunku Mahmud menentang tindakan GeorgeMaxwell mengibarkan bendera Union Jackdikediamannya
Usaha-Usaha Tunku MahmudMengekalkan Identiti Kedah
1
 
menggunakan Bahasa Melayu dalam suratrasmi dan perundangan
surat rasmi tidak perlu ditapis
penggunaan kalendar Hijrah
cuti umum pada hari Jumaat
melantik orang Melayu dalam pentadbiranKedah
Usaha-Usaha George MaxwellMenerapkan Pengaruh barat DalamPentadbiran Kedah
menggunakan bahasa Inggeris dalam suratrasmi dan perundangan
surat rasmi ditapis oleh Penasihat British
menggunakan kalendar Masehi
cuti umum pada hari Ahad
pelantikan pegawai British dalam pentabiranKedah
(ii) Penasihat British di Perlis
Raja Syed Alwi membantah tindakan Siammenyerahkan Perlis kepada British
Baginda enggan menerima Penasihat British
British tidak peduli (degil)
Kapten Meadowe Frost dilantik sebagaiPenaihat British
cara untuk mengukuhkan kuasa di Perlis;i.Menggubal undang-undangii.Memperkenalkan jabatan-jabatan baruseperti Jabatan Hasil dan Cukai,Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Kadiiii.Menguasai Jabatan Kewangan sebagaistrategi menguasai pentadbiran Perlis
(iii) Penasihat British di Kelantan
tahun 1910 Sultan Muhammad IV terpaksamenandatangani perjanjian dengan British
tujuan untuk menempatkan PenasihatBritish di Kelantan
 J.S. Mason dilantik sebagai Penasihat British
perubahan-perubahan yang berlaku ialah;- tahun 1915 kuasa mentadbir jajahan diambilalih oleh pegawai-pegawai British- British menguasai jabatan-jabatan baru sepertiMahkamah Tinggi, Jabatan Polis dan Pejabat Tanah
kesan-kesan;- pentadbiran Kelantan dikuasai sepenuhnyaoleh British
(iv) Penasihat British di Terengganu
Sultan Zainal Abidin II tidak mengiktiraf Perjanjian Bangkok
Baginda menolak pelantikan PenasihatBritish
Sultan Zainal Abidin II menemui Pesuruhjaya Tinggi British di Singapura untuk membuatbantahan
tahun 1910 British tetap melantik W.L.Conlay sebagai wakil British
bidang kuasa terhad dalam menguruskanhal ehwal luar Terengganu sahaja
tahun 1911 Sultan Zainal Abidin IImenggubal perlembagaan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu
tujuan adalah untuk memelihara kedaulatandan kemerdekaan Terengganu
tahun 1918 Sultan Muhammad IImemerintah Terengganu
tahun 1919 British mendesak supayamenandatangani perjanjian di Singapura
British melantik J.L. Humphreys sebagaiPenasihat British
Sultan Muhammad II turun takhta keranaenggan tunduk kepada tekanan British
British menguasai kesemua jabatan pentingkerajaan Terengganu seperti JabatanKastam, Jabatan Perubatan, Jabatan Kerjaraya dan Jabatan Tanah dan Galian
Sebahagian Kandungan Undang-UndangTubuh Kerajaan Terengganu
 
( Ittiqan – ilmuluk bi – ta’dil ilsuluk)
sultan tidak boleh menyerahkan Terengganukepada mana-mana kuasa asing
mustahak ke atas raja bermesyuarat
hak Raja dan Menteri Besar dalam memilih Jemaah Menteri
3.3 Pemodenan Johor MelambatkanCampur Tangan British
 (Teks m/s: 63-70)
 Johor adalah negeri Melayu terakhirmenerima Penasihat British
 Johor mengamalkan dasar persahabatandengan British
 Johor berjaya mengekalkan kedaulatanhingga tahun 1914
Sebab-sebab;a.Kebijaksanaan pemerintahb.Pengenalan sistem birokrasi modenc.Kestabilan dan kemakmuran ekonomi
antara pemimpin-pemimpin Johor yangberwibwa ialah;i.Temenggung Daeng Ibrahim (1825-1826)ii.Sultan Abu Bakar (1862-1895)
Temenggung Daeng Ibrahim (1825-1862)
tahun 1825 Temenggung Abdul Rahmanmangkat dan digantikan puteranya DaengIbrahim sebagai Temenggung Johor
berkhidmat di bawah Sultan Hussein danSultan Ali
tahun 1855 satu Perjanjian Persahabatanditandatangani antara Temenggung DaengIbrahim dengan Sultan Ali
 Temenggung Daeng Ibrahim diberi kuasamenjadi pemerintah Johor kecuali di wilayahKesang (di bawah Sultan Ali)
antara kewibawaan Temenggung DaengIbrahim ialah;- menjalankan pentadbiran dengan cekap- mengasaskan pusat pentadbiran baru di Tanjung Puteri- memajukan ekonomi Johor dengan caramenggalakkan kemasukan orang Cina dariSingapura untuk mengusahakan lading ladahitam melalui Sistem Kangcu
2
 
Syarat-Syarat Persetiaan AntaraTemenggung daeng Ibrahim DenganSultan Ali (Mac 1855)
Sultan Ali diiktiraf sebagai Sultan Johortetapi gelaran itu tidak boleh diwariskankepada keturunan baginda
Kawasan pemerintahan Sultan Ali di wilayahKesang
Sistem Kangcu
diperkenalkan oleh Temenggung DaengIbrahim tahun 1833
kangcu asalnya daripada perkataan Cinaiaitu Tuan Sungai
Sistem Kangcu melibatkan;a.Orang Cina diberi Surat Kebenaran iaituSurat Sungai untuk menetap danmengusahakan pertanian di tebing sungaib.Kawasan lading dikenalisebagai ‘Kangkar’atau Kaki Sungaic.Setiap kangkar diketuai oleh seorangkangcu yang memerintah dan memungutcukaid.Tanaman adalah seperti lada hitam dangambire.Hasil tanaman dikenakan cukai (sumberpendapatan kerajaan Johor)
Sultan Abu Bakar : Bapa Pemodenan Johor (1862-1895)
tahun 1862 naik takhta Johor selepaskemangkatan ayahandanya
diberi gelaran Datuk Temenggung AbuBakar Seri Maharaja Johor
sering ke England untuk mempelajari carapentadbiran terbaik bagi membangunkan Johor
tahun 1868, Ratu Great Britainmengurniakan gelaran Maharaja Johorkepada Sultan Abu Bakar
tahun 1885, satu Perjanjian Persahabatanditandatangani antara Johor dengan British
persetujuan dicapai tentang;i.Johor diiktiraf negeri bebas danberdaulatii.Maharaja Abu Bakar diiktiraf Sultan Johor (setelah Sultan Ali dari keturunanBendahara mangkat tahun 1877)iii.Kedudukan Sultan Johor lebih tinggidaripada Pesuruhjaya Tinggi diSingapuraiv.Sultan Abu Bakar boleh berhubungterus dengan kerajaan British di Londontanpa melalui Pesuruhjaya Tinggi
kesan-kesan persetujuan;a.Sultan Abu Bakar berjaya menyekat kuasaBritish terhadap Johorb.Sultan Abu Bakar menerima seorang KonsulBritish bukannya Penasihat British
Usaha-Usaha Pemodenan oleh SultanAbu Bakar
(a)Memodenkan pentadbiran Johor denganmengadakan mahkamah, perkhidmatan posdan jabatan Kerja Raya(b)Menjaga kebajikan rakyat dengan membinasekolah, hospital dan jalan raya(c)Menjaga keamanan negeri denganmenubuhkan pasukan polis dan tentera(d)Memantapkan ekonomi Johor dengan carameneruskan Sistem Kangcu dan menjadipengeksport lada hitam dan gambirterbesar dunia(e)Mengisytiharkan Undang-Undang TubuhKerajaan Johor tahun 1895 yang merupakanperlembagaan bertulis pertama dan menjadiasas kepada pembentukan institusi RajaBerperlembagaan
Kandungan Undang-Undang TubuhKerajaan Johor
(a)Sultan tidak boleh menyerahkan Johorkepada kuasa asing(b)Ditubuhkan Majlis Mesyuarat Menteri danMajlis Mesyuarat Negeri(c)Anggota Majlis Mesyuarat Menteri dilantikdaripada orang Melayu danbertanggungjawab menasihati sultan dalampentadbiran(d)Ahli Majlis Mesyuarat Negeri terdiri daripadarakyat Johor yang berperanan menggubalundang-undang
Kesan-Kesan Kebijaksanaan Sultan AbuBakar
(a)
Digelar
‘Bapa Pemodenan Johor’
keranamembawa banyak perubahan dalampentadbiran dan pembangunan Johor(b)British tidak dapat menggugatkemerdekaan Johor(c)Johor aman dan makmur(d)Ketokohan Sultan Abu Bakar dihormatipemerintah British
Pemimpin Johor Yang Berwibawa
pembangunan dan pemodenan Johor akibatpersepakatan antara sultan dan pembesar
kepintaran dalam pentadbiranmenyebabkan British tidak mempunyai alasan untuk campur tangan
antara pemimpin terkemuka Johor ialah;i.DatoAbdul Rahman bin Andakii.DatoJaafar bin Muhammadiii.Dato’ Muhammad Salleh bin Perangiv.DatoMuhammad Ibrahim Munsyi
Dato’ Jaafar bin Muhammad
Merupakan Setiausaha kerajaan Johorpertama (1868)
Menteri Besar Johor pertama (1882-1919)
Digelar Datuk Bentara
Beliau mewajibkan semua pegawai British di Johor
memakai pakaian rasmi Johor
Bendera Union Jack iaitu bendera rasmiBritish dikibar lebih rendah daripadabendera Johor demi maruah dan kedaulatan Johor
Surat rasmi dalam bahasa Melayu bagimemartabatkan bahasa Melayu
3

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
Muhamad Aizar added this note|
ape bidodata tunku Mahmud.... tolong upload please terdesak sgt ni
Rasyiqah Najib liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
dARk_gEMuk liked this
kay73 liked this
Amer Najmi added this note|
susah nya banyak nak kene salin ni
jackyable liked this
Nurul Shu Ebah added this note|
cunnnn
Nik Amizah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->