Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thac_mac Biet Hoi Ai

Thac_mac Biet Hoi Ai

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 708 |Likes:
Published by vbook

More info:

Published by: vbook on Jan 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
TH
C M
C BI
T H
I AI 1
M
C L
C
t v
ch
ế
t
ă
m h
ư
th
ế
ế
t
ă
t l
 
D
T
m c
Xu
 
Thu
l
c x
u
t c
Nh
t l
C
i
 
D
Thi
ế
u c
Th
 
N
 
T
b
i v
tu
c c
ế
t
n m
c
n
d
n
i
 c
ế
ơ
th
h
c l
đ
n
 
đ
i
đ
i
m
i
x
c s
i l
 
TH
C M
C BI
T H
I AI 2Th
Lo
L
 
Vi
Nhi
nhi
Th
ế
c d
c d
bi
Thu
b
t l
c v
C
ơ
ch
ế
ư
th
T
n
c d
bi
ế
ế
t t
c d
M
t s
c d
 
đ
b
i
nh
c d
C
i v
đ
i
nh
li
c d
K
ế
n v
nh
c d
 
 
TH
C M
C BI
T H
I AI 3
“Sinh ho
t v
ợ 
ch
ng” là chuy
n khó nói?
Đ
úng v
y,
đ
ây là chuy
n
t khó nói, nh
t là nói
đ
àng hoàng
đứ
ng
đắ
n,nghiêm túc... Ch
ng nh
ng khó nói trên báo, gi
a b
n bè, mà còn khó nói…gi
a hai v
ợ 
ch
ng v
ớ 
i nhau, ngay c
trong lúc
đ
ang chu
n b
ti
ế
n hành. V
 vi
c này, xã h
i chúng ta có ít nh
t là 3
đ
i
u mâu thu
n khá ng
ngh
 ĩ 
nh.Tr 
ướ 
c h
ế
t, gi
ế
t ng
ườ 
i là chuy
n mà m
i n
n v
ă
n minh, m
i qu
c gia
đề
utri
t
để
c
m. Nh
ư
ng b
n r 
t d
tìm th
y trên báo chí nh
ng b
n tin mô t
cáccung cách gi
ế
t ng
ườ 
i r 
t t
m
, v
ớ 
i nhi
u chi ti
ế
t mà b
n có th
tho
i mái k 
 l
i v
ớ 
i bà (ông) xã ho
c b
t c
ai; nhi
u khi còn thêm m
m thêm mu
i choh
 p d
n... Còn “chuy
n v
ợ 
ch
ng” thì ch
ư
a có xã h
i nào, qu
c gia nào ralu
t l
c
m.
y v
y mà
đố
b
n dám
đề
c
 p, mô t
v
nh
ng “cung cách hànhs
” trên báo, ho
c k 
cho bà (ông) xã nghe ch
ơ 
i.
Đ
i
u th
hai, xã h
i chúng ta lúc nào c
ũ
ng nâng niu, trân tr 
ng, ca t
ng,
đề
 cao
đủ
m
i loài hoa. T
ng hoa cho nhau luôn luôn là m
t c
ch
mang nhi
uý ngh
 ĩ 
a. Nh
ư
ng mà, b
n
ơ 
i, hoa ch
là... c
ơ 
quan sinh d
c c
a loài cây! Hi
nnay có l
ch
ư
a nhà th
ơ 
nào dám ca t
ng “cái t
ươ 
ng
đươ 
ng”
ở 
loài ng
ườ 
i, vàn
ế
u quá l
m thì ch
m
ớ 
i dám th
o lu
n công khai v
tình d
c
ở 
… loài l
ợ 
n!Th
ba, theo k 
ế
ho
ch dân s
, m
i gia
đ
ình ch
nên có 1 hay 2 con;
đ
i
u nàyhoàn toàn
đ
úng và c
n
đẩ
y m
nh h
ơ 
n n
a. Th
ế
nh
ư
ng v
m
t sinh h
c, t
 lúc d
y thì cho
đế
n ch
ế
t, m
i con ng
ườ 
i
đượ 
c cho là có kh
n
ă
ng sinh ho
tt
ng c
ng kho
ng 5.000 l
n.
Để
 
đạ
t ch
tiêu 1 hay con, ch
c ch
c
n t
i
đ
a 30l
n (có tính tr 
hao là d
ư
s
c. V
y thì 4.970 l
n còn l
i
đ
ó
để
làm gì? M
i
độ
ng v
t cao c
 p nh
ư
l
ợ 
n, bò, chó...
đề
u có nh
ng lúc c
n con
đự
c, nh
ư
ngkhi
đ
ã mang thai r 
i thì thôi. Ng
ườ 
i
đ
àn bà là sinh v
t duy nh
t trên hànhtinh ch
 p nh
n “sinh ho
t” vào lúc mang b
u.
Đ
ây là m
t trong nh
ng
đ
i
ukh
ng
đị
nh
đẳ
ng c
 p c
a loài ng
ườ 
i trên súc v
t. Vì theo b
c thang ti
ế
n hóa,khi
đ
ã chia ra 2 gi
ớ 
i thì ho
t
độ
ng sinh d
c là
độ
ng tác cao c
 p nh
t, t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i s
phát tri
n c
a não b
. Con ng
ườ 
i là
độ
ng v
t có b
óc hoàn ch
nhnh
t,
đươ 
ng nhiên “chuy
n này” c
ũ
ng thu
c vào lo
i
c
i, ph
c t
 p v
ớ 
im
t ch
c n
ă
ng ch
ở 
loài ng
ườ 
i, v
ượ 
t lên trên Thú Tính c
a súc v
t,
đ
ó làch
c n
ă
ng Tình D
c.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vongtay2banbe liked this
vongtay2banbe liked this
manhhungbk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->