Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
5. dn. reda

5. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2012

pdf

text

original

 
 R E P U B L I K A H R V A T S K AMINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBIPRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOJ OPLODNJI,S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
 
Zagreb, svibanj 2009.
 
 
2
 PRIJEDLOGZAKONA O MEDICINSKOJ OPLODNJII. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o medicinskoj oplodnji sadržana je u odredbama
č
lanka 2. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske.
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITIZAKONOM TE POSLJEDICE KOJI
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONAPROISTE
Ć
I
U Republici Hrvatskoj medicinska oplodnja pravno je regulirana Zakonom ozdravstvenim mjerama za slobodno odlu
č
ivanje o ra
đ
anju djece («Narodne novine«, br.18/78).Odredbama navedenog Zakona u dijelu IV. «Medicinska pomo
ć
u slu
č
aju smanjene plodnosti« priznaje se pravo na medicinsku pomo
ć
ženi i muškarcu koji ne mogu ostvaritiželju za vlastitim potomstvom. Medicinska pomo
ć
pojmovno se odre
đ
uje kao lije
č
enje kojeobuhva
ć
a utvr 
đ
ivanje uzroka smanjene plodnosti i uklanjanje zdravstvenih razloga smanjene plodnosti. Normativno ure
đ
enje oblika medicinske pomo
ć
i svedeno je na umjetnu oplodnju,odnosno na dva oblika toga postupka i to postupak umjetne oplodnje muževim sjemenom ilisjemenom drugog muškarca. Ostale odredbe navedenog dijela Zakona koje se odnose na postupak umjetne oplodnje odraz su pravnog reguliranja ovoga podru
č
 ja prije 30 godina, asamim tim i nesklada sa dosezima današnje medicinske znanosti.Razvoj medicinske znanosti i tehnologije omogu
ć
ava primjenu novih, znatnosavršenijih i zahtjevnijih oblika medicinske pomo
ć
i u lije
č
enju neplodnosti, koje u ovomtrenutku ne prati odgovaraju
ć
a zakonodavna regulativa.Donošenje Zakona o medicinskoj oplodnji kojim se ure
đ
uju pretpostavke zaostvarivanje prava na medicinsku oplodnju, odre
đ
uju vrste postupaka medicinske oplodnje te prava, obveze i odgovornosti sudionika ovih postupaka, ima za cilj odrediti jasne kriterijemedicinskoj praksi na podru
č
 ju medicinske oplodnje te uklju
č
ivanje Republike Hrvatske u redeuropskih država koje su pravno uredile razinu medicinske znanosti ovoga podru
č
 ja.
 
 
3Republika Hrvatska donošenjem ovoga Zakona potvr 
đ
uje dosljednost u poštivanjuKonvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bi
ć
a u pogledu primjene biologije imedicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini i Dodatnog protokola uz konvencijuo zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskih bi
ć
a u pogledu primjene biologije i medicine ozabrani kloniranja ljudskih bi
ć
a. («Narodne novine» – Me
đ
unarodni ugovori br. 13/03),ugradnjom odredbi o zaštiti ljudskih prava i zabrani kloniranja ljudskog bi
ć
a.Predloženim Zakonom Republika Hrvatska ujedno uskla
đ
uje svoje zakonodavstvo s pravnom ste
č
evinom Europske unije.Direktivom 2004/23/EZ Europskog Parlamenta i Vije
ć
a o odre
đ
ivanju standarda,kvalitete i sigurnosti za postupke darivanja, nabave, testiranja, obrade,
č
uvanja, skladištenja iraspodjele tkiva i stanica ljudskog podrijetla ure
đ
uju se standardi kvalitete i sigurnosti koddarivanja, pribavljanja i testiranja tkiva i stanica ljudskog podrijetla namijenjenih primjenikod ljudi, kao i istovjetni standardi kojima moraju udovoljavati pripravci proizvedeni izljudskog tkiva i stanica namijenjeni primjeni kod ljudi, kako bi se osigurala visoka razinazaštite ljudskog zdravlja.Zbog posebne naravi njihove primjene, postupci sa spolnim stanicama morajuispunjavati posebne zahtjeve u pogledu kvalitete i sigurnosti što je ure
đ
eno Direktivom2006/17/EZ Europskog Parlamenta i Vije
ć
a kojom se primjenjuje Direktiva 2004/23/EZ oodre
đ
enim tehni
č
kim zahtjevima kod darivanja, pribavljanja i testiranja tkiva i stanicaljudskog podrijetla.Odredbama navedenih Direktiva ure
đ
uju se pitanja koja se odnose na zdravstvenu iosobnu sigurnost te povjerljivost svih zdravstvenih podataka u postupcima medicinskeoplodnje, sustav ovlaš
ć
ivanja zdravstvenih ustanova, sustav pra
ć
enja tkiva i stanica ljudskog podrijetla kao i mogu
ć
nosti ukidanja pravila o anonimnosti darivatelja u iznimnimslu
č
ajevima.Predloženim Zakonom ure
đ
uju se postupci medicinske oplodnje koji se provode radi postizanja oplodnje i za
č
e
ć
a sukladno zahtjevima suvremene medicinske znanosti i iskustva s posebnim obzirom prema zaštiti zdravlja žene i dobrobiti potomstva.Medicinsku oplodnju predloženi Zakon definira kao medicinski postupak kod kojeg se primjenom suvremenih znanstvenih biomedicinskih dostignu
ć
a omogu
ć
ava spajanje ženske imuške spolne stanice u svrhu ostvarivanja trudno
ć
e na na
č
in druk 
č
iji od snošaja.Prijedlog Zakona posebno ure
đ
uje homolognu oplodnju pri kojoj se koriste vlastitespolne stanice bra
č
nih partnera te heterolognu oplodnju pri kojoj se koriste vlastite spolnestanice jednog bra
č
nog partnera i darivane spolne stanice.Sukladno predloženom zakonu medicinska oplodnja provodi se tek kada je lije
č
enjeneplodnosti bezuspješno ili bezizgledno te u slu
č
aju opasnosti prijenosa teške nasljedne bolesti na dijete kod prirodnog za
č
e
ć
a. U postupcima medicinske oplodnje prednost se dajehomolognoj oplodnji korištenjem vlastitih spolnih stanica bra
č
nih drugova. Ako se u postupku medicinske oplodnje ne mogu koristiti vlastite spolne stanice jednog od bra
č
nihdrugova ili kada se medicinska oplodnja provodi zbog spre
č
avanja prijenosa teške nasljedne bolesti na dijete, u postupku medicinske oplodnje mogu se koristiti darivane spolne stanicedarivatelja u svrhu provedbe postupka heterologne oplodnje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->