Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Dogan_Orhan_Bozkir Kavimlerinin Kultur Ve Mitolojilerinde At

Dogan_Orhan_Bozkir Kavimlerinin Kultur Ve Mitolojilerinde At

Ratings: (0)|Views: 64|Likes:
Published by Gokmen77

More info:

Published by: Gokmen77 on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2014

pdf

text

original

 
T.C.GAZ
İ
ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 SOSYAL B
İ
L
İ
MLER ENST
İ
TÜSÜESK 
İ
ÇA
Ğ
TAR 
İ
H
İ
B
İ
L
İ
M DALIBOZKIR KAV
İ
MLER 
İ
N
İ
N KÜLTÜR VE M
İ
TOLOJ
İ
LER 
İ
NDE ATYÜKSEK L
İ
SANS TEZ
İ
 HAZIRLAYANORHAN DO
Ğ
ANTEZ DANI
Ş
MANIProf.Dr.
İ
LHAM
İ
DURMU
Ş
 ANKARA 2006
 
 
 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlü
ğ
ü’ne ...................................................................Ait.................................................................................................................................................adl
ı
çal
ı
ş
ma jürimiz taraf 
ı
ndan.............................................................................AnabilimDal
ı
nda YÜKSEK L
İ
SANS TEZ
İ
olarak kabul edilmi
ş
tir.
Ba
ş
kan...............................................................................................Üye........................................................................................................Üye............................................................................................................
 
ÖNSÖZ
Hiç
ş
üphesiz tarihi olaylar 
ı
n meydana gelmesinde atlar 
ı
n en belirleyici bir unsur oldu
ğ
unu söylemek yanl
ı
ş
olmaz.Atlar, özellikle bozk 
ı
r co
ğ
rafyas
ı
nda ya
ş
ayan göçebekavimlerin tarihi süreç içerisinde kaderlerinin belirlenmesinde do
ğ
rudan etkili oldu
ğ
u gibi birçok medeniyetin seyrine yön vererek tarih kavram
ı
n
ı
n tan
ı
m
ı
ve
ş
ekillenmesi hususundatemel rolü oynam
ı
ş
t
ı
r.Bu temel rol elbette bozk 
ı
r kavimlerinin sosyal, siyasi, iktisadi, askeri, dinsel, sanatsalve mitolojik yap
ı
lanmas
ı
nda da kendini göstererek atlar 
ı
dahili bulundu
ğ
u co
ğ
rafi alan içinde bireylerin ve toplumlar 
ı
n vazgeçilmezi olarak ç
ı
karmaktad
ı
r.Türkler, Dünya Tarihinde say
ı
s
ı
z devlet kurmu
ş
birkaç topluluktan birisidir. Butoplulu
ğ
un k 
ı
sa sürede devlet kurup y
ı
kmas
ı
nda hiç
ş
üphesiz at
ı
n önemi ve h
ı
z
ı
büyük önemesahiptir. Türk devletlerinin at üzerinde kurulup at üzerinde y
ı
ı
ld
ı
klar 
ı
n
ı
söyleyebiliriz.Bu çal
ı
ş
mam
ı
zda Türklerin Dünya Kültür ve Medeniyetine bir katk 
ı
s
ı
olan at
ı
nkullan
ı
m
ı
ve faydalar 
ı
ele al
ı
narak tarihi süreç içerisindeki önemi vurgulanmaya çal
ı
ş
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.Bu ara
ş
t
ı
rman
ı
n gerçekle
ş
tirilmesinde öneri ve yard
ı
mlar 
ı
n
ı
esirgemeyen say
ı
nProf.Dr.
İ
lhami Durmu
ş
’a, kaynak temini konusunda yard
ı
mlar 
ı
n
ı
esirgemeyen say
ı
n Prof.Dr.Salim Koca’ya ve tarih metodolojisi konusunda yard
ı
mc
ı
olan Dr.Gürkan Gökçek’e çok te
ş
ekkür ederim.Orhan DO
Ğ
AN

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->