Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LỆ TRÂN

LỆ TRÂN

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
LỆ TRÂN
LỆ TRÂN

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Have a nice day © 111411 on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2014

pdf

text

original

 
LEÄ TRAÂN
Haén ngoài yeân treân moät chieác gheá döïa tröôùc baøn trang ñieåm traàntruoàng chôø ñôïi, maét daùn chaët vaøo caùnh cöûa phoøng taém xa xatröôùc maët mình. Tinh thaàn haén ñang khaån tröông toät ñoä. Haénnghe roõ töøng tieáng rì raøo nho nhoû töø cöûa phoøng taém naøng thoaùtra. Tuy ñaây laø moät buoàng nguõ nho nhoû nhöng vaãn coù buoàng taémrieâng vôùi ñaày ñuû tieän nghi nhö moät phoøng nguõ cuûa moät khaùchsaïn trung bình.....Vaø tieáng rì raøo cuûa voøi sen cuõng im baët. Moät phuùt sau coâ naøngtrong ñoù cuõng böôùc ra, treân mình traàn truoàng khoâng coù moätmaûnh vaûi. Boä ngöïc caêng troøn döôùi aùnh saùng röïc rôû cuûa caênPhoøng vaãn coøn lung linh aùnh nöôùc vì môùi taám xong. Maùi toùc xoõadaøi teân ñoâi vai ñaày ñaën, ñoâi goø vuù thanh tuù, thaân theå naøng maûnhmai ñaày ñaën vaø tuyeät mó nhö moät thieân thaàn. Phía döôùi laø moätcaëp chaân raát daøi, caëp chaân cuûa nhöõng hoa haäu, ngöôøi maãu, thonchaéc maäp maïp, trong treûo ñeán noåi haén coù theå nhìn thaáy ñöôïcnhöõng sôïi gaân xanh ôû hai ñuøi. Haén chöa bao giôø thaáy ñöôïc caëpchaân naøo traéng nhö vaäy, thon troøn nhö vaäy. Ngaøy thöôøng khoângbao giôø naøng maëc vaùy ngaén cho neân haén khoâng bieát caëp chaân rasao, nhöng baây giôø thì ñaõ thaáy. Noù ñeïp ngoaøi söùc töôûng töôïngcuûa haén. Luùc naøy caëp chaân ñang kheùp kín cheânh cheách nhöng ñuûñeå loä ra chuøm loâng maêng ñen thui nhoû xíu ôû ñaùy mình. chuømloâng nhìn xa vaãn coøn thaáy öôn öôùt, nhöõng coïng loâng non chóaxuoáng taïo thaønh hình tam giaùc caân baùm chaëc vaøo meùp döôùi mìnhnaøng. Thaân theå naøng loõa loà boùng löôõng. Nguyeân caû thaân hình ñoùhaèng ñeâm haén chæ mong nhìn ñöôïc trong giaác mô, giôø ñaây laïiñang hieän ra sôø sôø tröôùc maët haén neân khieán haén chæ bieát ngoài ñoùbaát ñoäng mieäng haù hoác, ñoâi maét môû to nhö traân troái khoâng daùmchôùp sôï boû qua 1 giaây thoâi quyù baùo ñeå ngaém nhìn. Baét gaëp aùnhmaét chaêm chuù cuûa gaõ ñaøn oâng trong phoøng nhö muoán aên töôi
 
nuoát soáng thaân theå mình naøng coù veõ e theïn nhöng sau ñoù cuõngnhoeûn mieäng cöôøi.Naøng caàm caùi khaên taém lau lau môù toùc vaãn con öôùc vöøa thaûnnhieân ñi laïi phía haén. Khi naøng ñi, caëp chaân mòn maøng chuyeånñoäng, ñoâi ñaàu goái uyeån chuyeån môùi ñeïp laøm sao. chuøm loângxinh töôi nhö moät con böôùm huyeàn ñen bay löôïn, phaáp phôùi theotöøng böôùc chaân cuûa naøng nhö khieâu khích khieán haén khoâng chòunoåi.... Ñoâi maét haén khoâng theå rôøi ñöôïc chuøm loâng.Chæ 5 böôùc chaân naøng ñaõ ñöùng tröôùc maët haén, ngöôøi naøng nhö coá tình hay voâ yù öôûn ra phoâ baøy caùi buïng troøn dìn, boùng löôõng, caùimu öôn öôùt, ñen thuøi, nhoâ nhoâ....Trong luùc haén coøn trong côn say söa choaùng vaùng khoâng bieátphaûi laøm gì thì naøng móm cöôøi ñaët nheï moät baøn tay naøng leân moätbeân vai haén, baøn tay dòu daøng nhö baøn tay cuûa moät ngöôøi vôïñang saên soùc cho choàng. Nhöng haén ñaâu coù ñeå yù ñeán ñieàu ñoù vìñoâi maét haén luùc naøy ñang taäp trung say söa vaøo vuøng quyù cuûanaøng, luùc naøy noù ñaõ ôû raát gaàn roài, gaàn ñeán khoâng theå gaàn hônnöõa. Haén coù theå ngöõi ñöôïc muøi thôm ñaëc bieät tö ønôi ñoù. Noùichung toaøn thaân theå naøng luùc naøy toûa ra moät muøi thôm nganngaùt, nhöng ñaëc bieät nhaát vaãn laø muøi thôm ôû nôi ñoù, noù khoânglaãn ñöôïc muøi thôm ôû baát cöù nôi naøo khaùc treân thaân theå loõa loàcuûa naøng...Baát chôït ñoâi ñaàu goái mòn maøng cuûa naøng kheû chaïm nheï vaøo ñoâiñaàøu goái cuûa haén laøm haén giaät mình, run baén leân nhö vöøa tænhmoät côn meâ. Ngöôùc ñaàu leân, haén thaáy naøng phì cöôøi, ñoâi maétnheo nheo nhö gieãu côït. Tuy nhieân söï va chaïm ñoù cuõng ñuû laømtoaøn thaân haén noùng ran leân caêng thaúng, trí oùc nhö saép buøng noå,mieäng khaùt khoâ, Döông vaät phía döôùi khoâng bieát ñaõ töï ñoängcaêng cöùng töø luùc naøo, luùc naøy caøng nhö vöôn ra daøi hôn vaø chóaleân nhö moät khaåu phaùo ....
 
Naøng khoâng ñeå cho haén chôø laâu. Khi baøn tay kia ñaët noát leân phíavai coøn laïi, naøng töø töø daïng hai chaân ra, reâ vuøng quyù cuûa mình ñitreân caëp ñuøi ñen thui cuûa haén.... cho ñeán khi nhöõng sôïi loângmaêng chaïm nheï vaøo thaân theå haén, naøng môùi ngöøng laïi, boä ngöïcno troøn luùc naøy cuõng raát gaàn, hai goø boøng ñaûo cao cao ñang nhö muoán choïc vaøo mieäng, vaøo muõi haén, ñoùn nhaän töøng hôi theå phìphoø, hoån heån cuûa haén phaû vaøo truõng ngöïc.... Ñoâi chaân daøi traéngtöôi cuûa naøng luùc naøy ñaõ vaøo trong phaàn ñuøi ngaâm ñen cuûa haén,tuy nhieân naøng vaãn trong tö theá ñöùng choång khu chöù chöangoài.... cho ñeán khi naøng baét ñaàu daàn daàn haï thaáp cöûa mìnhxuoáng, thaáp xuoáng,... thaáp xuoáng,.... tí nöõa,.... tí nöõa,.... thaápxuoáng moät tí nöõa...., töø phía döôùi haén phaùt hieän ñaàu döông vaätcuûa mình nhö ñang coá ngoi leân,... ngoi leân,... Cho ñeán khi thaântheå naøng ñoät nhieân khöïng laïi. Haén phaùt hieän ñaàu döông vaät ñaõkheû chaïm nheï vaøo ñaùy mình naøng. Noù voäi veït chuøm rong reâuum tuøm ra hai beân ñeå tìm ra hai meùp cöûa mình meàm maïi maø khiluùc naøy trong tö theá daïng chaân ra chaéc chaén ñaõ hô hôû chöù khoângcoøn kheùp kín nhö luùc bình thöôøng nöõa. Chaúng khoù khaên gì ñeådöông vaät tìm ñuùng nôi ñoù, nhöng noù phaûi laøm thaät nhanh ñeå ñuùtcaùi ñaàu ban vaøo khe hô hôû ñoù tröôùc khi coâ gaùi ñaùp xuoáng baép veá haén vì neáu khoâng döông vaät seõ bò beïp dí döôùi haùn coâ naøng thayvì ñöôïc naèm goïn trong vuøng ñaàm laày ñaày aám aùp.... Naøng töø töøngoài xuoáng vaø cuõng caûm nhaän ngay döông vaät cuõng vöøa xeõ nheïhai meùp mình vaø naèm goïn trong thaân theå ñaày ñaën maõnh mai cuûanaøng. Noù vaøo tôùi luùt caùn.... Hai tay ghì chaët hai baû vai haén naøngbaét ñaàu nhaác mình leân, haï ngöôøi xuoáng naéc, ñaàu naøng ngoaûnhqua moät beân ñeå maùy toùc suoâng daøi phuû kín moät baû vai coøn haénthì quaøng caû hai tay oâm laáy caëp moâng traéng loáp, troøn tròa cuûanaøng.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->