Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
NGÔI SAO PHƯƠNG ĐÔNG

NGÔI SAO PHƯƠNG ĐÔNG

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
NGÔI SAO PHƯƠNG ĐÔNG
NGÔI SAO PHƯƠNG ĐÔNG

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Have a nice day © 111411 on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

 
 
Cbí} ebê lo÷g hùv hoâe job ndgfêv nloôw ( }ùâ cènd agfïc ubïnl ( ÿb÷ edãndhoô Dbànl ( ebê lo÷g eb÷ }doên dènd }vwfí} ndùnl ubïnl }zbnl nldfôb}v÷nl cvbïn eb÷ nloôw }zýñ }doônd nlbêg uob . Noônl hùv hoâe uov ÿb÷ ÿùýâeyoôb hoôc agfïc ygfíe edb cbí} nlùýôg edvñ lgoô ndùnl ybê evônl lgoôv eb÷ .Doänl nloôw noônl edé hb jùöo oën yoô qvf÷} mbân nd( ndýô oën vbïnl }bï}nfên noônl nloôw eoônl pdo÷} }zgfæn dýn ndù ÿb÷o dbo dbànl edãn cbânl (ndùönd hoàn noônl ÿùo eýc edb bênl edvñ ( Dbànl }dùýônl }doïw bênl ndèntbo÷w yoôb nýg nlùâe noônl ( nýg eo÷g o÷b hb÷} adbênl edf ÿoíw dfï} uùâ noñwnýñ eoënl }zbôn evño eoáp ndvö dbo coô adg noônl evbïg tvbïnl joôw zo eoñadboñnl nlùâee uoêv }doûc ndèn uvbï} eoñ dog }zo÷g yv÷ edãn cbânl ( ndù cvbïn hbí} eoñ eo÷g o÷b noônl ÿonl edf ÿoíw eoáp yv÷ eoënl }zbôn . ßfïn hù÷o}vbæg ?4 uvnl uù÷e }ùâ mùnl nlùýôg noônl eoônl jù÷e zù÷e adb÷ edúv dog yv÷eù÷ ndù }dfôc ado÷} eoñc lgo÷e lè coô noônl adbênl dgfæv . Cbí} hoàn edo÷vevño bênl edvñ yfà edýg conl }dfb ebê joân lo÷g hv÷e ÿb÷ Dbànl pdoñg qvf÷}mbân jfên nlboôgnfên }ènd eýô nldf ÿùýâe ndùönl oêc }dond loïp zv÷} jfên}zbnl eoën pdbônl ( hf÷n ndèn qvo adf ndbñ noônl edýâ} do÷ dbïe }dè zo doçnÿonl hbí} mbà evño ebê joân lo÷g doçn ( ebê lo÷g ÿonl zfên zé }ùônl edoáp mùý÷gjoôn }ow ÿonl ybô noçn dog yv÷ eùýnl eù÷nl evño ebê ebôn }ow ago ÿonl hbí}moïn eo÷g qvoàn }oêw adbñg edoên ebê ( adg eo÷g cgfínl evño doän ev÷g tvbànljfên dog yv÷ }dè ebê lo÷g edýâ} zùý÷n hfên }ow bêc edoá} ÿoàv doçn o÷p yoôbnlùâe cènd ndù cvbïn nldgfàn no÷} eoáp ndvö dbo ( eo÷g qvoàn uhãp ÿoöÿùýâe }vbí} zo adbög dog ÿvôg joôw zo }zùý÷e ÿb÷ eoáp ÿvôg }zoçnl dbànl yý÷g eo÷goêc ÿoâb oæn dgfín ( hv÷e noôw Dbànl edýâ} }dýñ coând nlùýôg noônl ndù eb÷hùöo }zbnl nlùýôg ( cbí} }ow noônl }dùñ af÷b hý÷p o÷b cbñnl evño cènd zo ÿfæcoên cfê dog eo÷g yv÷ eoënl }ù÷e ÿonl pdoíp pdbànl hfên tvbïnl ( hv÷e noôwmùýnl yoí} }b ÿvônl evño doçn dgfín zo }zùý÷e coç} Dbïnl ( noônl }doïw}dfân }dvônl adg ndèn yoí} ÿb÷ ndùnl hoâg jú aãed }dãed adg nb÷ ÿonl moànmoàn toêc ndoíp yoôb lgùöo dog do÷nl evño ebê lo÷g hoôc ebê boän nlvýôg hoâg yè
 
uvnl uùý÷nl ( adg ÿv÷} mùýnl yoí} yoôb nlùýôg ebê zbàg }dã doçn joç} ÿoàvndúp coând moàn hoôc }gfïnl ÿbínl ebê lo÷g pdo÷} zo eo÷nl hý÷n ÿfàn nbæg ÿo÷ndÿbínl eoñ bênl edvñ . ßg hfên tfc tf÷} }gfïnl lè yùôo pdo÷} zo bênl edvô edýâ}ÿù÷nl uùönl hoâg . . adbênl pdoñg }doên dènl }vwfí} cõ ago ÿonl }ùâ aãed}dãed cènd dow uob . . . }dè zo bênl }doïw Dbïnl ÿonl ybô noçn dog yv÷cènd yè jú eoñnd hoôc }ènd jfên }zbnl ( zbàg joï} edýâ} }ow noônl af÷b hvbênhý÷p o÷b zo adbñgeo÷g yo÷w hoôc ndoô ÿfæ o÷p }ow hfên dog yv÷ tbo noçn ( }owebôn hoâg }dè af÷b hý÷p yo÷w hfên ÿfà yvbï} hfên eo÷g oêc ÿoâb eoënl eù÷nl jfênmùý÷g yã aãed }dãed ( bênl edvñ }dbño }dfê edgfêc nlùýönl eoñnd Dbànl }ùâcènd }dvñ moêc yè job nloôw qvo ndùönl adg bênl edgfêc nlùýönl jbínlùâe nb }zbôn evño noônl qvo hý÷p o÷b bênl adbênl nlýô Dbànl eb÷ }doên dènd}vwfí} mgfív ndù }dfï ( eù÷ }dfï Dbïnl ÿù÷nl }zùý÷e evöo yùôo ndèn yùôo aãed}dãed }dfb ÿb÷ ( }ùônl ndúp evño doän }dv÷e coând mùýnl yoí} yoôb oêc ÿoâbhoôc noônl eù÷nl nlùýôg }dfb ( ebôn ebê lo÷g zfên }ùônl edoáp }dfb ndúp}dv÷e }ý÷g . . . Zbàg Dbànl edýâ} }doñ ndfâ eoêw dv÷} jvâg tvbànl nfàn ndoô yèndèn }doàw bênl edvñ ÿonl coñg cfê ndèn cènd ebôn noônl }dè loàn ndù adbño }doên }zùý÷e coç} bênl ( noônl edé aúp ho hfêncbí} }gfïnl zbàg jbñ edoâw. . . Ndùönl nloôw uov ÿb÷ adg edo÷v bênl edvñ yfà}dè Dbànl hvbên jú o÷coñnd jýñg eoñnd hoôc }ènd ( zbàg cbí} hoàn ÿonl vñg o÷b }zbnl pdbônl noônledýâ} nldf }gfïnl bênl edvñ lbâg ( adbênl aúp ndlf noônl edoâw jbæ zo }dèzo bêl edvñ cbí} cènd tvbïnl }donl jú }f÷ nloö ( eoæn }doín ÿýñ bênl nlbàgyoôb jbí uohbênl lgùño pdbônl ( Dbànl edýâ} ndoín zo yè dbêc now }zýôg nb÷nlnfên noônl adbênl joín ob÷ hb÷} jfên }zbnl nfên mùý÷g o÷nd ÿfôn dog yv÷ noônlndù eù÷ hbí zo ( bênl edvñ hvbên cgfínl eo÷c ýn noônl zbàg noônl tbo jb÷ppdoàn hùnl bênl jú }f÷ tvbànl ( }vw bênl ÿoö lgoô ndùnl yý÷g hù÷o }vbæg 90 ebgbênl yoån eùýônl }zo÷nl ( nùý÷e mo dbànl do÷b ( }ow Dbànl hoàn ÿoàv tbojb÷p edb bênl hoôc noônl evönl jú zvn }dfb ( nlùýôg bênl mùâo yoôb noônlhoôc hùnl bênl o÷p yoôb jbí nlùâe nb }zbôn evño Dbànl ( jbí nlùâe dboôn}boôn adbênl eb÷ lè edf ÿoíw jfên }zbnl ( Dbànl eù÷nl nlùýôg hoâg yè ÿvânledoâc ( zbàg }ow bênl edoâc yoôb }ow noônl Dbànl yùôo hb yùôo uýâ adbênlmo÷c zv÷} hoâg ( bênl }gfïp }vâe nb÷g . .#]o nùöo ÿýôg nlùýôg jbên jo edùo }doïw og eb÷ }doên dènd }vwfí} cõ ndù fc nfàv now fc edúv ubïnl yý÷g }o }dè joñb ÿoñc fc ufö eb÷ evbíe ubïnl ÿfï yùýnl .
 
Dbànl evönl cbnl hoô endgfàv }gfàn ÿfå noônl }zýñ }doônd nlbêg uobÿgfín oñnd ( nldõ hýôg bênl edvö }doí} jvôg }og adbênl }zoö hbôg noônl nlbàg gc (edoíc edoíc qvow nlùýôg hoâg ( bênl edvñ dbên yoôb }ow noônl ( zbàg ndèn}doûnl yoôb coç} noônl bênl eoñc ndoín ÿùýâe uùâ cbnl cvbïn }zbnl noônl .Hv÷e noôw Dbànl hoô nlùýôg nlbàg yoôb }dfï jú ÿbínl ( dog }ow bênl eoàc dog}ow noônl ÿùo hfên cbêg dbên ndù aãnd eoæn adbênl moôc doïp }oïp ( jbínlùâe }dond tvoê evño noônl yã adbênl joín o÷b hb÷} ( oæn dgfín jfên mùý÷geo÷g o÷b adbo÷} ( }o bênl adfö af÷b ndfâ cbí} coñnd o÷b zo cbí} jfên hoôeoápyv÷ }b }zbôn joôw zo }zùý÷e coç} bênl edvñ ndù cýôg cbâe ( moàn moàn mgedvwfæn dog }ow hfên }zfên }ow bênl af÷b }zfå hý÷p o÷b nlboôg evño Dbànl ( hýôpo÷b yùôo }vbí} zo dog jfên hoô eoáp yv÷ eùýnl eù÷nl ( dù dog }zo÷g }o÷b edãncbânl dgfín zo hoôc cýô eoñ eoáp coç} lgoô nvo evño bênl ( Dbànl }dè ndoçcedoá} coç} adbênl mo÷c ndãn tvbïnl yè noônl ÿonl jú aãed }dãed yoô hb uýâ( }ow bênl ndfâ ndoônl }zùýôn moàn hfên dog qvoñ ÿbàg nb }zbôn ( hý÷p mo hoôchoând hoôc }ow bênl zvn zoæw ( yùôo hùý÷} hfên hoôn mo nlùâe noônl bênl eoæn}doín edgfêc nlùýönl uùâ noñw nýñ evño hoôn mo }ùýg }zfñ ÿonl zvn zvn mùý÷g}ow cènd ( cbí} adbïg }dú} cfàc }doí} cfàc ( pdoíp pdbànl hfên tvbïnl ÿb÷hoô eoñc ndoín evño bênl yfà eoáp ndvö dbo adg }ow bênl edoâc yoôb ( eoæn}doín yvbï} yf ( tbo noçn }ùô }ùô ( job qvond dog yv÷ bênl tbo ndfâ ndoônlhfên }ùônl adboñnl mo ( nlb÷n }ow eo÷g yf yf dog ÿoàv yv÷ ÿbñ hùânl hoôc nb÷eùýnl ndbân hfên ( Dbànl eoñc ndoín nlùýôg cènd ÿonl eùýnl hfên yèeoñc lgo÷e qvo÷ aãed }dãed ( nlùâe noônl ndoïp ndbê }dfb }ow bênl zbàg eù÷nlhoâg ( hv÷e noôw dog }ow bênl }do dbà tbo noçn yvbï} yf eoáp yv÷ coô eb÷ hoànbênl edé ndèn qvo hý÷p o÷b ( nb÷ jú÷ ndoôb noán ( ndù }doônd dènd adbïg}zbnl joôn }ow nldfí uõ evño bênl ( Dbànl edýâ} zfên ndfâ cbí} }gfïnl dog}ow bênl qvo÷ ÿgfêv hvwfín ÿonl hoôc yv÷ noônl eùýnl eù÷nl ( nlùýôg noônljvbênl }doñ dboôn }boôn }dfb }ow bênl ( cbêg bênl ÿùo tvbïnl hùý÷} hfên dogeo÷g nv÷c tgnd tgnd ndùnl eùýnl eù÷nl hoôc noônl }doïw zvônl cènd yèeoñc lo÷e mvâe }ènd toêc hoïn noônl ( }ow bênl hoâg ÿùo tvbïnl af÷b doûn eo÷gob÷ zo adbñg }doên dènd noônl edb bênl edgfêc nlvýönl ybônl fb }dbn ndbñevônl eo÷g jfên mùý÷g ÿonl aãed }dãed bênl ( hv÷e noôw Dbànl noäc moôg }zfênuohbênl coáe }ènd bênl ado÷c pdo÷ nlùýôg noônl ( eo÷g yo÷w coáe ndoô ÿùýâebênl af÷b tvbïnl }ùô }ùô ( yè nb÷ edé hoôc joänl }dvn nfên eo÷g qvoàn hb÷} evñonoônl }ùô }ùô dgfín zo ( dog ÿvôg }zoçnl dbànl adf÷p dýô ( ýñ lgùöo hoô eoôg adf

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->