Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NHỮNG NGỌN LỮA TÌNH

NHỮNG NGỌN LỮA TÌNH

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
NHỮNG NGỌN LỮA TÌNH
NHỮNG NGỌN LỮA TÌNH

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Have a nice day © 111411 on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

 
1
Nhöõng Ngoïn Löõa Tình
 
NHÖÕNG NGOÏN LÖÛA TÌNHCHÖÔNG MOÄT
Vöøa töø treân laàu xuoáng, oâng Vaên Long saép söûa tieán vaøo phoøng aênñeå chuaån bò thì nghe tieáng baø Long heùt :- Caùi con khæ naøy, tao ñi ñaâu cuõng ñi theo. Naøy theo !Tieáp theo laø tieáng con choù la oaêng oaúng. Baø Long vöøa môùi ñaù noùmoät caùi neân thaân.- Cho maøy bieát thaân. Ñoà voâ tích söï. Maøy chæ laø thöù thuù vaätnuoâi laøm caûnh chöù daùm caén ai.Chò beáp vöøa töø nhaø döôùi leân hai tay böng moät caùi maâm ôû treânñaët nhöõng toâ chaùo noùng nghi nguùt.Baø Long tröøng maét :- Chò laïi naáu chaùo nöõa ñoù phaûi khoâng. Toâi ñaõ baûo chò chieântröùng gaø cho toâi ñeå aên vôùi baùnh mì bô vaø möùt. Taïi sao chò cöù naáuchaùo, naáu mì hoaøi vaäy ?- Daï thöa baø, oâng nhaø baûo aên chaùo hay aên mì vaøo buoåi saùngraát toát vì nheï buïng neân em cöù töôûng baø cuõng thích nhö theá.- Thích laø thích nhö theá naøo. Oång khaùc, toâi khaùc. Chò nghechöa. Thoâi böng cho oång aên roài xuoáng chieân tröùng gaø cho toâimau leân keûo toâi ñi treã toâi seõ cho nghæ vieäc ngay laäp töùc.Chò beáp daï daï roài riu ríu böng maâm chaùo vaøo phoøng aên. Baø longngoài vaøo baøn aên vôùi veû maët haàm haàm, khieán oâng Long hôi choätdaï. Oâng vöøa uoáng caø pheâ, vöøa xem baùo, thænh thoaûng laïi lieác veàphía baø.Moät laùt baø long höôùng veà oâng :- Caùi vuï ñaáu thaàu xaây caát cö xaù só quan ñeán ñaâu roài, maáythaèng Taây ôû boä Tö Leänh noù noùi sao ?
 
2
Nhöõng Ngoïn Löõa Tình
 
Oâng voäi buoâng tôø baùo, thôû daøi :- Huït roàí! Tuïi Taây noù cho con meï Hueä thaàu.Baø Long la lôùn :- Toâi ñaõ noùi vôùi oâng töø tröôùc roài maø ! Phaûi hoái loä, môøi tuïi sóquan cao caáp, coù quyeàn theá, noù ñi aên nhaäu thì môùi truùng thaàuñöôïc chöù cöù ñaáu thaàu khôi khôi thì ñeán naêm naøo môùi ñöôïc. Oângthaät voâ tích söï, chæ coù laõnh nhöõng vuï thaàu teùp riu thieân haï cheâkhoâng theøm ñaáu. Toâi ñaâu coù baûo oâng haø tieän trong vieäc ñaõi ñaèngboïn TaâyOâng Long nhuùn vai :- Thì toâi cuõng coù môøi moïc tuïi noù ñaáy chöù. Nhöng...Baø Long trôïn maét :- Nhöng vôùi nhò gì ! Oâng neân deïp caùi haõng thaàu cuûa oâng choñöôïc vieäc. Ngöôøi ta cuõng laø nhaø thaàu ra cuøng luùc vôùi mình maøngöôøi ta nay ñaõ trôû thaønh phuù gia ñòch quoác coøn oâng thì chækieám ñöôïc ñuû tieàn tieâu trong nhaø.Oâng Long taèng haéng.- Taïi mình chöa tôùi thôøiBaø Long ñaäp tay xuoáng baøn, ly caø pheâ ñoå tung toeù :- Xôøi ôi. Laïi ñoå cho thôøi vaän. Taïi sao oâng khoâng chòu nhaän laøoâng baát taøi ?Oâng Long noåi caùu lôùn tieáng :- ÖØ toâi baát taøi ñoù baø coù muoán boû toâi ñi laáy ngöôøi khaùc taì caùnvaø giaøu coù. Thì baø cöù ñi, toâi khoâng coøn can ñaûm ngoài nghe baønoùi nöõa.Baø Long gaït tay moâït caùi. Ly taùch treân baøn rôùt xuoáng ñaát vôõloaûng xoaûng. Baø gaàm leân :- Oâng thaùch toâi ñoù haû? Toâi ñaâu coù ngaùn. Oâng khoâng bieát laømoät teân baát löïc roài hay sao. Xí, thöù ñoà baát löïc khoâng coøn xíquaùch ñeå phuïc vuï vôï maø khoâng bieát nhuïc.
 
3
Nhöõng Ngoïn Löõa Tình
 
- Neø baø ñöøng coù loâi vuï noï sang vuï kia ñoù nghe. Ngöôøi ta ngheñöôïc ngöôøi ta cöôøi baø ñaáy.Chöù chaúng cöôì gì toâi ñaâu.Baø Long cöôøi gaèn:- Cöôøi toâi? Oâi cha meï ôi, caùi thö baát taøi baát löïc nhö oâng thì toâiphaûi reâu rao leân cho thieân haï hoï bieát ñeå hoï nhìn taän maët oâng maøcheá gieãu chöù cöôøi gì toâi.Baø ñöùng daâïy, maët vaãn haàm haàm :- Oâng ñaõ thuaän ñeå toâi ñi laùy ngöôøi khaùc ñoù nghe.Vaäy ngayngaøy hoâm nay toâi seõ ñi luoân. Oâng ñöøng coù ra tieäm cuûa toâi maønaên næ nhö maâùy laàn tröôùc nöõa nghe. Toâi chaùn laém roài .Noùi xong baø leân laàu thaây quaàn aùo roài xuoáng nhaø xe baø laáy xerieâng laùi ra khoûi coång.Oâng Long cuõng goïi chuù Taùm taøi xeá laùi xe ra roài leo leân ñi. BaøLnog vöøa laùi xe vöøa ngæ caùch traû thuø. Baø laàm thaàm noùi ,moätmình :- Höø maøy ñaõ muoán theá thì baø seõ cho maøy ñöoïc toaïi nguyeän.Coù bao nhieâu thaèng vöøa ñeïp trai vöøa khoûe maïnh ñang sum xoechaïy theo baø maø maøy laïi thaùch baø ñi thì ñuùng laø maøy tôùi soá roài !Vöøa ñeán tieäm vaûi do baø laøm chuû baø Long ñaõ quaùt thaùo maáyngöôøi laøm coâng, xong baø vaøo phoøng laøm vieäc quay ñieän thoaïi :- Aloâ ! Anh chín ñoù haû? Em, Lyù Hoa ñaây. Sau maáy böõa naykhoâng thaáy anh gheù choã em noùi chuyeän chôi.Tieáng cuûa Chín trong ñieän thoaïi :- Anh hôi baän vieäc. Vaøi hoâm nöõa seõ gheù thaêm em- Vieäc gì ? Anh thì chæ lo phuïc vuï maáy coâ vuõ nöõ thì heát ngaøyroài chöù laøm aên gì. Anh xaïo em vöøa vöøa chöù.Coù tieáng cöôøi trong ñieän thoaïi :- Anh xaïo thì aên caùi giaûi gì. Anh ñang boá trí moâït vuï buoân baùntieàn teä, ñeå roài gaëp em anh seõ noùi cho em bieát, khoâng bieát chöøngem coù theå giuùp anh moät tay cuõng hay.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->