Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
QUỲNH HOA

QUỲNH HOA

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
QUỲNH HOA
QUỲNH HOA

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Have a nice day © 111411 on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2014

pdf

text

original

 
QUYØNH HOA
 
laø moät naøng con gaùi ñeïp. Naøng ñaõ ñöôïccoâng nhaän laø hoa khoâi cuûa lôùp 12A8 maø khoâng phaûi traûi qua moätcuoäc thi naøo. Ñoâi maét troøn xoe vaø ñen laùy cuûa QUYØNH HOA ñaõlaøm cho bao nhieâu thanh nieân trong tröôøng say ñaém. Nhìn vaøomaët naøng hoï cöù ngôõ nhö mình bò nguïp laën trong hoà thu huyeàn bí.Thaân hình naøng thaät laø quyeán ruõ trong boä aùo daøi traéng tinh khoâi.Boä ngöïc caêng troøn vôùi phaàn thit hoàng loù ra khoûi aùo ngöïc aån hieändöôùi lôùp aùo daøi moûng ñaõ laøm cho caùc ñaáng maøy raâu phaûi nhoûgiaûi theøm thöông vaø caùc baïn phaùi nöõ phaûi ghanh tî. Caùi eo cuûanaøng thon nhoû caøng laøm taêng theâm neùt ñaày ñaën cuûa hai bôø moângtroøn tròa cong cong trong lôùp quaàn traéng. OÂi caëp gioø thon daøi,nhìn xuyeân qua lôùp quaàn traéng sao maø khieâu gôïi quaù ñi thoâi.QUYØNH HOA bieát mình ñeïp vaø quyeán ruû, nhöng naøng khoângbao giôø kieâu ngaïo maø raát laø hoaø ñoàng vôùi caùc baïn cho neân aicuõng yeâu meán naøng. Beân caïnh neùt ñeïp hoàn nhieân ñaày quyeán ruûdo thì QUYØNH HOA laïi hôi keùm thoâng minh nhöng laò raát ñatình vaø laüng lô. Saùch vôû ôû tröôøng thì naøng raát laøm bieáng ñoïcnhöng nhöõng truyeän daâm thì naøng luoân thu thaäp tìm kieám vaøkhoâng bao giôø boû xoùt cuoán truyeän cheùp tay naøo ñöôïc phoå bieántrong tröôøng. Ba naøng laïi laø moät thuyû thuû taøu vieãn döông neân giañình naøng thöôøng coù ñaày ñuû nhöõng ñoà chôi phim aûnh cuûa ngoaiquoác. Naøng haàu nhö thuoäc naèm loøng 36 kieåu aùi aân. Haàu nhö ñeâmnaøo naøng cuõng phaûi töïï mình thuû daâm cho haï hoaû côn duïc vongcuoàn cuoän trong cô theå.QUYØNH HOA thöôøng hay nhôø caùc baïn trai giuùp naøng laøm baøitaäp veà nhaø. Vaø ñeå ñeàn ñaùp ôn hoï thænh thoaûng naøng thöôøng môøihoï veà nhaø vaø coá yù aên maëc hôû hang ñeå cho hoï ñöôïc chieâmngöôõng moät chuùt cô theå myõ mieàu cuûa naøng. Vaø thænh thoaûngnaøng thöôøng hay coá yù coï boä ngöïc no troøn cuûa naøng vaøo hoï.
 
Caùc ñaáng maøy raâu trong lôùp thöôøng tranh nhau giuùp ñôõ cho naøngveà nhöõng moân maø naøng yeáu keùm ñeå mong ñöôïc höôûng moät chuùtaân hueä naøng ban cho. Trong lôùp HOAØNG NAM laø lôùp phoù hoïctaäp vaø anh ta la ngöôøi hoïc gioûi nhaát lôùp. HOAØNG NAM vöøa ñeïptrai vôùi caùi neùt ñeïp cuûa moät quaân töû. Baûn thaân chaøng thaät söïï laømoät quaân töû raát ñaøng hoaøng ñöùng ñaén. HOAØNG NAM thöôønggiuùp ñôõ QUYØNH HOA nhöng khoâng bao giôø chaøng daùm gheù laïinhaø naøng vì chaøng ñaõ nghe nhieàu ngöôøi keå lai söïï ñeàn ñaùp cuûaQUYØNH HOA ñoái vôùi hoï. Ñaõ nhieàu laàn môøi moïc nhöngHOAØNG NAM khoâng ñeán, ñieàu ñoù laøm cho QUYØNH HOA raátbuoàn vaø naøng ñaõ raép taâm chieám höõu traùi tim vaø thaân xaùcHOAØNG NAM. Bieát laø HOAØNG NAM seõ khoâng veà nhaø mìnhneân vaøo moät dòp coù baøi kieåm tra toaùn saép ñeán naøng nhôø HOAØNGNAM ôû lai giuùp cho naøng oân baøi ngay taïi trong lôùp sau giôø hoïc .Ñuùng 5 giôø chieàu thì tieáng chuoâng tan hoïc vaøng leân vaø taát caû caùchoc sinh ñaõ vui möøng gom goùp ñoà ra veà vì ñaõ traûi qua moät ngaøyhoïc meät moûi vaø coøn phaûi veà lo oân baøi cho baøi thi ngaøy hoâm sauïTrong lôùp chæ coøn laïi mình QUYØNH HOA vaø HOAØNG NAM.QUYØNH HOA veùn maùi toùc daøi oùng möôït cuûa mình qua moät beânñeå taêng theâm neùt ñeïp quyeán ruû hôi e leä cuaû naøng. Naøng ngöôùcmaét nhìn HOAØNG NAM nhö môøi goò HOAØNG NAM böôùc quabeân baøn QUYØNH HOA vôùi cuoán saùch hình hoïc trong tay. Chaøngbaét ñaàu giaûng giaûi cho naøng nghe nhöõng gì naøng khoâng hieåuïQUYØNH HOA laøm boä chaêm chuù laéng nghe vaø ghi cheùp laïinhöõng gì HOAØNG NAM noùi ñeå traán an chaøng vaø caøng laøm chochaøng haêng say hôn trong vieäc giaûng baøi cho naøng. Hoc ñöôïcmoät luùc thì QUYØNH HOA laáy trong hoäc tuû ra moät thanhchocolate vaø môøi HOAØNG NAM aên. Naøng noùi laø Ba naøng môùiveà hoâm qua vaø mang cho naøng raát nhieàu keïo vaø naøng muoán môøichaøng aên laáy thaûo. HOAØNG NAM laø moät hoïc sinh ngheøo, chaøng
 
chöa bao giôø bieát ñöôïc muøi vò cuûa chocolate laø gì. Chaøng raát vuikhi ñoùn nhaän thanh keïo maø naøng cho vaø boùc ra aên. OÂi muøi vò noùngon ngoït laøm sao... aên tôùi ñaâu thì HOAØNG NAMthaáy laâng laâng tôùi ñoù, cô theå giôø ñaây boãng nhieân noùng ran leân vìmoät söïï ñoøi hoûi cao ñoä.QUYØNH HOA vöøa caén moät mieáng chocolate vaø mieángchocolate chöa kòp vaøo mieäng thì HOAØNG NAM ñaõ choàm tôùingaäm laáy mieáng chocolate vaø luoân caû bôø moâi moïng ñoû cuûanaøng. QUYØNH HOA bieát laø chaøng ñaõ thaám thuoác neân naøngduøng löôõi ñöa mieáng keïo qua mieäng HOAØNG NAM roài uoán eùolöôõi caâu löôõi cuûa chaøng ra vaø muùt...QUYØNH HOA muùt ñaàu löôõicuûa chaøng nheø nheï laøm cho HOAØNG NAM phaûi ruøng mình sungsöôùng. Hai baøn tay QUYØNH HOA sôø soaïng sau löng HOAØNGNAM vaø keùo chiec aùo sômi traéng cuûa chaøng ra khoûi quaàn. Naøngleo qua baøn vaø duøng tay keùo phecmotuya cuûa chaøng xuoáng.HOAØNG NAM caûm thaáy raïo röïïc voâ cuøng nhöng chaøng laø moätthö sinh chöa bao giôø laøm chuyeän naøy cho neân chaøng cöù ñöùngthöø ra ñoù maëc cho QUYØNH HOA muoán laøm gì thì laøm.Sau khi côûi quaàn HOAØNG NAM ra QUYØNH HOA baûo chaøngngoài xuoáng gheá vaø QUYØNH HOA baét ñaàu le löôõi lieám leân ñaàukhaát cuûa chaøng. HOAØNG NAM thaáy teâ taùi caû ngöôøi, vaø thaèng beùcuûa chaøng giôø ñaây ñaõ vöôn leân kieâu haõnh. QUYØNH HOA thíchthuù buù nheø nheï nôi ñaàu döông vaät cuûa chaøng, roài töø töø ngaâm laáyñaàu khaát cuûa chaøng vaø naøng töø töø ñöa döôngvaät cuûa chaøng vaøo saâu trong coå hoïng naøng. HOAØNG NAM "uù''leân moät tieáng voäi ñaåy ñaàu QUYØNH HOA ra, moät doøng nöôùctraéng ñuïc ñaõ tích tuï trong Nam phoït ra thaønh moät voøi nöôùc töôùileân caû maët QUYØNH HOA. Chaøng thaáy xaáu hoå voâ cuøng vaø voäivaøng xin loãi naøng, vaø naøngbaét phaït chaøng phaûi theo naøng veà nhaø. Laàn ñaàu tieân ñöôïc moät

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->