Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TRÂM

TRÂM

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
TRÂM
TRÂM

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Have a nice day © 111411 on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

 
TRAÂM
Traâm laáy choàng naêm 21 tuoåi sau khi toát nghieäp ñaïi hoïc coäng ñoàngchöông trình 2 naêm moân Hoïa kieåu vaø Trang trí . Choàng cuûa Traâm laøTrung, anh chaøng naøy hoïc haønh ngoan ngoaõn, ñaäu kyõ sö taïi moättröôøng ñaïi hoïc lôùn, ra tröôøng kieám ngay ñöôïc vieäc laøm toát, luông caoboãng haäu . Trung hôn Traâm 3 tuoåi, gaëp naøng laàn ñaàu taïi nhaø moätngöôøi baïn laø meâ ngay nhö ñieáu ñoå vaø nhaát ñònh ñoøi cöôùi naøng baèngñöôïc . Vì chöa coù baïn trai, vaû laïi thaáy Trung troâng cuõng khaù baûnh bao,neân naøng öng thuaän.Trung sang Myõ ñaõ laâu, caùch xa gia ñình ñaõ hôn möôøi maáy naêm roài .Chaøng ôû troï trong moät gia ñình giaøu coù, vaø xem oâng baø chuû nhaø nhö cha meï ruoät. OÂng baø Thaønh sang Myõ cuõng laâu, mang theo ñöôïc khaùnhieàu taøi saûn, phaàn lôùn laø caùc tröông muïc ñaõ guûi saün ôû ngoaïi quoác .Hai oâng baø khoâng coù con neân khi Trung ñeán möôùn nhaø ôû, ñaõ caûm meánchaøng trai ñöùc ñoä naøy vaø nhaän laøm con nuoâi . OÂng baø Thaønh khoângcaàn ñi laøm, oâng chæ ôû nhaø lo ñaàu tö soá tieàn ñeå kieám lôøi cuõng ñuû soángsung tuùc.Khi sang Myõ naêm 1975, naøng ñang hoïc ñeä tam, töùc lôùp 10 . Sang Myõvì ñaõ coù caên baûn tieáng Anh khaù, naøng vaøo lôùp 11 ngay vaø ra tröôøngñuùng haïn. Naøng choïn ñaïi hoïc coäng ñoàng vì bieát mình ñeïp khoâng caànkieám ngheà hoaëc baèng caáp cao cho laém . Vaø naøng ñaõ laáy ñöôïc Trungvöøa ñeïp trai vöøa coù coâng vieäc laøm aên vöõng chaéc neân naøng khoâng phaûilo veà vaán ñeà taøi chaùnh.Veà laøm vôï Trung, naøng kieám ñöôïc moät vieäc laøm nhaøn nhaõ, ñöùng baùnhaøng cho moät cöûa tieäm lôùn khu myõ phaåm . Naøng chæ laøm töø 3 giôøchieàu ñeán 9 giôø toái, naêm ngaøy moät tuaàn töø thöù hai ñeán thöù saùu.
 
Coâng vieäc ñoøi hoûi naøng phaûi trang ñieåm loäng laãy vaø aên maëc thaät dieänñeå quyeán ruõ khaùch haøng, duø khaùch haøng phaàn nhieàu laø nöõ giôùi. Naøngôû nhaø caû buoåi saùng vaø khoâng khi naøo daäy tröôùc 9 giôø.OÂng Thaønh, boá nuoâi cuûa choàng naøng chöa ñaày 50 tuoåi coøn khoûemaïnh, raát traùng kieän vaø to lôùn . Baø meï nuoâi cuûa choàng naøng lôùn tuoåihôn ñaõ ngoaøi 50 raát sôï choàng nhöng öa ñaùnh baøi neân vaãn thöôøng hayñeán chôi nhaø maáy ngöôøi baïn . Baø khoâng ñaùnh lôùn, aên thua coø con,nhöng baûo boû töù saéc thì baø khoâng theå.OÂng Thaønh vì gheùt côø baïc neân tuyeät ñoái khoâng bao giôø cho baø gaâysoøng ôû nhaø.Traâm laø moät coâ gaùi voùc daùng nôû nang vaø traøn ñaày nhöïa soáng . Naøngñeïp, thaân hình caân ñoái, maëc ñoà taém raát maùt maét.Nöôùc da traéng, ngöïc vaø moâng nôû nang. ÔÛ nhaø naøng, baø meï buoân baùnkieám ra tieàn neân raát baét naït choàng. Sang Myõ baø ñi laøm, öa hoäi hoïptieäc tuøng vôùi beø baïn, caû ñaøn oâng Myõ cuõng nhö Vieät vaø nhaåy nhoùt töngböøng . OÂng choàng hieàn öa ôû nhaø lo coâng vieäc nhaø keå caû laøm côm vaøröûa cheùn, giaët quaàn aùo, huùt buïi nhaø, dó nhieân laø toaøn maùy moùc caû.OÂng khoâng ñi laøm vì caùc con ñeàu coù coâng aên vieäc laøm vaø goùp phaànchi tieâu trong gia ñình.Trung, choàng Traâm, laø moät loaïi thanh nieân chæ bieát coù hoïc haønh,khoâng öa theå thao neân thaân hình maûnh khaûnh trí vôùi oâng Thaønh laømoät caây quaàn vôït thích bôi loäi vaø taém bieån . Nhöng oâng Thaønh vìkhoâng ñi laøm neân hay ôû nhaø . Baø vôï ngöôïc laïi hay ra khoûi nhaø töøsaùng.
 
Trung ñi laøm tuø saùng sôùm, luùc veà ñeán nhaø thì Traâm ñaõ ñi laøm, vì laømchieàu neân Traâm daäy treã, luùc naøng daäy thì choàng ñaõ ñi laøm . Naøng aênsaùng muoän thöôøng laø sau boá choàng . Buoåi saùng nhieàu khi chæ coù oângThaønh vaø naøng ôû nhaø.Luùc ñaàu naøng coøn töï doïn aên saùng laáy vaø laøm côm tröa nhöõng hoâm meïchoàng khoâng coù nhaø. Noùi laø phuï traùch nhöng aên saùng thì maïnh aingöôøi aáy laøm. Côm tröa naøng cuõng chæ doïn cho naøng vaø boá meï nuoâicuûa choàng, vì Trung aên tröa ôû sôû.Baø meï ít khi aên tröa ôû nhaø vì coøn maûi ñi ñaùnh baøi nhöng bao giôø baøcuõng veà sau khi Traâm ñaõ ñi laøm ñeå lo böõa aên toái cho choàng vaø contrai. Traâm ñöôïc ñeå phaàn côm chieàu raát thònh soaïn, nhöng sau 9 giôønaøng môùi veà tôùi nhaø neân aên moät mình.Trung thöôøng hay ñi nguû sôùm ñeå saùng hoâm sau coøn daäy sôùm ñi laøm .Coâng vieäc laøm tình chæ vaøo cuoái tuaàn thöôøng vaøo ñeâm thuù baûy. Trungkhoâng phaûi laø loaïi con trai coù nhieàu nhuïc duïc neân khoâng thoûa maõnñöôïc vôï. Traâm soáng ñoäng hôn neân nhieàu khi naøng caûm thaáy thieáuthoán . Choàng naøng raát sôï naøng vì töï haøo laø laáy ñöôïc vôï ñeïp, nhöngkhoâng theå chieàu chuoäng ñöôïcnaøng ñuùng möùc . Buø laïi nhöõng buoåi trình dieãn toái thöù baûy Trung söûasoaïn raát kyõ.Caên nhaø hoï môû moät taàng goàm boán phoøng nguû roäng, toïa laïc taïi moätkhu sang troïng . Caëp vôï choàng treû chieám troïn phoøng nguû döôùi nhaø coùbuoàng taém vaø boàn röûa maët rieâng bieät nhöng chæ laø voøi taém hoa sen .Boàn taém ngaâm ôû buoàng taém chính giöõa nhaø.OÂng baø Thaønh ôû moät phoøng lôùn hôn cheách beân kia haønh lang, caïnh

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->