Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
P. 1
VÕ SĨ NAM KỲ

VÕ SĨ NAM KỲ

Ratings: (0)|Views: 92|Likes:
VÕ SĨ NAM KỲ
VÕ SĨ NAM KỲ

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Have a nice day © 111411 on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
S@Ù W× DBA LUß
Jbõe }o`dj x~bíd& ab` gy hyù òiè$ X~be jebdj o`í& xóõ obüe òbàe hy$ Gobîdnóøõg h`àg gobîd nóøõg djbdj& obååd fbía fyüe òe sií }oáb hbùu fiíy gyübò`bÿd abùe s`ü$ Aøõe dobèy g`õ sbÿe þ& oøe wbíd wbíd obåd fbÿa n`è aièxa`üe& gbõ` nièdo ~yõx fye& g`õ a`èèx goyuièd obåd }obüe fbÿa go` òóøàglo`îdj xo`îe abâu xobïdj x~`dj ò`bÿd wiù goiî góøÿe& g`ÿd obåd gyùdjdy`âe xeiâg abÿ goiâx sæ xóõg hbõe$ W`â fbÿ $$$ Obåd fbÿa x~`dj ò`bÿd WødÒ`îdj abùe s`ü& fóy fbàg ryb xóÿdj fbÿdj bù abùe s`ü sbÿ nbõd gb` òødo`bÿd xbõd leiâa gøa$ Xybíd x~óøõg ò`bÿd gyüb obåd joiõ fbàe bù Bd Fbàgoyuièd Ò`ídj Wød xãdo J`ÿ G`îdj& hóàdj wbà} ed }oiõ} fbÿdj bù neiçyheiéd go` nbÿ g`d g`e$ Obe o`îa x~óøõg& neiéy heiéd `dj xeiâx ayàg ~y`èxLea Goydj X~bà` / obu g`ÿd j`àe fbÿ Xoeiâx N`â Wba ‗ òb` leiâagoiõa lo`îdj gobüu abõy$%& obåd ~b wby fiíy sbàgo gy x~yõx nbíy xbîa wóà$Xobåx fbàe jebîu fódj rybíd& obåd rybu x~øü sbÿ` fiíy goøÿ xeiâx ayàg liâ xeiâ}& nbâx goøàx obåd xobâu a`èx n`õdj òid òbdj f`a lo`a doæd sbÿ`wbà} gyüb xobïdj Obõx N`è$ Òþdo xobíd obåd diõ} djóøÿe wbõx j`õg wbà}òóõdj uiîd rybd wbõx& doæd luü obåd xobâu lo`îdj }obüe xobïdj dbÿ`& abÿfbÿ a`èx òóõb g`d jbõe xy`ée g`õ fiü g`ÿd x~iü ryb s`õg hbõdj sbÿ gbõe }ob`gbîy x~`ÿd x~þb fbõdj `$ Òóõb g`d jbõe doæd gbõe jæ abÿ gobëa goyõ fbåa&obåd xobâu g`d do`ü xo`ÿ xbu sbÿ` x~`dj rybíd& lo`îdj fiü $$$ Doó g`õfedo xádo& g`d do`ü goøàx òóõdj xobûdj djóøÿe rybu òbíy sií døe obåd béddyõ}& xo`bõdj jebèx aædo loe xobâu obåd& høàa gobîd òþdo n`ü òe doódjlo`îdj neiâx djoã wb` doæd obåd døü a`èx dyà góøÿe$ G`d do`ü x~`îdj ‖dj`è ‖ rybõ& hb lo`îdj òid doó jbõe ryiî abÿ x~bådj o`ídj& d`õe fbÿ ‖ abõ}oóøàdj abÿu djbÿe ‖ xoæ oøe rybõ òbõdj& }obüe d`õe doó n`àd òbÿd `îdjxyàe obåd xoæ aøõe òyõdj djo÷b ‖ doæd fbÿ dóõdj gbìg ‖$ Goób lþ} aøüaeièdj d`õe jæ& g`d do`ü òbù rybu aædo n`ü òe sií }oáb sid ~óÿdj&hbõdj òe hiü` doià` fbà luÿ& aeièdj obåd lo`î ~bd ‗ x~øÿe øe _bÿ OædoXóøõdj& obåd fbça nbça x~`dj aeièdj$ Dy`âg dóøõg aeiâdj gbõe óàg& obådnóøõg doià xøõe wbà} x~óøõg abìx& joiõ abåx doæd sbÿ` niîd x~`dj& ryb bõdo
 
wbõdj oeiâa o`e gyüb gbîu òiÿd x~óõdj sþx obåd xobâu xobïdj liõ} gobõdoòbdj oæ oyàg dobâ} do`î x~iîd aædo òóõb g`d jbõe dbÿ` ò`õ& gobåg fbàe fbÿa`èx ‖ dbe ò`ídj ryiî ‖& aiî gbõe abù hóøõe bõdo òiÿd wbîd lobây gyübxobïdj Obõx N`è& òia f`íd go` d`õ goøe lo`îdj$ Gbü djbÿu o`îa wby&obåd sbÿ` x~`dj `õa fb gbÿ& g`â xæa ia g`d do`ü o`îa ryb fbÿ g`d gbõedobÿ be x~`dj fbÿdj& goã h`à hbça nbîdj ryø xo`îe goøõ obåd òbîy hbõa h`ÿo`üe xobûdj$ Ryiî aeiíd Dba xoæ a`èg abàg òød jebüd ò`õ& doódj fbÿdjbù dbÿ` g`õ fií fybèx gyüb fbÿdj bù ò`õ& fbàdj rybàdj fbÿ nþ ‖ ò`õdj x~bëdj ‖doó goøe$ Obåd lo`îdj xæa ~b òóøàg x`îdj xágo gyüb g`d do`ü& hyÿ òbüx`âd oiâx abâu s`ÿdj ~óøày go` abâu xobïdj hy g`îd x~`dj `õa$ Òiagoyuièd lié go` xyàe gyÿdj ò`bÿd djoi& xyàe d`õ d`õe obåd jbì} ab sæ g`ddo`üõ òe sií }oáb ~óÿdj& føÿe ryb xeiâdj fbàe obåd abdj xeiâdj d`õe h`õg&xóõg aædo abÿ obåd lo`îdj neiâx fbÿa wb`& obåd lo`îdj xed sbÿ` goyuièdab rybõe doódj fbÿa wb` abÿ jebüe xoágo òbîu$ O`íe dbùu òbdj neiçyheiçd& obåd doæd xobâu g`d do`ü òóõdj x~`dj òbõa lobõd jebü& xobâu obåddoæd sií }oáb aædo& g`d do`ü góøÿe aãa goe g`à} søõe obåd& dyà góøÿed`õ loeiîy loágo fbÿa wb` ò`õ& iõa goyõx dóùb obåd ryiîd sbèd g`îdj fbÿgoiâx aià hóøõe g`d hb` gyüb xobïdj g`ÿ a`íe ~`íe$ _`dj xeiâx ayàg gyübaædo& obåd s`èe sbù dobüu y`âdj b` xbåa a`èx }obõx& ~`íe gobàu s`èe ~brybõd y`âdj abâu fu& }obüe g`õ ~óøày djbÿ djbÿ obåd aøõe hbõa ‖ bëd xoþx ‖g`d dbe d`d dbÿu$ Obåd neiâx g`d do`ü òøàe xbÿd gy`èg neiçy heiçd aøõe ~bsií& òia o`îa x~óøõg obåd xoi` ~ædo g`d do`ü abÿ$ Doøõ xøõe bõdo abåxdjoe djøÿ gyüb xyàe gyÿdj ò`bÿd loe obåd jebü nièdo ed sií wøõa& obådxobâu g`õ gbõe jæ ò`õ lo`îdj `éd& gobåg xyàe d`õ g`õ uõ ò`í jæ& doódj obådabìg liè& djbÿu abe ò`bÿd wiù òe wbdj fbÿdj lobõg& lo`îdj goøe nbîu jeøÿfbÿ lo`îdj g`ÿd gø o`èe dóùb$ G`d do`ü gbÿdj doæd gbÿdj òià}& lo`îdj ‖xoþx ‖ d`õ gobåg xóõg hbõe abÿ goiâx rybõ$ Obåd dj`íe hóàb j`âg gbîu& goøÿòøàe& jeøÿ dbÿu gobåg ò`bÿd obõx sóÿb xbd& g`d do`ü gobåg wbå} sií ~`íe&o`îa x~óøõg xoi` ~ædo obåd xobâu g`d do`ü òe sií oóøõdj dbÿu$ G`õ xeiâdjgobîd ~bü` nóøõg òe sií }oáb obåd dj`íe& xobâu hbõdj g`d do`ü òbÿdj b&
 
obåd xóÿ xóÿ òóõdj hbèu$ G`d do`ü sbçd nóøõg xøõe& lo`îdj a`èx goyõx jebèxaædo doó xo`õe xoóøÿdj gyüb djóøÿe òe òiîa& obu d`õ fbÿ ab xoeièx& obådxóà o`üe$ G`d do`ü nóøõg xøõe jbíd obåd aãa góøÿe ~bâx xóøe& ~`íe hóÿdj fbàelo`îdj d`õe xeiâdj dbÿ`$ Obåa nbèa jbd& nóøõg xøõe wbõx aædo g`d do`ü&dbåa xbu d`õ abÿ sy`âx doiÿ doià& nbÿd xbu aiía abàe sbÿ bâa bõ} doó sbèu xoæ lo`îdj }obüe fbÿ ab ~`íe& obåd d`õe xobía go` xoiîa gbd òbüa$Xobâu ia òóõdj uiîd& g`õ siù ‖ goþy òiÿd ‖& obåd liõ` wbõx djóøÿe iafbàe& òbìx fiîd abõ a`èx dyà o`îd& ~`íe obåd o`îd a`îe& o`îd wby abdj xbeg`d do`ü& obåd djóøüe xobâu ayÿe xoøa g`d jbõe& x`bÿd xobîd ia ~yd doiÿdoià xoi` xóÿdj dyà o`îd$ G`d do`ü dbÿu fbÿ jbõe xø& obåd djoã x~`djnyàdj& wb` d`õ ‖ dóõdj ‖ wøõa sbèu gbÿ& gobåg xædo gøÿ xobâu xobïdj liõ}obõx goøe jbõe diîd d`õ x`ÿ a`ÿ$ Obåd o`üe do`ü; ! Ia g`õ ay`âd$$$ay`âddoó g`d do`ü nóùb o`ça lo`îdj 0 Nóùb ia doæd s`î wbà} xobïdj liõ}obõx ò`õ$ ! Ó $$$ó $$$ ó$ G`d do`ü lo`îdj d`õe jæ& goã hyàe òbíy sbÿ` gbõedjóàg wbëd gobåg gyüb obåd$ Obåd d`õe xeiâ}; ! Xobïdj ò`õ goã g`õ gbõe abùxo`îe ia& d`õ goøe doó jbÿ sbèu ò`õ& wb` abÿ nbïdj bdo òóøàg& xoi` bdosií wbà} dob$ Sóÿb d`õe& obåd sóÿb xo`ÿ xbu liõ` wbõx gbõe a`îdj g`d do`üsbÿ` djóøÿe& obåd wbÿdj ryb wbÿdj fbàe& gbà g`d gbìg sbÿ` f`íd g`d do`üryb føõ} sbüe rybíd nbÿ nb$ G`d do`ü ~yd nbåd djóøÿe fiîd& lo`îdj d`õea`èx xeiâdj doódj jbèx doià gbõe òbíy$ Hæy g`d do`ü sií wbà}& goã g`õ oødx~bëa aiõx xo`îe abÿ wb` g`d do`ü òe ay`âd lo`îdj d`ée& obe gbûdj d`õdoó ryáy fbàe& ò`îe fyõg gobîd d`à òbõ gobîd leb$ Obåd xobâu x`èe djoeiè}&doódj d`õe x~`dj nyàdj& lo`îdj }obüe bdo xoæ gyùdj xobïdj lobõg xo`îebe neiçy ia dóõdj f`íd wøõa$ Sóÿb jbÿe `dj go`âx góüb fbÿ obåd rybu fbàe`îa gobìx g`d niõ sbÿ` f`ÿdj& gyõe òbíy òbìx fiîd a`îe ia a`èx gbõe oydhbÿe$ Obåd `bu djóøÿe g`d niõ fbàe& aeièdj o`îd wby `õx& g`ÿd obe xbu xoæ`b dbåd obe nøÿ djóàg òbdj }obè} }o`ÿdj xoi` xóÿdj oøe xoøü$ Obe gbõesyõ xoeièx fbÿ sóÿb n`õ}& obåd djoã xobía& òbù xoæ xo`îe$ Obåd fbíd o`íe gøeüxóÿdj obàx dyõx gyüb goeiâg bõ` nbÿ nb& òób xbu sbÿ` n`õ} doiÿ doià obe gbõesyõ aiía abàe& ~`íe wi wi obe goeiâg dyõa& g`d do`ü goã neiâx ~iîd ó óü

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->