Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KIM BÌNH MAI 02

KIM BÌNH MAI 02

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: Have a nice day © 111411 on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

 
 
 Kim Bình Mai 
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc
 
Nguoàn: Maây 4 Phöông
 
- 33 -
Convert to pdf by Mickey
Hoài 2
 Cao taêng ñoaùn moäng, nghóa ñeä taëng lôøi 
Laïi noùi veà Taây Moân Khaùnh tôùi chuøa Vónh Phuùc tìm gaëp vò cao taêng hoïThích ñeå nhôø ñoaùn giaác moäng laï nôi quaùn röôïu. Tôùi coång, vò taêng truï trì nhaän raTaây Moân Khaùnh taïi gaàn coång. Taây Moân Khaùnh ngaång ñaàu nhìn, treân coång coùtaám bieån vieát boán chöõ lôùn "Ñaïi huøng baûo ñieän", ñoù laø thuû buùt cuûa teå töôùngñöông trieàu laø Thaùi Kinh. Beân trong coång laø moät böùc töôïng Phaät Di Laëc vó ñaïi.Töø coång vaøo, theo moät caùi haønh lang thì tôùi phoøng khaùch, nôi ñaây vò taêng truï trìvaø Taây Moân Khaùnh phaân ngoâi chuû khaùch maø ngoài. Vò taêng hoûi:- Laâu laém Ñaïi quan nhaân khoâng giaùng laâm nôi naøy, nay tôùi ñaây quaû laøquyù hoùa laém. Chaéc laø Ñaïi quan nhaân vaãn ñöôïc khang an vaïn phuùc.Taây Moân Khaùnh noùi:- Xin caùm ôn ñaõ coù lôøi hoûi thaêm, nhöng hoâm nay toâi tôùi ñaây vì nghe noùichuøa nhaø coù moät vò cao taêng hoï Thích gioûi ñoaùn moäng. Phaûi vaäy chaêng ?Vò taêng ñaùp:- Thöa phaûi, nhöng vò hoøa thöôïng ñoù chaúng chòu chaêm chæ tuïng kinh nieämPhaät gì caû laø suoát ngaøy chæ nguû li bì, giôø naøy chöa chaéc ñaõ daäy. Xin ñeå baàn taêngvaøo coi thöû.Taây Moân Khaùnh noùi:- Vaâng, sö phuï vaøo coi giuøm.Vò taêng quay vaøo, tìm hoøa thöôïng hoï Thích, noùi roõ vieäc Taây Moân Khaùnhtôùi hoûi ñeå nhôø giaûi moäng.Hoøa thöôïng hoï Thích lô ñaõng hoài laâu, roài chaúng noùi chaúng raèng, naèmxuoáng giöôøng ñònh nguû. Vò taêng truï trì phaûi döïng daäy, loâi ra ngoaøi dieän kieán TaâyMoân Khaùnh, nhöng hoøa thöôïng hoï Thích vuøng vaèng baûo:- Caùi gì maø ñaïi quan vôùi chaúng ñaïi quan. Toâi ñang muoán nguû, oâng TaâyMoân Ñoâng Moân gì ñoù muoán toâi giaûi moäng thì phaûi vaøo ñaây chöù toâi khoâng ñi ñaâucaû.Vò taêng truï trì khoâng bieát tính sao tröôùc thaùi ñoä ñieân khuøng cuûa Thích hoøathöôïng, ñaønh ra ngoaøi noùi:
 
 
 Kim Bình Mai 
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc
 
Nguoàn: Maây 4 Phöông
 
- 34 -
Convert to pdf by Mickey
- Thích hoøa thöôïng hieän ñang nguû, neáu quaû Ñaïi quan nhaân muoán ñöôïcgiaûi moäng thì xin caûm phieàn quaù boä vaøo ngoïa phoøng, nhö vaäy coù theå ngoài laâuñeå nghe ñoaùn cho ñaày ñuû roõ raøng.Taây Moân Khaùnh gaät ñaàu:- Vaäy cuõng ñöôïc.Noùi roài ñöùng daäy theo vò taêng vaøo ngoïa phoøng, nôi ñaây khoâng khí thanh u,cöïc kyø yeân tónh. Thích hoøa thöôïng ñaõ nguû khoeøo, tieáng ngaùy vang leân ñeàu ñeàu,vò taêng truï trì laïi phaûi tôùi goïi daäy, Thích hoøa thöôïng töø töø môû maét nhìn roài noùi:- Thì ra laø Taây Moân Khaùnh, coù moäng gì kyø laï thì noùi ñi.Taây Moân Khaùnh ñang muoán ñöôïc giaûi moäng neân tuy nghe Thích hoøathöôïng goïi teân mình ra maø vaãn khoâng ñeå yù, chæ ñaùp:- Hoâm qua toâi uoáng röôïu quaù say taïi moät töûu quaùn, roài nguû thieáp ñi maømoäng thaáy tôùi moät ngoâi bieät thöï, coång coù deà baûy chöõ.Thích hoøa thöôïng ngaét lôøi:- Baûy chöõ gì ?Taây Moân Khaùnh ñaùp:- Baûy chöõ ñoù laø "nhaát phieân phong tín nhò phieân hoa", vieát theo loái ñaïi töï.Vaøo trong thaáy moät khu vöôøn ñaày kyø hoa dò thaûo. Laïi coù moät caùi hoà toaøn senñang nôû, maø coù nhöõng boâng sen khoâng phaûi maøu traéng, khoâng phaûi maøu ñoû ...Thích hoøa thöôïng laïi ngaét lôøi:- Chaéc laø maøu hoaøng kim.Taây Moân Khaùnh giaät mình:- Laøm sao sö phuï bieát laø maøu hoaøng kim ?Thích hoøa thöôïng khoâng traû lôøi thaúng maø chæ noùi:- Moäng naøy laønh ít döõ nhieàu.Taây Moân Khaùnh lo laéng:- Daùm xin sö phuï giaûng cho.Thích hoøa thöôïng khoâng traû lôøi maø hoûi laïi:- Moäng ñoù coù heát khoâng ?Taây Moân Khaùnh ñaùp:- Moäng chöa heát, vì luùc toâi thaáy hoa sen hoaøng kim ñeïp vaø laï ñang ñöatay haùi thì boãng nghe moät ngöôøi lôùn tieáng goïi, roài ñaäp maïnh vaøo vai toâi, ñoù laøluùc toâi tænh daäy.Thích hoøa thöôïng laïi hoûi:
 
 
 Kim Bình Mai 
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc
 
Nguoàn: Maây 4 Phöông
 
- 35 -
Convert to pdf by Mickey
- Coù nhaän ra hoaëc quen bieát gì vôùi ngöôøi goïi ñoù khoâng ?Taây Moân Khaùnh ñaùp:- Hình nhö ngöôøi ñoù laø Voõ Toøng, ngöôøi ñaõ ñaùnh cheát maõnh hoå taïi nuùiCaûnh Döông ngaøy tröôùc.Thích hoøa thöôïng gaät guø:- Neáu vaäy thì nghe baàn taêng giaûi moäng ñaây.Noùi xong ñoïc boán caâu thô:
 Moät laàn tin gioù maáy laàn hoa,Chæ roõ hoï ngöôøi, khoâng noùi ngoa.Sau luùc sen vaøng tay ñaõ haùi,Uyeân öông gaëp gôõ chaúng ñaâu xa.
 Taây Moân Khaùnh nghe xong ngaïc nhieân noùi:- Toâi quaû khoâng quen bieát vôùi ngöôøi hoï Phan
(1)
naøo caû, maø cuõng khoângheïn öôùc nhaân duyeân vôùi ngöôøi naøo hoï Phan. Thích hoøa thöôïng baûo:- Ñoù laø thieân cô, baàn taêng chæ coù theå noùi vaäy maø thoâi.Noùi xong laïi quay ra giöôøng maø nguû. Taây Moân Khaùnh ñaønh theo vò taêngtruï trì trôû ra phoøng khaùch.Uoáng traø xong, Taây Moân Khaùnh ñeå laïi ít baïc roài cöôõi löøa trôû veà nhaø. Veàtôùi nhaø, Ñaïi An Nhi ra ñoùn, Taây Moân Khaùnh hoûi:- Ta ñi vaéng, coù ai tôùi khoâng ?Ñaïi An Nhi ñaùp.- Coù ÖÙng nhò gia tôùi, ñang ngoài choà taïi phoøng khaùch.Taây Moân Khaùnh voäi böôùc thaúng vaøo phoøng khaùch. ÖÙng Baù Töôùc ñöùngdaäy noùi:- Ñaïi ca môùi veà.Taây Moân Khaùnh baûo:- Nhò ñeä xui ta tôùi chuøa Vónh Phuùc ñeå nhôû ñoaùn moäng, nhöng laõo sö hoïThích chæ laøm ta böïc mình maø thoâi.ÖÙng Baù Töôùc voäi hoûi :- Sao vaäy ?Taây Moân Khaùnh keå laïi ñaàu ñuoâi, töø thaùi ñoä khinh ñôøi ñeán ngoân ngöõ ngaïomaïn cuûa Thích hoøa thöôïng, roài ñöa cho öùng Baù Töôùc xem boán caâu thô ñoaùnmoäng cheùp treân giaáy. ÖÙng Baù Töôùc xem kyõ boán caâu thô roài noùi:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->