Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KIM BÌNH MAI 04

KIM BÌNH MAI 04

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:

More info:

Published by: Have a nice day © 111411 on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

 
 
 Kim Bình Mai 
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc
 
Nguoàn: Maây 4 Phöông
 
- 66 -
Convert to pdf by Mickey
Hoài 4
 Ngöôøi quy tieân, keû bò maéng 
Hoâm ñoù Taây Moân Khaùnh bò ñaùnh maáy caùi nhöng ñoåi laïi ñöôïc traêm laïngbaïc cuûa Töû quan nhaân thì vui möøng laém. Veà tôùi nhaø coøn thaáy Hoa Töû Hö nghexong voã tay khen ngôïi roài noùi:- Ñaïi ca ñaõ maát coâng khoù ñeå lo cho toâi, ngaøy khaùc toâi xin taï ôn.Taây Moân Khaùnh gaït ñi:- Choã anh em maø noùi chuyeän ôn nghóa laøm gì.Noùi xong côûi quaàn aùo traû laïi Hoa Töû Hö. Hoa Töû Hö thay xong thì noùi:- Trôøi cuõng chieàu roài, toâi xin caùo töø, ngaøy mai seõ sang gaëp ñaïi ca.Taây Moân Khaùnh tieãn baïn ra coång roài quay vaøo. Nguyeät nöông noùi:- Beänh tình Traùc Nhò Thö xem ra nguy kòch roài, sôï khoâng qua khoûi ñeâmnay.Taây Moân Khaùnh traàm ngaâm giaây laùt roài baûo:- Hoâm tröôùc Hoa Nhò nöông sang ñaây chôi laø do töï yù hay do naøng môøi ?Nguyeät nöông ñaùp:- Toâi khoâng môøi thì ñaâu ngöôøi ta coù chòu sang ñaây ? Maáy hoâm tröôùc toâinghe noùi vôï choàng hoï Hoa thöôøng coù chuyeän xích mích, Hoa Nhò nöông buoànraàu sinh beänh neân môùi sai Ngheânh Xuaân môøi sang ñaây noùi chuyeän giaûi khuaây.Coøn töø nay thì coù theå Nhò nöông töï yù sang ñaây troø chuyeän.Taây Moân Khaùnh laïi hoûi:- Tieàn baïc trong nhaø ñeàu do Hoa Töû Hö quyeát ñònh, naøng thaáy theá naøo?Hoa Nhò nöông coù phaûi laø ngöôøi gioûi quaùn xuyeán gia ñình khoâng ?Nguyeät nöông ñaùp:- Hoa Nhò nöông laø ngöôøi ñaûm ñang caàn maãn laøm, coøn tieàn baïc trong nhaødo ngöôøi choàng quyeát ñònh laø phaûi roài.Taây Moân Khaùnh noùi vaøi caâu nöõa roài vaøo trong thaêm Traùc Nhò Thö. TraùcNhò Thö thaáy Taây Moân Khaùnh thì hai haøng nöôùc maét roøng roøng, khoâng noùi ñöôïcgì. Taây Moân Khaùnh thöông xoùt laém, beøn an uûi:- Naøng cöù an taâm döôõng beänh. Hoâm tröôùc Thaùi y noùi laø khoâng coù gì ñaùngngaïi caû.
 
 
 Kim Bình Mai 
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc
 
Nguoàn: Maây 4 Phöông
 
- 67 -
Convert to pdf by Mickey
Laùt sau Taây Moân Khaùnh qua beân phoøng Lyù Kieàu Nhi roài nguû taïi ñoù. Saùnghoâm sau, Taây Moân Khaùnh nguû daäy thaáy khoan khoaùi trong ngöôøi, maáy choã bòñaùnh hoâm qua khoâng coøn ñau nöõa, beøn goïi Lai Baûo vaøo, daën doø lo vieäc tang macho Traùc Nhò Thö tröôùc ñi, sôï tôùi luùc naøng töø traàn thì khoâng lo kòp. Vöøa daën doødöùt lôøi thì ÖÙng Baù Töôùc tôùi. Taây Moân Khaùnh hoûi:- Coù bieát chuyeän Töø quan nhaân hoâm qua khoâng ?ÖÙng Baù Töôùc ñaùp:- Toâi chaúng bieát gì heát, maø chuyeän gì vaäy ?Taây Moân Khaùnh ñang ñònh keå laïi thì ÖÙng Baù Töôùc ñaõ baûo:- Khoan ñaõ, khoan ñaõ ! Toâi coù tin möøng tôùi baùo cho ñaïi ca ñaây.Taây Moân Khaùnh ngaïc nhieân:- Tin möøng gì vaäy ?ÖÙng Baù Töôùc ñaùp:- Thì chuyeän giaác moäng cuûa ñaïi ca ñoù. Theá môùi bieát Thích hoøa thöôïng vaøÑaïo Linh Töû ñoaùn ñuùng thaät.Taây Moân Khaùnh hoûi:- Nhöng maø chuyeän nhö theá naøo ?ÖÙng Baù Töôùc beøn keå heát laïi lôøi cuûa Vöông baø hoâm tröôùc. Taây MoânKhaùnh voã baøn cho laø laï, roài baûo:- Giaác moäng cuõng linh nghieäm maø boùi toaùn cuõng linh nghieäm thaät.ÖÙng Baù Töôùc noùi:- Muï hoï Vöông naøy laïi laø tay mai moái noåi tieáng nöõa. Ñaïi ca chòu khoù boûtieàn ra thì lo gì ngöôøi ñeïp trong moäng khoâng ôû trong tay ?Taây Moân Khaùnh hoûi:- Baây giôø thì naøng ôû ñaâu ?ÖÙng Baù Töôùc ñaùp:- Caùi ñoù thì toâi chöa hoûi.Taây Moân Khaùnh gaét:- Sao laï vaäy ? Chöa bieát ngöôøi ta ôû ñaâu maø ñaõ tôùi ñaây noùi trôøi ñaát cöù laømnhö laø gaëp ngöôøi ta roài khoâng baèng.ÖÙng Baù Töôùc cuït höùng:- Thì hoûi Vöông baø laø bieát chöù gì, neáu ñaïi ca khoâng baän thì mình tôùiVöông baø ngay baây giôø. Ñaïi ca tính sao ?Taây Moân Khaùnh ñaùp:
 
 
 Kim Bình Mai 
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc
 
Nguoàn: Maây 4 Phöông
 
- 68 -
Convert to pdf by Mickey
- Traùc Nhò Thö ñang gaàn ñaát xa trôøi, laøm sao maø boû ñi ñöôïc?ÖÙng Baù Töôùc noùi:- Neáu nhò taåu quaû khoâng coù phaàn thì ñaïi ca giöõ laïi cuõng khoâng ñöôïc. Chibaèng baây giôø ñaïi ca raûnh rang, neân tôùi hoûi Vöông baø thì hôn.Noùi xong beøn keùo Taây Moân Khaùnh ñöùng ñaäy. Taây Moân Khaùnh baûo:- Coù ñi thì cuõng ñeå cho toâi thay quaàn aùo ñaøng hoaøng chöù, laøm gì maø nhö ñi aên cöôùp vaäy ?Noùi xong maëc aùo ñeïp, ñoäi khaên theâu hoa roài theo ÖÙng Baù Töôùc...Trong khi ñoù Traùc Nhò Thö thình lình trôû beänh naëng roài meâ man, laïi la leânraèng:- Ñaây laø ñaâu ? Taïi sao laïi ñem toâi tôùi ñaây ?Nguyeät nöông vaø Lyù Kieàu Nhi cuøng chaïy tôùi lay goïi maø hoûi:- Sao vaäy ? Thaáy chuyeän gì maø la heùt vaäy ?Traùc Nhò Thö tænh daäy hoát hoaûng ñaùp:- Thaáy gioù thoåi, maây keùo ñen nghòt, trôøi ñaát thaûm ñaïm, tieáng deá keâu vangboán beà, laïi nghe nhö tieáng ma quyû khoùc. Roài coù moät ngöôøi daãn toâi tôùi moät nôi laïlaém, beân treân coù moät vò vua ñaàu vòt mình thoû, xung quanh toaøn laø ma quyû, quyûñöïc quyû caùi, ma môùi ma cuõ thi nhau keâu reùo khoùc than, tieáng khoùc chen nhaunhö ong vôõ toå. Roài laïi chôït thaáy ñaát trôøi u aùm trong nhaø chæ coù ngoïn ñeøn le loùi,roài coù moät ngöôøi ñöùng khoùc troâng töïa nhö Ñaïi quan nhaân cuûa chò em mình.Nguyeät nöông hoûi tieáp:- Roài coøn thaáy gì nöõa khoâng ?Traùc Nhò Thö hoån heån ñaùp:- Coøn ñeán moät nôi laâu ñaøi röïc rôõ nhaø cöûa nguy nga, coù hoa thaém lieãuxanh, chim choùc hoùt vui trong gioù, beân theàm laø nhöõng ñoùa hoa haûi ñöôøng loänglaãy ñua töôi. Thaät ñuùng laø caûnh thaàn tieân coù gioù thoaûng maây bay coù tieáng ñaønsaùo tieáng ca haùt daët dìu.Nguyeät nöông laïi hoûi:- Coù nhôù baøi haùt theá naøo khoâng ?Traùc Nhò Thö nhaém maét laïi noùi:- Chæ nhôù ñöôïc vaøi caâu nhö:
Saéc ñeïp cuõng voâ duyeânVò ngon nhieàu khi ñoäcKhaù thöông cho ngöôøi ñôøi

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->