Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KIM BÌNH MAI 09

KIM BÌNH MAI 09

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Have a nice day © 111411 on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2015

pdf

text

original

 
 
 Kim Bình Mai 
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc
 
Nguoàn: Maây 4 Phöông
 
- 126 -
Convert to pdf by Mickey
Hoài 9
 Tai vaùch maïch röøng 
Taây Moân Khaùnh töø khi coù Maïnh Ngoïc Laâu thì say meâ laém, toái ngaøyquanh quaån ôû nhaø, hai ngöôøi gaén boù chaúng rôøi. Ñeán ngaøy möôøi hai thaùng ñoù thìbeân quan Ñeà ñoác ôû Ñoâng Kinh cho ngöôøi tôùi baùo tin laø seõ laøm ñaùm cöôùi ñeå röôùccon gaùi Taây Moân Khaùnh. Do ñoù Taây Moân Khaùnh, phaàn vì meâ meät Ngoïc Laâu,phaàn thì baän roän chuaån bò ñaùm cöôùi cuûa con gaùi, neân lieàn trong maáy thaùngkhoâng tôùi ñöôïc nhaø Kim Lieân, khieán Kim Lieân moûi moøn chôø ñôïi, suoát ngaøy chæñöùng ngoaøi cöûa maø mong ngoùng. Laïi nhôø Vöông baø tôùi nhaø Taây Moân Khaùnh doøhoûi. Ñaùm gia nhaân gaùc coång nhaø Taây Moân Khaùnh thaáy Vöông baø tôùi, bieát laø doPhan Kim Lieân nhôø tôùi, laïi nhaân khi Taây Moân Khaùnh coù vôï môùi ñeïp giaøu, beøntìm caùch xua ñuoåi. Kim Lieân thaáy Vöông baø trôû veà khoâng keát quaû laïi sai congheû laø Ngheânh Nhi ñi lang thang ngoaøi ñöôøng, hoaëc tôùi nhöõng nôi Taây MoânKhaùnh thöôøng lai vaõng ñeå tìm kieám. Nhöng ñi khaép nôi cuõng khoâng thaáy, laïikhoâng daùm tôùi nhaø Taây Moân Khaùnh, ñaønh phaûi quay veà, ñeå roài bò Kim Lieânchöûi maéng heát lôøi, sau ñoù thì bò quyø goái vaø nhòn ñoùi...Luùc ñoù thôøi tieát noùng nöïc, haøng ngaøy Kim Lieân ñeàu sai Ngheânh Nhi xaùchnöôùc haàu haï taém cho mình, taém xong thì cho chuaån bò röôïu thòt, roài maëc moät caùiaùo luïa moûng manh, ngoài ngoùng ra ñöôøng, chôø Taây Moân Khaùnh. Chôø maõi khoângthaáy thì chöûi ruûa Taây Moân Khaùnh laø loaïi phuï baïc, voâ tình voâ nghóa, roài laïi laånthaån laáy baøi ra boùi toaùn, ñeán khi chaùn chöôøng meät moûi thì laên ra giöôøng maø nguû.Moät hoâm trong giaác nguû chaäp chôøn Kim Lieân naèm mô thaáy Taây Moân Khaùnhcöôùi ngöôøi vôï thaät ñeïp thaät giaøu, roài ñaùnh ñuoåi mình. Ñang luùc keâu khoùc thìchôït tænh daäy, trong loøng vöøa lo sôï vöøa buoàn giaän. Ngheânh Nhi thaáy Kim Lieânñaõ thöùc beøn böôùc tôùi hoûi:- Nöôùc ñaõ coù saün roài, dì coù taém baây giôø hay khoâng ñeå toâi söûa soaïn ?Kim Lieân hoûi qua chuyeän khaùc:- Maáy caùi baùnh gioø naøy ñaõ luoäc chín chöa ? Ñem ra ñaây tao coi.Ngheânh Nhi voäi chaïy xuoáng beáp ñem maâm baùnh leân, Kim Lieân ñeám töøngcaùi roài hoûi:- Ba chuïc caùi caû thaûy, sao baây giôø chæ coøn hai möôi chín caùi ?Ngheânh Nhi ñaùp:
 
 
 Kim Bình Mai 
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc
 
Nguoàn: Maây 4 Phöông
 
- 127 -
Convert to pdf by Mickey
- Quaû tình toâi cuõng khoâng bieát coù bao nhieâu caùi, coù theå dì ñeám laàm chaêng?Kim Lieân ñeám laïi laàn nöõa roài baûo:- Tao ñeám laàn hai roài, ba chuïc caùi ban naõy laø ñeå ñôïi gia gia ñeán aên, saomaøy daùm aên vuïng maát moät caùi roài baây giôø coøn choái ? Con khoán naïn kia, maøychæ gioûi aên haïi thoâi, roài maøy bieát tay tao.Noùi xong saán tôùi loät quaàn aùo Ngheânh Nhi ra, roài laáy roi maø quaát tuùi buïimaáy chuïc roi lieàn, vöøa ñaùnh vöøa noùi:- Maøy aên vuïng maø khoâng chòu nhaän thì baø ñaùnh maøy traêm roi cho maøycheát.Ngheânh Nhi hoaûng quaù, chaép tay van laïy roài noùi:- Dì ôi, xin ngöøng tay, toâi ñoùi quaù lôõ aên maát moät caùi, xin dì tha cho.Kim Lieân cöôøi gaèn.- Tao bieát ngay maø, khoâng maøy thì coøn ai vaøo ñaây, thaät laø thaân löøa öanaëng, nhöng tao hoûi maøy, maøy aên vuïng, sao laïi daùm baûo laø tao ñeám loän ? Môùinöùt maét ranh maø ñaõ aên khoâng noùi coù. Con khoán naïn, tao ñaùnh cho maøy phaûi boûnhaø naøy maø ñi hoaëc maøy cheát thì thoâi.Noùi xong laïi nghieán raêng maø ñaùnh, Ngheânh Nhi keâu khoùc aàm yõ. Luùc KimLieân ñaùnh ñaõ moûi tay thì thaân theå Ngheânh Nhi ñaõ choã tím choã xanh röôùm maùu,luùc ñoù Kim Lieân môùi chòu ngöøng tay, cho Ngheânh Nhi ñöôïc maëc quaàn aùo roài baétngoài quaït cho mình. Laùt sau, Kim Lieân vaøo trang ñieåm loäng laãy roài ra ñöùng ôûtrong reøm ngoùng ñôïi Taây Moân Khaùnh. Chôït thaáy Ñaïi An vai ñeo moät caùi tuùilôùn, cöôõi ngöïa ñi qua. Kim Lieân voäi goïi laïi hoûi:- Coù vieäc gì maø ñi ngang ñaây vaäy ?Ñaïi An luùc tröôùc vaãn thöôøng theo Taây Moân Khaùnh tôùi nhaø Kim Lieân, laïithöôøng ñöôïc Kim Lieân cho tieàn, neân nghe goïi, beøn xuoáng ngöïa böôùc laïi ñaùp:- Gia gia toâi sai toâi ñi bieáu ít quaø cho ngöôøi ta.Kim Lieân môøi Ñaïi An vaøo nhaø roài hoûi:- ÔÛ nhaø coù chuyeän gì khoâng maø suoát maáy thaùng nay ta khoâng thaáy maëtgia gia ngöôi ñaâu caû. Hay laø ñaõ coù baø coâ naøo khaùc roài ?Ñaïi An ñaùp:- Gia gia toâi coù baø naøo coâ naøo ñaâu, chaúng qua laø trong nhaø nhieàu chuyeänbaän roän quaù neân khoâng raûnh maø tôùi thaêm nöông töû ñöôïc thoâi.Kim Lieân noùi:
 
 
 Kim Bình Mai 
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc
 
Nguoàn: Maây 4 Phöông
 
- 128 -
Convert to pdf by Mickey
- Duø laø nhaø coù vieäc baän thì cuõng phaûi cho ngöôøi tôùi baùo tin cho ta bieátchöù, sao laïi maát maët maát muõi maø laïi baët voâ aâm tín luoân nhö vaäy ? Ta thaät khoângñöôïc yeân loøng chuùt naøo.Ñaïi An khoâng bieát traû lôøi sao ñaønh im laëng.Kim Lieân laïi hoûi:- Maø ôû nhaø chuyeän gì baän roän quaù vaäy ? Ngöôi noùi ta nghe.Ñaïi An chæ cöôøi hì hì maø khoâng ñaùp. Kim Lieân nghi ngôø laém, hoûi doàn:- Chuyeän gì vaäy ? Sao ngöôi khoâng chòu noùi ?Ñaïi An cöôøi ñaùp:- Thì cuõng laø chuyeän baän roän trong nhaø, nöông töû xoi moùi laøm gì ?Kim Lieân baûo:- Naøy, ta noùi thaät, ngöôøi khoâng noùi thì ta seõ oaùn ngöôi suoát ñôøi ñoù.Ñaïi An ngaàn ngaïi:- Nhöng neáu toâi noùi cho nöông töû nghe thì nöông töû khoâng ñöôïc cho giagia toâi bieát môùi ñöôïc.Kim Lieân baûo:- Ñöôïc roài, ta quyeát chaúng noùi ñaâu.Ñaïi An beøn ñem ñaàu ñuoâi caâu chuyeän Taây Moân Khaùnh cöôùi Maïnh tamnöông, keå cho Kim Lieân nghe. Khi Ñaïi An keå xong thì nöôùc maét Kim Lieân ñaõdaàm deà töø bao giôø. Ñaïi An lo sôï noùi:- Ñoù laø nöông töû eùp toâi noùi chöù quaû tình laø toâi ñaâu coù muoán noùi.Kim Lieân laûo ñaûo döïa vaøo cöûa gaït nöôùc maét thôû daøi than:- Thaûo naøo ta naèm mô thaáy gia gia ngöôi cöôùi vôï, quaû laø khoâng sai söïthaät. Ñaïi An aø, ta vôùi ngöôi duø sao baáy laâu nay cuõng laø coù tình coù nghóa, choneân ta cuõng caùm ôn ngöôøi ñaõ cho ta bieát chuyeän vöøa roài.Noùi xong nöôùc maét laïi laõ chaõ tuoân rôi. Ñaïi An aùi ngaïi noùi:- Nöông töû aø, nöông töû ñöøng khoùc laøm gì. Nöông töû coù theå vieát vaøi chöõ ñeåtoâi ñem veà, theá naøo gia gia toâi cuõng tôùi ñaây.Kim Lieân ñau khoå noùi:- Thoâi, laøm nhö vaäy chæ phieàn ngöôi maø thoâi. Hoâm nay ta caùm ôn ngöôilaém, hoâm naøo ngöôi tôùi ñaây, ta khaâu moät ñoâi haøi taëng ngöôi. Maáy hoâm nay tachôø gia gia ngöôi tôùi maø khoâng thaáy, ta coù laøm saün ít baùnh cho gia gia ngöôi,baây giôø thì ta môøi ngöôi aên vaäy.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->