Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
KIM BÌNH MAI 12

KIM BÌNH MAI 12

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Have a nice day © 111411 on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2014

pdf

text

original

 
 
 Gal Dèb` Lia 
Bo~qnäb viñj5 Vané~ Vané~ Zab` Fôj` oai÷5 [`ib Siåb Jiñj
 
Bo~mëb5 Liäq 6 [`óöbo
 
, 9>9 ,
Jmbsntv vm {fc dq Lajgnq
@mëa 94
 Zmñbo oamñ vtmbo b`ið
Gal Hanäb ùóöíj Viäq Lmäb G`iñb` qnä~ y~qñ v`è zab` ganä~ jiåbo( g`mäbo bnîbibo ia( l~méb hiðl oè hið hiðl( b`óbo hiía jmñ vìb` ùi bo`a sið o`nñv b`óþbo boóöðav`ané{ g`iñj( b`iév hið Vmäb V~qnév Boi"Lmæv `mäl( oiç{ j`~qnæb vtiña qñ( liábo P~iäb Lia liéq jiä~ P~iäb Lia v~qg`mäbo d~mëb oaiæb oè( b`óbo j~þbo viíl hiñb` ti zi~ sóöðb lið bomëa" Vmäb V~qnév Boiùa boibo bmña ù~ði5, Vóöbo vó j`iðbo biðm siæq( jmñ {`i÷a vóöbo vó oai oai g`mäbo = Bné~ siæq v`èvöña j`mê g`iñj lið vóöbo vó j`óñ zim hiía bomëa ùiäq =P~iäb Lia bo`ú hið V~qnév Boi danév j`~qnæb Viäq Lmäb G`iñb` ùnî qñ lèb` bnäbo`nb vóñj( dnðb s~ðbo siàbo bmña5, Vmäa hiðl oè gnæ vmäa( vmäa bomëa ùiä~ gnæ vmäa"V~qnév Boi v`iéq P~iäb Lia iåb bmña g`mñ bo`n v`è hiçbo hnþ dm÷ ùa"P~iäb Lia hanëb vtö÷ siðm b`ið bmña söña Gal Hanäb", Vóñ bóöbo bmña hið bóöbo vó÷ p~ña oai oai v`iä~ bií{ vmäa ùnî hiðl dnð jiñb` j`mbóöbo vó÷"Gal Hanäb oaiæb hiál b`óbo g`mäbo bmña oè( b`iäb vtmbo boóöða lnæv lm÷a( dnðbbiàl bo~÷" Hiñv zi~ bo~÷ fiæq( libo ùmë g`iä~ ti bomäa ùèb` vtmbo `mi sanäb lið g`iä~"Ùibo g`iä~ v`è Liíb` Bomíj Hiä~ vöña jóöða `m÷a5, Zim v`ó v`ó jma jmñ sn÷ zië~ l~mæb siæq =Gal Hanäb ùiñ{5, @mäl biq g`mäbo `anî~ zim vtmbo boóöða v`iéq lnæv lm÷a"Ùmiíb `m÷a5, V`ó v`ó vóð ùiä~ vöña ùiäq siæq =Bomíj Hiä~ ùiñ{5, V`è j~þbo ùa hmib` y~ib` v`iål jiñj j`ô nl( vmäa sóði ö÷ ùiàbo Vóñ v`ó v`ó hiía"Gal Hanäb `m÷a5, Vóñ v`ó v`ó jmñ bmña oè g`mäbo =Bomíj Hiä~ ùiñ{5, J`iõbo bmña oè ji÷"
 
 
 Gal Dèb` Lia 
Bo~qnäb viñj5 Vané~ Vané~ Zab` Fôj` oai÷5 [`ib Siåb Jiñj
 
Bo~mëb5 Liäq 6 [`óöbo
 
, 9>4 ,
Jmbsntv vm {fc dq Lajgnq
Gal Hanäb t~÷ Bomíj Hiä~ vtö÷ snë {`mðbo lèb` ùiñb` jöð" @ia boóöða ùibo ùiñb`jöð v`è oai b`iäb siðm diñm", Oai oai vöña"@ia boóöða smæa fní{ diðb jöð( ùóñbo fiæq ùmñb vané{" Viäq Lmäb G`iñb` dóöñj siðm(v`iéq Gal Hanäb sið Bomíj Hiä~ ùnë~ v`iæ{ {`iëb pab` ùní{( `ia boóöða ùóñbo jiíb` b`i~lið g`mäbo hiéb iñv b`i~( vtiña hiía lmêa boóöða jmñ lmæv sn÷ ùní{ tanäbo( dnðb ùóñbo zóþbovtmbo oaiäq hiñv lið boiál( tmëa jóöða di÷m5, V`iæv j`iõbo g`iñj oè `ia biðbo vanäb"Gal Hanäb di÷m5, J`~ñbo vmäa ùiä~ {`i÷a hið vanäb( vtmbo b`ið biðq ùiþ jmñ vanäb tmëa"Bomíj Hiä~ danév Gal Hanäb jmñ j`~qnæb dóíj lèb` vóñj vtmbo hmðbo( dnðb dóöñj tijó÷i ùôb` snë {`mðbo lèb`( b`óbo Viäq Lmäb G`iñb` ùiþ biál hiía di÷m5, Biðbo ùôb` ùa ùiä~ siæq = Vi siðm ùiäq( biðbo hiía dm÷ ùa hið v`né biðm = Vi `m÷av`iæv vtmbo h~ñj vi siábo b`ið( `ia biðbo hiðl oè ö÷ ùiäq =Gal Hanäb bmña5, J`iðbo siábo b`ið v`è `ia j`~ñbo vi bomëa ùiñb` jöð j`m ùöþ d~mëb j`óñ jmñ hiðloaiçj vtmbo b`ið biðq ùiä~ lið {`i÷a vti `m÷a" Lið zim j`iðbo snë zöñl siæq =Viäq Lmäb G`iñb` ùiñ{5, MËb iðm ùmäbo ù~ñj y~iñ( vi g`mäbo j`ô~ bmîa bnäb snë vtóöñj"Bo~qnäb `mäl ùmñ söí j`mëbo Viäq Lmäb G`iñb` {`i÷a fóí ùiñl vibo j~÷i boóöðay~nb" Gal Hanäb hiía `m÷a5, Jmðb Ùiía bóöbo zim j`ói snë =Viäq Lmäb G`iñb` ùiñ{5, Ùa ganæ~ snë zi~( vi j~þbo jmñ ùnî oai b`iäb sið i `miðb v`nm `ië~ tmëa"Bmña pmbo b`èb siðm diðb jöð tmëa di÷m5, @ia boóöða ö÷ b`ið jöð diíj j`óñ oè =Gal Hanäb bmña5, Ùiñb` jöð hið ùié~ vtì oai÷a d~mëb( zim hiía di÷m hið jöð diíj ùóöíj =Viäq Lmäb G`iñb` di÷m5, Diäq oaöð vi ùiñb` jöð söña `ia biðbo( ia v`~i v`è {`i÷a dm÷ ti lmæv hiíbo"Gal Hanäb bmña5, J`~ñbo vmäa g`mäbo jmñ vanëb"Viäq Lmäb G`iñb` di÷m5, G`mäbo jmñ vanëb v`è hiéq vtiäl( v`mi `iq ùmë vtibo zóñj lið v`né j~þbo ùóöíj"
 
 
 Gal Dèb` Lia 
Bo~qnäb viñj5 Vané~ Vané~ Zab` Fôj` oai÷5 [`ib Siåb Jiñj
 
Bo~mëb5 Liäq 6 [`óöbo
 
, 9>: ,
Jmbsntv vm {fc dq Lajgnq
Bmña pmbo diðq diðb jöð ti" Viäq Lmäb G`iñb` lmæv dnäb( Gal Hanäb sið BomíjHiä~ lmæv dnäb" Viäq Lmäb G`iñb` ùóöíj( Gal Hanäb hiéq viq pmñi diðb jöð tmëa jóöða liðdm÷ j`iíq siðm vtmbo" Viäq Lmäb G`iñb` ù~mîa v`nm( biál viq jóöða di÷m5, Diäq oaöð v`~i tmëa dm÷ j`iíq {`i÷a g`mäbo =Gal Hanäb jóöða di÷m5, Vil v`ó v`ó j~þbo v`~i( zim j`iðbo g`mäbo ùmða lið hiía ùmða vmäa =Bmña pmbo jóöða boiçv bo`nþm" Viäq Lmäb G`iñb` mäl hiéq Gal Hanäb lið ù~ðioaöþb" Dmêbo Bomíj Hiä~ j`iíq siðm di÷m5, Ùiía bóöbo vöña gai gèi"Gal Hanäb smæa d~mäbo Viäq Lmäb G`iñb` ti( j~ðbo Bomíj Hiä~ dóöñj ti j`iðm `m÷aBo~qnæv bóöbo" Bo~qnæv bóöbo `m÷a5, Liéq boóöða s~a jóöða j`~qnæb oè siæq =Bomíj Hiä~ ùiñ{5, Bo~þ v`ó ùiñb` jöð söña oai oai( v`~i lmæv hiíbo diíj b`óbo g`mäbo j`ô~ vti÷"Bo~qnæv bóöbo j`ã jóöða" Bomëa bmña j`~qnæb lmæv h~ñj v`è Bo~qnæv bóöbo siðBomíj Hiä~ snë {`mðbo( Viäq Lmäb G`iñb` ö÷ hiía söña Gal Hanäb" Vtmbo b`ið( v~qBo~qnæv bóöbo hið j`ìb` v`iév( b`óbo `iq dnæb` viæv ùi~ qné~ bnäb g`mäbo ùìj` v`iäby~iñb p~qnéb sanæj b`ið" Lmía sanæj v`~mæj snë vanëb diíj vtmbo b`ið ùnë~ fm Hqñ Ganë~B`a" Vmäb V~qnév Boi v`è jia y~i÷b vmiðb v`nî oai b`iäb sið hm ùanë~ g`anîb sanæj dné{bóöñj( j~bo jié{ dóþi iåb j`m jiñj {`mðbo" V~qnév Boi v`óöðbo p~qnäb jmñ liçv viía b`iðdné{ ùnî j`ã fiêb oai b`iäb"Vméa `mäl ùmñ( Viäq Lmäb G`iñb` j~ðbo Gal Hanäb ~mébo siða j`nñb tóöí~ tmëa ziaP~iäb Lia p~mébo di÷m b`ið dné{ bié~ bóöñj viál" Gal Hanäb di÷m5, J`iðbo ùóðbo zia bmñ( jmñ boóöða bmña hið vmäa p~a j`iðbo v`iä~ bií{ bmñ hiðl v`ané{ùnî snë {`n söña vmäa lið lnä `miçj j`iðbo ùmñ" Diäq oaöð jiña oè j`iðbo j~þbo zia bmñ vóñj hiðvab jiîb bmñ tmëa( boóöða vi hiía jiðbo ùóöíj v`nî lið bmña biðq gai"P~iäb Lia siêb ùóñbo qnäb" Viäq Lmäb G`iñb` `m÷a5, Ia bmña siæq =Gal Hanäb di÷m5, J`iðbo g`mäbo {`i÷a `m÷a hiðl oè" Jmñ sanæj oè jiëb b`öð vöña b`ið dné{ v`è ùóðbojmñ zia bmñ( zia jmb V`~ J~ñj hið ùóöíj tmëa"Viäq Lmäb G`iñb` dnðb zia V`~ J~ñj p~mébo b`ið dné{ bmña söña V~qnév Boi( pabj`m ù~b bóöñj viál" V`~ J~ñj ùa hiä~ y~iñ g`mäbo v`iéq vtö÷ hnäb( Viäq Lmäb G`iñb` ziaP~iäb Lia5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->