Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Indrumator Lab PC

Indrumator Lab PC

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by Morari Catalin

More info:

Published by: Morari Catalin on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2014

pdf

text

original

 
 P R E F A
Ţ
 
Ă
 
Algoritmul
este un concept folosit pentru a desemna o mul
ţ
imefinit
ă
de opera
ţ
ii, complet ordonat
ă
în timp, care pornind de la date deintrare produce într-un timp finit date de ie
ş
ire. Cu alte cuvinte, algoritmulred
ă
metoda de rezolvare a unei probleme într-un num
ă
r finit de pa
ş
i.
Programul
este reprezentarea unui algoritm într-un limbaj de programare. Sunt cunoscute mai multe limbaje de programare, dezvoltateodat
ă
cu evolu
ţ
ia calculatoarelor. O anumit
ă
problem
ă
poate fi mai u
ş
or saumai dificil de codificat într-un anumit limbaj de programare, întrucât multedin limbajele de programare de nivel înalt sunt orientate pe probleme.
Programarea
este activitatea de elaborare a unui produs program.Ea are dou
ă
ramuri importante:a)
 
descrierea algoritmilor; b)
 
codificarea algoritmilor într-un anumit limbaj de programare.Descrierea unui algoritm pentru rezolvarea unei probleme se poate face prinscheme logice sau într-un limbaj de descriere a algoritmilor, numit
ş
i pseudocod.La disciplina de ”Programarea calculatoarelor” s-a adoptat descriereaalgoritmilor în pseudocod, iar ca limbaj de programare se utilizeaz
ă
C/C++.In întreaga activitate legat
ă
de aceast
ă
disciplin
ă
, se insist
ă
asuprarespect
ă
rii urm
ă
toarelor etape de rezolvare a unei probleme:a) Analiza problemei, care const
ă
în enun
ţ
ul clar, precis al problemeide rezolvat, specificarea datelor de intrare
ş
i ie
ş
ire. b) Proiectarea programului, care const
ă
în stabilirea metodei derezolvare
ş
i întocmirea proiectului logic.c)
 
Implementarea programului, care const
ă
în codificarea într-unlimbaj de programare, editarea fi
ş
ierului surs
ă
, compilarea, editarea deleg
ă
turi, execu
ţ
ia
ş
i testarea.d)
 
Întocmirea documenta
ţ
iei. In cadrul seminarului, fiecare student prime
ş
te o tem
ă
din domeniile gener 
ă
rii de submul
ţ
imi, calculului numeric,algoritmilor de sortare etc. Documenta
ţ
ia va con
ţ
ine urm
ă
toarele piese:3
 
-
 
enun
ţ
ul problemei;- lista variabilelor de intrare
ş
i ie
ş
ire
ş
i modul dereprezentare a lor pe suportul extern;-
 
 prezentarea în limbaj natural a metodei de rezolvare;-
 
 proiectul logic;-
 
listingul programului surs
ă
;-
 
rezultatele test
ă
rii experimentale;-
 
instruc
ţ
iuni de operare.e)
 
Între
ţ
inerea programului.Respectarea acestor etape conduce la ob
ţ
inerea unor performan
ţ
elegate de productivitatea program
ă
rii
ş
i de calitatea produsului program.De asemenea, atât la curs, cât
ş
i la seminar 
ş
i laborator, se urm
ă
re
ş
teînsu
ş
irea unui stil de programare, caracterizat prin atribute care confer 
ă
unui program o anumit
ă
personalitate:- eviden
ţ
ierea structurii programului;- modularizarea programului;- abstractizarea datelor;- claritatea programului;- posibilitatea de modificare ulterioar 
ă
cu efort mic;- tratarea erorilor;- generalitatea solu
ţ
iei.În acest sens, la codificare, se recomand
ă
urm
ă
toarele:- alegerea unor nume simbolice care s
ă
reflectesemnifica
ţ
ia obiectelor pe care le reprezint
ă
;- folosirea indent
ă
rii pentru scoaterea în relief a structurilor de control;- documentarea programului;- scrierea unor func
ţ
ii de înalt
ă
generalitate pentru utiliz
ă
riulterioare;- protec
ţ
ia la erori datorit
ă
dep
ăş
irii dimensiunii tablourilor,a domeniului de valori pentru tipurile de date numerice etc.;- folosirea variabilelor globale s
ă
se fac
ă
cât mai pu
ţ
in posibil.Prezentul îndrum
ă
tor con
ţ
ine 11 lucr 
ă
ri de laborator, în care sunttratate fundamentele limbajului C/C++. Fiecare lucrare con
ţ
ine prezentareaunor no
ţ
iuni teoretice cu exemple rulate în BORLAND C/C++ versiunea4.5.
ş
i propuneri de probleme adecvate no
ţ
iunilor tratate în lucrare.Îndrum
ă
torul se adreseaz
ă
studen
ţ
ilor din anul I , sec
ţ
ia
Ş
tiin
ţ
asistemelor 
ş
i calculatoarelor” pentru preg
ă
tirea
ş
i efectuarea lucr 
ă
rilor de4
 
laborator la disciplina de “Programarea calculatoarelor”, dar este util
ş
i celor interesa
ţ
i de perfec
ţ
ionarea în programare
ş
i ob
ţ
inerea unui stil de a scrie programe în mod profesionist.Disciplina de “Programarea calculatoarelor” st
ă
la bazadisciplinei “Structuri de date
ş
i algoritmi”, unde se trateaz
ă
listele, arborii,grafurile, tabelele de dispersie
ş
i metodele generale de elaborare aalgoritmilor.Men
ţ
ion
ă
m faptul c
ă
însu
ş
irea gândirii algoritmice
ş
i ob
ţ
inereaîndemân
ă
rii de a scrie programe performante necesit
ă
mult
ă
munc
ă
 individual
ă
. De aceea, se pretinde preg
ă
tirea teoretic
ă
a lucr 
ă
rilor delaborator 
ş
i rezolvarea de c
ă
tre fiecare student acas
ă
a problemelor propuse,iar la orele de laborator numai s
ă
se implementeze câteva programesemnificative.Autorul aduce mul
ţ
umiri d-lui Mihai Vintiloiu, d-lui ing. Cri
ş
anValer-Alin
ş
i d-lui ing. Coroian-Vlad R 
ă
zvan pentru ajutorul dat la editarealucr 
ă
rilor de laborator. De asemenea, autorul mul
ţ
ume
ş
te editurii U.T.PRESS pentru publicarea lucr 
ă
rii într-o
ţ
inut
ă
grafic
ă
corespunz
ă
toare.Cluj-Napoca, 20 iulie 2001Prof. dr. ing. IGNAT IOSIF5

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->