Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PASIEN OPERASI KATARAK SEBAGAI BAHAN LAPORAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PASIEN OPERASI KATARAK SEBAGAI BAHAN LAPORAN DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT

Ratings: (0)|Views: 245|Likes:
Published by digilibsttg

AGUNG SEPTIAN NIM. 0606003

AGUNG SEPTIAN NIM. 0606003

More info:

Categories:Types, Research
Published by: digilibsttg on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/14/2014

 
>4
TIKHILJNKHNK ]B]VIL BKGCZLN]B TIKHIACANNKFNVN TN]BIK CTIZN]B ENVNZNE ]IJNHNB JN@NKANTCZNK FB FBKN] EI]I@NVNK ENJYTNVIK HNZYV
 VYHN] NE@BZ
 Fbnoyenk Ykvye Liliky`b ]nan` ]nvy Tiz}rnznvnk Eiayay}nkTnfn Tzchznl ]vyfb ]vznvn > Viekbe Bkgczlnvben 
Fb}y}yk Cai`?NHYKH ]ITVBNKKBL+ 474744=
OYZY]NK VIEKBE BKGCZLNVBEN]IECAN@ VBKHHB VIEKCACHB HNZYV:4>4
 
 
>>
JNJ BTIKFN@YAYNK
>+>
 
Anvnz Jianenkh
Tikhiacannk fnvn tn}bik }itizvb zienl lifb} lizytnenk gnevcz tikvbkh jnhb}ijyn` bk}vnk}b ei}i`nvnk ykvye liljizbenk tianrnknk rnkh jnbe }izvn likonfb}ijyn` tikfyeykh fnanl tikhnljbank eityvy}nk jnhb tb`ne lnknoilik rnkhvizenbv+ Zienl lifb} nfnan` jizen} rnkh jizb}benk bkgczln}b vikvnkh bfikvbvn}tn}bik! nknlki}n! tikikvynk gb}be anjcznvczbyl! fbnhkc}n }ihnan tianrnknk fnkvbkfnenk lifb} rnkh fbjizbenk eitnfn tn}bik fnk tikhcjnvnk jnbe rnkh fbznxnvkhbknt! znxnv onank lnytyk rnkh likfntnvenk tianrnknk hnxnv fnzyznv (YYTznevie Eifceviznk Tn}na 67 Nrnv >"+ Zienl lifb} fbhyknenk }ijnhnb nmynktn}bik }iankoyvkrn! vizyvnln tnfn }nnv tn}bik bvy jizcjnv eiljnab (Tivykoye Viekb} Tikriaikhhnznnk zienl lifb}! >22>"+ Zienl lifb} tn}bik `nzy} }bntntnjban tn}bik jizcjnv eiljnab+ Viknhn ei}i`nvnk nenk }yabv fnanl lianeyenkvbkfnenk nvny vizntb }ijiayl likhivn`yb }ionzn` tikrnebv! vbkfnenk nvny vizntbrnkh tizkn` fbjizbenk eitnfn tn}bik rnkh vizfntnv fb fnanl jizen} zienl lifb}+@na tikvbkh fnanl jizen} zienl lifb} nfnan` eiviz}ifbnnkkrn }nnv fbjyvy`enkfnk eiaikhentnk tikhb}bnkkrn+Eiaikhentnk tikhb}bnk jizen} zienl lifb} cai` viknhn ei}i`nvnk nenklilyfn`enk viknhn ei}i`nvnk anbk fnanl liljizbenk vbkfnenk nvny vizntbeitnfn tn}bik+ ]ianbk bvy oyhn }ijnhnb }yljiz fnvn tnfn jnhbnk zienl lifb}fnanl tikhcan`nk fnvn rnkh eilyfbnk nenk likonfb bkgczln}b rnkh jizhykn jnhbtb`ne lnknoilik fnanl likikvyenk ankhen`,ankhen` }vznvihb} ykvye tikhiljnkhnk tianrnknk ei}i`nvnk+Fbkn} Ei}i`nvnk Enjytnvik Hnzyv }ijnhnb }nan` }nvy tiznkhenv tilizbkvn`Enjytnvik Hnzyv rnkh lilbabeb vyhn} tcece fnanl liane}nknenk yzy}nk zyln`vnkhhn fnizn` fnk vyhn} tiljnkvynk rnkh fbjizbenk tilizbkvn` ty}nv nvnytilizbkvn` tzcwbk}b Onxn jnznv fb jbfnkh ei}i`nvnk+ Fnanl tianrnknkkrn vian`likmnknkhenk tzchznl ctizn}b tikrnebv lnvn envnzne }ione vn`yk :44: fikhnktiane}nknkrn rnbvy Ty}ei}ln} Eimnlnvnk fb Enjytnvik Hnzyv fikhnk fnkn
 
>:jnkvynk fnzb tilizbkvn` fnizn`+ Nfntyk oylan` tn}bik ctizn}b envnzne rnkhfbvnkhnkb Ty}ei}ln} fb vbnt Eimnlnvnk fb Enjytnvik Hnzyv }ijnhnb jizbeyv?
Vnjia >+> Oylan` Tn}bik Ctizn}b Envnzne fb Ty}ei}ln}Vn`yk :446 , :442
]yljiz? Fbkn} Ei}i`nvnk Enjytnvik Hnzyv! :442+Oben fbab`nv tnfn vnjia >+> lnen tiknkhnknk eckfb}b }itizvb bkb lilizayenkeimitnvnk fnk eineyznvnk fnvn nhnz }cay}b rnkh fbjizbenk jiknz,jiknz vitnv fnkigievbg+ ]cay}b rnkh vitnv fnk igievbg `nkrn fntnv fb`n}baenk cai` }b}villnknoilik rnkh tzcgi}bckna fnk ezifbjia! vizyvnln lnknoilik rnkh jizenbvnkfikhnk fnvn rnkh ezy}bna+Jizfn}nzenk gnevn fb antnkhnk! tiknkhnknk fnvn tn}bik ctizn}b envnzne rnkhfbeiacan fb Ty}ei}ln} fb Vbnt Eimnlnvnk Enjytnvik Hnzyv ln}b` fbaneyenk}imnzn lnkyna e`y}y}krn fnvn zienl lifb} rnkh likonfb nmynk fceviz }ijiayllianeyenk vbkfnenk lifb}! Fb}b}b anbk jnkrnekrn fnvn tn}bik rnkh `nzy} fbcan`fnk vbti fnvn rnkh jizeiankoyvnk fnzb zbxnrnv tikrnebv tn}bik! liljynvtikhnz}btnk fnvn zbxnrnv tn}bik fikhnk livcfi lnkyna }nkhnv vbfne igievbg+
Kc+ Ty}ei}ln}Vn`yk:446 :449 :447 :448 :440 :442
>:=697802>4>>VnzchckhAiai}AbljnkhnkMbjnvy#XnknznonMbanxyJnrckhjckhMb}yzytnkMbenonkh]bkhnonrnTnliyktiye Jykhjyankh#Mb}ixy8964=2:26>>7=26:>7=9:0=7:260=07>:694:0:==9=6:8>96:::9::9:408>7:0=8>666>0::4>7>74=64=6:8=8>8:04>844=>:0=2:8=>>6::4:94:064:6
Oylan` 644 647 :7: :4> :>2 :94

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
digilibsttg liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->