Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
legislatie sanitara

legislatie sanitara

Ratings: (0)|Views: 38 |Likes:
Published by Laura Moscalu
un curs bun
un curs bun

More info:

Published by: Laura Moscalu on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
 
HOT
Ă
RÂRE
pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi
ţ
iile acord
ă
rii asisten
ţ
ei medicale în cadrulsistemului de asigur
ă
ri sociale de s
ă
n
ă
tate pentru anul 2008În temeiul art. 108 din Constitu
ţ
ia României, republicat
ă
,
ş
i al art. 217 alin. (2), din Legeanr. 95/2006 privind reforma în domeniul s
ă
n
ă
t
ăţ
ii, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare,Guvernul României adopt
ă
prezenta hot
ă
râre.Art. 1. - Se aprob
ă
Contractul-cadru privind condi
ţ
iile acord
ă
rii asisten
ţ
ei medicale în cadrulsistemului de asigur
ă
ri sociale de s
ă
n
ă
tate pentru anul 2008, prev
ă
zut în anexa*) care face parteintegrant
ă
din prezenta hot
ă
râre, denumit în continuare contract-cadru.Art. 2. - (1) Casa Na
ţ
ional
ă
de Asigur
ă
ri de S
ă
n
ă
tate elaboreaz
ă
, în temeiul art. 217 alin.(5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s
ă
n
ă
t
ăţ
ii, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rileulterioare, norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite în continuare norme,cu consultarea Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Medicilor Denti
ş
ti din România,a Colegiului Farmaci
ş
tilor din România
ş
i a Ordinului Asisten
ţ
ilor Medicali
ş
i Moa
ş
elor dinRomânia, Ordinului Biochimi
ş
tilor, Biologilor
ş
i Chimi
ş
tilor, precum
ş
i a organiza
ţ
iilor patronale
ş
i sindicale reprezentative din domeniul medical, aprobate prin ordin al ministrului s
ă
n
ă
t
ăţ
iipublice
ş
i al pre
ş
edintelui Casei Na
ţ
ionale de Asigur
ă
ri de S
ă
n
ă
tate.(2) Casa Na
ţ
ional
ă
de Asigur
ă
ri de S
ă
n
ă
tate avizeaz
ă
normele proprii de aplicare acontractului-cadru, adaptate la specificul organiz
ă
rii asisten
ţ
ei medicale, elaborate în termen de15 zile de la data intr
ă
rii în vigoare a normelor prev
ă
zute la alin. (1) de Casa Asigur
ă
rilor deS
ă
n
ă
tate a Ap
ă
r
ă
rii, Ordinii Publice, Siguran
ţ
ei Na
ţ
ionale
ş
i Autorit
ăţ
ii Judec
ă
tore
ş
ti
ş
i de CasaAsigur
ă
rilor de S
ă
n
ă
tate a Ministerului Transporturilor, Construc
ţ
iilor
ş
i Turismului, care seaprob
ă
prin ordin al ministrului s
ă
n
ă
t
ăţ
ii publice
ş
i al mini
ş
trilor
ş
i conduc
ă
torilor institu
ţ
iilorcentrale cu re
ţ
ele sanitare proprii.Art. 3. - Serviciile medicale, medicamentele cu
ş
i
ă
r
ă
contribu
ţ
ie personal
ă
în tratamentulambulatoriu
ş
i dispozitivele medicale destinate recuper
ă
rii unor deficien
ţ
e organice sau func
ţ
ionale în ambulatoriu se acord
ă
în baza contractelor încheiate între furnizori
ş
i casele de asigur
ă
ri des
ă
n
ă
tate jude
ţ
ene, respectiv a municipiului Bucure
ş
ti, Casa Asigur
ă
rilor de S
ă
n
ă
tate a Ap
ă
r
ă
rii,Ordinii Publice, Siguran
ţ
ei Na
ţ
ionale
ş
i Autorit
ăţ
ii Judec
ă
tore
ş
ti
ş
i Casa Asigur
ă
rilor de S
ă
n
ă
tate aMinisterului Transporturilor, Construc
ţ
iilor
ş
i Turismului, denumite în continuare case de asigur
ă
ride s
ă
n
ă
tate.Art. 4. - În domeniul asigur
ă
rilor sociale de s
ă
n
ă
tate Ministerul S
ă
n
ă
t
ăţ
ii Publice
ş
i CasaNa
ţ
ional
ă
de Asigur
ă
ri de S
ă
n
ă
tate elaboreaz
ă
criteriile privind calitatea serviciilor medicaleacordate asigura
ţ
ilor, care se refer
ă
la diagnostic
ş
i tratament medico-chirurgical
ş
i stomatologic.Aceste criterii se aprob
ă
prin ordin al ministrului s
ă
n
ă
t
ăţ
ii publice
ş
i al pre
ş
edintelui CaseiNa
ţ
ionale de Asigur
ă
ri de S
ă
n
ă
tate
ş
i au caracter obligatoriu pentru to
ţ
i furnizorii care au încheiatcontracte cu casele de asigur
ă
ri de s
ă
n
ă
tate.
 
2Art. 5. - Angajamentele legale din care rezult
ă
obliga
ţ
ii nu pot dep
ăş
i creditele bugetareaprobate pentru anul în curs
ş
i se efectueaz
ă
dup
ă
cum urmeaz
ă
:a) angajamentele legale care urmeaz
ă
a fi lichidate, ordonan
ţ
ate
ş
i pl
ă
tite în cursul anuluicurent se stabilesc ca diferen
ţă
între creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale
ş
i soldulobliga
ţ
iilor angajate
ş
i neachitate din anul precedent
ş
i care se achit
ă
în anul în curs;b) angajamentele legale din anul în curs, ce urmeaz
ă
a fi lichidate, ordonan
ţ
ate
ş
i pl
ă
tite înanul urm
ă
tor, nu pot dep
ăş
i împreun
ă
cu angajamentele prev
ă
zute la lit. a) creditele bugetareaprobate;c) sumele nedecontate pentru servicii medicale, inclusiv furnizarea de medicamente
ş
idispozitive medicale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, pentru caredocumentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerateangajamente legale ale anului în curs
ş
i se înregistreaz
ă
atât la pl
ăţ
i, cât
ş
i la cheltuieli în anulcurent din creditele aprobate. Angajamentele legale aferente serviciilor medicale, inclusivfurnizarea de medicamente
ş
i dispozitive medicale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie aanului precedent, la nivelul casei de asigur
ă
ri de s
ă
n
ă
tate, nu pot dep
ăş
i media lunar
ă
a primelor 11luni ale anului precedent decât cu maxim 5%. Art. 6. - Prevederile prezentei hot
ă
râri intr
ă
în vigoare la 1 aprilie 2008, dat
ă
la care seabrog
ă
Hot
ă
rârea Guvernului nr. 1842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi
ţ
iileacord
ă
rii asisten
ţ
ei medicale în cadrul sistemului de asigur
ă
ri sociale de s
ă
n
ă
tate pentru anul 2007,publicat
ă
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 din 27 decembrie 2006, cumodific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare.PRIM-MINISTRUC
Ă
LIN POPESCU T
Ă
RICEANUContrasemneaz
ă
:Ministrul s
ă
n
ă
t
ăţ
ii publice,Gheorghe Eugen Nicol
ă
escuPre
ş
edintele Casei Na
ţ
ionale de Asigur
ă
ri de S
ă
n
ă
tate,Vasile CiurcheaMinistrul economiei
ş
i finan
ţ
elor ,Varujan VosganianMinistrul Justi
ţ
iei,C
ă
t
ă
lin Marian PREDOIU
 
3
ANEX
Ă
 CONTRACT-CADRUprivind condi
ţ
iile acord
ă
rii asisten
ţ
ei medicale în cadrul sistemului de asigur
ă
risociale de s
ă
n
ă
tate pentru anul 2008CAPITOLUL IDispozi
ţ
ii generaleArt. 1. - (1) Furnizorii
ş
i casele de asigur
ă
ri de s
ă
n
ă
tate, afla
ţ
i în rela
ţ
iecontractual
ă
, au obliga
ţ
ia s
ă
respecte prevederile contractului-cadru
ş
i ale normelor.(2) Nerespectarea obliga
ţ
iilor contractuale de c
ă
tre p
ă
r
ţ
i conduce la aplicaream
ă
surilor prev
ă
zute în contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente în tratamentul ambulatoriu precum
ş
i de dispozitive medicale destinate recuper
ă
riiunor deficien
ţ
e organice sau func
ţ
ionale în ambulatoriu, încheiate între furnizori
ş
icasele de asigur
ă
ri de s
ă
n
ă
tate.Art. 2. - (1) Modelele de contract pentru furnizarea de servicii medicale, demedicamente în tratamentul ambulatoriu
ş
i de dispozitive medicale în ambulatoriusunt prev
ă
zute în norme.(2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; în cuprinsulcontractelor pot fi prev
ă
zute clauze suplimentare, negociate între p
ă
r
ţ
ile contractante, în limita prevederilor legale în vigoare.Art. 3. - (1) Casele de asigur
ă
ri de s
ă
n
ă
tate comunic
ă
termenele de depunere acererilor înso
ţ
ite de documentele prev
ă
zute de actele normative în vigoare, precum
ş
ialte documente, necesare încheierii
ş
i negocierii contractelor de furnizare de serviciimedicale, medicamente în tratamentul ambulatoriu
ş
i de dispozitive medicale înambulatoriu, prin afi
ş
are la sediul institu
ţ
iei, publicare pe pagina web a acesteia
ş
ianun
ţ
în mass-media.(2) În cazul în care furnizorii de servicii medicale
ş
i de medicamente depuncererile înso
ţ
ite de documentele prev
ă
zute de actele normative în vigoare, necesare încheierii
ş
i negocierii contractelor la alte termene decât cele stabilite
ş
i comunicatede c
ă
tre casele de asigur
ă
ri de s
ă
n
ă
tate,
ş
i nu particip
ă
la negocierea
ş
i încheiereacontractelor în termenul stabilit de c
ă
tre acestea, furnizorii respectivi nu vor maidesf 
ăş
ura activitate în sistemul de asigur
ă
ri sociale de s
ă
n
ă
tate pân
ă
la termenulurm
ă
tor de contractare, cu excep
ţ
ia situa
ţ
iilor ce constituie cazuri de for
ţă
major
ă
,confirmate de autoritatea public
ă
competent
ă
, potrivit legii,
ş
i notificate de îndat
ă
 casei de asigur
ă
ri de s
ă
n
ă
tate.Casele de asigur
ă
ri de s
ă
n
ă
tate pot stabili
ş
i alte termene de contractare înfunc
ţ
ie de necesarul de servicii medicale, de medicamente în tratamentul ambulatoriusau de dispozitive medicale în ambulatoriu, în limita fondurilor alocate fiec
ă
rui tip deasisten
ţă
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->