Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vreme slavlja - predjela

Vreme slavlja - predjela

Ratings: (0)|Views: 84 |Likes:
Published by krunija

More info:

Published by: krunija on Nov 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2013

pdf

text

original

 
Specijalni dodatak lista
Danas
z
broj
246
z
godina
VI
z
petak,
23
. novembar
2012
.
Vreme slavlja:1. Predjela
 
3
 „Karamel“ kockice
Bob –
500
gr; so; ulje;beli luk; aleva (ljuta) paprika
Tri dana pre no {to }e se sve~ariti, pola kile boba se poto-pi u hladnu vodu, pa ostavi da samuje. Pred kraj drugog da-na voda se samo vrlo blago zagreje, pa pristupi najdosadni- jem poslu: svako zrno mora da se olju{ti, ako treba jo{ i o~i-sti od bubica, koje su „ko lude“ bez boba. Gde god da raste,i ~uva se, one ga na|u.No, i to pro|e, pa se o~i{}eni plodovi potope u poso-ljenu vodu, kol’ko da ogreznu, pa kuvaju s pola {oljicezejtina na laganoj vatri, da vrijucka, dok bob na~isto nesmek{a.U nekada{nja vremena koristila se vilju{ka; danas jelak{e mikserom, u kojem se spremaju ka{ice za bebe ili,pak, blenderom. [ta god da je, kad je masa postala kaopire, dosoli se ako treba, pa u sve iseckaju tri ~ena belogluka.Masa se razlije u {iroku posudu, ostavi preko no}i dase stvrdne i ohladi, a neposredno pre slu`enja sve preli- je, ljutom, tucanom paprikom propr`enom u vrelomzejtinu.
 Posne sarmice
Kiseli kupus –
1
glavica; crni luk –
1
glavica; pirina~ –
500
gr;seckani orasi –
100
gr; nana; so; ulje
Kao i za svaku sarmu, i ovde je najva`nije imati dobar izdrav kiseli kupus. Najbolje ako je tek pristigao iz podruma,pa sredina mo`e da se ostavi za salatu, a manji listovi o~isteod glavnog korena, ve}i preseku na polutke, pa pristupiti iz-radi nadeva.Glavicu crnog luka valja iseckati, posoliti, pa prodinstatina ulju u ve}oj {erpi. Tek kad po~ne da `uti, valja dodati ipola kilograma pirin~a, {to se, tako|e, propr`i, pa za~ini ka-{i~icom mlevenog bibera i nalije ~a{om vrele vode, da piri-na~ provri dva klju~a. Pre nego {to se skine s vatre, doda seka{i~ica nane i {aka seckanog oraha, {to }e sarmicama datiposeban {mek.Ovo je fil za sarmice, koje sada samo valja ve{to upakovati.Sarmice, takve, da ne budu ve}e od dva zalogaja, valja po-slagati uvis, u duboljoj {erpi, naliti ih s dve ~a{e vrele vode, papustiti da na laganoj vatri pirina~ upije svu vodu.Na kraju se zagreje {oljica zejtina, pa, dok je sve vrelo, dacrvr~i, sarmice se preliju i zaliju, a onda obavezno ohlade preslu`enja.
Posetite na{ novootvoreni objekat. Uvek sve`e meso;tele}e, june}e, jagnje}e, pile}e; mesne prera|evine doma}e proizvodnje: mle~ni proizvodi: sjeni~ki sir, kajmak, paprika u pavlaci
Vojvode Stepe 264 tel 011 2461 023
Najbolje od majke prirode
S
vojevremeno mo}nici u PGP-unisu dozvolili da se pesmaGalije »Pravo slavlje« snimi. Mislili su, »mora biti da oni naszavitlavaju. Nije pravo slavlje, ve}  pravoslavlje, a to jel’te ne ide!«. Da sumali pa`ljivije saslu{ali tekst ~uli bi i refren: »Pravoslavlje dolazi sa juga«.Da li pravo slavlje dolazi sa juga(Ne{a i Galija, Ni{lije {to su postali naturalizovaniBeogra|ani, pa nam pevajuode o jugu, {to su ondaovde, pitam se) ne znam.Znam samo da sam na jugu u`ivao u odli~nojtrpezi, ali isto to mi sedoga|alo i na severu, ina zapadu, o istoku dane govorim.Dakle, valja samoznati i umeti.Svojevremeno u jednom senovitomdvori{tu na ^uburi, uz vino dakako, zadevalisu se Voja Koko{ka iLibero Markoni. Voja,ina~e ra`alovani konji~kioficir bez penzije i takore}ierudita, ~ikao je pesnika,novinara i prozaistu da muovaj doka`e da je Isus zaistanahranio onaj silni narod (dvehiljade ljudi ne ra~unaju}i `ene idecu) sa samo dve ribice.»Mogao je, moj Vojislave, umeo je daspremi«, odgovorio je Libero svode}i ovu polupijanu teolo{ku raspravu na umetnost kulinarstva, gde je tako|e bio poznat.Od tada, kada vi{e nema ni Libera, ni Vojislava, ali nimo}nika iz PGP-a, sva{ta se promenilo. Mo}nici {to su branili »Pravo slavlje« zapevali su ucrkvenom horu, partijske knji`ice zamenili za crkvenekalendare, po~eli da ne rade na crvena slova iz istih, a praznovanje pretvorili u svakozimske bahanalije. Oni iuredno poste, ali zna se kako: za rasko{nom trpezom, uz solidno popunjene vinske/rakijske zalihe. Gotovo da suzaboravili na Dan republike, kada su tako|e klalisvinje i ~ere~ili prasi}e. [to re~e jedan mojdrug: »Moj }ale slavi sve: i slavu i 29.novembar, i obe nove godine. Va`no jesamo da tu bude prasence ibalon~e!«Ni u ovom najnovijem vekuni{ta se nije promenilo. Samose zaboravilo na Danrepublike, a novi jo{ nismozapampili. [to re~e Sartr »Ubili smo Boga, a novog nismo izmislili«.Zato je samo trpezastalna. Otkad krenuslave, pa sve do prole}a i\ur|evdana, na meniju je ~itav dijapazon jela:od ruske salate do prole}nog urnebesa; osarme od kiselog kupusa,do sarmica od zelja; od  praseta do jagnjeta; od te{kih kola~i}a do onihlaganih vo}nih.Zato, i za one koji poste, iza one koji ne haju zakalendare; i za one koji po{tuju kanone, ali i zaube|ene republikance; i za onekoji pamte vreme Libera Markonija, i za one koji nikada zanjega nisu ~uli, Mali kuvar }e se u trinaredna broja baviti pravim slavljem.Kao {to je to red, po~injemo s predjelima,nastavi}emo s glavnim jelima, dakle pe~enjima i ostalim gurmanlucima, a po{to, poznato je, konac delo krasi,zavr{avamo s poslasticama.Pravo slavlje ne dolazi samo s juga.
2
Specijalni dodatak lista
Danas
malikuvarŸsezampro.rsZa izdava~a: Du{an Mitrovi}Urednik: Mihajlo Dajmak Foto: Miroslav Dragojevi}Grafi~ko oblikovanje: Aleksandar Milo{evi}
Novaserija:Vilju{kom posvetuMikeDajmakaSvakogdananovirecept 
Pi{e:
Mika Dajmak 
Vreme slavlja: 1. Predjela
 
45
 Punjene paprike
Suve slatke paprike –
10
kom; praziluk –
500
gr;crni luk –
2
glavice; pirina~ –
½
{olje; beli luk –
2
~ena;per{unov list –
1
vezica; so; biber; ulje; bra{no; aleva paprika
I ovo predjelo valja hladno, a treba onoliko suvih crvenihpaprika koliko je i gostiju za trpezom. Ako ih je deset, valjaimati i dva struka praziluka, dve ve}e glavice crnog luka, dva~ena belog, pola {olje pirin~a, vezu per{una, soli i bibera.Paprike se potope u klju~alu vodu, poklope, pa sklone s vatre da smek{aju, a luk i praziluk sitno iseckaju, posole iprodinstaju na ulju dok ne po~nu da `ute. Doda se ono po-la {olje pirin~a i tri puta vi{e vode, pa, kad je pirina~ upio svu vodu, za~ini seckanim belim lukom i per{unom.Paprike se napune, pa, ako je ostalo nadeva, on se pospepo dnu nauljenog pleha, a odozgo paprike re|aju, jedna po-red druge, u samo jednom redu. Sve se prelije {oljicom vre-log ulja, u kojem je i malo (nikako vi{e od jedne ravne ka{i-~ice) bra{na i aleve paprike. Nalije se, zatim, i vode, da sveogrezne, pa stavi u regularno zagrejanu rernu. Dakle, na 225stepeni.Dok voda ispari, paprike su gotove.
 Prebranac
Pasulj –
500
gr; crni luk –
300
gr; praziluk –
300
gr; ulje;lovorov list; biber; so; aleva paprika; suva ljuta paprika (po ukusu)
Pola kile pasulja, tetovca najbolje, prokuva se, voda baci, aonda na~isto skuva, zajedno s biberom u zrnu, tri lista lor-bera i ka{i~icom soli.Pola kile crnog luka se ise~e na rebarca, a ve}i struk prazi-luka na kru`i}e. Posoli se, pa na dosta zejtina izdinsta, dok luk ne smek{a. Tek tada se ubaci proce|en pasulj, jo{ se za-spe tucanim biberom, sve jo{ malo prodinsta, uz nalivanje vodom u kojoj se pasulj kuvao, za~ini s dve ka{i~ice aleve pa-prike, nalije u zemljani sud, prelije zejtinom i zape~e. Poukusu u sve se zdene nekoliko komada suve ljute crvene pa-prike.Ovako pripremljeni prebranac valja kad je vreo; ko je ne-strpljiv, jede ga mlakog, a najbolji je kad se ohladi na sobnojtemperaturi.
 Nadeveni cele
Celer –
2
glavice; jaja –
4
komada; pra{ka {unka –
100
gr;majonez –
100
gr; per{unov list –
1
veza; senf; biber; tost
Za nadevanje pre svega treba pripremiti koren biljke veli-~ine pesnice: olju{ti se, ise~e napola, pa izdubi ka{i~icom ko- jom se dube i tikvice. Sredina se nipo{to ne baca, nego osta- vi za pripremanje namaza, o ~emu je bilo re~i, a onamo, udubljem loncu pripremi slana, vriju}a voda.U kipu}u vodu ubace se polutke celera, pa nad njimapo~ne bdijenje bez prestanka. Jer ne sme se dozvoliti dase prekuvaju (raspadaju se), ali ni da se ne dokuvaju (`ila- vi su). Skuvani su kako treba kad kroz njih mo`e da pro-|e vilju{ka.Pet tvrdo obarenih jaja popreko se iseku napola, pa zanadev iskoriste `umanca, a belanca ostave za neku drugu|akoniju. @umanca se, dakle, izgnje~e vilju{kom, pa po-me{aju sa {akom sitno iseckane pra{ke {unke, ka{ikommajoneza, ka{i~icom di`on senfa i vezom sitno iseckanogper{unovog lista. Po ukusu se diskretno zaljuti belim mle- venim biberom.Ovim nadevom pune se kapice od celera, pa polutketosta urone u posudicu kao kakve ka{i~ice.
 Punjena jaja
Jaja –
4
komada; celer –
300
gr; majonez –
100
gr;per{unov list –
1
veza; za~in od povr}a
Ko je pro~itao namaz od celera i nadeveni celer, jasnomu je {ta sledi: tvrdo kuvana belanca su kapice, sredinacelera, majonez i veza seckanog per{una nadev. To samotreba sjediniti na pravi na~in.Celer sa ka{i~icom »vegete« ukuva se dobro, tako da selako mo`e izgnje~iti vilju{kom. Ocedi se, ohladi, pa po-me{a s ka{ikom majoneza i per{unom.Ovim nadevom pune se one polutke od jaja koja se po-lo`e na podlogu od namaza, a odozgo sve zalije majone-zom i pospe sitno seckanim per{unovim listom.
Sokobanjski urnebes
Sremski sir –
500
gr; ajvar –
200
gr; crni luk –
1
glavica;suva ljuta papri~ica –
2
komada; ulje; so
U originalnoj verziji ovo se pravi od sokobanjskog si-ra. Kako je van Sokobanje te`e prona}i taj sir, koristimoonaj najbli`eg ukusa i izgleda. Dakle, sremski. Valja ima-ti i ako ne doma}eg onda kupovnog ajvara, u sezoni semogu standardno ispe}i dve crvene paprike {ilje, {to se,nego {ta, o~iste i sitno iseckaju. Jo{ i dve, obavezno suve,otrovno ljute papri~ice. One se prepeku na plotni, tolikoda po~nu da ispu{taju ljut miris, ali da se ne prepeku, ~i-taj ugljeni{u.Ono {to ovaj urnebes razlikuje od standardnog lesko- va~kog jeste i glavica crnog luka. Ona se sitno isecka, kao{to se i suva paprika izmrvi, pa sve dobro pome{a. Ako sirnije punomasan, valja mu dodati i malo zejtina, ako nijedovoljno slan – soli.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
teodorav liked this
krunija liked this
oktobar12 liked this
krunija liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->