Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bilesen Modeline Giris SCAN

Bilesen Modeline Giris SCAN

Ratings: (0)|Views: 88 |Likes:
Published by www.javadili.com
Bileşen Modeline Giriş
Bileşen Modeline Giriş

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: www.javadili.com on Jan 28, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2012

 
1
SELDA CAN20122029
İ
ÇER 
İ
B
İ
LE
Ş
EN MODEL
İ
 NE G
İ
İŞ
…………………………………………………………..21.B
İ
LE
Ş
EN NESNE MODEL
İ
(COM) NED
İ
R?................................................................3GENEL TANIMI………………………………………………………………..3ÖZELL
İ
KLER 
İ
………………………………………………………………….32.DA
Ğ
ITIK B
İ
LE
Ş
EN MODEL
İ
(DCOM) NED
İ
R?..........................................................9ÖZELL
İ
KLER 
İ
  NESNE MODEL
İ
………………………………………………………9
İ
LET
İŞİ
M………………………………………………………………10GÖREVLER……………………………………………………………11HATAYA DAYANIKLILIK…………………………………………..12
İ
 NTERNETTE DCOM…………………………………………………………..12ÖZEL A
Ğ
LARDA DCOM………………………………………………………123.GÜVENL
İ
K……………………………………………………………………………..13AYARLAMA
İ
LE GÜVENL
İ
K…………………………………………………13PROGRAMLAMA
İ
LE GÜVENL
İ
K……………………………………………134.BA
Ğ
LANTI YÖNET
İ
M
İ
………………………………………………………………..135.UYGULAMA ÖRNEKLER 
İ
…………………………………………………………….14
 
2
DCOM(Distributed Component Object Model)B
İ
LE
Ş
EN MODEL
İ
NE G
İ
İŞ
 
Yaz
ı
l
ı
m dünyas
ı
n
ı
n geli
ş
imine paralel olarak ihtiyaca cevap verecek yeni teknoloji aray
ı
ş
lar 
ı
dah
ı
zlanm
ı
ş
t
ı
r. Uygulama geli
ş
tiriciler taraf 
ı
ndan uzun süre, var olan problemleri çözen ve ihtiyaca cevap verecek nitelikte bir yap
ı
olan
Nesneye Yönelik 
programlama yakla
ş
ı
m
ı
kullan
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.Fakat Nesneye Yönelik  programlama yakla
ş
ı
m
ı
ile olu
ş
turulan nesnelerin,mimari s
ı
n
ı
rlar 
ı
ve a
ğ
yap
ı
lar 
ı
n
ı
a
ş
an ,ayn
ı
ve çapraz adresevrenlerinde etkile
ş
imi sa
ğ
layan standart bir alt yap
ı
ya sahip olmay
ı
ş
lar 
ı
, bu yakla
ş
ı
m
ı
n de
ğ
erini yitirmeye ba
ş
lamas
ı
na sebep olmu
ş
tur.Olu
ş
turulan bu nesneler aras
ı
nda etkile
ş
imin olmay
ı
ş
ı
insanlar 
ı
yeni teknoloji aray
ı
ş
lar 
ı
na itmi
ş
tir.Buaray
ı
ş
ı
n sonucunda nesneler aras
ı
etkile
ş
imi sa
ğ
layan,uygulama geli
ş
tiricilere olu
ş
turulan paket bile
ş
enlerintekrar ve her ortamda kullan
ı
lmas
ı
olana
ğ
ı
veren
COM
(
Component Object Model 
) teknolojisi ortaya ç
ı
km
ı
ş
t
ı
r.
COM 
teknolojisiyle uygulama geli
ş
tiriciler kendi fonksiyonlar 
ı
n
ı
yaz
ı
l
ı
m bile
ş
enleriyle bütünle
ş
tirerek kullanabilmi
ş
lerdir.Bu durum sonucunda yaz
ı
l
ı
m
ı
olu
ş
turacak bile
ş
enler haz
ı
r paketler halinde al
ı
narak yaz
ı
l
ı
mgeli
ş
tirilmeye ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r.Böylelikle uygulama geli
ş
tiriciler,uygulama bile
ş
enlerini kendileri olu
ş
turmadanhaz
ı
r halde ald
ı
klar 
ı
ve her uygulamada sorunsuz kullanabildikleri için geli
ş
tirme zaman
ı
ndan da kazançsa
ğ
lam
ı
ş
oldular.Yeni ihtiyaçlar do
ğ
dukça farkl
ı
teknoloji aray
ı
ş
lar 
ı
da sürmü
ş
tür.
COM 
ilk ortaya ç
ı
kt
ı
ğ
ı
nda ayn
ı
makineüzerinde çal
ı
ş
an uygulamalar aras
ı
nda etkile
ş
im sa
ğ
lanabiliyordu.Dolay
ı
s
ı
yla,
COM 
teknolojisi de bu ihtiyaççerçevesinde geli
ş
tirilmi
ş
bir teknoloji olmu
ş
tur.Günümüz bilgisayarlar aras
ı
etkile
ş
imler dü
ş
ünüldü
ğ
ündeuygulamalar 
ı
n kullan
ı
m
ı
n
ı
n sadece ayn
ı
makine üzerinde kalamayaca
ğ
ı
ı
k olarak görülmektedir.Uygulamalar 
ı
n birbirleriyle etkile
ş
imi için ayn
ı
makine üzerinde çal
ı
ş
ı
yor olmalar 
ı
ı
s
ı
t
ı
n
ı
ortadan kald
ı
rmak amac
ı
yla yeni çal
ı
ş
malar yap
ı
lm
ı
ş
ve 1991 y
ı
l
ı
nda IBM,Sun Microsystem gibi baz
ı
 
ş
irketlerin de destekledi
ğ
i
Omg
(
The Object Management Group
) taraf 
ı
ndan
CORBA
(
Common Object Request Broker Architecture
)mimarisi geli
ş
tirilmi
ş
tir.Geli
ş
tirilen di
ğ
er bir mimari ise Microsoft’un geli
ş
tirdi
ğ
i
DCOM
(
 Distributed Component Object Model 
) olmu
ş
tur.Bu mimari, COM teknolojisinin geli
ş
mi
ş
i olarak a
ğ
üzerinde de
ğ
i
ş
ik makinelerdeki nesneler aras
ı
ileti
ş
im kurmay
ı
hedefleyen bir mimari olarak geli
ş
tirilmi
ş
tir.
 
3
1.B
İ
LE
Ş
EN NESNE MODEL
İ
(COM) nedir?Genel Tan
ı
m
ı
 
COM 
teknolojisi Microsoft taraf 
ı
ndan piyasaya sunulmu
ş
tümle
ş
ik bile
ş
en tabanl
ı
bir yap
ı
d
ı
r.Butümle
ş
ik bile
ş
en tabanl
ı
yap
ı
bile
ş
enlerin birbirleriyle etkile
ş
imini ve bilgi ak 
ı
ş
ı
n
ı
sa
ğ
layan bir alt yap
ı
öngörür ve bu alt yap
ı
sayesinde uygulama geli
ş
tiriciler ,olu
ş
turulmu
ş
nesneleri yeniden kullanabilirler.Yenidenkullanabilirlik, uygulama geli
ş
tiricilere sistem olu
ş
turmada kolayl
ı
k sa
ğ
layan ve,bu
ş
ekilde olu
ş
turulmu
ş
farkl
ı
 kurulu
ş
lar 
ı
n sistem bile
ş
enlerinin standart bir yap
ı
y
ı
kullanarak birbirleriyle ileti
ş
im kurmas
ı
na olanak verenönemli bir özelliktir.Temel olarak ayn
ı
yap
ı
ya sahip
COM 
teknolojisini kullanabilen nesnelerin, bu yap
ı
ya uygunözelliklerinin fazla esnek olmamas
ı
, sistem bak 
ı
m
ı
n
ı
ve nesnelerin farkl
ı
 
COM 
yap
ı
s
ı
n
ı
kullanan ortamlara uyumsa
ğ
lamas
ı
n
ı
kolayla
ş
t
ı
ı
r.
COM 
teknolojisi,uygulama geli
ş
tiricilere standart bir uygulama geli
ş
tirme arayüzü tan
ı
mlam
ı
ş
t
ı
r.Buarayüzle uygulama geli
ş
tiricilerin
COM 
yap
ı
s
ı
n
ı
kullanabilen nesneler yaratmas
ı
ve bu nesneleri özeluygulamalarda kullanarak de
ğ
i
ş
ik uygulamalardaki nesnelerle etkile
ş
im sa
ğ
layabilmesine olanak vermek hedeflenmi
ş
tir.Bunun için önemli olan nesnelerin Microsoft’un tan
ı
mlad
ı
ğ
ı
ikili yap
ı
ya uygunolmas
ı
d
ı
r.Yan
ı
;nesneler bu ikili yap
ı
bozulmadan özelle
ş
ebilir ve de
ğ
i
ş
ebilirler.
COM 
teknolojisi bu yakla
ş
ı
mla programlamaya evrensellik sa
ğ
lam
ı
ş
t
ı
r.Böylelikle programlamaanlay
ı
ş
ı
nda da de
ğ
i
ş
im ya
ş
anm
ı
ş
t
ı
r.
Özellikleri
COM 
genel olarak karma
ş
ı
k uygulamalar 
ı
n farkl
ı
ortamlardaki uygulamalarla etkile
ş
im sorununuçözmek için yeni bir anlay
ı
ş
ortaya ç
ı
karm
ı
ş
t
ı
r.
COM 
nesne tabanl
ı
programlama dili olarak tasarlanm
ı
ş
,olu
ş
turulan nesnelere farkl
ı
özellikler kazand
ı
ı
larak yaz
ı
l
ı
mlar 
ı
m birbirleriyle etkile
ş
mesi sa
ğ
lanm
ı
ş
t
ı
r.Böylelikle,geli
ş
tirilen firmadan ve programlama dilinden ve çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
i
ş
letim sisteminden ba
ğ
ı
ms
ı
z bir 
ş
ekilde bir çok bile
ş
enin (ve de uygulaman
ı
n)Birbirleriyle ileti
ş
im kurmas
ı
n
ı
ve birlikte çal
ı
ş
mas
ı
n
ı
sa
ğ
layan bir mimari olu
ş
turulmu
ş
tur.
COM 
,bilindik yap
ı
daki sunucu modeline göre istemciler baz
ı
i
ş
lemler yapma olana
ğ
ı
sunar.
COM 
’danhizmet alacak 
ş
ekilde tasarlanm
ı
ş
bir istemci birçok servis sa
ğ
lay
ı
c
ı
ya da de
ğ
i
ş
ik 
ş
ekillerde ba
ğ
lant
ı
kurabilir.Bu ba
ğ
lant
ı
da önemli bir fark ba
ğ
lant
ı
kuruldu
ğ
u an yaz
ı
l
ı
m ile nesneler aras
ı
ba
ğ
lant
ı
n
ı
n da kurulabilmesidir.Daha
ı
k bir ifadeyle
COM 
,istemci yaz
ı
l
ı
m ile sunucu nesneler aras
ı
ndaki ba
ğ
lant
ı
y
ı
herhangi bir arayüzün zorunlu
ı
ld
ı
ğ
ı
kodlar 
ı
n i
ş
letim yükü olmadan ,dolayl
ı
yoldan bir arac
ı
ya ihtiyaç duymadan,kurabilmektedir.Bir istemci sunucudaki
COM 
nesneleriyle 3 farkl
ı
 
ş
ekilde ba
ğ
lant
ı
kurabilirler.
1.In-process server:
İ
stemci sunucuyu içeren kütüphaneye do
ğ
rudan ba
ğ
lanabilir.
İ
stemci ve sunucu ayn
ı
 görev içinde çal
ı
ş
abilirler.
İ
leti
ş
im, fonksiyon ça
ğ
ı
lar 
ı
yla gerçekle
ş
ir.
2.Local Object Proxy:
İ
stemci ayn
ı
makinede farkl
ı
bir görevde çal
ı
ş
an sunucuya inter-process ileti
ş
immekanizmas
ı
yla eri
ş
ebilir.Bu mekanizmaya tüy-s
ı
klet Uzaktan Yöntem Ça
ğ
rma
RPC
) denir.
3.Remote Object Proxy:
İ
stemci ba
ş
ka bir makinede çal
ı
ş
an uzak sunucuya eri
ş
ebilir.
İ
stemci ve sunucuaras
ı
ndaki bu a
ğ
ileti
ş
imi
DCE RPC
sayesinde olur.Uzak sunuculara eri
ş
imi destekleyen bu mekanizmaDCOM’dur.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->