Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Sacred Heart Catholic School News 11-19-2012

Sacred Heart Catholic School News 11-19-2012

Ratings: (0)|Views: 26 |Likes:
Published by Robb Ziebol

This is our November 19th newsletter

This is our November 19th newsletter

More info:

Published by: Robb Ziebol on Nov 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Pg`uhi Nhguy Ohsp
Jlpplao Pygyhjhoy * Pg`uhi Nhguy@gynadl` P`naad lp ihil`gyhi yahix`gyloc `nldiuho ynuaxcn nlcng`gihjl` goi jaugd pygoiguip lo gfglyn*egphi phyyloc/ Sh g`nlhvh ynlpcagd ynuaxcn `addgeaugylao slynaxu fgjldlhp$ rgulpn$ goi da`gd`ajjxoly|/Hvhoyp;Oav 7< * @aofhuho`hpEa|“p Egpmhyegdd 8;22 * E pwxgi6;22 * KV3;78 * VOav 52 * @aofhuho`hpOav 57 * 50 * OA P@NAADOav 55 * Ngrr| YngompclvlocOav 58 * Givhoy EhclopOav 56 * Givhoy Rug|hu Phuvl`h
'
>yn Cu/ ya SadfulichOav 53 * Ea|“p Egpmhyegdd * E * 6;22Oav 5> * Jgpp85 @dxe SloohupOav 77 * U|go P`nuhlhuOav 7> * Kagooh Mhoohi|OAVHJEHU 7<$ 5275
Rulo`lrgd“p @auohu
Ihgu Rguhoyp$
Ngrr| Yngompclvloc' Ynlp ljrauygoy nadlig| clvhp hg`n af xp ynh arrauyxoly| ya rgxph goi uhſth`y ao gdd ynhedhpplocp Cai ngp clvho xp/ Gy Pg`uhi Nhguy$ sh ngvh jx`n ya eh yngomfxd fau;583 uhprh`yfxd pyxihoyp yngy guh rxyyloc Khpxp Flupy hg`n ig| gp ynh| loyhug`y yachynhu ynuaxcnaxy ynh ig|/Ihil`gyhi pygff yngy ca geavh goi eh|aoi fau ynh ehoh﬇y af ynh pyxihoyp/Rguhoyp yngy pxrrauy @gynadl` hix`gylao/G rgulpn yngy lp `hdheugyloc ynhlu 722yn goolvhupgu| goi lp pxrrauylvh lo ruavliloc g @gynadl` hix`gylao ya ynhpyxihoyp af PN@P/G ehgxylfxd ohs prg`h yngy lp gdjapy uhgi| fau ynh cugoi arholoc/ Elpnar Rl`nh sldd eh nhuh ao Pxoig|$Ih`hjehu 5oi ya edhpp axu ohs prg`h/Dhy xp gdd eh yngomfxd goi jgmh pxuh gy ynh yar af |axu dlpy af ynlocp ya eh yngomfxd fau guh ynh caai ynlocp yngyCai lo Nlp cug`h ngp clvho |ax/
Fgdd `aofhuho`hp*Oavhjehu 7<$ 52 5;02*3;02 r/j/
Cugihp M*8 \axu gpplcohi yljh ngp ehho phoy najh slyn |axu `nldi/ Rdhgph `gdd ynh af﬇`h lf |ax ngvh go|wxhpylaop au |ax ohhi ya moas |axu `aofhuho`h yljh/ Sh ho`axugch pyxihoyp ya gyyhoi `aofhuho`hp/
JP @aofhuho`hp; Oa grraloyjhoy oh`hppgu|/
@aofhuho`hp fau cugihp 6*> sldd eh nhdi lo ynh p`naaddxo`nuaaj/ Gdd af ynh JP yhg`nhup sldd eh gvgldgedh/ Sh ho`axugch jliidh p`naad pyxihoyp ya gyyhoi`aofhuho`hp slyn ynhlu rguhoy/Prh`lgdlpyp sldd eh lo ynh dxo`nuaaj eayn olcnyp fau rguhoy `aofhuho`hp/Rdhgph naoau yhg`nhup“ iloohu euhgm fuaj 9;02*8;78 r/j/
Yngom |ax ya N & P
fau rdgooloc goi phyyloc xr/
@gdhoigu Xrigyhp;
Oav/ 57*59 Oa P`naad*Yngompclvloc Euhgm Ih`/ 52 @nulpyjgp @ao`huy*Cugihp M$ 7$ 0$ 8$ 3 goi egoi 6;78 rjIh`/ 59*Kgo 9 Oa P`naad*@nulpyjgp Euhgm 
 Gdd P`naad @nulpyjgp @gui
Lo Ih`hjehu$ sh sldd eh phoiloc @nulpyjgp `guip ya cugoirguhoyp goi prh`lgd rhardh lo |axu `nldiuho“p dlvhp/Sh saxdi davh ya phoi ynhj g `gui/ Ynh pyxihoyp faujhi ynh sauip KHPXP goi ynh rnayacugrnhu yaam goghulgd rnaya/ Rdhgph `ajrdhyh ynh gyyg`nhi ſtlhu pa sh `go lo`dxih ynhj ao axu jgldloc dlpy/
Pygff xrigyhp
@aocugyxdgylaop ya Jup/ Mandjh|hu ao ynh eluyn af nhu ege| ea|$ Jl`nghd Kaphrn eauo ao Oavhjehu 76yn/Jl`nghd sgp eauo 3/9 de/ goi 57 lo`nhp/Jup/ Nlrrho sldd eh ygmloc g dhgvh af gepho`h ixh ya rhupaogd uhgpaop xoyld ynh hoi af ynh |hgu/
OHGU faai pnhdf 
yngomp axu pyxihoyp fau eulocloc lo 5>6 de/ af faai ao Oavhjehu 3yn/Yngom |ax pa jx`n'
 
RGCH 5
 '%%#)(&%#.&,+-$*/-#./,!
'%#)(&(.(,+#-(#-$**#.(#/(%!$%2#
.&,+-$*/-#(/,!-
#75#2,0%!90,(%7/#0%!#/9(&$0*#9(59*(#$%#856,#&3$*!,(%>/#*$<(/;###=(#-56*!#*5<(#75#/(%!#73(#0#&0,!;##43(#/76!(%7/#:5,(!#73(#-5,!/#?1BGB#0%!#73(#935752,093(,#755E#0%#0(,$0*#93575;##@*(0/(#&59*(7(#73(#0770&3(!#I*$(,#/5#-(#&0%#$%&*6!(#73(#5%#56,#0$*$%2#*$/7;
)$/22#75!/$0-
H F5%2,076*07$5%/#75#C,/;#N53*(8(,#5%#73(#.$,73#5:#3(,#.0.8#.58+#C$&30(*#?5/(93#.5,%#5%#L5<(.(,#HK
73
;###C$&30(*#-0/#M;D#*.;#0%!#JH#$%&3(/;J #C,/;#O$99(%#-$**#.(#70E$%2#0#*(0<(#5:#0./(%&(#:5,#9(,/5%0*#,(0/5%/#6%7$*#73(#(%!#5:#73(#8(0,;
98'6#2!#-&0%2 
#730%E/#56,#/76!(%7/#:5,#.,$%2$%2#$%#JAK#*.;#5:#:55!#5%#L5<(.(,#M
73
;430%E#856#/5#6&3R43(#
)3.)#)$7!0>$#.7>(+%
#30!#73($,#5:I$&(,#(*(&7$5%#5%#L5<(.(,#M
73
;##F0%!$!07(/#30!#75#2$<(#0#/9((&3#75#73(#$!!*(#/&355*#/76!(%7#.5!8#0%!#73(%#/76!(%7/#<57(!;##43(#,(/6*7/W@,(/$!(%7UC$*(/#?0$(/5%P$&(#@,(/$!(%7UN(%#=$**$0/4,(0/6,(,UL$&E#@0,(%7(06B(&,(70,8U10#G(&E(,
.><,/$7%/$+>-#$#$&0#60!#;>+<&$#'(&+0=0,-
#10#G(&E(,#0%!#Y80%#?5,!0%+#.573#A
73
#2,0!(#/76!(%7/;##43(8#-(,(#/(*(&7(!#.8#73(#7(0&3$%2#/70::#:5,#73($,#*(0!(,/3$9+#0&0!($&/+#0%!#/(,<$&(;###X(%$*!(#35/7/#0#*6%&3#75#35%5,#73(#A
73
#2,0!(,/+#35-(<(,#73$/#8(0,#56,#/76!(%7/#-$**#.(#,(76,%$%2#:,5#=5*:#Y$!2(;##V#/&35*0,/3$9#$%#73(#056%7#5:#SH^^^#$/#0-0,!(!#$:#73(8#&355/(#75#077(%!#X(%$*!(;
4$&#<,/!0#(%/--#$,+5:##
@*(0/(#9,08#:5,#56,#A
73
#2,0!(,/#0/#73(8#9,(90,(#75#*(0<(#5%#73($,#&*0//#7,$9#75#=5*:#Y$!2(#1%<$,5%(%70*#F(%7(,;##43(#/76!(%7/#*(0<(#C5%!08+#L5<(.(,#JKU\^
73
;#43(8#0,(#(02(,#75#90,7$&$907(#$%#(!6&07$5%0*#0&7$<$7$(/#$%#%076,(#([9*5,07$5%+#&6*76,0*#3$/75,8+#567!55,#/E$**/+#7(0U.6$*!$%2+#0%!#9(,/5%0*#2,5-73;##
?9)'':##?+>>0-$/#9>:17B%+(#)(&%-#'((,0!+$/$+>#'-->G
4-5#8(0,/#025+#BOFB#30!#56,#0&&,(!$707$5%#<$/$7#-3$&3#5&&6,/#(<(,8#M#8(0,/;###@0,7#5:#73(#9*0%#$%&*6!(/#0#/7,07(2$&#9*0%#(0&3#5:#73(#M#8(0,/;##O(,(#$/#0#*$/7#5:#250*/#7307#B0&,(!#O(0,7#F0735*$&#B&355*#30/#!(<(*59(!#:5,#73(#J^HJUJ^H\#/&355*#8(0,W
'
'!(%7$:8#-3$&3#F0735*$&#B5&$0*#4(0&3$%2/#-$**#.(#706237#07#(0&3#2,0!(#*(<(*#0%!#/&355*U-$!(;
'
Y(/(0,&3#0%!#9,5<$!(#F0735*$&#B5&$0*#4(0&3$%2#,(/56,&(/#:5,#73(#/70::#0%!#/76!(%7/;
'
F5%7$%6(#75#,(/(0,&3#/70%!0,!#.0/(!#,(95,7#&0,!/;
'
Y(/(0,&3#9*082,56%!#9,52,0/#:5,#NUA;##C((7#0/#0#/70::#75#5%$75,#0%!#0E(#$9,5<((%7/;
'
'%&5,95,07(#,$760*/+#7,0!$7$5%/#0%!#/8.5*/#:5,#56,#F0735*$&#:0$73#$%75#73(#&6,,$&6*6;
'
B6995,7#7(0&3(,/#-$73#]Y(/95%/(#75#'%7(,<(%7$5%#TY4'Z#&5$77((#75#/6995,7#7(0&3(,/+#&,(07$%2#$%7(,<(%7$5%/+#0%!#7,0&E$%2#$%:5,07$5%;
'
F55,!$%07(#(::5,7/#-$73#)$/7;#JAH#/9(&$0*#(!6&07$5%#7(0#75#E((9#95/7(!#5%#:(!(,0*#*0-/#0%!#,(_6$,((%7/#:5,#_60*$I$&07$5%;
'
1[0$%(#0%!#,(<$/(#&*0//,55#0//(//(%7#9,0&7$&(/#0%!#,6.,$&/#75#(%/6,(#0*$2%(%7#-$73#&6,,$&6*6#567&5(/#0%!#9(,:5,0%&(#$%!$&075,/;
'
1[90%!#!$::(,(%7$07$5%#$%$7$07$<(#.8#73(#&,(07$5%#5:#%(-#*(//5%/#0%!#6%$7/#7307#0**5-#<0,$56/#*(0,%$%2#/78*(/#5:#/76!(%7/;
'
'%&5,95,07(#/70::#!(<(*59(%7#:5,#9,5:(//$5%0*#*(0,%$%2#&56%$7$(/#T@QFZ#75#*(0,%#:,5#(0&3#573(,;
'
@,$%&$90*#-$**#5./(,<(#7(0&3(,/#6/$%2#!$::(,(%7$07(!#$%/7,6&7$5%#0%!#%(-#0//(//(%7#9,0&7$&(/;
'
'9*((%7/#0%#(::(&7$<(#0//(//(%7#:5,#E$%!(,20,7(%+#($73(,#L=1V#5,#0%573(,#755*;
'
Y(<$(-#0%8#%(-#:6%!,0$/$%2#,(&5(%!07$5%/#-$73#73(#B&355*#V!<$/5,8#F5$77((bg$%0%&(;
'
'!(%7$:8#&56%$78#(.(,/#-$73#([9(,$(%&(/#0%!#$%7(,(/7#$%#0,E(7$%2#0%!#&56%$&07$5%/#75#9,5<$!(#/6995,7#75#73(#)$,(&75,#5:#V!<0%&((%7;
'
X,0%!#56,#/&355*#-$73#0#702*$%(#75#30<(#&5%/$/7(%&8#-$73#0**#0,E(7$%2#07(,$0*/;
'
)(<(*59#0#0,E(7$%2#9*0%#75#$%&*6!(#%(-#0,E(7$%2#07(,$0*/+#-(.#/$7(+#/&355*#:0$,/+#(7&;
'
1<0*607(#73(#*5%2U7(,#<$0.$*$78#5:#&6,,(%7#,(<(%6(#/7,(0/;
'
'!(%7$:8#957(%7$0*#%(-#,(<(%6(#/7,(0/#/6&3#0/#0%573(,#!08&0,(+#e0*0#(<(%7+#B90%$/3#F*6.+#(7&;
'
F5%7$%6(#75#/6995,7#73(#$%/70**07$5%#5:#B0,7#X50,!/#0%!#573(,#%(-#7(&3%5*528#$%#0**#&*0//,55/;
'
B((E#,(<(%6(#75#96,&30/(#0%!#$9*((%7#5%(U75U5%(#*(0,%$%2#:5,#/76!(%7/#-$73#73(#96,&30/(#5:#$@0!/+#/76!(%7#,(/95%/(#/8/7(+#(7&;
 
RGCH 0
'
Pgoyg#p Saumpnar lp ulcny guaxoi ynh `auohu'''
 
'
Phh ynh gyyg`nhi ſtlhu fau pnarrloc ihygldp/
'
Vadxoyhhup guh pyldd ohhihi'''' Rdhgph plco xr ao Ilep/
'
Sh guh pyldd g``hryloc iaogylaop goi ihprhugyhd| lo ohhi af jho goi adihuea| lyhjp/
'
Yngom |ax fau |axu pxrrauy'
'
Ynh Najh goi P`naad @ajjlyyhh
Oayhp fuaj ynh Iluh`yau af Givgo`hjhoy *
'
Faai fau Ynaxcny
* Oavhjehu gy PjgpnexuchuPjgpnexuchu///ia L ohhi ya pg| go|jauh1 Amg|///\XJ' Ynlp jaoyn#p Faai fau Ynaxcny lp ehloc nhdi gy Pjgpnexuchu lo CadihoVgddh| ao Oavhjehu 53 fuaj 8*>/ Rdhgph phh gyyg`nhi ſt|hu goi jgmh pxuh ya euloc ly ya Pjgpnexuchu pa yngy sh sldd uh`hlvh g )7fuaj hvhu| hoyuhh auihuhi/ Yngom |ax fau jgmloc ynhph pa px``hppfxd fau Pg`uhi Nhguy' Ly lp pa fxo ya phh hvhu|aoh axyplih af p`naadgoi hoka|loc aoh goaynhu#p `ajrgo|$ snldh ynh| pxrrauy axu pyxihoyp' L narh ya phh |ax ynhuh'
'
Clvh ya ynh Jg~ 5275
L saxdi dlmh ya pg| g nxch$% YNGOM \AX'% ya hvhu|aoh yngy nhdrhi xp pruhgi ynh saui ao Clvh ya ynh Jg~ Ig| 5275/ \ax nhdrhilo axu px``hpp goi dlmh pa jgo| ynlocp gy Pg`uhi Nhguy @gynadl` P`naad$ L `axdi oay ngvh iaoh ly slynaxy |ax' Axu yaygd lo iaogylaopsgp )5752' Ynlp lp pa fgoygpyl` goi sldd gddas xp ya ex| 9 ohs lRgip' Nas vhu| h~`lyloc fau axu pyxihoyp/ Yngom |ax fau ehloc goh~`hddhoy rguyohu lo pruhgiloc ynh ohsp yngy Pg`uhi Nhguy @gynadl` P`naad ngp pa vhu| jx`n ya affhu'
'
Pyau|yljh slyn Jup/ Jlddluho
* .Prhgmloc af ehloc g cuhgy rguyohu///`go |ax nhdr jh pruhgi ynh saui geaxy pajhynloc1,
'
Yxhpig| Ih`hjehu 9$ 5275 fuaj <*<;02$ sh guh lovlyloc rayhoylgd fgjldlhp ya `ajh goi hoka| ysa pyaulhp uhgi e| axu fgoygpyl`mloihucguyho yhg`nhu$ Jup/ Jlddluho/ Sh sldd ngvh dlyydh clfy egcp goi guh affhuloc yaxup af ynh p`naad ya go|aoh loyhuhpyhi/ Axupyxihoy gjegppgiaup$ Jup/ Jlddluho#p Mloihucguyho `dgpp$ Jp/ Exuph| goi L sldd gdd eh ynhuh ya shd`ajh ynhj/ \ax guh Pg`uhi Nhguy@gynadl` P`naad#p ehpy val`h$ pa rdhgph nhdr jh chy ynh saui axy ya go| rayhoylgd fgjldlhp |ax guh gsguh af$ au go|aoh daamloc loyaynhlu mloihucguyho arylaop fau oh~y |hgu/ Yngom \ax' Rdhgph phh gyyg`nhi ſt|hu/
'
Faai fau Ynaxcny lp Ege|plyyloc fau Ynaxcny lo Ih`hjehu *
'
Saxdi |ax dlmh go gfyhuoaao fuhh ya ia @nulpyjgp Pnarrloc$ ca ya dxo`n au ﬇oi pajh yljh ya chy uhgi| fau ynh Nadlig|p1 Dhy xp nhdr|ax' Lopyhgi af Faai fau Ynaxcny$ lo Ih`hjehu sh guh ialoc
'
Ege|ply fau Ynaxcny' Rdhgph `nh`m axy ynh gyyg`nhi ſt|hu goi jgmh pxuhya UPVR e| 77!02!5275/ Sh narh ya phh |axu mlip ynhuh goi yngy ynh| sldd eh h~`lyhi ya ngvh g day af fxo slyn xp'
'
'%#)(&.,+)-$.*)($%)/!+2%77(5.#!(0%#!)
'%#)(&.(,+))-($+)(*&#/((!%27(50
$+
(((9866(3#(>(/<;&.=(4866(3#(:?=(1859(?&-/B$G(!%27(E1((((4866(>(/<;&.=(1866((:?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->