Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GiaoDucQuocPhong.

GiaoDucQuocPhong.

Ratings: (0)|Views: 234|Likes:
Published by Swaggerer Tran

More info:

Published by: Swaggerer Tran on Nov 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

 
C
ộng đồng sinh viên Đại học kinh doanh v
à công ngh
Hà N
ội
 
Box H
ọc Tập
 07/06/2010
Nguyentien88
Câu h
ỏi nhóm A
( 58 câu)
A(1) = "Tìm câu tr
ả lời đúng. Bản chất của chiến tranh l
à gì ?"A(1, 1) = "Là s
ự kế tục của chính trị bằng thủ đoạn bạo lực"
 A(1, 2) = "Là th
đoạn của kinh tế "
 A(1, 3) = "Là th
ể hiện qui luật sinh học"
 A(1, 4) = "Là b
ản chất của
xã h
ội loài người"
 
ĐÁP ÁN A(1) = 1
 
A(2) = "Hãy tìm câu
đúng. Nguồn gốc của chiến tranh do nguy
ên nhân nào? "A(2, 1) = "S
ự b
ùng n
ổ dân số"
 A(2, 2) = "Ch
ế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và đối kháng giai cấp"
 A(2, 3) = "B
ản năng sinh vật của con người"
 A(2,
4) = "Do định mệnh của loài người"
 
ĐÁP ÁN A(2) = 2
 
A(3) = "Tìm câu tr
ả lời sai. Tính chất của các cuộc chiến tranh ? "
 A(3, 1) = "Chính ngh
 ĩa v
à phi ngh
 ĩa"
 A(3, 2) = "H
ạt nhân và thông thường"
 A(3, 3) = "Cách m
ạng v
à ph
ản cách mạng"
 A(3, 4) = "Ti
ến bộ v
à ph
ản tiến bộ"
 
ĐÁP ÁN A(3) = 2
 
A(4) = "Ch
ọn câu trả lời đúng. Bản chất giai cấp của quân đội ?"
 A(4, 1) = "L
ực lượng chung của cả x
ã h
ội"
 A(4, 2) = "Là l
ực lượng si
êu giai c
ấp"
 A(4, 3) = "Là b
ản chất của giai cấp sản sinh và nuôi dưỡng nó"
 A(4, 4) = " Là l
ực lượng trung lập"
 
ĐÁP ÁN A(4) = 3
 
A(5) = "Tìm câu tr
ả lời đúng. Tác động quan trọng nhất của cách mạng khoa học v
à côngngh
ệ đến quân sự tr 
ên l
 ĩnh vực? "
 A(5, 1) = "Nh
ận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời k 
 ì m
ới"
 A(5, 2) = "Chi
ến lược quốc ph
òng an ninh"A(5, 3) = "Lo
ại h
 ình tác chi
ến"
 A(5, 4) = "Cách th
ức chỉ huy"
 
ĐÁP ÁN A(5) = 1
 
A(6) = "Ch
ọn câu trả lời sai. Nguy
ên t
ắc xây dựng quân đội kiểu mới của V.I.L
ênin?"A(6, 1) = "S
l
ãnh
đạo của Đảng Cộng sản và quan điểm giai cấp công nhân trong xây
d
ựng quân đội"
 A(6, 2) = "Xây d
ựng quân đội chính quy"
 
 
C
ộng đồng sinh viên Đại học kinh doanh v
à công ngh
Hà N
ội
 
Box H
ọc Tập
 07/06/2010
Nguyentien88
A(6, 3) = "Trung thành v
ới chủ nghĩa quốc tế vô sản"
 A(6, 4) = "Xây d
ựng quân đội để phục vụ to
àn c
ầu hóa"
 
ĐÁP ÁN A(6) = 4
 
A(7) = "Tìm câu tr
ả lời sai. Nội dung của Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh? "
 A(7, 1) = "Phân bi
ệt mục đích chính trị của chiến tranh xâm lược v
à chi
ến tranh chốngxâm lược"
 A(7, 2) = "Chi
ến tranh l
à b
ạn đường thường xuy
ên c
ủa x
ã h
ội loài người"
 A(7, 3) = "Kháng chi
ến lâu d
ài d
ựa v
ào s
ức m
 ình là chính"A(7, 4) = "Ti
ến h
ành chi
ến tranh nhân dân dưới sự l
ãnh
đạo của Đảng"
 
ĐÁP ÁN A(7) = 2
 
A(8) = "Tìm câu tr
ả lời sai nhất. Chức năng của quân đội ? "
 A(8, 1) = "Là công c
ụ bạo lực chủ yếu của giai cấp thống trị và Nhà nước"
 A(8, 2) = "Là l
ực lượng lao động chủ yếu của x
ã h
ội"
 A(8, 3) = "L
à lao động sản xuất"
 
A(8, 4) = "Là phượng tiện quân sự để đạt mục ti
êu chính tr
ị đối ngoại"
 
ĐÁP ÁN A(8) = 3
 
A(9) = "Hãy tìm câu tr
ả lời sai. Nội dung học thuyết bảo vệ Tổ quốc XHCN ?"
 A(9, 1) = "B
ảo vệ Tổ quốc XHCN l
à m
ột tất yếu khách quan"
 A(9, 2) = "B
ảo
v
ệ Tổ quốc XHCN l
à ngh
 ĩa vụ, trách nhiệm của to
àn dân"
A(9, 3) = "Đảng Cộng sản l
ãnh
đạo mọi mặt sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN"
 A(9, 4) = "Là công vi
ệc ri
êng c
ủa lực lượng vũ trang"
 
ĐÁP ÁN A(9) = 4
 
A(10) = "Tìm câu tr
ả lời sai nhất. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN?"
 A(10, 1) = "B
ảo vệ Tổ quốc l
à t
ất yếu khách quan"
 A(10, 2) = "M
ục ti
êu là b
ảo vệ độc lập dân tộc v
à CNXH"A(10, 3) = "B
ảo vệ Tổ quốc l
à trách nhi
ệm của quân đội v
à công an"A(10, 4) = "S
ức mạnh bảo vệ Tổ quốc, l
à s
ức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, cả nước, kết
h
ợp với sức mạnh thời đại"
 
ĐÁP ÁN A(10) = 3
 
A(11) = "Tìm câu tr
ả lời sai. Quân đội nhân dân Việt Nam có các chức năng ?"
 A(11, 1) = "Chi
ến đấu "
 
A(11, 2) = "Đối ngoại"
 A(11, 3) = "Công tác"A(11, 4) = "S
ản xuất"
 
ĐÁP ÁN A(11) =
2
A(12) = "Ch
ọn câu trả lời đúng nhất. Xu hướng xây dựng quân đội ta hiện nay l
à hi
ệnđại hóa về các lĩnh vực ?"
 A(12, 1) = "Trình
độ, năng lực của con người "
 
 
C
ộng đồng sinh viên Đại học kinh doanh v
à công ngh
Hà N
ội
 
Box H
ọc Tập
 07/06/2010
Nguyentien88
A(12, 2) = "V
ũ khí, khí t
ài"A(12, 3) = "Trang thi
ết bị kĩ thuật"
 A(12, 4) = "Hình th
ức chiến th
u
ật"
 
ĐÁP ÁN A(12) = 1
 
A(13) = "Tìm câu tr
ả lời đúng. Tiêu chí để phân biệt tính chất chính nghĩa v
à phi ngh
 ĩa
c
ủa chiến tranh ?"
 A(13, 1) = "M
ục đích của cuộc chiến tranh"
 A(13, 2) = "Ch
ủng loại vũ khí d
ùng trong chi
ến tranh"
 A(13, 3) = "Hoàn c
ảnh tiến h
ành chi
ến tranh"
 A(13, 4) = "Giai c
ấp tiến h
ành chi
ến tranh"
 
ĐÁP ÁN A(13) = 1
 
A(14) = "Hãy tìm câu tr
ả lời đúng. Tiêu chí để nhận ra cuộc chiến tranh chính nghĩa l
à ?"A(14, 1) = "Là cu
ộc chiến tranh ph
òng ng
ự "
 A(14, 2) = "Là cu
ộc chiến tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân tộc "
 A(14, 3) = "Là cu
ộc chiến tranh do nhân dân tiến h
ành trên t
ất cả các lĩnh vực "
 A(14, 4) = "Là chi
ến tranh lạnh"
 
ĐÁP ÁN A(14) = 2
 
A(15) = "Tìm câu tr
ả lời đúng nhất. Tiêu chí để nhận ra cuộc chiến tranh phi nghĩa l
à ?"A(15, 1) = "Là cu
ộc chiến tranh tiến công"
 A(15, 2) = "Là chi
ến tranh lạnh"
 A(15, 3) = "Là cu
ộc chiến tranh công nghệ cao"
 A(15, 4) = "Là cu
ộc chiến tranh chiếm đoạt quyền lợi của nước khác"
 
ĐÁP ÁN A(15) = 4
 
A(16) = "Tìm câu tr
ả lời sai. Lực lượng vũ trang nhân d
ân Vi
ệt Nam l
à l
ực lượng n
òngc
ốt của:"
 A(16, 1) = "N
ền quốc ph
òng toàn dân "A(16, 2) = "Chi
ến tranh nhân dân "
 A(16, 3) = "L
ực lượng sản xuất"
 A(16, 4) = "N
ền an ninh nhân dân"
 
ĐÁP ÁN A(16) = 3
 
A(17) = "Tìm câu tr
ả lời sai. Đặc điểm của việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ta
hi
ện nay ?"
 A(17, 1) = "Là yêu c
ầu để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược"
 A(17, 2) = "Vì s
ự phát triển của nền văn hóa"
 A(17, 3) = "B
ảo vệ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá"
 
A(17, 4) = "Đổi mới thực trạng của lực lượng vũ
trang"
ĐÁP ÁN A(17) = 2
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->