Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
12_9sar

12_9sar

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Myagmarsuren Shagdarsuren on Nov 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
ÑÝÇÑàéäûí 2002 îíû 06 ñàðûí 03 íû
ÒÃ-4
ºäðèéí 144 òîîò òóøààëààð áàòëàâ.
Êëèíèêèéí íýãäñýí II ýìíýëãèéí òºñâèéíã¿éöýòãýëèéí 2012 îíû 09-ð ñàðûí ìýäýý
/ өссөн дүнгээр мян.төг /
ЇЗЇЇЛЭЛТТєлєвлєгєєГїйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 онû 1-р сàрûн 1-ний үëдэгдэë 0.00104,000,404.15Хàриëцàхûн эхний үëдэгдэë0.00104,000,404.15Бусàд бàйгууëëàгà, иргэдээс àвàх àвëàгûн эхний үëдэг 0.0025,474.80Бусàд бàйгууëëàгà, иргэдэд өгөх өгëөгийн эхний үëдэгд 0.0029,362.90
НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 4,482,023,000.004,086,703,422.33УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН 4,482,023,000.004,086,703,422.33Бараа, їйлчилгээний зардал 4,460,609,400.004,086,703,422.33
Цàëин хөëс боëон нэмэгдэë урàмшиë 2,308,906,000.002,197,913,302.50 Їндсэн цàëин 2,112,381,100.002,197,913,302.50Унàà хооëнû хөнгөëөëт196,524,900.00
Нийгмийн хамгааллын шимтгэл 257,093,700.00240,161,641.00Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
210,349,200.00Тэтгэврийн дààтгàë 163,605,100.00Тэтгэмжийн дààтгàë 11,686,000.00 ЇОМШЄ ний дààтгàë 23,372,100.00 Ажиëгүйдëийн дààтгàë 11,686,000.00
Байгууллага тєлєх ЭМД-ын хураамж 46,744,500.00Бараа, їйлчилгээний бусад зардал 1,894,609,700.001,648,628,478.83
Бичиг хэрэг 10,785,600.0010,146,877.00Ãэрэë цàхиëгààн 73,271,000.0056,583,739.00Түëш, хàëààëт 149,010,300.0094,186,235.00Тээвэр (шàтàхуун) 74,767,000.0044,807,500.00Шуудàн хоëбоо 11,185,600.0010,174,238.00Цэвэр,бохир ус 79,764,500.0058,550,959.45Дотоод àëбàн томиëоëт 6,407,900.002,096,500.00Ãàдààд томиëоëт àргà хэмжээ 5,404,000.005,985,200.00Ном, хэвëэë àвàх 331,100.00340,000.00Эд, хогшиë худàëдàн àвàх 57,627,100.00Бàгàж, хэрэгсэë22,500,000.0016,638,000.00Хөдөëмөр хàмгààëëûн хэрэгсэë5,500,000.001,721,800.00Бàгà үнэтэй, түргэн эëэгдэх çүйëс3,627,100.007,315,015.00Прогрàмм хàнгàмж26,000,000.007,193,280.00Нормûн хувьцàс çөөëөн эдëэë 70,000,000.0045,030,820.00Хооë 123,180,000.00113,306,120.00Эм 864,992,300.00864,110,221.23Урсгàë çàсвàр 39,620,000.0026,834,598.00Хөтөëбөр боëон төсëийн дотоод урсгàë çàрдàë 265,000,000.00119,698,156.00
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний хєлс, т 9,263,300.00
Мэдээëëийн техноëогийн үйëчиëгээний хөëс5,600,000.005,160,330.00Бàнк, сàнхүүгийн бàйгууëëàгûн үйëчиëгээний хурààмж2,328,800.005,637,830.00 Аудит, çэрэгëэë тогтоох үйëчиëгээний хөëс (дотоод)1,065,900.000.00Тээврийн хэрэгсëийн дààтгàë148,600.00148,600.00Тээврийн хэрэгсëийн оношиëгоо120,000.00116,000.00Хог хàягдàë устгàх цэвэрëэх54,000,000.0041,853,476.00

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->