Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gemi Adamları Yönetmeliği-Birinci Kısım

Gemi Adamları Yönetmeliği-Birinci Kısım

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by Yunus Cengiz

More info:

Published by: Yunus Cengiz on Nov 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
 
T.C.ULA
Ş
TIRMA DEN
İ
ZC
İ
L
İ
K VE HABERLE
Ş
ME BAKANLI
Ğ
I
İ
stanbul Liman Ba
ş
kanlı
ğ
ı
Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24832
GEM
İ
ADAMLARI YÖNETMEL
İĞİ
 
B
İ
R
İ
NC
İ
KISIM
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
 
Madde 1-
Bu Yönetmelik, gemilerin yola elveri
ş
lilik bakımından donatılmalarında, gemiadamları ile ilgiligerekleri belirlemek amacıyla düzenlenmi
ş
tir.
Kapsam
 
Madde 2-
Bu Yönetmelik; Türk bayraklı gemilerde çalı
ş
an ve çalı
ş
acak olan gemiadamlarını ve bunlarınyeterlikleri, e
ğ
itimleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sa
ğ
lık durumları, kütükleme i
ş
lemleri ve vardiya tutma ile ilgilikuralları kapsar.
Dayanak
 
Madde 3 — (De
ğ
i
ş
ik:RG-23/8/2012-28390)
Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ula
ş
tırma, Denizcilik ve Haberle
ş
me Bakanlı
ğ
ının Te
ş
kilat veGörevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f)bentlerine ve 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile uygun bulunan Gemiadamlarının E
ğ
itim, Belgelendirme veVardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözle
ş
me (STCW-78) ve de
ğ
i
ş
ikliklerine dayanılarak hazırlanmı
ş
tır.
Tanımlar
 
Madde 4-
Bu Yönetmelik’te geçen,
1) (De
ğ
i
ş
ik:RG-23/8/2012-28390)
 
İ
dare: Ula
ş
tırma, Denizcilik ve Haberle
ş
me Bakanlı
ğ
ı, Deniz ve
İ
çsularDüzenleme Genel Müdürlü
ğ
ünü,
2)
Denizcilik
İş
letmesi: Geminin sahibini veya gemi sahibinden gemiyi i
ş
letmek üzere devir almı
ş
olan ve buYönetmelikte belirlenmi
ş
tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmesi zorunlu olan di
ğ
er ticari i
ş
letmeyi veyaçıplak gemi kiracısını,
3)
IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,
4) (De
ğ
i
ş
ik:RG-23/8/2012-28390)
Sözle
ş
me: STCW-78 Sözle
ş
mesi ve STCW-2010 De
ğ
i
ş
ikliklerini,
5)
E
ğ
itim-Sınav Yönergesi: Gemiadamları E
ğ
itimlerinin Gerekleri ve Gemiadamları Sınavları Konu
İ
çerikleriYönergesini,
6)
Donatım Yönergesi: Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına
İ
li
ş
kin Yönergeyi,
7) (Mülga:RG-23/8/2012-28390)
 
8)
Sa
ğ
lık Yönergesi: Sa
ğ
lık Bakanlı
ğ
ınca çıkarılan Gemiadamları Sa
ğ
lık Yönergesini,
9
) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanım amacı ne olursa olsun denizde ve iç sularda kürekten ba
ş
ka bir aygıtlayola çıkabilen aracı,
10)
Çalı
ş
ır Durumdaki Gemi:
 
Denize elveri
ş
lilik belgesi geçerli olan gemileri,
 11)
Ticaret Gemisi: Denizde ve iç sularda kazanç sa
ğ
lamak amacıyla kullanılan gemiyi,
12)
 
(De
ğ
i
ş
ik:RG-23/8/2012-28390)
Yolcu gemisi: Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözle
ş
mesi 1974(SOLAS) ve De
ğ
i
ş
ikliklerinde tanımlanan gemiyi,
13)
Yük Gemisi: Yük ta
ş
ıyan ve ta
ş
ıyaca
ğ
ı yolcu sayısı onikiyi (dahil) geçmeyen ticaret gemisini,
14)
Tanker: Dökme olarak, a
ş
a
ğ
ıda onaltı, onyedi ve onsekiz nolu bentlerde belirtilen yanıcı özellikte sıvıyükleri ta
ş
ımak için in
ş
a edilmi
ş
ya da dönü
ş
türülmü
ş
ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,
15)
Petrol Tankeri: Dökme olarak ham petrol ve petrol ürünlerini ta
ş
ımak için in
ş
a edilmi
ş
ya dadönü
ş
türülmü
ş
ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,
16)
Kimyasal Madde Tankeri: Uluslararası Dökme Kimyasal Maddeler Kod’u Bölüm 17’de çizelgesi verilensıvı maddeleri dökme olarak ta
ş
ımak için in
ş
a edilmi
ş
ya da dönü
ş
türülmü
ş
ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,
17)
Sıvıla
ş
tırılmı
ş
Gaz Tankeri: Uluslararası Gaz Ta
ş
ıyıcı Kod’u Bölüm 19’da çizelgesi verilen sıvıla
ş
tırılmı
ş
 gazları dökme olarak ta
ş
ımak için in
ş
a edilmi
ş
ya da dönü
ş
türülmü
ş
ve bu amaçla kullanılan ticaret gemisini,
18)
Hafif Gemi/Feribot: Ah
ş
ap olmayan ve tam yüklü durumda su kesimindeki deplasmanı a
ş
a
ğ
ıdaki ba
ğ
ıntıile elde edilen de
ğ
ere e
ş
it ya da daha az olan ticaret gemisini,Ñ = (0,13 L . B)
1,5
m
3
L = geminindikmelerarası boyu (metre) B = geminin eni (metre)
19)
Yüksek Hızlı Hafif Gemi/Feribot: Ah
ş
ap olmayan ve en yüksek hızı a
ş
a
ğ
ıdaki ba
ğ
ıntı ile elde edilen hızae
ş
it ya da daha fazla olan ticaret gemisini,7,6 . Ñ
0,1667
knotÑ = m
3
olarak su kesimindeki deplasman
20)
Ro-Ro Yük Gemisi: Yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yüklenip bo
ş
altılacak biçimde in
ş
aedilmi
ş
ticaret gemisini,
21)
Balıkçı Gemisi: Yalnızca su ürünleri avcılı
ğ
ı veya depolanması veya i
ş
lenmesinde kullanılan, nitelikleribu amaca uygun olan ve tonilato belgesinde balıkçı gemisi oldu
ğ
u belirtilen ticaret gemisini,
 
 
T.C.ULA
Ş
TIRMA DEN
İ
ZC
İ
L
İ
K VE HABERLE
Ş
ME BAKANLI
Ğ
I
İ
stanbul Liman Ba
ş
kanlı
ğ
ı
22)
Hizmet Gemisi: Bilim, sondaj, fabrika, kurtarma, yangın söndürme, kablo dö
ş
eme, tarak, maçuna, klepe,römorkör, algarna, kontrol motoru, dalgıç aracı, personel ta
ş
ıma ve benzeri özel hizmetlerde kullanılan gemileri,
23)
Yolcu Motoru: Tam boyları kırkiki metreden az olan ve liman sefer bölgesi içinde veya merkeziskelesinden yirmibe
ş
milden uzakla
ş
madan günübirlik yolcu ta
ş
ıyan ticaret gemisini,
24)
 
(Mülga:RG-28/5/2010-27594)
 
25)
Cankurtarma Aracı: Gemiyi terk amacıyla kullanılan ve tehlikedeki ki
ş
ilerin canlarını kurtarmaya elveri
ş
lideniz aracını,
26)
Hızlı Cankurtarma Botu: Bir kaza durumunda tehlikedeki ki
ş
ileri kurtarmak ve cankurtarma aracınatoplamak için yapılmı
ş
 
ş
i
ş
me lastik ya da fiberglas veya saç bot biçimindeki hızlı deniz aracını,
27)
Ticari Yat: Yat tipinde in
ş
a edilmi
ş
, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfa
ğ
ı olan, ticari olarak gezi ve sporamacıyla yararlanılan, yük, yolcu veya balıkçı gemisi niteli
ğ
inde olmayan, ta
ş
ıdı
ğ
ı yolcu sayısı onikiyi (dahil) ya dakabotaj seferinde yüz mille sınırlı, en yakın karadan yirmi milden daha fazla uzakla
ş
mamak
ş
artıyla, ta
ş
ıdı
ğ
ı yolcusayısı otuzaltıyı (dahil) geçmeyen ve tonilato belgesinde ticari yat oldu
ğ
u belirtilen gemiyi,
28)
Özel Yat: Yat tipinde in
ş
a edilmi
ş
, kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfa
ğ
ı olan, ta
ş
ıdı
ğ
ı yolcu sayısı onikiyigeçmeyen, gezi ve spor amacıyla yararlanılan, tonilato belgesinde özel yat oldu
ğ
u belirtilen gemiyi,
29)
E
ğ
itim Gemisi: Asıl amacı gemiadamlarına e
ğ
itim vermek olan ve bu amaca uygun olarak in
ş
a edilmi
ş
 veya uygun hale getirilmi
ş
gemiyi,
30)
Ro-Ro Yolcu Gemisi: Yükü bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yüklenip bo
ş
altılacak biçimde in
ş
aedilmi
ş
, oniki’den fazla yolcu ta
ş
ıyan gemiyi,
31)
Ticari Sürat Motoru: Su sporları amacıyla ticari faaliyette kullanılan,
ş
i
ş
me lastik, fiberglas veya saç botbiçimindeki hızlı ve tonilato belgesinde ticari sürat motoru oldu
ğ
u belirtilen deniz aracını,
32)
Gemiadamı: Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tayfalarını ve yardımcıhizmet personelini,
33)
Sınırlı Vardiya Zabiti: 500 GT’den küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalı
ş
an gemilerde görev yapanve gemi kaptanından sonra gelen, ayrıca Sözle
ş
menin II/3 Kural’ının 3 ve 4 üncü paragraflarında tanımlanangemiadamını,
34)
Sınırlı Kaptan: 500 GT’den küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalı
ş
an gemiyi sevk ve idaresi altındabulunduran, ayrıca Sözle
ş
menin II/3 Kural’ının 5 ve 6 ncı paragraflarında tanımlanan gemiadamını,
35)
Vardiya Zabiti: 500-3000 GT arasındaki gemilerde görev yapan, ayrıca Sözle
ş
menin II/1 Kural’ı iletanımlanan gemiadamını,
36)
Birinci Zabit: 500-3000 GT arasındaki gemilerde görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen, ayrıcaSözle
ş
menin II/2 Kural’ının 3, 4.1 ve 4.3 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,
37)
Kaptan: 500-3000 GT arasındaki gemileri sevk ve idaresi altında bulunduran, ayrıca Sözle
ş
menin II/2Kural’ının 3, 4.2 ve 4.3 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,
38)
Uzakyol Vardiya Zabiti: Tonilato ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide görev yapan,ayrıca Sözle
ş
menin II/1 Kural’ı ile tanımlanan e
ğ
itim düzeyine ilave olarak
İ
darenin öngördü
ğ
ü denizcilik e
ğ
itiminitamamlayan gemiadamını,
39)
 
(De
ğ
i
ş
ik:RG-23/8/2012-28390)
Uzakyol birinci zabiti: Tonilato ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızınher türlü gemide görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen, ayrıca Sözle
ş
menin II/2 Kuralı’nın 1, 2.1, 2.1.1 ve2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,
40)
Uzakyol Kaptanı: Tonilato ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemiyi sevk ve idaresi altındabulunduran, ayrıca Sözle
ş
menin II/2 Kuralı’nın 1, 2.1, 2.1.2 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,
41)
Sınırlı Makine Zabiti: 750 kW’den küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesindeçalı
ş
an gemilerde görev yapan ve gemi ba
ş
makinistinden sonra gelen, ayrıca
İ
darenin öngördü
ğ
ü e
ğ
itim ve denizhizmetine sahip gemiadamını,
42)
Sınırlı Ba
ş
makinist: 750 kW’den küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalı
ş
angemi makinelerinin çalı
ş
tırılması ile bakımı ve onarımından sorumlu, ayrıca
İ
darenin öngördü
ğ
ü e
ğ
itim ve denizhizmetine sahip gemiadamını,
43)
Makine Zabiti: 750-3000 kW gücü arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde görev yapan, ayrıcaSözle
ş
menin III/1 Kural’ı ile tanımlanan gemiadamını,
44)
 
İ
kinci Makinist: 750-3000 kW gücü arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde görev yapan ve gemiba
ş
makinistinden sonra gelen, ayrıca Sözle
ş
menin III/3 Kuralı’nın 1, 2.1, 2.1.1 ve 2.2 paragraflarında tanımlanangemiadamını,
45)
Ba
ş
makinist: 750-3000 kW gücü arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde çalı
ş
an, gemimakinelerinin çalı
ş
tırılması ile bakımı ve onarımından sorumlu, ayrıca Sözle
ş
menin III/3 Kuralı’nın 1, 2.1, 2.1.2 ve2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,
 
 
T.C.ULA
Ş
TIRMA DEN
İ
ZC
İ
L
İ
K VE HABERLE
Ş
ME BAKANLI
Ğ
I
İ
stanbul Liman Ba
ş
kanlı
ğ
ı
46)
Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti: Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlügemide vardiya mühendisi/makinisti olarak görev yapan, ayrıca Sözle
ş
menin III/1 Kural’ı ile tanımlanan e
ğ
itimdüzeyine ilave olarak
İ
darenin öngördü
ğ
ü denizcilik e
ğ
itimini tamamlayan gemiadamını,
47)
Uzakyol
İ
kinci Mühendisi/Makinisti: Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlügemide ikinci mühendis/makinist olarak görev yapan ve gemi ba
ş
mühendisi/makinistinden sonra gelen, ayrıcaSözle
ş
menin III/2 Kural’ının 1, 2.1, 2.1.1 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,
48)
Uzakyol Ba
ş
mühendisi/Ba
ş
makinsti: Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlügemide ba
ş
mühendis/ba
ş
makinist olarak görev yapan ve gemi makinelerinin çalı
ş
tırılması ile bakımı ve onarımındansorumlu, ayrıca Sözle
ş
menin III/2 Kural’ının 1, 2.1, 2.1.2 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,
49)
 
(De
ğ
i
ş
ik:RG-23/8/2012-28390)
Gemi yardımcı zabiti: Gemide görevli telsiz zabiti ve doktor, sa
ğ
lıkmemuru, hem
ş
ire ile gemilerin özelliklerine göre bulundurulması zorunlu olan ve geminin kullanım amacına katkıdabulunan elektrikçi, elektronikçi, elektronik, elektrik ve elektro-teknik zabitlerini,
50)
Güverte/Makine Stajyeri: Gemiadamı olmak için e
ğ
itim gören ve kanun veya yönetmeliklerce bu nitelikteoldu
ğ
u belirtilen gemiadamını,
51)
Tayfa: Geminin güverte, makine ve kamara bölümlerinde çalı
ş
an gemi kaptanı, gemi zabiti, yardımcızabitleri ve stajyerler dı
ş
ında kalan gemiadamlarını,
52)
Yolcu: Gemiadamları dı
ş
ında gemide ücretli ya da ücretsiz ta
ş
ınan bir ya
ş
ından büyük ki
ş
iyi,
53)
 
(De
ğ
i
ş
ik:RG-23/8/2012-28390)
Di
ğ
er ta
ş
ınanlar: Gemiadamları ve yolcular dı
ş
ında gemide bulunan veyapacakları yolculuk için liman ba
ş
kanlıklarınca yolculuk belgesi verilen, donatanın, i
ş
letenin, kaptanın vegemiadamlarının gemide bulunan e
ş
ya da çocuklarını, donatan ya da i
ş
verenin temsilcisi ve memurlarını, ta
ş
ınanhayvanların çobanlarını, gemilerin her türlü makine, güverte teçhizat ve ekipmanlarının kontrolü, testi, bakımı veonarımı için yetkili, sorumlu veya teknik servis elemanlarını, turizm i
ş
letmeli belgeli gemilerin rehberlerini, bilimgemilerinde çalı
ş
an bilim adamları ve benzeri personel ile gemi katibi, gemi katip yardımcısı ve kamara memurunu,ayrıca kaptanın denizde can kurtarma, güvenlik ve profesyonel sualtı çalı
ş
maları görevlerinden dolayı gemiye aldı
ğ
ıki
ş
ileri,
54)
Yürütme Gücü (kW): Gemi ana makinesi ya da makinelerinin toplam ve en büyük sürekli çıkı
ş
gücüolarak kabul edilen ve gemi tasdiknamesi ile di
ğ
er resmi belgelerde yazılı kilovat olarak belirtilen gücü, (1 kilovat =1,34 beygir gücü, 1 beygir gücü = 0,746 kilovat alınacaktır.)
55) (De
ğ
i
ş
ik:RG-23/8/2012-28390)
Gros tonilato (GT): Geminin güverte altı ve güverte üstü kapalı yerlerininhacmini (2.83 m
3
=1 gros tonilato) ve gemi tasdiknamesi ile di
ğ
er resmi belgelerde GT olarak belirtilen hacmi,
56)
Telsiz Kuralları: Türkiyenin taraf oldu
ğ
u Uluslararası Telsiz Tüzü
ğ
ünde (ITU/RR) yer alan kuralları,
57)
 
(De
ğ
i
ş
ik:RG-23/8/2012-28390)
Telsiz görevleri: Telsiz Kuralları ve Denizde Can Emniyeti UluslararasıSözle
ş
mesi SOLAS-74 ve de
ğ
i
ş
iklikleri uyarınca IMO öneri kararları do
ğ
rultusunda gemide haberle
ş
me ile ilgilivardiyaları, teknik bakım ve onarımları,
58)
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System): Küresel deniz tehlike ve güvenlik sistemini,
59)
Liman Seferi: Sınırları belirli limanlar içinde yapılan seferleri,
60)
Kabotaj Seferi: Liman sefer bölgesi sınırları a
ş
ılarak Türkiye limanları arasında yapılan seferleri,
61) (De
ğ
i
ş
ik:RG-30/12/2008-27096)
Yakın Kıyısal Sefer: Kabotaj sefer bölgesi sınırları a
ş
ılarak,Karadeniz’de, Akdeniz’de, Kızıldeniz’de ve
İ
spanya’nın Fransa sınırına kadar kuzey kıyılarını da kapsayan FinistreBurnu ile Moritanya’nın Dakhla Limanı güney sınırını birle
ş
tiren çizginin do
ğ
usunda kalan deniz alanına yapılanseferleri
62)
 
(De
ğ
i
ş
ik:RG-11/10/2007-26670)
Uzak Sefer: Yakın kıyısal sefer bölgesi sınırları a
ş
ılarak yapılanseferleri,
63) (Ek:RG-11/10/2007-26670) (De
ğ
i
ş
ik:RG-23/8/2012-28390)
Gemiadamı yeterlik belgesi: STCWSözle
ş
mesinin II, III, IV veya VII Bölümlerine uygun olarak verilen ve belge sahibi gemiadamına belgede belirtilensorumluluk seviyesindeki tüm görevleri yapma hakkı veren, gemiadamı cüzdanının içerisinde yer alan veyagemiadamlarının kimlik bilgilerini de içerecek
ş
ekilde gemiadamları belgesi adı altında ba
ğ
ımsız bir belge olarakdüzenlenen,
ş
ekli
İ
dare tarafından belirlenmi
ş
yeterlik belgesini,
64)
 
(Ek:RG-28/5/2010-27594)
Balıkçı gemisi güverte tayfası: Balıkçı gemilerinin güverte bölümlerindegörev yapan balıkçı sınıfı gemiadamını,
65)
 
(Ek:RG-23/8/2012-28390)
Gemiadamı uzmanlık belgesi: STCW Sözle
ş
mesinin II/4, III/4, VII/2, II/5,III/5, III/7, VII/2, V/1-1, V/1-2, V/1, V/2, VI/3, VI/4, VI/5 ve VI/6 bölümlerine uygun olarak gemiadamı yeterlikbelgesi dı
ş
ında gemiadamlarına verilen ve gemiadamının Sözle
ş
mede belirtilen e
ğ
itim, yeterlilikler veya açık denizhizmetleriyle ilgili gereklikleri kar
ş
ıladı
ğ
ını belirten belgeleri,
 
66)
 
(Ek:RG-23/8/2012-28390)
Belge kanıtı: Gemiadamı yeterlik belgesi veya gemiadamı uzmanlık belgesi
ş
ında Sözle
ş
menin ilgili gereksinimlerinin kar
ş
ılandı
ğ
ının gösterilmesi için kullanılan dokümantasyonu,
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->