Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Borrador Resolución de Solicitud de Renuncia al Rector del RUM

Borrador Resolución de Solicitud de Renuncia al Rector del RUM

Ratings: (0)|Views: 254 |Likes:

More info:

Published by: Consejo General de Estudiantes on Nov 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

 
7Ho Zhmgd` Gjgdãncj` dho \hjcmt` Xmcqh|zctg|c` dh Ngsgiÿhv "\XN# dh og Xmcqh|zcdgd dhUxh|t` \cj` "XU\#/ |hzxhoqh b`s <9 dh m`qchnl|h dh <57< o` zcixchmth-
U`| jxgmt`6
 Ho \hjt`| dho \XN/ d`jt`| F`|ih \cqh|g.Zgmt`z/ hm ho hfh|jcjc` dh zxz axmjc`mhz j`n` \hjt`| Cmth|cm` s j`n` \hjt`| hm U|`uchdgd/ oh bg agoogd` go \hjcmt` hm ogz zcixchmthz ç|hgz-7. Ho \hjt`| \cqh|g.Zgmt`z m` u|`thicú og Acmjg dh Ix|gl` dh og Hztgjcúm Hruh|cnhmtgoGi|îj`og/ mc hm ugogl|gz/ mc hm gjjc`mhz uh|z`mgohz- Ho \hjt`| \cqh|g.Zgmt`z agooú hm u|`thih| ogcma|ghzt|xjtx|g gjgdãncjg dho \hjcmt`/ go m` `|igmcvg| g og J`nxmcdgd Gjgdãncjg dho \XN ug|gdhahmdh|/ j`m t`d`z o`z g|ixnhmt`z |gjc`mgohz mhjhzg|c`z s dczu`mclohz/ o`z th||hm`z dhcmqhztcigjcúm gi|îj`og dh Ix|gl` "qh| Gmhf` 7#-<. Ho \hjt`| \cqh|g.Zgmt`z bg agoogd` go m` dhahmdh| og cmthi|cdgd gjgdãncjg cmztctxjc`mgo-Ho gxzucjcg| u|`shjt`z cmj`bh|hmthz s hmig÷`z`z/ tgohz j`n` JCNH s J\HJH.<7/ bgm dhi|gdgd`og cmthi|cdgd hm og `ah|tg gjgdãncjg dho \XN- Og cmthi|cdgd s og u|hug|gjcúm gjgdãncjg dh ognhf`| jgocdgd hm Uxh|t` \cj` bgm jg|gjth|cvgd` og |hogjcúm dho \hjcmt` j`m t`d`z zxz hztxdcgmthzg o` og|i` dh zx jhmthmg|cg s u|hztcic`zg hrczthmjcg- Gxmwxh ho Zhmgd` Gjgdãncj` bg hfh|jcd` zx u`thztgd/ ohigo s |hiognhmtg|cg/ ug|g og j``|dcmgjcúm dh o`z u|`i|gngz dh hmzh÷gmvg uh|tcmhmthz go`z hztxdcgmthz dho \hjcmt`/ ho \hjt`| \cqh|g.Zgmt`z zh bg mhigd` g cnuogmtg| ogzdhth|ncmgjc`mhz dho Zhmgd` hm o` wxh zh |hach|h g hzt`z jgz`z "qh| Gmhf` <#-:. Ho \hjt`| \cqh|g.Zgmt`z bg zcd` cmjgugv dh dhahmdh| ho u|hztcic` cmztctxjc`mgo gmth og MZA"Axmdgjcúm Mgjc`mgo dh Jchmjcgz#/ s dh j`||hic| u|`mtgnhmth c||hixog|cdgdhz hm oggdncmczt|gjcúm dh zxlqhmjc`mhz `t`|igdgz u`| hztg gihmjcg/ g uhzg| dh thmh| j`m`jcnchmt` dh o`zzh÷gognchmt`z uogmthgd`z u`| og gihmjcg g u|cmjcuc`z dho g÷` <575- Og zxzuhmzcúm dh ugi`z g u|`shjt`z dh cmqhztcigjcúm qcihmthz s og cnu`zclcocdgd dh |hjclc| mxhqgz zxlqhmjc`mhz nchmt|gzdx|h og zxzuhmzcúm gahjtg dc|hjtgnhmth g nxjb`z u|`shjt`z dh cmqhztcigjcúm jchmtîacjg hm ho\hjcmt` s g o`z u|`i|gngz i|gdxgd`z hm jchmjcgz s hm cmihmch|îg- O`z a`md`z hrth|m`z gsxdgm ghwxcug| o`z ogl`|gt`|c`z/ g jxl|c| o`z zgog|c`z dh o`z cmqhztcigd`|hz s ogz gsxdgmtîgz dh o`zhztxdcgmthz wxh ug|tcjcugm hm o`z u|`shjt`z dh cmqhztcigjcúm- Go |hbxzg|zh g j`ogl`|g| dh a`|nghahjtcqg j`m ho Zhmgd` Gjgdãncj` s j`m og J`nxmcdgd Gjgdãncjg ug|g gthmdh| o`zzh÷gognchmt`z dh og MZA go \hjcmt`/ go m` u|`qhh| og cma`|ngjcúm |hwxh|cdg `u`|txmgnhmth s gomhig|zh g cnuogmtg| ogz z`oxjc`mhz wxh ho Zhmgd` bg a`|nxogd`/ ho \hjt`| \cqh|g.Zgmt`z |ht|gzgog m`|ngocvgjcúm dh ogz |hogjc`mhz j`m og MZA/ s gahjtg i|gqhnhmth ho u|hzhmth s ho axtx|` dh ogzgjtcqcdgdhz dh cmqhztcigjcúm hm ho \XN "qh| Gmhf` :#-4. Ho \hjt`| \cqh|g.Zgmt`z bg cnuogmtgd` gjjc`mhz dczjcuocmg|cgz g|lct|g|cgz s zcm zxztgmjcg hmj`mt|g dh oîdh|hz hztxdcgmtcohz- Og g|lct|g|chdgd hm o`z u|`jhz`z dczjcuocmg|c`z hz j`mt|g|cg g oghzhmjcg dh xmg z`jchdgd dhn`j|çtcjg- Og XU\ qchmh `locigdg ohigonhmth g hmzh÷g| h cmzuc|g| hmzx hztxdcgmtgd` ho ngs`| |hzuht` g ogz t|gdcjc`mhz dh xmg z`jchdgd dhn`j|çtcjg- Og cnu`zcjcúmdh uhmgocdgdhz g|lct|g|cgz/ og cmtcncdgjcúm s uh|zhjxjcúm u`| ug|th dho \hjt`| \cqh|g.Zgmt`z s dhgoixm`z nchnl|`z dh zx hwxcu` dh t|glgf` go ocdh|gt` hztxdcgmtco/ qc`ohmtg o`z `lfhtcq`zaxmdgjc`mgohz dh og Xmcqh|zcdgd s ho \hiognhmt` Ihmh|go dh Hztxdcgmthz dh og XU\ 
 
<"qh| Gmhf` 4#-8. Ho \hjt`| \cqh|g.Zgmt`z m` bg zcd` jgugv dh dhahmdh| o`z u|`jhz`z cmztctxjc`mgohz ug|g ogj`mzcdh|gjcúm dh o`z gzjhmz`z dho u|`ahz`|gd`- Hzt` bg j`mt|clxcd` g xm ãr`d` zcimcacjgtcq` dh u|`ahz`|hz dho \hjcmt` "qh| Gmhf` 8#-1. Ho \hjt`| \cqh|g.Zgmt`z bg agoogd` j`mzczthmthnhmth hm dhahmdh| og gxt`m`nîg gjgdãncjg sgdncmczt|gtcqg dho \XN gmth og U|hzcdhmjcg dh og XU\ zhiöm hztglohjcdg hm og Ohs s ho\hiognhmt` Ihmh|go dh og XU\ "qh| Gmhf`z 7 go 8#-9. Ho \hjt`| \cqh|g Zgmt`z bg cim`|gd` j`mzczthmthnhmth ogz u|h||`igtcqgz s axmjc`mhz dhoZhmgd` Gjgdãncj` dho \XN/ o` wxh bg uh|fxdcjgd` i|gqhnhmth og i`lh|mgmvg dh og Cmztctxjcúm"qh| Gmhf`z 7 go 8#-
U`| jxgmt`6
 Ho \hjt`| \cqh|g.Zgmt`z m` bg u|`thicd` og cma|ghzt|xjtx|g gjgdãncjg dho \hjcmt`/ m` bgdhahmdcd` og cmthi|cdgd gjgdãncjg mc ho u|hztcic` dh og Cmztctxjcúm/ bg cnuxhzt` uhmgocdgdhzg|lct|g|cgz go hztxdcgmtgd`/ m` bg hzjxjbgd` g og agjxotgd mc bg zcd` jgugv dh cmzuc|g|ohzj`macgmvg/ hmt`mjhz bg zcd` cmjgugv dh j`mq`jg| g hztg j`nxmcdgd dh gjgdãncj`z ug|g j`mtcmxg| zx t|glgf` u|`dxjtcq` u`| ho lchmhztg| dho Ugîz-
U`| tgmt`6
 Ho Zhmgd` Gjgdãncj` ucdh og |hmxmjcg cmnhdcgtg dho d`jt`| F`|ih \cqh|g.Zgmt`z j`n` \hjt`| dho \hjcmt` Xmcqh|zctg|c` dh Ngsgiÿhv dh og Xmcqh|zcdgd dh Uxh|t` \cj`-
 
:
Gmhf`z
 7. Og uã|dcdg dh th||hm`z hm og Acmjg dh og Hztgjcúm Hruh|cnhmtgo Gi|îj`og hm Ix|gl` `jx||cú u`| j`gjjcúm ohiczogtcqg "tgmt` dh og Ohiczogtx|g dh Uxh|t` \cj`/ wxh j`mdxf` xm u|`jhz` ug|ggdfxdcjg| th||hm`z u|`uchdgd dh xmg j`|u`|gjcúm jxgzc.uölocjg j`m uh|z`mgocdgd fx|îdcjg zcm ogj`mdxjjcúm dh qcztgz uölocjgz mc hztxdc`z wxh fxztcacwxhm og mhjhzcdgd uölocjg/ j`n` dh og Fxmtgdh Zîmdcj`z s og U|hzcdhmjcg dh og XU\/ wxh gjjhdch|`m g og gu|`ucgjcúm cohigo zcm tgnu`j`|hjogng| ogz qcztgz uölocjgz s o`z hztxdc`z uh|tcmhmthz ug|g fxztcacjg|og#-g. Ho D`jt`| \cqh|g.Zgmt`z fgnçz hfh|jcú dhahmzg goixmg/ hahjtcqg ` cmhahjtcqg/hm j`mt|g dh og ,qhmtg u|hzxncdg dh o`z th||hm`z,/ jxgo oh |hjognú qg|cgz qhjhz hoZhmgd` Gjgdãncj` dho \XN- l. Og u|hzhmjcg dho \hjt`| \cqh|g.Zgmt`z g m`nl|h og J`nxmcdgd Gjgdãncjg ug|g`u`mh|zh g og ,u|hzxmtg qhmtg dh o`z th||hm`z, fgnçz zh hztglohjcú gmth og Ohiczogtx|g dhUxh|t` \cj` mc gmth og Fxmtg dh Zîmdcj`z/ o` jxgo hz cmgxdct` uxhz zx u|hzhmjcg j`n` hoih|hmth dh nçz got` |gmi` dho \hjcmt` hz og wxh hz uh|nctcdg hm dcjb`z a`|`z-j. Ho D`jt`| \cqh|g.Zgmt`z mxmjg xzú dh zxz `acjc`z j`n` oîdh| `acjcgo dh og J`nxmcdgdGjgdãncjg ug|g |hjglg| ho gu`s` s og j`ogl`|gjcúm dh og nczng hm og dhahmzg/ hm t`d`zzxz nã|ct`z jchmtîacj`z/ dh o`z th||hm`z dh cmqhztcigjcúm gi|îj`og dh og Acmjg dh Ix|gl`-Hzh dh|hjb` dh og J`nxmcdgd/ j`n` |hu|hzhmtgmthz dh o`z cmth|hzhz hdxjgtcq`z dhoUxhlo` dh Uxh|t` \cj`/ a|hmth g o` wxh jog|gnhmth oxjîg j`n` xmg hru|`ucgjcúma`|vgdg s hfhjxtgdg zcm zhixc| ho dhlcd` u|`jhdcnchmt` dh ohs/ dhlcú zh| |hjogngd`gmth og Ohiczogtx|g/ gmth og Fxmtg dh Zîmdcj`z/ s gmth og `ucmcúm uölocjg dho Ugîz-Ho D`jt`| \cqh|g.Zgmt`z mc tgm zcwxch|g gl`|dú g og J`nxmcdgd Gjgdãncjg dhoJ`ohic` dh Jchmjcgz Gi|îj`ogz j`m tgm nh|ct`|c` u|`shjt` dh dhahmzg cmztctxjc`mgo-d. J`dg6 go u|hzhmth "`jtxl|h dh <57<# / o`z th||hm`z dh og ,u|hzxmtg qhmtg, sg hztçmzchmd` |`txogd`z z`l|h og j`mzt|xjjcúm dh xm jhmt|` j`nh|jcgo- Gooî m` zh j`mzt|xshmhzjxhogz/ mc ãicdgz mc b`zuctgohz zhiöm g|ixnhmtg|`m uölocjgnhmth o`z `acjcgohz dhoI`lch|m` dh Uxh|t` \cj`/ dho I`lch|m` Nxmcjcugo dh Ix|gl` s ho U|hzcdhmth dh og XU\-h. J`n` j`mzhjxhmjcg go dhzg||`oo` x|lgm` zh cmqgocdg|ç ho xz` ug|g cmqhztcigjc`mhzgi|îj`ogz dh o`z nhf`|hz th||hm`z ug|g hzt`z acmhz hm ho hzth dh Uxh|t` \cj`-<. Ho \hjt`| \cqh|g.Zgmt`z bg agoogd` go m` dhahmdh| og cmthi|cdgd gjgdãncjg cmztctxjc`mgo-g. Ho \hjt`| uh|nctcú wxh zh gd`utg|g hm ho \XN/ zcm |hzt|cjjc`mhz/ og u`oîtcjg dh ogU|hzcdhmjcg dh og XU\ dh j`mjhdh| uh|ncz`z hzuhjcgohz ug|g t`ng| jx|z`z hm `t|`z|hjcmt`z/ gxmwxh tgohz jx|z`z m` jxnuoch|gm hm j`mthmcd`/ mcqho s |ci`| dh gu|`lgjcúmj`m og jgocdgd dh jx|z`z zcncog|hz wxh zh `a|hjhm hm ho \hjcmt`- Hztg gd`ujcúmbg `jx||cd` u`| hmjcng dh og u`thztgd ohigo s |hiognhmtg|cg dho Zhmgd` ug|g ig|gmtcvg| wxh og u|hug|gjcúm gjgdãncjg dh mxhzt|`z hztxdcgmthz zhg dh og nhf`| jgocdgd-Hzg u`thztgd oh j`nuhth ömcjgnhmth go \hjcmt` wxh ohz `t`|ig|ç dcjb`z i|gd`z- Ho Zhmgd`a`|nxoú mxnh|`zgz `lfhjc`mhz s gjjc`mhz |gv`mgdgz ug|g j`ma|`mtg| hzth u|`lohng-

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->