Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
August 2008 GCS

August 2008 GCS

Ratings: (0)|Views: 1,063|Likes:
Published by Raj

More info:

Published by: Raj on Jan 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2014

 
„wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts™w  k {w ¾…ºt
fuÚtr÷f Ë{t[th
Reg. No. G/AND/313 by Letter dated 28-10-2005Valid upto 31-12-2008
ð»to : 6 * ykf :8 * ˤk„ ykf : 98 * ™f÷ : 3500 * ËíÞ {uð ßÞ‚u * ytì„Mx - 2008
«ftþf : ©e rfhex su. {ufðt™, «{w¾ Ëuðf, „wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts ftÞto÷Þ : Ëtu~Þ÷ ËuLxh, ©uÞË ËtuËtÞxe, …tÄrhÞt,ytýkŒ - 388 001. Vtu™ : (02692) 259656 (½h) 079-27416667 ðtŠ»tf ÷ðts{ Y. 25/-
RNI No. : GUJGUJ/2000/1295 - Posted on 10th of every month
ËÞw fk‚ ËtisLÞ : • ©e ™e÷ zt÷eðt÷t, ze/206, ™e÷fkX …tfo , {u{™„h, y{ŒtðtŒ-380052 • ©e Äehs ¼txeÞt (ytýkŒ), 18, hrðfwks ËtuËtÞxe, …tÄrhÞt, ytýkŒ-388001
ðuƒËtEx :
 
www.gujaraticatholics.com, www.catholicsamachar.com
 
ËtisLÞ - ©e hts {ufðt™ Þw .yuË.yu
email : gujaraticatholic@yahoo.co.in, gujaraticathoclic@gmail.com,
ðuƒËtEx E™[tso : ©e{‚e V÷tuhuLË rðsÞfw{th …h{th,ðztuŒht.1
«{w ¾Ëuðf MÚtt™uÚte :- ©e rfhex su. {ufðt™-y{ŒtðtŒ
Ä{o Mðt‚kºÞ ftÞŒtu - yuf rð&÷u»tý - 4
(„‚tkfÚte [t÷w)
ftÞŒt™tuŒwY…Þtu„ ÚtE þfuAu
y„tW yt…ýu òuÞw k fuŒuþ™tk fw÷ Ët‚ htßÞtuyuÄ{toL‚h rðhtuÄe ftÞŒtytu …Ëth fÞto Au. 1968 Úte 2006 ËwÄe{tk …Ëth ÚtÞu÷ftÞŒtytu™tu yÇÞtË fheyu‚tu sýtÞ Aufu su{ su{ Ë{Þ „Þtu ‚u{ ‚u{…Ëth ÚtÞu÷t ftÞŒtytu ðÄw™u ðÄw ytfht ‚Útt ËgtE ¼Þto ÚtÞt Au. òýu fu r¾úM‚e r{þ™heytu™u ™sh Ë{ût ht¾e ½zðt{tkytÔÞt ntuÞ ‚uðe …ý «‚er‚ ÚttÞ Au. ËtiÚte ðÄw ˾‚ ‚Útt ¾‚h™tf ftÞŒtuhtsMÚtt™™tu Au. yt ftÞŒt{tk Ä{o…rhð‚oyux÷u “ƒt…ŒtŒt™t Ä{o{tkÚte yLÞ Ä{o{tk …rhð‚o™ fhðwk‚u. yt ftÞŒt nuX¤ ftuE …ý ™t„rhf …tu‚u ftuE Ä{o{tk {t™‚tu ™t ntuÞ ‚tu…ý ‚u™t ƒt…ŒtŒt™tuÄ{oyu‚u™tu Ä{o„ýtÞ. W…htk yt ftÞŒt™uftuø™e Íuƒ÷ ‚Útt rƒ™-ò{e™e ƒ™tððt{tkytÔÞtuAu. ‚uÚte yt ftÞŒt nuX¤ VrhÞtŒ {¤‚tk …tu÷eË yturVËh ðtuhkx rËðtÞ‚ntu{‚Œth™e Äh…fz fhe þfuy™u‚u™uò{e™ …ý {¤e þfu™rn. ƒeò þçŒtu{tk¾q suðt „k¼eh „w™tytusux÷tu s „k¼eh Ä{toL‚h rðhtuÄe ftÞŒtu„ýðt{tkytÔÞtuAu. „wsht‚™tuftÞŒtu {tºt ftuø™eÍuƒ÷ Au. ytÚte VrhÞtŒ {¤‚tk …tu÷eË yrÄfthe su™e Ët{u VrhÞtŒ ÚtE ntuÞ ‚u™e ðtuhkx ð„h Äh…fz fhe þfuAu. {‚÷ƒ fu, yt ftÞŒt™tur™Œtuo»t ™t„rhftu, ¾tË fhe™u Ä{o„whwytu™unuht™ fhðt ŒwY…Þtu„ ÚtE þfu Au. þYyt‚{tk …Ëth ÚtÞu÷t ftÞŒtytu su{tk {æÞ«Œuþ (1968),yturhMËt (1968) Íth¾kz (1968){tk Ä{o…rhð‚o™™e {uSMxÙux™u{trn‚e yt…ðt™e n‚e. ßÞthu„wsht‚ (2003), htsMÚtt™ (2006),rn{t[÷«Œuþ (2006), Íth¾kz (ËwÄthu÷ ftÞŒtu-2006)™t ftÞŒtytu {wsƒ Ä{o…rhð‚o™ fhtð™th …whturn‚u{uSMxÙ  ux™e …q ðo…hðt™„e {u¤ððe ‚Útt Ä{o…rhð‚o™ ƒtŒ {uSMxÙ  ux™uòý fhðe sYhe Au. …qðo…hðt™„e™t fthýuÄ{o…rhð‚o™ fh™th ™t„rhf ‚u{s Ä{o„whw™e …huþt™e ðÄe òÞ Au. yt fthýtuËh Ä{toL‚h rðhtuÄe ftÞŒtu yt…¾wŒþtne¼Þtuo ‚u{s™t„rhf™t yk„‚ Mðt‚kºÞ™tuWÕ÷k½™ fh‚tuntuðtÚte ¼th‚™t ƒkÄthý™t y™w¢{u yLtwåAuŒ-14 ‚u{s 21™tu¼k„ fh™thtu Au. „wsht‚™t ftÞŒt™e ðt‚ fheyu ‚tu‚u™t y™w…t÷™ {txu ½ztÞu÷ r™Þ{tu {wsƒ Ä{o…rhð‚o™™e …q ðo {ksqhe {txu …whturn‚™e yhS {¤‚tk {uSMxÙuxu…tu‚t™u sYhe ÷t„u‚uðe ‚…tË fhðt™e ntuÞ Au y™uyhS {éÞt™t yuf {rn™t{tk …hðt™„e™e {ksqhe yÚtðt ™t{ksqhe™eyhsŒth™uòý fhðt™e ntuÞ Au. òu yhS ™t{ksqh fhuðt{tkytðu‚tu ‚u™tk fthýtu {uSMxÙux ™tUÄðt sYhe Au. Ët{tLÞ he‚u ftÞŒtytu™eòu„ðtE{tk ßÞtkßÞtk ytðe …q ðo{ksqhe™e sYh ntuÞ íÞtkíÞtk {wfhh Ë{Þ {ÞtoŒt{tk {tk„u÷ {ksqhe ™ {¤u‚tu {ksq he «tó ÚtE „E Au ‚u{ Äthe ÷uðt{tkytðu Au. suÚte yhsŒth ™t„rhf™u{wfhh Ë{Þ {ÞtoŒt{tk {ksq he ™ {¤‚tk y[tu¬ËtE ™t ¼tu„ ƒ™ðwk™ …zuy™unuht™ …huþt™ ™ Útðw k …zu. Ëhfthe y{÷Œthþtne™e ÷t…hðtne ‚u{s ‚w{thþtne Ët{uËt{tLÞ ™t„rhf™u {¤‚k  w yt hûtý Au. Ä{o…rhð‚o™™t ftÞŒt{tkòu{uSMxÙ  ux yhsŒth™u™t{ksq he™e òý ™ fhu‚tuyhsŒth™u{ksq he {¤e „E Au ‚u{ {t™e þftÞ ™rn. ytÚte …qðo„únÞwõÞ òu„ðtE™tu„uh÷t¼ ÷EyhsŒth™uyuf {rn™t™e ykŒh òý ™ fhe ‚u™t {tÚtu y[tu¬ËtE™e ÷xf‚e ‚÷ðth ht¾e þfuAuy™unuht™ fhe þfuAu. ftÞŒt™e yt «fth™e òu„ðtE yt…¾wŒþtne ‚Útt òu nwf{™e ntu‚tkƒkÄthý™t y™wåAuŒ-14 nuX¤ …zfthðt …tºt ƒ™uAu. W…htk‚ yhS™t r™Þ‚ Vtu{o¼hðt™e y{wf rð„‚tu su{ fu Ä{o…rhð‚o™ fh‚e ÔÞÂõ‚ fux÷t Ë{ÞÚte …rhðŠ‚‚Ä{o{tk{tLÞ‚t ÄhtðuAu? y™u‚u™tkÄ{o…rhð‚o™™tkfthýtuõÞtkAu? rð„uhu. sýtððt™e {trn‚e Ä{o…rhð‚o™ fh™th ÔÞÂõ‚ ‚u{s …whturn‚™t yk„‚ Mðt‚kºÞ …h ‚ht… {th™the ntuE y™wåAuŒ 21™wk WÕ÷k½™ fhu Au.yhsŒth™t Ä{o…rhð‚o™™tkfthýtu‚…tËðt™tuyrÄfth …ý ‚u™t yk„‚ Mðt‚kºÞ{tk Œ¾÷ fh™th ntuE y™wåAuŒ-21™w k WÕ÷k½™ fhu Au. yt{ yt ftÞŒtu M…ü he‚uyt…¾wŒþtne ¼Þtu  o‚u{s Ä{o…rhð‚o™ fh™th ™t„rhf ‚Útt Ä{o…rhð‚o™ fhtð™th …whturn‚™t yk„‚ ÔÞÂõ‚ Mðt‚kºÞ …h ‚ht… {th™thtu ntuE hŒ Útðt™u…tºt fhu Au.
ftÞŒt™e …q ðo Äthýt yÞtuøÞ Au :
Ä{oMðt‚kºÞ ftÞŒt™w kË{„úhe‚uËh¤ ðtk[™ fh‚tkM…ü he‚uðh‚tE ytðuAufu yt ftÞŒtu…qðoÄthýt™e …eztÚte ½zðt{tk ytÔÞtu Au. ftÞŒtu ½z™th htßÞ Ëhfthtu yu{ s {t™e ÷uAu fu Œhuf Ä{o…rhð‚o™ fh™th ÔÞÂõ‚ ÷t÷[, ƒ¤ fu f…xÞwõ‚ ËtÄ™tu îtht s Ä{o…rhð‚o™ fhuAuy™u Ä{o…rhð‚o™™e rðrÄ fh™th …whturn‚ ÷t÷[, ƒ¤ fuf…xÞwõ‚ ËtÄ™tu™tu W…Þtu„ fhe™us Ä{o…rhð‚o™ fhtðu Au. ƒkÄthý™t y™wåAuŒ 25 ‚Útt 26 y™w¢{u Ä{o Mðt‚kºÞ ‚Útt ÄtŠ{f ƒtƒ‚tu{tk Mðt‚kºÞ yk„u Au.y™wåAuŒ-25 {q¤¼q yuðe rð[thÄtht …h ytÄtrh‚ AufuŒhuf ÔÞÂõ‚™u
 
2
yk‚fhý™tkMðt‚kºÞ{tkÚte WŒT ¼ð‚t n¬tu™e Yyu ftuE …ý Ä{o™wk…t÷™ fhðt™tu yrÄfth Au. yt {q ¤¼q ‚ …qðoÄthýtÚte rð…he‚ …qðoÄthýt …h ytÄtrh‚ ftÞŒtu½zðt™tu ftuE htßÞ Ëhfth™uyrÄfth ™Úte.AuÕ÷u, yk‚:fhý™tu yðts fu Mðt‚kºÞ™e ðt‚ fh‚tk {tht yufytí{eÞ r{ºt™w k WŒtnhý xtkfðwkytð~Þf „ýtþu. ð»ttuo…nu÷tk {tht yt r{ºt™t …tk[uf ð»to™t yuf {tºt …wºt™u …ux™wkfuLËh ÚtÞwk. ßÞthu¾ƒh …ze íÞthu{tuzwkÚtE „Þwk n‚wk. yuf s {ft™{tkºtý ¼tE yuf ƒnu™™tk fwxw kƒtu ‚Útt ðze÷ r…‚t ËtÚtuhnu‚t ËkÞwõ‚ fwxw kƒ {txu½ýe Œw:¾Œ yt…r¥t n‚e. fwxwkƒ ÄtŠ{f ®nŒw ƒútñý n‚wk. y{ŒtðtŒ{tk yt «fth™e ytV‚{tkË…ztÞu÷ fwxwkƒtu™e {w÷tft‚ ÷E, «tÚto™t fhtðe, ytïtË™ yt…ðt™e ÄtŠ{f «ðr¥t{tkËkf¤tÞu÷ yuf «tuxuMxkx „úw…uyt fwxw kƒ™e {w÷tft‚tu ÷eÄe. EËw r¾úM‚™t ™t{u«tÚto™t fhtððt™w k, ƒtRƒ÷ ðtk[™ ‚Útt ytïtË™ yt…ðt™wkftÞo fÞw  O. «tuxuMxkx „ú  w…™e r™Þr{‚ {w÷tft‚™e yux÷e „n™ yËh ÚtE fu…u÷t ËkÞwõ‚ fwxw kƒ™t 85 ð»to™t ðze÷Úte {tkze ™t™tk ƒt¤ftu ËwÄe ‚{t{ ËÇÞtuƒtRƒ÷™w kðtk[™ fh‚tk‚u{s EËwr¾úM‚{tk©Øt Ähtð‚tk ÚtÞt. fuLËh„úM‚ ƒt¤f™wk{] íÞwÚtÞw k y™uEïhf]…tÚte …u÷t r{ºt™t ½hu ƒeòu…wºt yð‚Þtu  o. ytsuyt ðfe÷ r{ºt ‚Útt ‚u™tkfwxw kƒes™tuƒtRƒ÷{tk yux÷e ytMÚtt Ähtðu Au sux÷e yt…ýt{tkÚte {tuxt ¼t„™t ™rn Ähtð‚tntuÞ! yt r{ºt™turŒðË ƒtRƒ÷ ðtk[™Úte þY ÚttÞ Au. y™uƒtRƒ÷ ðtk[™Úte …qhtuÚttÞ Au. þw¼ËkŒuþ …h ÷¾tÞu÷ yËkÏÞ …wM‚ftu, Ëk‚tu™tk Sð™[rhºttu, ‚u{™t rð[thtuyt r{ºtuðtkåÞt Au. Œh hrððthuËtƒh{‚e™t ‚x …h ¼ht‚e „wshe{tkÚte …wM‚ftu ÷E ytðe ðtkåÞt ƒtŒ ½ýtk …wM‚ftu{™u…ý yt…uAu. yti…[trhuf he‚uÄ{o…rhð‚o™ fÞtoð„h, rî‚eÞ ðuxef™ …ùt‚ Ä{orËØtk‚tu{tk ytðu÷ …rhð‚o™ {wsƒ, yt r{ºt ‚Útt ‚u{™wkfwxw kƒ Ët[t r¾úM‚y™wÞtÞe fnuðtÞ. EËw{Þ Sð™ Sð‚t yt r{ºt™w k ‚tuyt Sð™{tks ‚thý ÚtE „ÞwkAu. ƒkÄthý™t y™wåAuŒ 25™tk {q¤ su rð[thÄtht fu …qðoÄthýt{tkË{tÞu÷tkAu‚uyt yk‚:fhý™w kMðt‚kºÞ Au. su{tht …u÷t r{ºtyuy™w¼ÔÞw k Au. ‚u{™t suðt yk‚:«uhýtÚte Sð™ Sð‚t ‚Útt Ä{o…t÷™ fh‚t yt Œuþ™t ™t„rhftu™w kÄ{oMðt‚kºÞ Ae™ðe ÷uðt™tufu‚u™e …h ykfwþtu÷tŒðt™tu ytŒuþ™e ftuE Ëhfth™uyrÄfth ™Úte. yt ƒtƒ‚ yt Œuþ™e ntEftuxuo ‚Útt Ëwr«{ftuxuoË{sðe òuEyu. yÚtðt ‚tu yt…ýu ÞtuøÞ he‚u Ë{òððe òuEyu.
- Ë{tÂ
g g g gg g g gg g g gg g g gg g g g
yuf ™{ú Ë÷tn - ¾tË fhe™u ytýkŒ™tk ¼tE-ƒnu™tu {txu
y{urhft ‚u{s Þwhtu…™e fk…™eytu‚u{™w kyturVËft{ ¼th‚{tkfhtðu Aufthý, ynª ½ýw kËM‚w k…zuAu. yt™uytWx ËtuËeO„ fnuðtÞ Au. ¼th‚{tk rðŒuþe fk…™eytu™w kft{ fh‚e yturVË
Business Processing office(BPO)
 
fnuðtÞ Au. ytWxËtuËeO„™wkft{ ¼th‚{tkrðfËu÷ Ëuðt Wãtu
(Service Industry)
 
™tu{n¥t{ ¼t„ Au. ¼th‚™t yÚto‚kºt™t fw÷ „]n Wí…tŒ™
(Gross Domestic Product)
™tu 55% rnMËtuytËuðt Wãtu„™uyt¼the Au. AuÕ÷tk ð»to{tk ¼th‚{tk {tU½ðthe ¾q ƒ ðÄe Au. {tU½ðthe™tu ytkf 12% ytkƒe „Þtu Au. ËtÚtu ËtÚtu{tuxtk þnuhtu{tk «tu…xeo™e ®f{‚, yturVË ¼tztk, f{o[theytu™t …„thtu, E÷u.ƒe÷ rð„uhu{tk ÚtÞu÷ yr‚þÞ ðÄtht™t fthýu ðu…th-ÄkÄt™e {tU½ðthe
(Businessinflation)
ytŠÚtf {tU½ðthe fh‚tk …ý ½ýe ðÄe „E Au. suðÄthtuAuÕ÷t yuf ð»to{tk 46% sux÷tuÚttÞ Au. ðu…th-ÄkÄt{tk {tU½ðthe™t ‚eðú ðÄtht™t fthýu rðŒuþe fk…™eytu™unðu¼th‚{tk ft{ fhtððw k …tu»tt‚w k ™Úte. rðŒuþe fk…™eytu …tu‚t™w k ytWx ËtuËeO„™w k ft{ nðuVe÷e…tELË, rðÞux™t{, [e™ rð„uhuŒuþ{tkfhtðuAu. ßÞtk‚u{™u ¼th‚ fh‚tk ËM‚w k …zu Au.¼th‚{tk ytWx ËtuËeO„
(BPO)
ft{ xftðe ht¾ðt {txu™tu {tºtyuf s W…tÞ Au funðu{wkƒE, ƒU„÷tuh, y{ŒtðtŒ suðtk{tuxtk þnuhtu ßÞtkyturVË ¼tztk, …„th ¾[orð„uhu ½ýw k {tU½w Au íÞtkÚte yturVËtu™t™t þnuhtu{tk¾Ëuzðe. ßÞtk Ëthe ƒwr™ÞtŒe Ë„ðztu
(Infra structure)
W…÷çÄ ntuÞ. Ëthe ƒwr™ÞtŒe Ë„ðztuyux÷u …týe, E÷uõxÙeËexe, Ëththtuz, Ëthe fu¤ðýe™e ËkMÚttytu(f{o[theytu™tk ƒt¤ftu {txu) rð„uhu. yt «fth™e Ëthe Ë„ðztu ðt¤tkrî‚eÞ M‚h™tk þnuhtu{tk‘ytýkŒ þnuh’™wk ™t{ y„úMÚtt™u „ýtÞ.ytýkŒ{tkƒwr™ÞtŒe Ë„ðztuW…htk‚ rðãt™„h r™ðtËe Þwr™ðŠËxe, yu„ú efÕ[h Þwr™ðŠËxe, Eh{t, y{w÷, yu™zezeƒe suðt htr»xÙÞ M‚h™t Wãtu„tu ðÄtht™wkytf»toý Au. huÕðu‚Útt htuz îtht Œuþ™t yLÞ rðM‚th ËtÚtu …ý Ëthe he‚uòuztyu÷ Au. ytÚte nðu …Ae™t Ë{Þ{tkƒe…eytu yturVËtu, ftu÷ ËuLxhtu, ytýkŒ{tk ½ýe Íz…Úte ¾q ÷þuy™uþnuh™tu ½ýtu Íz…e ytŠÚtf rðftË Útþu. htus„the™e ‚ftu½ýe ðÄþu. þnuh™t ytŠÚtf rðftË™e ËtÚtuËtÚtuþnuhtu{tk«tu…xeo™t ¼tðtu …ý Íz…Úte Ÿ[ftþu. s{e™-{ft™{tk¼q ‚ft¤{tkõÞthuÞ òuÞtu ™rn ntuÞ ‚uðtuWAt¤ ytðþu. …hk‚wyt WAt¤{tk‘…tÄrhÞt’ rðM‚th ƒtft‚ hnuþu. …tÄrhÞt™wk ƒkrÄÞth ðt‚tðhý, yLÞ ÷½w{‚e™wk ðÄ‚wk Œƒtý, xe…eMfe{™tu y¼tð y™u ‚u™t fthýu ytÞtus™ ð„h™tu hnuXtý Ëkfw÷,ytððt sðt {txu™t {t„o™e ytswƒtsw™tu rðM‚th, ‚u™e rƒM{th nt÷‚y™u½ýw k ƒÄwk. yt fthýtuËh nðu …Ae™t rŒðËtu{tk ytýkŒ™t yLÞ Ëtht rðM‚thtu™t ¼tðtuyufŒ{ ðÄ‚t sþu…hk‚w…tÄrhÞt rðM‚th™t ¼tðtu ½x‚t sþu. fŒt[ yu rŒðËtunðuƒnw Œq h ™rn ntuÞ ßÞthu …tÄrhÞt rðM‚th ¾tË fhe™uhuÕðuytuðh ƒú es ‚hV™e ËtuËtÞxe™tkðu[ðt ftZu÷tk {ft™tu …týe™t ¼tðu…ý ðu[e ™rn þftÞ. su{ y{ŒtðtŒ{tkftux™eykŒh™t rðM‚th™e …tu¤tu{tkÚte ®nŒw÷tuftu …rù{ ‚hV MÚt¤tk‚h fhe s‚tk {ft™tu ¾t÷e …zâtkAu, ‚u{ ytýkŒ™t …ÄtrhÞt rðM‚th™t yÇÞtË ƒtŒ ytýkŒ™t …tÄrhÞt rðM‚th™t ¼tEƒnu™tu™uy{the Ë÷tn Aufusu{ ƒ™u ‚u{ Ëðu¤t …tÄrhÞt rðM‚th{tkÚte þeVx ÚtE òytu. þnuh™t yLÞrðM‚thtu{tk ¼tðtu ½ýt Íz…Úte ðÄþu y™u …Ae {tuzwkÚtE „Þwknþu. Ëtht rðM‚th{tk {ft™ ¾heŒðwk‚{the þÂõ‚™e ƒnth ÚtE sþu.™ðt hnuXtý {txußÞthu …ý ytÞtus™ fhtuíÞthuyuðturðM‚th …ËkŒ fhtußÞtk ¼rð»Þ{tk rðftË Útðt™tuntuÞ. ßÞtk ‚{thtkƒt¤ftu™u {wõ‚, M…Ätoí{f ‚Útt Ëthwkðt‚tðhý {¤u. ËthtkrðM‚th{tkhnu‚t nþtu ‚tu ‚{thw k ‚Útt ‚{tht ƒt¤ftu™w  wkMxuxË …ý ðÄþu. Ëtht ðt‚tðhý{tk yLÞ Ë{ts ËtÚtuËkf÷™ Út‚tkƒt¤ftu™w kÔÞÂõ‚íð ½z‚h Ëthw kÚtþu. ‚u{™t rð[thtu, ‚u{™tuyr¼„{, ‚u{™e fthŠfŒe {txu™e ˼t™‚t yt ƒÄt{txu½ýt nfthtí{f VuhVthtuytðþu.
- rfhex {ufðt™
g g g gg g g gg g g gg g g gg g g g
r{þ™™t ¼htuËu hnuþtu ‚tu ¼htuËt™e ¼UË …tztu sýþu. r{þ™™t ¼htuËu hnuþtu ‚tu ¼htuËt™e ¼UË …tztu sýþu. r{þ™™t ¼htuËu hnuþtu ‚tu ¼htuËt™e ¼UË …tztu sýþu. r{þ™™t ¼htuËu hnuþtu ‚tu ¼htuËt™e ¼UË …tztu sýþu. r{þ™™t ¼htuËu hnuþtu ‚tu ¼htuËt™e ¼UË …tztu sýþu. - Mð. rƒ…e™ ytÍtŒ- Mð. rƒ…e™ ytÍtŒ- Mð. rƒ…e™ ytÍtŒ- Mð. rƒ…e™ ytÍtŒ- Mð. rƒ…e™ ytÍtŒfuÚtr÷f Œeu…f - 1966. (furÚt÷f Ët{tSf {trËf su™tfuÚtr÷f Œeu…f - 1966. (furÚt÷f Ët{tSf {trËf su™tfuÚtr÷f Œeu…f - 1966. (furÚt÷f Ët{tSf {trËf su™tfuÚtr÷f Œeu…f - 1966. (furÚt÷f Ët{tSf {trËf su™tfuÚtr÷f Œeu…f - 1966. (furÚt÷f Ët{tSf {trËf su™t‚kºte - Vt. Úttu{tË ytÕVtuLË yuË. su n‚t.)‚kºte - Vt. Úttu{tË ytÕVtuLË yuË. su n‚t.)‚kºte - Vt. Úttu{tË ytÕVtuLË yuË. su n‚t.)‚kºte - Vt. Úttu{tË ytÕVtuLË yuË. su n‚t.)‚kºte - Vt. Úttu{tË ytÕVtuLË yuË. su n‚t.)
 
3
fuÚtr÷f Ëh™u{ 
- rðsÞfw{th fÕÞtý¼tE
nw kyt ÷¾e hÌttuAw kíÞthu{the Ë{ût ½ýe {q  kÍðýtuAu. fux÷tÞ «&™tu™t sðtƒtu{the …tËu™Úte. yt…ýt Ë{ts{tk™t{™e ËtÚtuyxftuð…htðt™e õÞthÚte þY ÚtE. yt…ýu…h{th, ðt½u÷t fuhtXtuz suðe hts…q‚tu{tk «[r÷‚ yxftu™tuMðefth fE he‚ufÞtuoy™uyt Mðefth …tA¤ õÞtu Ët{trsf Rr‚ntË hnu÷tuAu? yuf s „t{{tkhnu‚t y™uyufs Vr¤Þt{tk hnu‚t ÷tuftu™e yxftu swŒe swŒe fu{ Au? ytsÚte …tk[ Ët‚ …uZe …nu÷tk ®nŒwntuðt A‚tk ®nŒwytu{tk«[r÷‚ {hý …Ae ŒV™ fhðt™e «Útt™uƒŒ÷u Œn™ fhðt™e «Útt yt…ýt Ë{ts{tk fu{ «[r÷‚ ƒ™e. {tht ƒt…wSfnu‚t fuËŒeytu…nu÷tkÞwØtu{tkðeh„r‚ …t{‚t ÞtuØtytu™uÞwØ™tk{uŒt™tu{tk s fu‚u™e ™Sf{tks ŒV™tðð{tkytð‚t y™uyt…ýe {] ‚f™uŒV™tððt™e «Útt™tu Mðefth …ý ytðt s ftuE fthýÚte ÚtÞtu nþu. Rr‚ntË ËtÚtuËkf¤tÞu÷e rð„‚tu …h «ftþ …tzðt™wk ft{ ztì. Úttu{Ë …h{th suðtEr‚ntË™t òýfthtufhe þfu. ‚uytu ytðtk‚ÚÞtu…h «ftþ …tzðt™w k ft{ fhþu ‚tu Ë{ts nk{uþ {txu yu{™tu Éýe hnuþu. yíÞthu ‚tu nw k ðt‚ fhe hÌttu Aw k yxftu™e.su™u yt…ýuyxf fheyuAeyu ‚u Œhuf ÔÞÂõ‚™t ™t{™tu yuf ¼t„ Au. yk„ú  uS{tk‚u™uVur{÷e™u{ fuËh™u{ fnuðt{tk ytðu Au. nt÷{tk yxftu ftixw krƒf ytu¤¾™tur™Œu  oþ fhuAu. ËŒeytuÚte s„‚™e rðrðÄ ËkMf] r‚ytu{tk Vur{÷e™u{ fuËh™u{™tu W…Þtu„ ÔÞt…f «{tý{tk Út‚tuytÔÞtu Au. Œhuf Œuþ fu ËkMf]r‚ytu{tk‚u™tu Mðefth y™uW…Þtu„ ò‚ò‚™e …hk…htytu…h yð÷kƒu Au.yt¾w kÞu Þwhtu… y™u™tuÚto y™uËtWÚt y{urhft{tk Vur{÷e™u{ fu Ëh™u{ ÔÞÂõ‚™t ™t{™tu AuÕ÷turnMËtuAuyux÷uíÞtk yxf™u÷tMx™u{ „ýðt{tk ytðu Au. [e™, rðÞu‚™t{, ò…t™ suðt ½ýtk Œuþtu{tk yxftu™t{™t «Út{ rnMËt ‚hefuð…htÞ Auy™u ‚uÚte ‚u™uVMxo™u{ „ýðt{tkytðu Au. yt «Útt [e™-rðÞu‚™t{ suðt …q ðo™t Œuþtu{tk «[r÷‚ ntuðtÚte ‚u™u …q ŠðÞ «ýt÷e fu yturhyuLx÷ ËeMx{ „ýðt{tkytðuAu. yk„ú  uS¼t»te y™u yk„ú  uòu™e yËhtuðt¤t Œuþtu{tkËh™u{ Ët{tLÞ he‚uAuÕ÷u÷¾ðt{tkytðuAu.
surname
 
þçŒ £uL[ ¼t»tt™t þçŒ
sur
yÚtto‚T 
on or above
W…hÚte ytÔÞtu Au. su™e ÔÞqí…r‚ ÷urx™ ¼t»tt™t þçŒ
super (on orabove one name)
yÚtto‚T ðÄtht™w k ™t{ yu{ Út‚tu. yt™tuM…ur÷k õÞthuf
sirname
 
fu 
sirename
 
Út‚tu. Þwhtu…™t Œuþtu{tkËh™u{™tuW…Þtu fhðt™e þYyt‚ ÚtE íÞthu ‚u 
nickname
 
yÚtt‚o W…™t{ fuyuÄt{)™tð…htþÚte þY ÚtE. ytðtk ™ef™u{ …Ae™e …uZeytu{tk [t÷w™ntu‚tk hnu‚tkfthýfu ‚u su ‚uÔÞÂõ‚ytu™e ÷tûtrýõ‚tytu…h ytÄth ht¾‚tk n‚tk.½ýe ËkMf] r‚ytu{tkVur{÷e™u{ fuyxf ÷¾ðt™turhðts ™Úte. r‚ƒux, ƒ{to fuòðt™t ÷tuftuËh™u{ ðt…h‚t ™Úte. Þw™tu™t ¼q ‚…q ðo«{w¾ ÞwÚttk‚ (ƒ{eoÍ) y™u ELztu™eþeÞt™t «{w¾ Ëwnt‚tuo fu Ëwfýtuo …ý yt™tkWŒtnhýtuAu.fux÷tf Œuþtu{tk÷ø™ ÚttÞ íÞthu †eytu™e yxftu ƒŒ÷ðt{tkytðuAu y™u‚uytu…tu‚t™t …r‚™e yxftu™tu Mðefth fhuAu. ¼th‚{tkyt{ s ƒL™u Au. fux÷ef ytÄwr™f hË{ «{týu †eytu…tu‚t™e y™u …r‚™e yu{ ƒL™uËh™u{ ËtÚtuðt…huAu. Œt.‚. #ŒehtS ‚u{™e fthrfŒeo™e þYyt‚{tk …tu‚t™u#Œeht „tkÄe ™nuÁ ‚hefuytu¤¾tð‚tk. õÞthuf ƒuËh™u{™t y{wf þçŒtu…ËkŒ fhe™uƒeS Ëh™u{ …ý ƒ™tððt{tkytðuAu. Œt.‚. htuÍ{uhe, rn÷uhe htuÄ{ y™u ƒuVur{÷e ™t{ …ý yt…ðt{tk ytðu Au, su{t™w k yuf r…‚]…ût ‚hVÚte y™u ƒesw k{t‚] …ûttuÚte {¤uAu. …tuxwo„eÍ{tk ÷tuftu™u yuf fu ƒu ™t{ ntuÞ Au …hk‚w Ëh™u{ yufÚte [th ntuÞ Ausu y™w¢{ur…‚]…ût y™u {t‚]…ût ‚hVÚte {¤‚tk ntuÞ Au.„tuð™ Ëh™u{ ¼th‚{tk fE he‚uMðefthtE? fnuðtÞ Aufu Œrûtý ¼th‚{tk„tuð™tuyuËt{q rnf he‚uÄ{tO‚rh‚ ÚtE™ur¾úM‚e yÚtðt fuÚtr÷f Ä{oMðeftÞtu  on‚tuy™u{tuxt¼t„u„t{™tu…tuxq   o„eÍ {uÞh ‚u{™tu „tuzVtÄh ƒ™‚tu. y™uÄ{tO  o‚rh‚ ÚtÞu÷t ÷tuftuyu …tuxwO„eÍ {uÞh™e Ëh™u{ Mðefthe suytsu …ý [t÷u Au.Ëh™u{ õÞthuf õÞthuf ÔÞÂõ‚ ßÞtk™e ð‚™e ntuÞ ‚uþnuh fu „tk{ztk ËtÚtuòuztyu÷e ntuÞ Au. ¾tË fhe™u su ÔÞÂõ‚ ßÞtkhnu‚e ntuÞ íÞtk ‚u ƒeò þnuh{tkÚte hnuðt ytðe ntuÞ íÞthu‚u ytðe yxf Mðefthu Au. „wsht‚{tk „t{zeÞt, …esfh fu ™thðt÷t Ëh™u{ Ähtð™thtytu Au.y{urhft{tkyuf „wsht‚e r¾úM‚e™e Ëh™u{ ƒtuhËŒt Au. Ëh™u{ ðt…hðt™e þYyt‚ õÞthÚte ÚtE ‚u rð»tu [tu¬Ë {trn‚e«tó ™Úte. ðM‚e™t ðÄthuËtÚtuyuf s ™t{Úte {týËtu™u [tu¬Ë he‚u ytu¤¾ðt™wkfXr™ ƒLÞwk…Ae {týËtu™e ytu¤¾ {txu ðÄtht™w k ðýo òuzðt™wksYhe ƒLÞw k. yt ðýo™tu{tkÔÞÂõ‚™e ¾trËÞ‚tu{q ¤ ð‚™, ÄkÄtu, {tƒt…, {tr÷f fu Ä{o ËtÚtu™t ˃kÄtu™tu W…Þtu„ Útðt™tu þY ÚtÞtu.yt{tk™t ½ýtk ðýo™tuftÞ{e ƒ™e „Þtk y™u su ‚ufwxwkƒ™t Vur{÷e™u{ ‚hefu MðefthtÞtk.rƒúx™{tkðthËt„‚ yxftuðt…hðt™e þYyt‚ 13{e y™u14 ËŒe{tk ÚtE. þYyt‚{tk hsðtztky™u Ëtk{‚tuyu‚u™e þYyt‚ fhe …AeËt{tLÞ ÷tuftuyu …ý ‚uMðefthðt {tkze y™u÷„¼„ 17 {e ËŒe ËwÄe{tk ÷„¼„ ƒÄe s søÞtyu‚u™tuMðefth Útðt {tkzâtu. rƒúxeþhtu{tksuËh™u{ yÚtðt Vur{÷e™u{ «[r÷‚ Au‚uswŒt swŒt ‚fofurðþu»t‚tytuËtÚtuòuztÞu÷e Au. fuÚtr÷ftu …tu‚t™u {txu ‚u{tkÚte ‚u{™uËthe ÷t„u‚uðe Ëh™u{ Mðefthe fu ‚u he‚u …tu‚t™e Ëh™u{ ƒ™tðe þfuAu. fuÚtr÷ftu {txu«uhýtŒtÞe Au‚uÚte ™e[u ‚u™tuWÕ÷u¾ fÞtu  o Au.
Ø
ÄkÄt ytÄtrh‚ : ÂM{‚, õ÷tfo ztÞh, ðeðh, ƒufh, {ufh, ðtìfh,ðq z{u
Ø
ÔÞÂõ‚„‚ ¾trËÞ‚tu : þtuxo, ÷tU„, ç÷uf, ÔntExnuz
Ø
søÞtytu ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷e : ne÷, ¢ef, ðq z
Ø
þnuh- «Œuþ ËtÚtuËkf¤tÞu÷e : ÷kz™, neÕx™, Mfturxþ, ytErhþ
Ø
{t‚t-r…‚t™t ™t{ ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷e he[tzoË™, ßntu™Ë™,rðr÷Þ{Ë™,
Molson (Moll
yux÷u{uhe)
Medison (Megdeline)Mariott (Mary)
yt{ Ëh™u{ swŒt swŒt «Œuþtu{tk swŒe swŒe he‚uð…htÞ Au. Ëh™u{ {tºt yuf ðÄtht™e ytu¤¾ s Au. …hk‚w ¼th‚ y™u¾tË fhe™u„wsht‚ suðt yr‚ÄtŠ{f y™u YrZ[qM‚ «Œuþ{tkyxftu™w k {n¥ð rðþu»t ƒ™e hÌtw k Au. fthý fu‚u™u ¿ttr‚«Útt ËtÚtu òuzðt{tk ytðu Au. su ÷tuftur¾úM‚e Ä{o …t¤uAu‚uytu Mðt¼trðf yu{ RåAu Au fu‚u{™e Ëh™u{ ¼÷u‚u{™t Ä{ofu …kÚt™u ™t Œþtoðu …ý ytuAt{tkytuAw k su‚uytu™Úte ‚uðe ¿ttr‚ fuË{qn™t ¼t„ ‚hefu‚uytu™t ytu¤¾tðt òuEyu. nt÷™e yt…ýe Mðef] ‚ yxftuÚte ytðe ¼ú{ýt Q¼e ÚtE Au.yts ËwÄe yu{ ƒ™‚wkytÔÞwkAu fuyt…ýtk{t™t {tuxt ¼t„™t ÷tuftu ¾uzt rsÕ÷t{tk s MÚttÞe ÚtE™uíÞtk s ™tufheytufh‚t n‚t. yt…ýtð‚™ ™Sf s hnu‚t n‚t íÞtkËwÄe ytu¤¾™tu Ëðt÷ Q¼tuÚt‚tu™ n‚tu. …hk‚wsu{ su{ yt…ýu {nuËtýt, …txý fuhtsftux suðtkþnuh{tkMÚt¤tk‚h

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->