Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
July 2008 - GCS

July 2008 - GCS

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 52|Likes:
Published by Raj

More info:

Published by: Raj on Jan 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

 
„wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts™w  k {w ¾…ºt
fuÚtr÷f Ë{t[th
Reg. No. G/AND/313 by Letter dated 28-10-2005Valid upto 31-12-2008
ð»to : 6 * ykf :7 * ˤk„ ykf : 97 * ™f÷ : 3500 * ËíÞ {uð ßÞ‚u * sw ÷tE - 2008
«ftþf : ©e rfhex su. {ufðt™, «{w¾ Ëuðf, „wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts ftÞto÷Þ : Ëtu~Þ÷ ËuLxh, ©uÞË ËtuËtÞxe, …tÄrhÞt,ytýkŒ - 388 001. Vtu™ : (02692) 259656 (½h) 079-27416667 ðtŠ»tf ÷ðts{ Y. 25/-
RNI No. : GUJGUJ/2000/1295 - Posted on 10th of every month
rðrþü ËtisLÞ : ©e Ëu{Ë™ Ëe. r¢ÂùÞ™ yu/3 þuhtuyu…txo {uLx, ƒnuht{…w ht, y{ŒtðtŒ-22
ðuƒËtEx :
www.gujaraticatholics.com, www.catholicsamachar.com
 
ËtisLÞ - ©e hts {ufðt™ Þw .yuË.yu
email : gujaraticatholic@yahoo.co.in, gujaraticathoclic@gmail.com,
ðuƒËtEx E™[tso : ©e{‚e V÷tuhuLË rðsÞfw{th …h{th,ðztuŒht.1
yLÞtÞƒtuÄ 
- rðsÞfw{th fÕÞtý¼tE, ðztuŒht
Er‚ntË™tu htu{tk[ ytMðtã ntuÞ Au …hk‚wŒhuf Er‚ntË™tu™rn. fux÷tf Er‚ntË™e ËtÚtu Œw:¾Œ ÞtŒtu y™u yLÞtÞ ƒtuÄ òuztÞu÷tk ntuÞ Au yux÷uŒwr™Þt™tuyuf{tuxtuð„o…tu‚t™tEr‚ntËÚtey¤„tuhnuAu.yt…ýtuËt{trsfEr‚ntË Œw:¾Œ ÞtŒtuÚte ¼h…q h Au y™u yux÷us Er‚ntË™e y™u ø÷tr™¼he ÞtŒtu™u ðthkðth W¾t¤™thtytufuÚtr÷f Ë{ts{tk÷tufr«Þ hÌtt ™Úte. fuÚtr÷f ðËtn‚tu{tk ðË‚t Þwðt™ fuÚtr÷ftu y™u yLÞ Ë{tòu{tk hnu‚t ytƒt÷ð] Ø fuÚtr÷ftu yt ¿ttr‚{q÷f, Œw:¾Œ y™u yLÞtÞe Er‚ntËÚte …tu‚t™e ò‚™uy¤„e ht¾‚t hÌtt Au. yt…ý™u „{u fu ™t „{u A‚tk, yt ËíÞtu™tu MðefthfÞtorËðtÞ [t÷u ‚u{ ™Úte. yt{ Útðt™wk{tuxt{tk {tuxwkfthý yt…ýt …q ðoòu™e yLÞMðefthe÷uðt™eytŒ‚Au.y™u…qðoòusþt{txu?yt…ýeyíÞth™e…uZe …ý yt ytŒ‚tuÚte {sƒqh Au s. ytþt™wkyuf rfhý yu Œu¾tE hÌtw k Au fu ytð™the …uZeytu ytðt yLÞtÞƒtuÄ™u Mðefthe ÷uðt{tk yt…ýe …uZe y™uyt…ýtk …q ðoòu™e su{ yt¤Ëw y™u ƒuŒhfth ™rn ntuÞ. nwk1968{tkyuË.yuË.Ëe. …tË ÚtÞtu. yu ð¾‚u70% suðt {tfoË ¼tøÞu s ytð‚t. yt{ A‚tk {the su{ fux÷tÞ fuÚtr÷f Þwðt™tu yuË.yuË.Ëe.{tk 65 Úte 70 xft {tfoË ÷tð‚t y™u …Ae y{ŒtðtŒ™e ËUx ÍurðÞËo ftì÷us{tk¼ýðt™t MðÙtu ytk¾tu{tk ytkS™u y{ŒtðtŒ™tk [¬h ft…‚t. „t{ztkytu y™u y{ŒtðtŒ™t {e÷ rðM‚thtu{tk hnu‚t y™uf Þwðftu y™u Þwð‚eytuyu ËUx ÍuðÞËo ftì÷us™t yuze{eþ™tu {txu «Þí™tu fhu÷t. …ý yu{™tu „s ðt„u÷tu ™rn. íÞth™t ÍurðÞËo ftì÷us™t yuzr{r™MxÙuþ™ ËtÚtu òuztÞu÷t VtÄhtu™tuyr¼«tÞyuðtun‚tufufuÚtr÷frðãtÚteoytu,ftu÷us{tk¼ý‚tyLÞrðãtÚteoytu ËtÚtu Ët{trsf Ë{hË‚t ™rn Œt¾ðe þfu, y™u yux÷u ‚u{™u ËUx ÍurðÞËo{tk«ðuþ yt…ðtu ÞtuøÞ ™Úte. „wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts™t ½ýtk rðãtÚteoytu™e yuVrhÞtŒ hne Au, fu ‚uytu Ëût{ ntuðt A‚tk ‚u{™u ËUx ÍurðÞËo{tk «ðuþ {éÞtu ™ n‚tu. ßÞtk ËwÄe ËUx ÍurðÞËo ftì÷us™e ƒtu÷ƒt÷t hne íÞtk ËwÄe „wsht‚e fuÚtr÷f rðãtÚteoytu ‚u{tk rþûtý …t{ðt™t ÷t¼Úte ðkr[‚ hÌtt. ÷„¼„ytðwk s y{ŒtðtŒ™e ÷tuÞu÷t ntEMfq÷ y™u ðztuŒht™e htuÍhe Mfq÷{tk «ðuþ{txu ƒ™‚w k hÌtw k. yt ƒk™u Mfq÷tu{tk „wsht‚e fuÚtr÷f rðãtÚteoytuyu «ðuþ {txu nk{uþt ˽»to fhðtu …z‚tu. nðu ½ýe ƒÄe ftì÷uòu y™u ntEMfq÷tu Ë{„ú„wsht‚{tk rðãtÚteoytu™t {tuxt Ë{qntu™u …tu‚t™u íÞtk «ðuþ yt…ðt yÄeheƒ™e Au, íÞthuòýuW…fth fh‚t ntuÞ ‚u{ fuÚtr÷f Mfq ÷tuyu fuÚtr÷ftu™u«ðuþ™e ™er‚ n¤ðe fhe Au. nt, yu ðt‚ Mðefthðe s …zu fu, ðztuŒht™e htuÍheMfq÷{tk VtÄh r…Þw»t™t yt[tÞo…Œu ytÔÞt …Ae „wsht‚e fuÚtr÷ftu™e «ðuþyk„u™e ntz{the ½xe „E Au.suðw k rþûtý ËkMÚttytu{tk «ðuþ yk„u ÚtÞwk, yuðwk s yt…ýe ËkMÚttytu{tk™tufheytu {txu …ý fuÚtr÷f Ë{ts™u yLÞtÞ™tu ¼tu„ ƒ™ðwk …zâw k Au. ð»ttu  o ËwÄe htuÍhe Mfq ÷{tk ftuE „wsht‚e fuÚtr÷f™e rþûtf fu õ÷tfo ‚hefu r™{ýqkf ÚtE ™ n‚e. nwk {t™wk Awk íÞtk ËwÄe ÷tuÞu÷t ntEMfq÷{tk …ý yts ÂMÚtr‚ nþu. Ëuðt y™u Ë{…oý™e {t¤t s…‚t ÷tuftuyu ð»ttuo ËwŒe ¾qƒ s r™cwh‚tÚtefuÚtr÷f Ë{ts™u yt…ýe ËkMÚttytu™t ÷t¼tuÚte ðkr[‚ htÏÞt Au. nt, yu{ýu ytýkŒ, ™rzÞtŒ y™u …ux÷tŒ{tk yt…ýt {txuswŒe Mfq ÷tu ¾tu÷e yt…e ¾he! ytsu fuÚtr÷f r{þ™heytu y™u fuÚtr÷f Ë{ts yu ðt‚™wk „tihð ÷u Au fur{þ™he «ð]r¥tytu™u fthýu Ë{ts{tk rþûtý™tu ÔÞt… yLÞ Ë{tòu fh‚tkðÄthu ÚtÞtu Au, …ý nrff‚tu fkEf swŒe Au. r{þ™heytu, ‚u fuÚtr÷f ntuÞ fu …Ae «tuxuMxkx, ¼th‚{tk r¾úM‚e Ä{o™t «[th y™u «Ëth {txu s ytÔÞtn‚t. ‚u{™e ËkÏÞt ¾qƒ s sqs n‚e y™u ‚u{™u …tu‚t™u {ŒŒY… ÚtE þfu ‚uðt fuxrfMxtuy™u {tM‚htu™e sYh n‚e. yt {txu ‚u{ýu ÔÞðÂMÚt‚ ytÞtus™ fÞwO n‚wk. 1893™t zeËuBƒh™e yr„Þth{tk ‚the¾u su yZth Atufhtytu™u ƒtróM{t yt…ðt{tk ytÔÞw n‚wk. ‚u{™u rþûtý yt…e™u ƒÄt™u fuxurfMxƒ™tððt{tk ytÔÞt n‚t. yt{ rþûtý yt…ðt™tu WÆuþ fuxurfMxtu™u ‚iÞthfhðt™tu n‚tu. yt nu‚wÚte s fuxurfMxtu {txu xÙ  uE®™Mfq ÷ 1939™e …kŒh{e ytì„MxÚte þY fhðt{tk ytðe n‚e y™u Mfq÷™u ‘ftr™rËÞË ntWË’ ™t{yt…ðt{tk ytÔÞw k. ËUx …exh fr™rËÞË™t ™t{ ËtÚtu òuztÞu÷e ™t™fze [t÷suðe E{th‚ nsw ytsu …ý ytýkŒ{tk yÂM‚íð Ähtðu Au.
ytsu fuÚtr÷fËk«ŒtÞ™e MÚtt…™t{tk ÷tune huz™th fuxurfMxtu ¾q ƒ s ŒtYý „eheƒe{tk Sðu Auy™u‚u{™u¾qƒsytuAw kfu™rnð‚…uLË™{¤uAu.{theárüyuytyuf¾q ƒ s {tuxwk ÄtŠ{f, Ëtk«ŒtrÞf y™u Ët{trsf ÷tkA™ Au.
yt fuxurfMxtu{tk™tfux÷tkf™t ƒt¤ftu VtÄhtu fu ËeMxhtu ‚hefu òuztÞtk n‚tk y™u nS…ý ‚uytuftÞoh‚T Au.r{þ™heytu™t yt…ýt Ë{ts™t Þtu„Œt™™u nwkshtÞ ytuAw k ytkf‚tu ™Úte. …hk‚w, ytsu [htu‚h™t ËtuSºtt-[tk„t suðtk „t{tu y™u W¥th „wsht‚™tf÷tu÷-{nuËtýt suðt rðM‚thtu{tkr{þ™heytu™e {ŒŒ y™u ytrþðtoŒ rËðtÞ …ý fux÷tÞ Ë{tòuyu [htu‚h™t fuÚtr÷ftu fh‚tk ½ýe ðÄthu «„r‚ fhe Au.‚u™u ™sh ykŒts fE he‚u fhe þftÞ? yt…ýu rþûtý™t «ËthÚte Vw÷tE sEyuAeyu.…hk‚w,yt…ýe…tËufux÷tztìfxhtu,yukÂLs™eÞhtufuÔÞtðËtrÞftuAu? y™u su ÷tuftuyu ytðe rËrØytu ntkË÷ fhe Au, ‚u{™e ËV¤‚t{tkr{þ™heytu™tu Vt¤tu fux÷tu? yt™e Ët{u {nuËtýt SÕ÷t™t …At‚ ð„tuo{tk{tºt y™u {tºt rþûtý™t fthýus ytsu Ët{trsf ftÞt…÷x ÚtE „E Au. òuyLÞ r{þ™heytu ËtÚtu yt…ý™u {¤u÷t rþûtý™e ‚w÷™t fheyu ‚tu yt…ýentEMfq÷tu™e Ët{u «tuxuMxkxtu™e ƒtuhËŒ™e …exeËe ftu÷us y™u ™rzÞtŒ™e™‹Ë„ ftu÷usu y™uf ÔÞtðËtrÞftu …uŒt fÞto. yt yuf s nrff‚uytsu fuÚtr÷ftu y™u «tuxuMxkxtu™e ytŠÚtf ÂMÚtr‚{tk {tuxwk yk‚h …ze „Þwk Au. Wå[ rþûtý™eðt‚ fheyu ‚tu nS ytsu …ý „wsht‚e fuÚtr÷f Atufhtytu™u ËUx MxeV™ftì÷us, rŒÕne fu ÍurðÞh ÷uƒh heË[o ELMxexâwx, s{þuŒ…wh™e ¾ƒh ËwØtk
 
2
™Úte, «ðuþ™e ðt‚ ‚tu Œqh hne. yhu, ËuðtËe™e xuf™ef÷ Mfq÷{tk fux÷tk „wsht‚e fuÚtr÷f ƒt¤ftu ¼ýu Au? Ÿ½‚t Ë{ts™u yLÞtÞ ƒtuÄ ÷t„‚tu™Úte. LÞtÞ {u¤ððt™e …nu÷e þh‚, ò„‚t hne™u …tu‚t™t yrÄfthtu{tk„ðt™e, Ae™ðe ÷uðt™e ntuÞ Au.„wsht‚e ‚uztkytu™t y¼tð rð»tu ½ýeðth [[toytu ÚttÞ Au. ‚uztkytu {txu fuÚtr÷f ftixw krƒf Sð™þi÷e …h ¾q ƒ {tuxw k yð÷kƒ™ ntuÞ ‚u Ëtð Mðt¼trðf Au. …hk‚w rðrðÄ Ä{o{kz¤tu™tu «¼tð …ý yt{tk Ërðþu»t ft{ fh‚tu ntuÞ Au. ‘Œq ‚’{tk ytð‚e ònuht‚tu rËðtÞ rðrðÄ Ä{o{kz¤tu ‚hVÚte ƒeò ftuE ˽™«Þí™tu ÚttÞ Au ¾ht? yuf s{t™t{tk VtÄhtu™e ftixw krƒf {w÷tft‚tu™e Ä{os™tu …h ½uhe yËh hnu‚e ‚u{™t yt «¼tð™u fthýu ½ýtk Þwðftu y™u Þwð‚eytuVtÄh fu ËeMxh ƒ™ðt «uht‚tk. yíÞth™wk ðt‚tðhý Ëtð swŒwk Au. W÷xwk,yíÞthu ‚tu Ëur{™he{tk „wsht‚e Þwðftu ‚hV™t ¼uŒ¼tð™e ðt‚tu Ëtk¼¤ðt{¤uAu. yt™ufÞthuÞ hrŒÞtu…ý yt…ðt{tk ytð‚tu™Úte. ‚u™u÷eÄu„wsht‚e Þwðftu{tk VtÄh ƒ™ðt™e RåAt s {he …hðthe ntuÞ ‚u{ ÷tøÞt fhu Au. Auf 1938{tk ©e ƒtrË÷ ÷t÷t VtÄh Útðt {txu suËwEx Ëk½™t ™tuðurËÞux{tkòuztÞt n‚t. ytsu 70 ð»to …Ae yt rŒþt{tk yt…ýe «„r‚ ÚtE ™Úte.«&™tu ntuÞ ‚tu ‚u™u Wfu÷ðt™t «ÞtËtu s yufuÞ …ûtu ÚtÞt ™Úte. yt yk„urð[theþw k ™rn ‚tu, ytð‚tk ð»ttuo{tk „wsht‚e VtÄhtu s ™rn ntuÞ! „wsht‚e ‚uztkytu fu Ëur{™he{tk ¼uŒ¼tð™e ðt‚tu ƒtsw …h {q feyu ‚tu…ý su „wsht‚e VtÄhtu suËwyux fuztÞturËþ™{tkAu ‚uytuyíÞthuõÞtk ftÞoh‚ Au? ‚uytu fÞtk ftÞtu  o fhe hÌtt Au? {tuxt¼t„™t „wsht‚e VtÄhtu …tMxtuh÷ fu r{r™MxÙ ey÷ ft{{tk òuztÞu÷t Au. „wsht‚e Ä{os™ 40 ð»to™e ™tufhe …Ae …ý fuÚtr÷f Mfq ÷{tk yt[tÞo ™ ƒ™e þfu yu nrff‚ ‚tu Ëtiyu Mðefthe ÷eÄu÷w k‚ÚÞ Au. …hk‚w
„wsht‚™e fux÷e fuÚtr÷f Mfq÷tu{tk fux÷t „wsht‚e VtÄhtuyt[tÞo …Œu ytÔÞt? y{ŒtðtŒ Ä{o«tk‚™e yt…ýe Mfq ÷tu{tk yt[tÞo …Œu ntuðwk „tihðtÂL‚ð‚ y™u «r‚ctËq[f Au. yuMfq ÷tu{tk {ƒ÷¾ ztu™uþ™tu{¤uAu y™u htßÞ™t þÂõ‚þt¤e {týËtu™t Ëk…fo{tk ytððt™e ‚ftu {¤u Au. yt Mfq÷tu{tkõÞthuÞftuE„wsht‚eVtÄhyt[tÞo …ŒuytYZÚtÞtAu¾ht?„wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts™u yt yLÞtÞ ƒtuÄ ¾xfu Au yux÷u ‚u ytðt yLÞtÞtu™tu rðhtuÄ fhe™uË¥ttðt¤tytu™wk æÞt™ ‚u ‚hV Œtuhu Au. fux÷tf ¾xËðtrŒÞtuytu™u yt …ý„{‚wk ™Úte.
{tht yuf r{ºt ðthkðth fnu Au fu Œhuf {týË™u ‚u™e …tºt‚t «{týu™tu LÞtÞ {¤‚tu ntuÞ Au.
A person gets what he deserves.
…hk‚w fux÷tfyLÞtÞ yt…ýu Ët{u [t÷e™u {t„e ÷Eyu Aeyu. …urhþ ftWÂLË÷™t MðY…uVtÄhtu™t Ëk…fo{tk hnuðt™w k y™u [[o™e „r‚ rðÄeytu …h æÞt™ ht¾ðt™w k yuf y™tu¾w ytÞtus™ Ë{ts™u ntÚtð„w k ÚtÞw k Au. …hk‚w ‚u™t ËÇÞtu™e [qkxýe ÚttÞ Au yux÷u yt…ý ™t™fzt Ë{ts{tk …urhþ ftWÂLË÷™e [q  kxýe …ý ͽzt™w k ½h ÚtE „E Au. òu ÞtuøÞ {týËtu [qkxtE™u ‚u{tk ÞtuøÞ he‚u ¼t„ ÷u ‚tuË{ts™u y™u Ä{o™u ½ýtu ÷t¼ ÚttÞ ‚u{ ntuÞ Au …hk‚w f{ ¼tøÞu ½ýtk VtÄhtuyu{ s RåAu Au fu …urhþ ftWÂLË÷{tk yu{™t …tu‚t™t r«Þ {týËtu(Snswrt)s[qkxtðtòuEyuy™uÚttÞAuyuðwkfuVtÄhtuRåAuyusÔÞÂõ‚ytu‚u{tk [qkxtÞ Au. …rhýt{u [[o™e „r‚rðÄeytu™e Ë{ts™u ¾ƒh …ý …z‚e ™Úte. ykfwþ™e ðt‚ ‚tu Œq h hne. ytsu fuÚtr÷f Ä{os™ hrððthu r{Ë yuxuLzfhðt rËðtÞ [[o™e fE «ð] r¥t{tk¼t„ ÷E þfuAu? þt¤t{tk «ðuþ, rþûtf™e ™tufhe, …urhþ{tk fhðt™t rðftË™tk ft{tu fu ftuE ÄtŠ{f Wsðýe, õÞtkÞÄ{os™tu™tu yðts ™Úte. …ý yt™wk fthý {U W…h fÌtw ‚u{, yt…ýu yuf «ò‚hefu yt™u s …tºt Aeyu. òu yu{ ™ ntuÞ ‚tu yt…ýu yt…ýtu yðts y[qf{tuxtu fÞtu  o ntu‚. W÷xw k yíÞthu ‚tu yuf fuÚtr÷f™e Ët{uƒeòu fuÚtr÷f „tuXðtE  „Þtu Au. fuÚtr÷ftu òýu fuÚtr÷f ÷tune™t ‚hMÞt ÚtE „Þt Au.
„wsht‚efuÚtr÷fË{tsAuAufufuÚtr÷ftu…tu‚t™tyrÄfthtu{txuò„] ÚttÞ. …tu‚t™t yðts™u ƒw÷kŒ ƒ™tðu y™u …tu‚t™tu n¬ {u¤ðu.
Ëtu ð»toÚte suyLÞtÞƒtuÄ yt…ý™u ¾xf‚tu ™Úte ‚u™tu y™w¼ð ÚttÞ y™u yt…ýu LÞtÞ{txu ÍÍw{eyu. yufƒeò Ët{u {tuh[tu {tkzðtÚte y¤„t hneyu.
«{w¾Ëuðf MÚtt™uÚte :- ©e rfhex su. {ufðt™-y{ŒtðtŒ
Ä{o Mðt‚kºÞ ftÞŒtu-yuf rð&÷u»tý-3
„‚tk fÚte [t÷w...
„Þt ykf{tk yt…ýu òuÞwk fu su yËhfthf‚tÚte yt…ýu Ëwr«{ftuxo{tkhswyt‚ fhðe òuEyu ‚u yËhfthf‚t{tk yt…ýu ft[t …zât. …wh‚e ‚iÞtheð„h 2003{tk VheÚte yturhMËt Ëhfthu Ä{oMðt‚kºÞ ftÞŒt™t r™Þ{tu{tkfhtÞu÷ ËwÄthtytu Ëwr«{ ftuxo{tk …zfthðt{tk ytÔÞt (ËíÞ hks™ {tÍe -2003). su{tk yturhMËt ntEftuxo Ë{ût ònuh ftÞŒtu fu ÔÞðMÚtt™tu «&™ QXtððt{tk ytÔÞtu ™n‚tu ‚u{ ™tUÄe Ëwr«{ftuxu  o ðÄw „wýŒtu»t{tk W‚Þto ð„h rðrþü y…e÷™e …hðt™„e {tk„‚e yhS ftZe ™tk¾e.
ytí{{kÚt™™e sYh :
Ä{toL‚h rðhtuÄe ftÞŒt suðe „kr¼h ƒtƒ‚™e ßÞthu yt…ýu[[tofh‚t ntuEyu íÞthuyt…ýuyt…ýt …ý fux÷tf Œtu»ttu, ¼w÷tu yk„uytí{¾tus fhðe sYhe Au  u. rƒ÷fw÷ r™h…uût ‚Útt ‚xMÚt ¼tðu. Ä{toL‚h rðhtuÄe ftÞŒt™t {q ¤ ½ýtk Ÿzt Au. yk„úuòu™t hts{tk Œuþe hsðtzt{tk …ý Ä{toL‚h rðhtuÄeftÞŒtytu ½zðt{tk ytÔÞt n‚t. Ëti «Út{ hts„Z Mxux fLðoÍ™ yuõx -1936 (nt÷ {æÞ«Œuþ) y{÷{tk ytÔÞtu n‚tu. ‚uðe s he‚u rƒnth{tk…x™t £ez{ ytìV he÷eSÞ™ yuõx, 1942; A¥teË„Z™t Ëh„wÍthsðtzt{tk Ëh„wÍt Mxux yu…tuMxuËe yuõx 1945; htsMÚtt™{tk WŒu…wh Mxux yuLxe fLðoÍ™ yuõx;1946 ‚Útt yLÞ hsðtztk; ƒeft™uh, òuÄ…wh,ft÷tntLze, ftuxtyu Ä{toL‚h rðhtuÄe ftÞŒtytu …Ëth fÞton‚t. …t÷to{uLx{tk …ý 1954{tk Ä{toL‚h rðhtuÄe ftÞŒt™tu ¾hztu hsw ÚtÞtu n‚tu. su …krz‚™nuhw™e rð™k‚eÚte …z‚tu {wftÞtu. 1960{tk VheÚte ytðtu s ƒeòu ¾hztu hsw ÚtÞtu n‚tu (™nuhw™t Ë{Þft¤ ŒhBÞtt™) su …ý …z‚tu {wftÞtu n‚tu.„wsht‚{tk …ý 1972{tk ½™~Þt{¼tE ytuÍt™e Ëhfthu (ftìk„úuË)Ä{oMðt‚kºÞ ftÞŒtu, 1972 (¾hztu) hsw fÞtuo n‚tu. ‚íftr÷™ ftÞŒt«Ät™ftL‚e÷t÷ ÄeÞt ‚Útt ƒtŒ{tk ƒ™u÷ ftÞŒt«Ät™ rŒÔÞftL‚ ™týtkðxe ytftÞŒtu …Ëth fhðt {txu ½ýt s yt„úne n‚t. rðÄt™ ˼t{tk «Út{ ðtk[™ƒtŒ yt ƒe÷ 15 Ätht ËÇÞtu™e ƒ™u÷ «ðh Ër{r‚™u ËtU…ðt{tk ytÔÞw k.«ðh Ër{r‚ nuðt÷ hsw fhu íÞth …nu÷tk 1973{tk ½™~Þt{ ytuÍt™eËhfth ‚wxe y™u [e{™ …xu÷™e Ëhfth h[tE. [e{™ …xu÷™e Ëhfthu«ðh Ër{r‚™e …w™: h[™t fhe. «ðh Ër{r‚ nuðt÷ hsw fhu íÞth …nu÷tk™ðr™{toý ytkŒtu÷™™t fthýu 31{e òLÞw. 1974{tk [e{™ …xu÷™eËhfth™wk …‚™ ÚtÞwk y™u Ä{oMðt‚kºÞ ftÞŒt™tu ¾hztu y¼htEyu {wftE „Þtu. Œuþe hsðtztk ‚Útt ƒtŒ{tk ftìk„úuË y™u …Ae ¼ts… îtht Ä{toL‚hrðhtuÄe ftÞŒtytu …tA¤ {] Œw yÚtðt s÷Œ ®nŒwíððtŒe {t™Ëu ft{ fÞw  O Au. fthýtu „{u ‚u ntuÞ, …hk‚w ftuE…ý Ä{o™t y™wÞtÞeytu ‚u{™t Ä{o™e ÔÞÂõ‚ yLÞ Ä{o{tk Ä{o…rhð‚o™ fhu ‚u …ËkŒ ™ fhu ‚u Mð¼trðf Au. ƒeswk fthý,r{þ™he …ûtu hnu÷e ðxt¤ {t™Ëð]r¥t Au. W{Œt {t™ðËuðt …tA¤ …ýr{þ™heytu{tk hnu÷e Ä{o«[th™e ½u÷At n{uþtk A‚e ÚttÞ Au. yt nfef‚yt…ýu r™»…ût he‚u rð[th‚tk Mðefthðe s …zu. ¾qƒs ‚xMÚt he‚u ðt‚fh‚tk VtÄhtu, ËeMxhtu fu «tuxuMxkx …tŒheytu …ý Mðefthu Au fu {t™ð Ëuðt furþûtý ûtuºtu Ëuðt …tA¤ r{þ™he «ð]r¥tytu™tu Ä{o«[th™tu EhtŒtu M…üðh‚tE ytðu Au. W¥th „wsht‚{tk fu Œrûtý „wsht‚{tk {tht fux÷tf ®nŒwr{ºttu suytu r{þ™heytu™tu rþûtýËuðt {txu ¾q ƒs ytŒh Ähtðu Au, ‚uytu …ý ¾t™„e{tk M…ü he‚u sýtðu Au fu {t™ðËuðt fu rþûtý Ëuðt …tA¤r{þ™heytu™tu ytþÞ ‚tu Ä{o …rhð‚o™™tu s ntuÞ Au. yt ƒtƒ‚u yt…ýu…wg he‚u rð[thðt™e ‚Útt Ëò„ Útðt™e sYh Au.„wsht‚{tk {the ©Øt™u ËtiÚte ðÄw Œw:¾ …ntU[tz™th ƒtƒ‚ Au -…rðºtþt†, …rðºt rðrÄytu ‚Útt …rðºtMÚtt™tu (Œuð¤tu)™w k ®nŒwfthý. …rðºtƒtRƒ÷™tu „wsht‚e y™wðtŒ fŒt[ …rðºt ƒtRƒ÷™t rðï{tk ÚtÞu÷ ‚{t{ y™wðtŒtu{tk ËtiÚte ¼úü ‚Útt y«{trýf y™wðtŒ nþu. yt…ýu yuf Eïh{tk ‚u{s LÞtÞ™t rŒðËu ËSð™ ÚtEþwk ‚u{ {t™eyu Aeyu. {qŠ‚…qò fu
g g gg g gg g gg g gg g g
 
3
…w™oSð™{tk {t™‚t ™Úte. yt ƒÄe {tLÞ‚t ®nŒw Ä{o©Øt™t rËØtk‚tu Au.…rðºt ƒtRƒ÷™t „wsht‚e y™wðtŒ{tk yt …tÞt™t ©Øt™t rËØtk‚tu ™uðu{wfe ®nŒw Ä{o©Øt™t rËØtk‚tu™e …wrü fh‚t þ猫Þtu„tu ftuE…ý «fth™trððuf rð™t AwxÚte „úný fÞtO Au. yt ½u÷At{tk…rðºt þt†™t {q ¤ ¼tðtÚto™e níÞt ÚtE Au. yt„¤, y™wðtŒftu Þt‚tu EËw r¾úM‚™t rþûtý™eytæÞtÂí{õ‚tÚte ‚Æ™ y¿tt™ Au Þt ‚tu …u÷e ®nŒwfhý™e ½u÷At™u fthýu‚u{ýu ƒtRƒ÷™e ytæÞtÂí{õ‚t™e EhtŒt…qðof W…uûtt fhe Au. yt ð»to‘…rðºtðtýe’ ð»to ‚hefu ònuh ÚtÞw k Au. ytÚte ßÞthu nwk …rðºtðtýe yÚtðt‘Eïh þçŒtu’ yk„unwk ÷¾eþ íÞthurðM‚]‚ Aýtðx fheþ. …hk‚w nt÷, yux÷w k ‚tusYh fneþ fu ‘…rðºt ƒtRƒ÷’ ™t ‘Ëk…qýo ƒtRƒ÷’ ™t{tr¼Ät™ …tA¤…ý y™wðtŒftu™tu ƒŒT EhtŒtu hnu÷tuAu. rðï™e ‚{t{ ¼t»tt{tk
‘Holy Bible’
™u ‘…rðºt ƒtRƒ÷’ yÚtðt ‘…rðºt þtMºt’ fnuðt{tk ytÔÞw k Au. ftuE ¼t»tt{tk
‘Complete Bible’
fu ‘Ëk…q ýo ƒtRƒ÷’ þçŒ «Þtu„ ÚtÞtu ™Úte. yt yk„uM…ü‚t fh‚tkfux÷tf VtÄhtu ¾t™„e{tk fƒq ÷u Au fu yt™e …tA¤™w k ¾hw k fthý ‚tu W¥th y™u Œrûtý „wsht‚™t …u÷t y¿tt™, ¼tu¤t ÷tuftu™t {™{tk yuðwkXËtððt™wk Au fu, “swytu suðwk ‚{thwk ‘Ëk…qýo ht{tÞý’ Au ‚uðwk yt ‘Ëk…qýoƒtRƒ÷’ Au. ƒL™u{tk fþtu s Vuh ™Úte.” ‚uðe s he‚u ¼t„ðŒT„e‚t{tk ©e f]»ý™u ‘ËÂå[Œt™kŒ’ (Ë‚ + r[¥t + yt™kŒ) ‚hefu ËkƒtuÄðt{tk ytðu Au. n„wsht‚e¼úüy™wðtŒftuyu‘…rðºtºtiõÞ’-
‘Holy Trinity’
(r…‚t,…wºt,y™u …rðºt ytí{t)™u ‘ËÂå[Œt™kŒ’ ™t{ yt…e ŒeÄw k Au. suÚte …u÷t ¼tu¤t, y¿tt™eytu™u yu{ fne þftÞ fu “suðt ‚{tht ¼„ðt™ ‘ËÂå[Œt™kŒ’ Au‚uðt y{tht ¼„ðt™ …ý ‘ËÂå[Œt™kŒ’ Au.” nðu Ä{toL‚h rðhtuÄe ftÞŒtu ßÞthuy{÷{tkytÔÞtuAu.íÞthuytƒÄw k‘Au‚h…ªze’™eÔÞtÏÞt{tk¾…tððt{tkytðþu. ‚u Ë{Þu yt…ýu {txu ƒ[tð fhðtu {w~fu÷ ÚtE …zþu. þtýt VtÄhtu ‚u{s Ä{torÄftheytu yt ƒÄwk Ëthe he‚u Ë{su Au. ytÚtes ßÞthu „wsht‚e ƒtRƒ÷™t y™wðtŒ™e ©Øt¤wytu îtht xeft fhðt{tkytðu Au íÞthu ‚u™t su ËwEx y™wðtŒf, rƒþ…tu ‚u{s VtÄhtu fþwk s ƒtu÷‚t ™Úte. {tºt [w…feŒe Ëuðu Au. {tht r{ºttu su r™Þr{‚ Vt. SB{e zt¼e™tð„tu  o{tk ntshe yt…u Au‚Útt ™„ht™e {w÷tft‚uòÞ Au‚uytusýtðuAu fuVt. SB{e zt¼e ‚u{s ™„ht™t …qhturn‚ ‚u{™t ËkƒtuÄ™{tk fƒq ÷u Au fu „wsht‚e ƒtRƒ÷™tu y™wðtŒ Ët[tu ™Úte. ‚u{tk ®nŒwfhý, {q Š‚…qòËq [f þçŒ-«Þtu„tu ðtkÄts™f Au. ËtrníÞ™t ™t{u …rðºt ƒtRƒ÷™t {q ¤ ¼tðtÚto ËtÚtu õÞthuÞ [uztkÚtE þfu ™rn. ‚u{ fhðw k ‚uEïh®™Œt(
Blasphemy
)™tu„w™tuAu. …rðºt ƒtRƒ÷ su™u yt…ýu ©Øt…qðof ‘Eïh™t þçŒtu
(Word of God)
{t™eyuAeyu ‚u Mðk yuf Wå[¥t{ fûtt™w k ËtrníÞ Au.
‚u™e Ëh¤ y™u ËtŒe ¼t»tt{tkÔÞõ‚ ytæÞtÂí{f‚tyu ËŒeytuÚte rðæðt™tu, Ëk‚tu ‚Útt ytæÞtÂí{f …whw»ttu™uytf»Þto Au. Sð™™tu Ët[tu {t„o Œþto ÔÞtu Au. ‚u™u ‚tuze {htuze yÚto™tu y™Úto  fheËtrníÞ™t™t{uÔÞtsƒeXuhðeþftÞ™rn.
„wsht‚eƒtRƒ÷™eytsft÷Út‚e xeftytu™tu fux÷tf „]nMÚttu îtht Út‚tu ƒ[tð yuf‚hVe ‚Útt ÷q÷tuntuðtÚte MðeftÞoƒ™‚tu™Úte. Ët[e nfef‚ yu Au fu fèh ƒútñýðtŒe rƒþ… „tuBË™t nXt„ún nuX¤ ƒtRƒ÷™t y™wðtŒ ‚Útt …rðºt rðrÄytu™wk ®nŒwfhý ÚtÞwk Au. nð™ fh‚t ntuÞ ‚u{ ™e[u ƒuËe …rðºt {eË y…oý fhðe, {krŒh{tk ðnU[t‚t «ËtŒ™e {tVf ntÚt{tk r¾úM‚«ËtŒ ðnU[ðtu, Œuð¤tu™wk ƒtkÄft{ {krŒh Zƒufhðwk, ‚u™e …h ®nŒwÄ{tu  o™t r[n™tu {q fðtk, ¼„ðtk f…ztk …nuhðtk; yt ƒÄtk{tk Au‚h…ªze™e ƒŒƒw ytðu Au.nðu Ë{Þ ƒŒ÷tÞtu Au. yt…ýe Œhuf „r‚rðrÄytu ftÞŒt™e yuhý …h[ftËðt{tk ytðþu. yt…ýu ßÞthu ƒtÌt …rhƒ¤tu™u Ët{™tu fhðt™e ‚iÞthefhe hÌtt ntuEyu íÞthu yt…ýu ytk‚rhf yr™ütu™u …ý ytu¤¾e ÷uðt òuEyu.…wÏ‚ he‚u rð[the, ytí{¾tus fhe yt ytk‚rhf yr™ütu Œq h fhðtk òuEyu.yt…ýe ¼w÷tu ËwÄthe ÷uðe òuEyu. ‚tu s ÷tkƒt„t¤t™wk ÞwØ S‚e þftþu.Ët{tu…ûtyt…ýeËt{uytûtu…tufhu‚uðw kftuEftyt…ýuyt…ðw kòuEyu ™rn. swŒtk swŒtk htßÞtu{tk …Ëth ÚtÞu÷ Ä{tOL‚hrðhtuÄe fw÷ Ët‚ ftÞŒtytu™uºtý ð„o{tk ðnU[e þftÞ. yt ftÞŒtytu™e ºtwrxytu fE Au? ‚u™u fuðe he‚u …zfthe þftÞ? ‚u [[to nðu …Ae™t ykftu{tk fheþw k.
¢{þ:
Ä{oMðt‚kºÞ : ftÞŒtu fhðt™e þe sYh n‚e ?
fuÚtr÷f Ë{ts™t «{w¾ ©e rfhex {ufðt™ Ë{ts™t {w¾…ºt îtht ƒu ykftuÚte Ä{oMðt‚kºÞ ftÞŒt™e Ë{eûtt fhtðe hnu÷t Au. ™t„rhftu™u ƒkÄthýu ƒûtu÷t Ä{orð»tÞf nftu y™u yrÄfthtu Ërn‚ Ä{oMðt‚kºÞ™t ËkŒ¼o{tkƒkÄthý™e 25{e f÷{™t …rh…uûÞ{tk r¾úM‚e ÷½w{‚e™tk rn‚tu™tu ÏÞt÷ yt ykftu{tk ‚uytu©eyu yt…u÷tu Au. Ä{o™t yrÄfth™t hûtý™e, yu™t «[th™e ‚Útt ‚u™e Ët{u ÍÍq {e hnu÷tk òu¾{tu ËtÚtu x¬h Íe÷ðt™e Vhs Ä{o™u Äthý fh™th™e ƒ™e hnu Au. ËtÚtuËtÚtuÄ{toL‚h™erðrÄfh™th™e…ýyux÷es„k¼ehsðtƒŒthehnu÷e Au. ‘Ä{oMðt‚kºÞ’ ftÞŒt™e …qðo¼q r{ft Auf E.Ë. 1850 Úte {kztÞu÷e Au. ®nŒwM‚t™{tk fk…™e Ëhfth™t htßÞ ð¾‚u fux÷tf ÷tuftu r¾úM‚e Ä{oy…™tð‚t n‚t. ‚uytu™tu rðhtuÄ fht‚tu n‚tu. ‚uytu™t …rhðth ‚Útt ®nŒwË{ts‚uytu™unuht™fh‚tn‚t.Ä{o…rhð‚ofh™thtytu™t¼tir‚fyrÄfthtu ‚Útt ‚uytu™e r…‚] Ëk…r‚ …h™t yrÄfthtu …h ‚ht… {thðt{tk ytð‚e n‚e.nf Ae™ðtE s‚t n‚t. r¾úM‚e ƒ™™th ÔÞÂõ‚yu òýu ½tuh y…htÄ fÞtuontuÞ yu he‚u ‚u™t …h Ët{trsf he‚u ƒrn»f]‚ Útðt™e y™u Ëk…r¥trðne™ƒ™e sðt™e ‚÷ðth yt…tuyt… ÷xftE s‚e n‚e. [wM‚ ðtztƒkÄeðt¤tu®nŒw Ë{ts ™ðt ÚtÞu÷t r¾úM‚e …h ‚qxe …z‚tu n‚tu. ‚uytu™t ÔÞÚtt™tðuŒ™t˼h rð‚ftu{tkÚte W„thðt {txu ‚Útt hûtýtÚtuo rƒúrxþhtuyu E.Ë.1850{tk yt Äthtu y{÷{tk ytÛÞtu n‚tu. r¾úM‚e Út™th ÔÞÂõ‚™u ‚u™tnfÚte ðkr[‚ fu ƒrn»f]‚ Út‚tk yxftððt™t þw¼ nu‚wËh ½ztÞu÷tu yt Äthtu ‘Ä{oMðt‚kºÞ’ ftÞŒt ‚hefu ytu¤¾tÞtu.E.Ë. 1850 Úte {tkze™u ðeË{e ËŒe™tu …q ðtoÄo …q htu ÚtÞtu, íÞtk ËwÄe™t Ëift{tk yt Äthtyu y™uf™uhûtý ƒûtu÷w k Au. yu™tÚte ftuE rð[thð{¤tuËòoÞt ™ n‚t. ‚u{tk Ä{o…rhð‚o™ fh™thtytu™t yË÷ nftu™u yƒtrÄ‚h¾tÞu÷t n‚t.¼th‚ ytÍtŒ ÚtÞwk. …Ae™t 1968 ËwÄe™tk ðeË ð»ttu  o ËwÄe Ä{o ftuE™u ™z‚h Y… hÌttu ™rn. …hk‚w E.Ëw. 1968 Úte r¾úM‚e Ä{o Ët{u W½tzu Atu yuf ™ðtu rË÷rË÷tu þY ÚtÞtu. yu ð»tuo r™Þtu„e Ër{r‚™e ¼÷t{ý …Ae
Eïh™tu Ët[tu {týË 
™Útr™Þu÷™u …tu‚t ‚hV ytð‚tu òuE EËwyu fÌtw k, “swytu, yt yuf Ët[tu E†tÞu÷e ytðu Au, yu™t{tk ÷„thu f…x ™Úte” (Þtunt™ 1:47).r¾úM‚˼t™t sw™t ftÞŒt {wsƒ rŒûte‚ …whturn‚tu s Eïh™t ÷tuftu fnuðt‚t. …hk‚w rî‚eÞ ðuxef™ …he»tŒ …ùt‚T yt {tLÞ‚t{tk yt{w÷…rhð‚o™ ytÔÞwk Au. nðu r¾úM‚˼t™t ð‚o{t™ ™ðt ftÞŒt{wsƒ M™t™ ËkMftrh‚ ‚{t{ ©Øt¤wytu Eïh™t ÷tuftu fnuðtÞt Au. …Ae ¼÷u ‚urŒûte‚ ntuÞ fu „] nMÚt ntuÞ. ËkLÞtËe ntuÞ fu ËkËthe ntuÞ. sw™t fhth{tk {tuþu îtht „w÷t{e{tkÚte {wõ‚ fhtÞu÷ EÍhtÞu÷™e«ò ‘Eïh™e «ò’ fnuðt‚e. …hk‚w «¼w EËw™t rþûtý {wsƒ Ët[tuEÍhtÞu÷e yux÷u fu ‘Ët[tu Eïh™tu {týË’ ftuý?Þtunt™™e Ëwðt‚to 1:43-47 {tk yt…ýu ðtk[eyu Aeyu fu ‚u{™t ƒu«Út{ rþ»Þtu Ëe{tu™ (…e‚h) ‚Útt Ve÷e… n‚t. Ve÷e…u ‚u™t r{ºt™Útr™Þu÷™u{¤‚tk EËw™e ðt‚ fhe. ™Útr™Þu÷, rV÷e…™e ðt‚ Ëtk¼¤eEËw ‚hV ytð‚tu n‚tu, ‚u òu‚tk s EËw ƒtu÷e QXât, “swytu, yt yufËt[tu E†tÞu÷e ytðu Au. (fthý) yu™t{tk ÷„thu f…x ™Úte.” yux÷u
EËw r¾úM‚™tk þçŒtu{tk Ët[tu Eïh™tu {týË yu Au su r™»f…x ntuÞ, suftð‚htƒts ™ ntuÞ. su ¼tE¼tE{tk Œtð-…u[ h{e ¼t„÷t …ztð‚tu ™ntuÞ. ƒeò þçŒtu{tk su ÔÞÂõ‚ f…xe ntuÞ, ftð‚htƒts ntuÞ fu ÷tuftu{tk¼t„÷t …ztð™th ntuÞ ‚u ‘Eïh™tu Ët[tu {týË’ ™Úte. …Ae ‚u ¼÷uÄ{o„whwntuÞ fu Ä{os™ ntuÞ!

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->