Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rabdarea. Talcuire la Rugaciunea Sfântului Efrem Siful

Rabdarea. Talcuire la Rugaciunea Sfântului Efrem Siful

Ratings: (0)|Views: 24 |Likes:
Published by Eliza Georgiana
Autorul acestei cărţi, arhimandritul Serafim Alexiev, este binecunos¬cut cititorilor ortodocşi din Bulgaria. Născut în anul 1912 într-o familie să¬racă, dar evlavioasă, el a absolvit Se¬minarul Teologic din Sofia, după ca¬re este admis la Facultatea de Teolo¬gie. îşi continuă mai apoi studiile în Elveţia. în anul 1940 intră în mona¬hism. Un rol hotărâtor în viaţa lui 1-a avut prietenia cu vrednicul de pome¬nire arhiepiscopul Serafim Sobolev (ti950), în care află un povăţuitor fără seamăn în ale credinţei şi vieţii duhovniceşti.
In viaţa şi activitatea creatoare a ar¬himandritului Serafim se disting trei perioade. Prima (până în 1960) când, în ciuda condiţiilor vitrege, desfăşoară o neobosită activitate pastorală, ţi¬ne predici şi omilii pline de har, scrie broşuri şi poezii pe teme moral-du-hovniceşti. Din această perioadă da¬tează culegerile de omilii „Nădejdea noastră" şi „Dragostea noastră" — din¬tre cele mai căutate cărţi ale sale.
în a doua perioadă (1960-1969), arhimandritul Serafim — deja doctor în Teologie Dogmatică al Academiei de Teologie din Sofia — publică o se¬rie de studii, rodul unei trude teolo¬gice neistovite.
A treia perioadă debutează în anul 1969, când, datorită unui dezacord de principiu cu privire la reforma calen¬darului din Bulgaria şi datorită politi¬cii proecumenice în care era antrenată Biserica Ortodoxă Bulgară, este nevo¬it să părăsească Academia Teologică. în această perioadă, Arhimandritul Serafim scrieio nouă serie de cărţi cu conţinut teolcjgic şi duhovnicesc, prin¬tre care: „Rugăciunea noastră", „Viaţa de după moarte", „Rugăciunea Sfân¬tului Efrem Şirul" şi altele, precum şi ultima sa carte-testament: „Ortodoxia şi ecumenismul" — o critică profundă a „ereziei" ecumeniste.

Arhimandritul Serafim a trecut la Domnul în 13/26. 01. 1993. De la el ne-au rămas, ca o preţioasă moşteni¬re, cărţile şi pilda sa de viaţă mona¬hală, plină de râvnă şi jertfă de sine, închinată pe deplin slujirii sfintei credinţe ortodoxe.
Autorul acestei cărţi, arhimandritul Serafim Alexiev, este binecunos¬cut cititorilor ortodocşi din Bulgaria. Născut în anul 1912 într-o familie să¬racă, dar evlavioasă, el a absolvit Se¬minarul Teologic din Sofia, după ca¬re este admis la Facultatea de Teolo¬gie. îşi continuă mai apoi studiile în Elveţia. în anul 1940 intră în mona¬hism. Un rol hotărâtor în viaţa lui 1-a avut prietenia cu vrednicul de pome¬nire arhiepiscopul Serafim Sobolev (ti950), în care află un povăţuitor fără seamăn în ale credinţei şi vieţii duhovniceşti.
In viaţa şi activitatea creatoare a ar¬himandritului Serafim se disting trei perioade. Prima (până în 1960) când, în ciuda condiţiilor vitrege, desfăşoară o neobosită activitate pastorală, ţi¬ne predici şi omilii pline de har, scrie broşuri şi poezii pe teme moral-du-hovniceşti. Din această perioadă da¬tează culegerile de omilii „Nădejdea noastră" şi „Dragostea noastră" — din¬tre cele mai căutate cărţi ale sale.
în a doua perioadă (1960-1969), arhimandritul Serafim — deja doctor în Teologie Dogmatică al Academiei de Teologie din Sofia — publică o se¬rie de studii, rodul unei trude teolo¬gice neistovite.
A treia perioadă debutează în anul 1969, când, datorită unui dezacord de principiu cu privire la reforma calen¬darului din Bulgaria şi datorită politi¬cii proecumenice în care era antrenată Biserica Ortodoxă Bulgară, este nevo¬it să părăsească Academia Teologică. în această perioadă, Arhimandritul Serafim scrieio nouă serie de cărţi cu conţinut teolcjgic şi duhovnicesc, prin¬tre care: „Rugăciunea noastră", „Viaţa de după moarte", „Rugăciunea Sfân¬tului Efrem Şirul" şi altele, precum şi ultima sa carte-testament: „Ortodoxia şi ecumenismul" — o critică profundă a „ereziei" ecumeniste.

Arhimandritul Serafim a trecut la Domnul în 13/26. 01. 1993. De la el ne-au rămas, ca o preţioasă moşteni¬re, cărţile şi pilda sa de viaţă mona¬hală, plină de râvnă şi jertfă de sine, închinată pe deplin slujirii sfintei credinţe ortodoxe.

More info:

Published by: Eliza Georgiana on Nov 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2014

pdf

text

original

 
Redactor: Elena Marinescu
 
Coperta: Mona Velciov
 
CAPITOLUL 1
 
Traducerea a fost f 
ăcută după origina
lul
în limba bulgară: Arhimandrit Sera
fim
Alexiev, „
Molitvata na sv. Efrem Sirin vsvetlinata na svetooteceskoto nravou-cenie
 — 
 
Tărpenieto", Editura „Sf. Apostol şi
Evanghelist Luca", Sofia, 2003.
 
Deosebirea dintre
 
r
ăbdarea lumească si
 
cea cre
ştină
 
Editura Sophia, pentru prezenta
 
edi
ţie
 
Descrierea CIP a Bibliotecii Na
ţionale a
României
 
i
 
SERAFIM ALEXIEV, arhimandrit
 
R
ăbdarea : tâlcjuire la rugăciunea Sfân
tului
Efrem Şirul / arhimandrit Serafim Ale
xiev ;
trad. din lb. bulgară de Gheorghiţă
Ciocioi. -
Bucureş
ti: Editura Sophia, 2007 ISBN978-973-7623-75-1
 
I. Ciocioi, Gheorghi
ţă (trad.)
 
28
 
 
ăbdarea este o mare virtute numaidacă e unită cu smerita cugetare.Ea aduce biruinţă şi prăznuire în
sufletele celor ce cred în Hristos,printr-o bucu
rie paşnică.
 Noi fericim pe
cei ce au răb
dat 
(Iac. 5,11), pentru că nedăm seama de măreţia acestei nevoinţe.
 
Exist
ă două feluri de răbdare: unuleste cel obişnuit, omenesc, nedesăvârşitdupă manifestările şi motivele răbdării,şi îl vom numi
lumesc.
Iar celălalt estedesăvârşita răbdare, amintită prinneobişnuitele semne ale îndelungiirăbdări dumnezeieşti. Aceasta este
răbdarea creştinească.
Ea începe acolo
unde sfârşeşte obişnuita răbdare.
Izvoarele ei sunt în nesecatul har
dumnezeiesc, dăruit din abundenţă celor smeriţi.
 
7
 
 
R
 
Care r
ăbdare a avut
-o în vedere
Sfântul Efrem Şirul, atunci când neînvaţă să ne rugăm în acest chip:
„Iarduhul răbdării dă
-mi-1 mie, Doam-ne
!"? în mod cert, nu răbdarea ome
-
nească, cu nedesăvârşirile ei, ci acearăbdare care îşi are temelia în Dum
nezeu
 — 
 
harică, fără prihană, desăvârşitărăbdare —, pentru că aceasta ne conducecătre mântuirea cea veşnică. Aceastaeste răbdarea despre care Hristos spune:
 Prin răbdarea
voastră veţ 
i dobândi sufletele voastre!
(Luca 21,19) Aceasta
este răbdarea în numele lui. Dumnezeu,răbdarea creştinului, fcare doreşte sădezrădăcineze din sine păcatele contrareei: supărarea, mânia, răzbunarea, răuta
-
tea, osândirea şi altele. Aceasta esterăbdarea care se arată cu putere întrerăutăţile dinlumea aceasta şi care bi
ruie
şi păcatul, şi pe diavol cu ajuto
rulAtotputernicului Dumnezeu. Pentru
dobândirea unei asemenea răbdări,merită ca omul să se roage şi să seostenească.
 
Necunosc
ătorii credinţei creştine aucunoştinţă, de asemenea, despre răbdareşi o practică, preţuind
-o foar-
 
8
 
11
 
"'
«mm^mmmmmmmmmmmmmmmm
 
 
te mult. Dar c
ât de săracă şi nedesă
-
vârşită este aceasta, şi atât după în
-
demnuri cât şi după realizarea ei, încomparaţie cu ră
bdarea despre care ne
învaţă Hristos! Iată şi ilustrări în acest
sens:
 
Mul
ţi oameni necredincioşi au in
trat
în conflict cu cunoscuţii lor ori cu uniivecini răi, şi au suportat din par 
teaacestora anumite pagube, ori au suferitdin partea lor dintr-un motiv oarecare,
arătând până la o vreme către aceştiarăbdare. Insă pentru ce ? Pentru că setem că acei oameni pot să le producă şimai mari necazuri. Motivul răbdării lor ţine de un interes pământesc: fuga de probleme şi mai mari. Prin asemenea
egoiste im
 bolduri, răbdarea nu are ovaloare morală deosebită, chiar dacăeste mai bună decât violenţa, nerăbdareaşi răzbunarea.
 
Unii rabd
ă diferite vrăjmăşii, ca sătreacă în ochii lumii drept oamenivirtuoşii Aşa a fost răbdarea stoicilor în
antichitate. C
u multă voinţă, ei seexersau în răbdare până la o aseme
nea
treaptă, încât puteau să rabde liniştiţi
toate nenorocirile survenite.
 
9
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->