Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Romania Inima Oculta a Terrei-Floare Bandariu & Gicu Dan

Romania Inima Oculta a Terrei-Floare Bandariu & Gicu Dan

Ratings: (0)|Views: 47|Likes:
Published by Adamusian

More info:

Published by: Adamusian on Nov 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
E $ [CO\ IOHO[ 
AQ YÍM\ Ehfe ---
' ie{|ae e < $e #
 
FHOE[A KËMLE[CQ şc @CIQ LEM
 
 
[ODËMCE
CMCDE OIQH\ċ E \A[[AC
 
 
FHOE[A KËMLE[CQ şc @CIQ LEM 
 
 
[ODËMCE CMCDE OIQH\ċ E
\A[[AC
' ie{|ae e <$e VOHQDQH M[- 5 #
 
[odëmce ay|a Iam|{qh Fala{eũcac I{cy|cia \a{ay|{a şc
 
Aw|{e|a{ay|{a -
 Leiĉ Ccyqy I{cy|oy mq e zq|q| fc Z{ofa| ím ũe{e ye (
 
 
Ia|ĉũamcc Yzeũcqhqc [odëmayi vo{ |{akqc yĉ {aiqmoeyiĉ cmavc|ekch 
 
 De{ae şc Dcmqme|e Dcycqma Z{ofa|ciĉ e dqh|o{ Fcc Lcvcmc ímie{meũc ím
 
 [odëmce iq Dcycqmc Yzc{c|qeha I{cy|cia ím eiay| ímiazq| la Vĉ{yĉ|o{ la
 
 Hqdcmĉ -
 
 ZCOMCA[CC IAHAC LA$
 E LOQE I[AEūCC 
 
 
şc [ALAYIOZA[C[AE LA YCMA 
 
 
z{cm Igacha Iqmoeş|a{cc Oiqh|a(
 
 
evëml ie yqzo{| DE[CHA YAI[A\A OIQH\A
 
lcm Yzeũcqh [odëmayi
 
 
şc lcm Moc Ímşcma -
 
 
IE[\A LA ŝ\CCMūċ OIQH\ċ(
 
 
 ZAM\[Q DALC\EūCA(
 
\[ARC[A YZC[C\QEHċ(
 
 
 ŝC CDZHCIE[A YZC[C\QEHċ 
 
 
L[E@C Z[CA\AMC(
AY\A \CDZQH Yċ VO[KCD LAYZ[A MOC ÍMŝCMA 2
 
 
5-$
FCAIE[A OD( IEQ\ċ ÍM ZA[DEMAMūċ IAVE IA YCD\A Iċ
$
C EZE[ūCMA>
 
 
;-
$
EIAH IAVE( AY\A YCMAE YE YZC[C\QEHċ IAE DEC Z[OFQMLċ
 
9-
$
YCMAE YZC[C\QEHċ( ELCIċ AQ YQM\( EZE[ūCMA IOMŝ\CCMūAC QMCFCIE\A>
 
 
<-$
IOMŝ\CCMūE QMCFCIE\ċ( MQ EMQHAERċ Z[OZ[CE \E QMCIC\E\A>
 
 
1-$
LOE[ Z[CM CQKC[A LCVCMċ( IE OEDAMC LCVCMC( MA QMCFCIċD IQ \OūCC>
 
 
6-$
Z[CM IQMOEŝ\A[A AWZA[CDAM\E\ċ IQ CQKC[A( E\CM@AD ÍMūAHAZICQMAE LCVCMċ>
 
 
0-$
IÍML EC ÍMūAHAZICQMA ŝC CQKC[A LCVCMċ( Eŝ\AEZ\ċ ZQ\A[AE LCVCMċ Yċ \A
 
ÍMVċHQCA>
 7-$
IËML EC ÍMūAHAZICQMA( CQKC[A ŝC ZQ\A[A LCVCMċ( Aŝ\C I[CY\ DEMCFAY\E\>
 
 
IQMOEŝ\A[AE YZC[C\QEHċ LCM EIAEY\ċ IE[\A IQZ[CMLA Q[Dċ\OE[A
HAEYZAI\A2DAYEB I[CY\CI
$
\{emydcy la Ímvĉũĉ|o{qh moy|{q
CCYQY I[CY\OY
 
 
DAYEB LA HQDCMċ
 
$ \{emydcy la Deay|{qh Yzc{c|qeh 
\OKCEY
 
 
Iez- 5- $
IGACHA LA EQ[ EHA IQMOEŝ\A[CHO[ OIQH\A
 
 
$ z
{ahqe{ae Igacho{ Iqmoeş|a{cho{ Oiqh|a eha vcaũcho{ em|a{coe{a>
 
 
$
{ohqh yzaicfci eh qmo{ dcycome{c ezoiehcz|cic iq z{ahqm`c{a ím Moqe A{ĉ e Moqhqc Zĉdëm|>
 $
Amc`da Aro|a{cia Fcrcia şc Da|efcrcia lcm dqmũcc Ie{zeũc>
$
{ĉyzqmyq{c zam|{q o moqĉ ímũaha`a{a e iaae ia ed foy| ( yqm|ad şc vod fc>
 
 
$
eh|a Dayeba şc Íml{qdĉ{c I{cy|cia-
 Iez- ;- $
Qh|cdqh [ċRKOC eh Icvchcreũccho{ Aw|{e|a{ay|{a za \a{{e
 
 
$
CMEDCIQH M[- 5 EH \A[[AC 2 Icvchcreũce Aw|{e|a{ay|{ĉ e [AZ\CHCAMCHO[-
 
 
Iez- 9- $
Z[OFAūCCHA CHQDCME\QHQC CMLCEM
 
YQMLE[ YCM@
 
$
Dcycqmae Yzc{c|qehĉ e [odëmcac ' iezc|oh fĉ{ĉ l{az| la eq|o{ #-
 
Iez- <- $
IEHAMLE[ DA\EFCRCI ( YCM\ARA Z[OFA\CIA ( ZA[YZAI\CVA EZOIEHCZ\CIA
 
 
$ [ohqh 
 Deay|{qhqc Ímũahazicqmc
Kqllge
şc iomawcqmae ye za E{ko{aha Yafc{o|ci>
 
$ [ohqh Deay|{qhqc Cqkc{cc 
CCYQY lavamc| I[CY\OY
şc iomawcqmae ye za
 E{ko{aha Yafc{o|ci>$ Yoyc{ae Deay|{qhqc$
\{cdcyqhqc I[CY\OY
za {ere Vocmũac Lcvcma şc ídzhcmc{ae E{ko{ahqc 
 Y 
 
afc{o|ci>$ Iaha |{ac de{c fera ezoiehcz|cia2
$ Fere la E{el >$ Fere ví{fqhqc Ko{e >$ Fere la Io{ekce $
mqdec ím ama{`ce moqĉ >
 
 
$
[ĉyzqmyq{c Z[OFA\CIA q{`am|a ( e iaae ia ay|a zoyckch yĉ ya ím|ëdzha>
 $
Eh|a cmfo{deũcc iohe|a{eha zam|{q dalc|eũca şc {clcie{ae z{oz{ccho{ vck{eũcc yzc{c|qeha-
 Iez- 1- $
\[CDCYQH
 
$
Cmfo{deũcc layz{a
\[CDCYQH(
yeq e loqe yoyc{a e hqc 
I[CY\OY
ím io{z fcrci>$ Ioheko{e{ae iq
\[CDCYQH 'I[CY\OY#
e qmo{ dcycome{c lcm yzeũcqh [odëmayi>
 
 
$ \{eyaqh oiqh| eh 
\[CDCYQHQC ' I[CY\OY #
z{cm Yzeũcqh [odëmayi>
 
)
Eh|a ím|{akĉ{c şc {ĉyzqmyq{c ( zam|{q aw|cmla{ae Iomş|camũac şc Iomş|ccmũac oiqh|a -
 
 
 Aq şc Voc 4 AQ YQM\ 4 Iomş|ccmũe Qmcfcie|ĉ'Iohai|cvĉ yeq I{cy|ciĉ
 
 #
ŝc lcm eiay| iomycla{am| vĉ ofa{cd 2
 
 
ZA HQM@QH \[EYAQ EH [A@ċYC[CC YZC[C\QEHA (
 
ŝC EH [ACM\A@[ċ[CC MOEY
\[A I[CY\CIA (
ÍMVċūċ\Q[C ŝC DCY\A[A LCM @[ċLCME DECICC LODMQHQC
$
[ODËMCE (
 
IQHAYA ZA L[QDQH LAY\CMAHO[ MOEY\[A IE[A YA CM\A[YAI\AERċ CMAVC\EKCH (
 ÍM LA[QHE[AE DCYCQMCC YZC[C\QEHA E [ODËMCAC -
CMFO[DEūCC DA\EFCRCIA EL[AYE\A \Q\Q[O[ HQI[ċ\O[CHO[ ÍM HQDCMċ EC \A[[AC(
 
 
LE[ IQ Z[AIċLA[A FCCHO[ HQDCMC [AÍMIE[MEūC ÍM YZEūCQH [ODËMAYI (
 
IE DADK[CC Q\CHCRE\O[C EC AMA[@CAC CQKC[CC $
CMFO[DEūCOMEHCRE\A (
 
 
LAZORC\E\ċ ÍM Y\[QI\Q[E @AOHO@CIċ FCRCIċ ŝC DE\EFCRCIċ (
 
E YZEūCQHQC IE[ZE\O
$ LEMQKCEMO $ ZOM\CI -
 
 DQHūQDAYI ím mqdaha daq şc eh voy|{q(
 
ÍMVċūċ\O[QHQC moy|{q
 
 CCYQY I[CY\OY 
( DEAY\[QHQC Yzc{c|qeh
 AHC(
 
 
DEAY\[QHQC Yzc{c|qeh
\OKCEY 
 
ií| şc
ím|{a`cc 
 CA[E[GCC LA HQDCMċ 
(
 
zam|{
q cmfo{deũccha za ie{a mc ha
$
eq ofa{c|( yz{a |{arc{ae moey|{ĉ yzc{c|qehĉ-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->