Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Φ.Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 28/11/12

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Φ.Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 28/11/12

Ratings: (0)|Views: 86|Likes:
Published by Στά λη

το πλαισιο που υπερψηφιστικέ με 74 ψήφους

το πλαισιο που υπερψηφιστικέ με 74 ψήφους

More info:

Published by: Στά λη on Nov 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
ΥίΐέΟΩΘ ΟΥΐ΢ΟΩΘΩ
ί&Ο&Ω& # Κ&Ο&Ο&Ξ&
ΙΗΟ έΘΓΙΚΓΗΞΘ ΩΪΓΚΜΚΪΩΘ έΐΪ ΢&Ω& ΥΐΜΗέΗΞΐΪ ;1 ’ ?? ’;5?;
 υ υ υ υ
ΚΠγοη ηΰ ζκξΤαοϏΰ ο τ ΰύΣ χϋ θ νηξηΤ δοϋ ικγηΤ ιηο ύηϋ ξϊλκϏγΦωκηϋ ξοη ύθγ ΚΚ κΠγοη
  υ υυ υ υ&
δηο ψοδΣγθ ικγηΤ ΰϊ αο ϏΣ κη γο ξούονηξοωύκΠ γο βΦωκη ψκηϏτύκϏο ο τ ύθγ Ϗΰθιΰσδκγθ
 
 υ υ υ υ υ $ $
έΰ οϏτγ ΰϊ δοϋ κ ηλΤμμΰϊγ κΠγοη γο μθϏφγΰϊδκ ύηϋ ω ΰϊνΣϋ δοϋ ύο ληλμΠο δοϋ
 $ & υ υ $
ύθγ ωΠύηωθ ύθγ ωύΣιοωθ έΰ δΣμμΰγ ΰϊ δοϋ κ ηςϊμΤωωΰϊγ κΠγοη θ ογκϏιΠο ΰη
 # $ $ υ 
δηωαΰΠ ψοϏύβημΠξη θ ογοωςΤμηωύθ κϏιοωΠο θ δκύογΤωύκϊωθ ωκ ξΤ ΰηο ψφϏο ύθϋ
  υ&
ΚϊϏφ θϋ
υ υ υ
Ο Σγογύη ωκ οϊύΦ ύθγ κ Πακωθ ΰϊ νΣψκύοη θ ικγηΤ δοϋ ύΰ γκΰμοηΠωύηξΰ ξοη
 $ υ υ
ςΰηύθύηξτ ξΠγθδο Σψκη νφωκη νκξΤνκϋ δΤψκϋ ο τ ύθγ Ϗφύθ ΣξϏθζθ ΰϏιΦϋ ύθϋ γκΰμοΠοϋ ύΰ
 (51$ 955 υ (?? υ
ΝκξΣδλϏθ ύΰϊ δΣψϏη ύηϋ ξούομΦρκηϋ ύΰϊ Ωκ ύΣδλϏθ ύΰϊ ξοη ύΰ δ μΰξΤϏηωδο ύχγ
 $ υ υ$
κξμΰιφγ ύχγ ωϊδλΰϊμΠχγ νηΰΠξθωθϋ Σψΰϊδκ ο ΰνκΠζκη τύη θ γκΰμοΠο νκγ ϊ ΰύΤωωκύοη νκγ
 $ υ& υ υ
ωϊγοηγκΠ νκγ ϊ ΰψχϏκΠ Ωκ τμο οϊύΤ ΰη ξϊλκϏγΦωκηϋ ο ογύΰσγ κΠύκ οϏΰϊωηΤβΰγύοϋ δηο
 / υ υ
κηξτγο νϊωμκηύΰϊϏιΠοϋ ξοη ογΰδΠοϋ ωύΰ Υογ δηΰ ιηο ύθγ ΰ ΰΠο ϊ ΰύΠακύοη κϊασγΰγύοη
 $ υ $
νϊγοδηξΣϋ δκηΰρθςΠκϋ ο κϏιΠκϋ ύχγ κϏιοβΰδΣγχγ ξούομΦρκηϋ ύχγ ςΰηύθύφγ κγφ ωύθγ
  υ υ $ $
Ϗοιδούηξτύθύο ςύοΠγκ ΰη Πνηκϋ ΰη ΰμηύηξΣϋ ύΰϊϋ κΠύκ δκ ωϊμμΦρκηϋ νοξϏϊιτγο ξοη ζσμΰ
  υ &
κγΤγύηο ωκ τ ΰηΰγ οιχγΠβκύοη
υ 
Δκ Πωύθ ωύΰϊϋ ωϊμμΰιηξΰσϋ δοϋ οιφγκϋ κδκΠϋ αο
  υ υ υυ&
ωϊγκψΠωΰϊδκ γο ομκσΰϊδκ ξοη γο νηκξνηξΰσδκ οϏτγ ξοη δΣμμΰγ δκ οζηΰ ϏΣ κηο
υ υ υ
ΔκύΤ μΰη τγ ο τ ύθγ δΤψθ ΰϊ Σψΰϊγ νφωκη ΰη ΢ΰηύθύηξΰΠ Ωσμμΰιΰη ύΰγ ύκμκϊύοΠΰ
  υ υ υ# υ
κγΤδηωθ ψϏτγΰ ο Σγογύη ωύΰ ξούΤ ύϊωύΰ γΰδΰωψΣνηΰ Νηοδογύΰ ΰσμΰϊ ΟϏλογηύτ ΰϊμΰϊ ξοη
 
 υυ υυ $ $
κγΤγύηο ωκ ΰ ΰηονΦ ΰύκ Ϗΰω Τακηο ξούΤϏιθωθϋ ύΰϊ νθδτωηΰϊ νχϏκΤγ
 / υ υ 
νθδΰξϏούηξΰσ ψοϏοξύΦϏο ύΰϊ Υογ δηΰϊ ογΰΠιΰϊγ δηο ωκηϏΤ ο τ γΣο δΣύχ ο ιηο
 >
ύΰϊϋ ςΰηύθύΣϋ
?&ΥκϏηξΰυΣϋ ύχγ ςΰηύθύηξφγ υοϏΰψφγ
Χ
ΓΟ ΔΘΓ ΥΜΘί ΩΐΪΔΚ ΩΪΙΙίΟΔΔΟέΟ
> υ υ
·νθ ο τ ΣϏϊωη νηξοηΰσδοωύκ δτμηϋ Σγο
 $
ωσιιϏοδδο ιηο ξΤακ δΤαθδο ξοη Σψΰϊδκ ογοιξοωύκΠ ιηο γο ξομσρΰϊδκ ύθγ σμθ ωκ δηο ωκηϏΤ
  υ ! $ υ
ο τ δοαΦδούο γο οιΰϏΤωΰϊδκ ληλμΠο κηωοιχιΦ ωύηϋ νηκαγκΠϋ ωψΣωκηϋ κμμθγηξτ ΰμηύηξτ
 ' υ υ ! ;'& $
ωσωύθδο Φ γο μθϏφγΰϊδκ ςχύΰύϊ Πκϋ δΣαΰνΰη ξοη ύκψγηξΣϋ Ωογ γο δθγ Σςύογκ οϊύτ
ΰ
  υ υ υ υ υ 
Ϊ ΰϊϏιτϋ Σψκη ογοξΰηγφωκη τύη ο τ ύΰ κ τδκγΰ κζΤδθγΰ ύΰ Ϊ ΰϊϏικΠΰ οσκη
 Χ
ΚΓέΚΜ Ω γο ψϏθδούΰνΰύκΠ ύθγ νχϏκΤγ νηογΰδΦ ύχγ ωϊιιϏοδδΤύχγ ξοη δκύοςΣϏκη
  υ &
ύΰ ξτωύΰϋ ύΰϊϋ ωύο Φνθ ϊ κϏψϏκχδΣγο ΗνϏσδούο
υ υ
ΚηνηξΤ ωκ δΠο κϏΠΰνΰ τ ΰϊ θ
 
ΰηξΰγΰδηξΦ ξούΤωύοωθ ύχγ ΰηξΰικγκηφγ δοϋ νϊωψκϏοΠγκύοη δΣϏο δκ ύθ δΣϏο ξΤύη ύΣύΰηΰ αο
  υ υ υ υ
ο ΰύκμΣωκη ύκϏΤωύηΰ μΦιδο ιηο ύθ νϊγούτύθύο ΰμμφγ ςΰηύθύφγ γο ωϊγκψΠωΰϊγ ύηϋ ω ΰϊνΣϋ
 & υ υ$ υ υ υυ
ύΰϊϋ Ϊ τ οϊύτ ύΰ ϏΠωδο κδκΠϋ ακχϏΰσδκ τύη θ Ϗφύθ δΤψθ ΰϊ ϏΣ κη γο νφωΰϊγ ΰη
 &
΢ΰηύθύηξΰΠ ωσμμΰιΰη κΠγοη γο νηοωςομΠωΰϊγ τύη τμΰη αο Σψΰϊδκ νχϏκΤγ ληλμΠο
Χ
 
 
ΓΟ ΝΗΚΞΝΗΞΘΩΐΪΔΚ Ν ίΚΟΓ ΩΗέΗΩΘ ΙΗΟ ΐΜΐΪΩ
>
 υ ?&:55 υυ 
΢Σύΰϋ ο τ ύΰϊϋ κϏΠ ΰϊ
 ?=5
κγκϏιΰσϋ ςΰηύθύΣϋ ύΰϊ Υΰμηύηξΰσ νηξοηΰσγύοη νχϏκΤγ ωΠύηωθ δτγΰ
 
$ υυ υ $
ΟγύΠωύΰηψο αο ϏΣ κη ύΰ κ τδκγΰ νηΤωύθδο ΰη ςΰηύθύΣϋ δκ ξούομΦρκηϋ ωύηϋ μΣωψκϋ ωΠύηωθϋ
  υ υ υ&
ξηγθύΰ ΰηΦωκηϋ ωύΰϊϋ ϏϊύΤγκηϋ ξοη ύΰ Ϊ ΥοηνκΠοϋ γο νηοωςομΠωΰϊγ τύη ΐΜΐΗ ΰη ςΰηύθύΣϋ αο
  υ $ υ&
δ ΰϏΰσγ γο ύϏφγκ νχϏκΤγ κηνηξΤ ωκ δΠο ύτωΰ νσωξΰμθ ΰηξΰγΰδηξΤ κϏΠΰνΰ
;&ΚζΠωχωθ ύχγ υύϊψΠχγ ΟΚΗ#έΚΗ δκ ύχγ ΞΰμμκιΠχγ
8 $
Δκ ύΰ ΤϏαϏΰ ύθϋ ΥϏΤζθϋ Γΰδΰακύηξΰσ ΥκϏηκψΰδΣγΰϊ
υ$
ΰη ύΠύμΰη ω ΰϊνφγ ύτωΰ
  υυ υ$ υ υ υ 
Ϗΰ ύϊψηοξΰΠ τωΰ ξοη δκύο ύϊψηοξΰΠ ΰϊ ο ΰνΠνΰγύοη ο τ ΞΰμμΣιηο
  υυ $ $
ωϊγκϏιοβτδκγο δκ ογοιγχϏηωδΣγο ογκ ηωύΦδηο ύΰϊ κζχύκϏηξΰσ κζηωφγΰγύοη χϋ
  υ υ υ $
Ϗΰϋ ύο κ οιικμδούηξΤ νηξοηφδούο ΰϊ ξούΰψϊϏφγΰϊγ δκ ύΰϊϋ ογύΠωύΰηψΰϊϋ ύχγ
 
ΟΚΗ ξοη έΚΗ
υ$ $ $ υυ υ υυ
έο ύϊψΠο ΰη ύΠύμΰη ΰη λκλοηφωκηϋ ύο ηωύΰ ΰηθύηξΤ ω ΰϊνφγ ξοη ΰ ΰηοωνΦ ΰύκ
 
 
υ υ
ΰγΰδοωΠοϋ λκλοΠχωθ ΰϊ ψΰϏθιΰσγ ύο ξΰμμΣιηο αο Σψΰϊγ ύθγ Πνηο οζΠο δκ ύο ύϊψΠο ύχγ
 / & υ υ υ υ υ
νθδΰωΠχγ Υογ δηχγ ξοη έΚΗ Δκ δΠο ο μΦ ϏΤζθ γΰδΰακύηξΰσ κϏηκψΰδΣγΰϊ ΰϊ νκγ ΣϏοωκ
  υ # υυ υ υ
ξογ ο τ ύΰ ξΰηγΰλΰσμηΰ ύτωΰ ο ΰγΰδηδΰ ΰηθδΣγκϋ κΠγοη ΰη ΰμηύηξΣϋ ύθϋ ξϊλΣϏγθωθϋ ΰϊ
  υ υ#
ΰσύκ ωύΰϊϋ Πνηΰϊϋ ύθϋ ύΰϊϋ λΰϊμκϊύΣϋ νκγ δ ΰϏκΠ γο κΠγοη κηωύηξΦ
?2
ύΰ ΤϏαϏΰ ύΰϊ
  υυ 
ωϊγύΤιδούΰϋ ιΠγκύοη ξΰϊϏκμτψοϏύΰ ξοη θ κϏιοωηοξΦ Ϗΰΰ ύηξΦ νκξΤνχγ ψημηΤνχγ
  υ υ
ο ΰςΰΠύχγ κύηΣύοη ωύΰγ ΞοηΤνο
9&έΰ δΣύχυΰ ύχγ ΩϊδλΰϊμΠχγ ΗνϏσδούΰϋ
υ υυ υ 
Δκ κγύκμφϋ ογύηνθδΰξϏούηξτ ύϏτ ΰ ξοη οϏολμΣ ΰγύοϋ τμκϋ ύηϋ ο ΰςΤωκηϋ ύχγ
 $ υ υ 
ςΰηύθύφγ ύΰ Ϊ ΰϊϏικΠΰ ϏΰΣλθ ωύθγ κξμΰιΦ ύχγ ΩϊδλΰϊμΠχγ ΗνϏσδούΰϋ
 
νηκζΤιΰγύοϋ θμκξύϏΰγηξΦ ρθςΰςΰϏΠο
! $ υ
δκ τ ύη οϊύτ ωϊγκ Τικύοη ξοη ιηο ύθγ
 '& $
νηολμθύτύθύο ύθϋ νηονηξοωΠοϋ ΛΣλοηο θ νηονηξοωΠο κξμΰιΦϋ ΩϊδλΰϊμΠχγ ΗνϏσδούΰϋ δκ
  υ$ υ υυ $ υ
ξΤμ θ θ ΰ ΰΠο Ϗΰλμκ τύογ οϏψηξΤ ο ΰνκΠψαθξκ ούκμΣωςΰϏθ ξοαφϋ ωύΰ ΚΞΥΟ οϊύτ ύΰ
  υ &
κιιϊΦαθξογ ΰη ςΰηύθύηξΰΠ ωσμμΰιΰη ξοη θ δοβηξΦ οϏΰϊωΠο ύχγ ςΰηύθύφγ
υυ υυ υ 
ΐη ςΰηύθύηξΰΠ ωσμμΰιΰη ϏΣ κη ύφϏο γο κιιϊθαΰσγ τύη ωκ ξοδΠο κϏΠ ύχωθ ΰύΣ
  υ υ 
ξοη ΰϊακγΤ ωύΰ κωχύκϏηξτ ύΰϊ Υογκ ηωύθδΠΰϊ νκγ αο ωϊγκνϏηΤωΰϊγ οϊύΤ ύο
  υ υ 
ογύηνθδΰξϏούηξΤ ωϊδλΰσμηο ΰϊ ωξΰ τ Σψΰϊγ γο κςοϏδτωΰϊγ ωύΰ ωσγΰμτ ύΰϊ ύΰγ
  υ& υυ 
κξύϏχδούηξτ γτδΰ ύΰϊ ΟϏλογηύτ ΰϊμΰϊ έο δΣμθ ύθϋ ογκ ηωύθδηοξΦϋ ξΰηγτύθύοϋ
  υ υ 
ΰϊ νηούΣαθξογ δκ κϏηωωτ βΦμΰ γο κΠγοη ξΰδδΤύη οϊύΦϋ ύθϋ νηονηξοωΠοϋ ξοη ύκμηξΤ
  υ&
γο κΠγοη δΣμθ ύΰϊ ωϊδλΰϊμΠΰϊ κΠγοη ογκ ηασδθύΰη
=&ΓΟ ΔΘΓ ΟΥΐΜΪΑΚΗ ΞΟΓΚΓΟΩ ΚίΙΟΒΐΔΚΓΐΩ έΐΪ ΥΟΓ/ΔΗΐΪ
υ υυ υ υυ
ΐη νηΰηξθύηξΰΠ ϊ Τμμθμΰη κΠγοη ογο τω οωύΰ ξΰδδΤύη ύΰϊ Υογκ ηωύθδΠΰϊ ξοη ϏΣ κη ΰη
  υ &
ςΰηύθύηξΰΠ ωσμμΰιΰη γο ωύοαΰσγ ξοη γο ωϊγκηωςΣϏΰϊγ ωύΰγ οιφγο ΰϊ Σψΰϊγ ζκξηγΦωκη
 < υ υ υ
ΙηούΠ ΙηούΠ ΣϏο ο τ ύΰ ικιΰγτϋ τύη ΰη ο ΰμσωκηϋ αο οςΦωΰϊγ ΤγκϏιΰϊϋ νκξΤνκϋ
  υ υ $
κϏιοβτδκγΰϊϋ ΰϊ αο κΠγοη ύκϏΤωύηΰ μΦιδο ιηο ύΰϊϋ Πνηΰϊϋ ξοη ύηϋ ΰηξΰιΣγκηΣϋ ύΰϊϋ
 
ωϊιψϏτγχϋ
υ υ υ υυ 
ογ κϏΤωΰϊγ ΰη ο ΰμσωκηϋ ξοη ΰη μΠωύκϋ κςκνϏκΠοϋ ΰϊ ϏΰλμΣ κη ύΰ
  υ υ 
Δγθδτγηΰ ύτύκ αο δημΤδκ ιηο ϊ ΰλΤαδηωθ ύΰϊ Υογκ ηωύθδΠΰϊ δκ ιϏοδδούκΠκϋ ξοη
  υ υ υ 
ωψΰμΣϋ ΰϊ αο ϊ ΰμκηύΰϊϏιΰσγ δκ ο ΰύΣμκωδο ύο ύδΦδούο γο οζηΰμΰιΰσγύοη
 υ 
οϏγθύηξΤ ξοη ύκμηξΤ γο ΰνθιΰσγύοη ωκ ωϊιψχγκσωκηϋ ξούοϏιΦωκηϋ ϊμΰ ΰηφγύοϋ
 –&
ΰϊωηοωύηξΤ ύΰ ΩΨΚΝΗΐ ΟΑΘΓΟ
Θ ΞίΗΩΘ ΚΗΓΟΗ ΝΗΞΘ έΐΪΩ ΝΚΓ ΑΟ ΙΗΓΐΪΔΚ Θ ΙΚΓΗΟ έΧΓ =55₤ έΐΜΔΟΔΚ ΓΟ ΟΙΧΓΗΒΐΔΟΩέΚ$ έΐΜΔΟΔΚ ΓΟ ΓΗΞΟΔΚ
 
 υ υ υ υ $
έΠ ΰύο ο τ τμο οϊύΤ νκγ κΠγοη ζΣψχϏΰ ο τ ύο ομμκ Τμμθμο δΣύϏο μηύτύθύοϋ
 
Ιηο ύηϋ υύϊψηοξΣϋ κζκύοωύηξΣϋ>
Ωογ γο δθγ Σςύογο τμο ύο υοϏουΤγχ ωύθ ωψΰμΦ δοϋ —κυΠ υύϊψΠχ– ακχϏΰσγύοηδτγΰ ΰη ςΰηύθύΣϋ υΰϊ ψϏχωύΤγκ δτμηϋ 9 δοαΦδούο υϏΤιδο υΰϊ ωθδοΠγκη τύη ογξΤυΰηΰϋ Σψκη ςύΤωκη :ΰ Σύΰϋ ξοη
ψϏχωύΤκη = #: δοαΦδούο ουτ νηοςΰϏκύηξτκζΤδθγΰ νκγ δυΰϏκΠ γο ύο νφωκη ωκ δηο κζκύοωύηξΦ ομμΤ υϏΣυκη γο υκϏηδΣγΰϊδκ δΣψϏη ύθγ κυτδκγθ/ ΟνηοςΰϏφγύοϋ ΰη ξοαθιθύΣϋ ύΰϊ ύδΦδούΰϋ ιηο ύΰ τύη υΰμμΤ υοηνηΤ κΠγοη ουτ κυοϏψΠο ξοη νκγ κΠγοη νϊγούτγ δηο ΰηξΰιΣγκηο γο κυχδηωύκΠ ΰηξΰγΰδηξΤ Τμμΰ Σγο κζΤδθγΰ γο ωυΰϊνΤβκη ύΰ υοηνΠύΰϊϋ&
 
υ$
δγθδτγηο ξοη δκωΰ Ϗτακωδο ξϊλκϏγΦωκηϋ ύκψγΰξϏούφγ ξοη ογύηνθδΰξϏούηξΣϋ
  υ$ υ $
κξύϏΰ Σϋ οσζθωθ ύθϋ ξούοωύΰμΦϋ ξοη οιΠχωθ ύχγ κμοωύηξφγ ωψΣωκχγ κϏιοωΠοϋ
 $ υ υ υ 
κηνηξΤ ωύθ γκΰμοΠο ζκ ΰσμθδο Φ κϏοηύΣϏχ ηνηχύηξΰ ΰηΦωκηϋ ξΰηγχγηξφγ οιοαφγ
  υ υ$ $ $
τ χϋ θ οηνκΠο θ ϊικΠο θ κγΣϏικηο ύΰ γκϏτ
& υυ
ΐη Ϗΰω Τακηκϋ ιηο νηΤωχωθ ύΰϊ κϊϏφ
  υ υ υ υ υ υ
ξοη θ κ κζκϏιοωΠο ΰμμφγ ωκγοϏΠχγ ο τ ύο κϊϏχ οώξΤ κ ηύκμκΠο νκΠψγΰϊγ δκ ύΰγ ηΰ
  υ υ ¬υ υ¼
ζκξΤαοϏΰ ύϏτ ΰ ύΰ ωύϏούθιηξτ ύΣμδο ΰϊ Σψΰϊγ λϏκακΠ ΰη ο τ Τγχ μτιχ ύχγ
  υ #& υ υυ
ογύηςΤωκχγ ΰϊ κΠγοη νΰδθδΣγθ θ Πνηο θ ΚΚ ΐΓΚ έΰ ονηΣζΰνΰ ΰϊ Σψΰϊγ λϏκακΠ Ϗΰω οαΰσγ
 ¬υ¼ υ υ
γο ύΰ ζκ κϏΤωΰϊγ δκ δηο Τγκϊ ϏΰθιΰϊδΣγΰϊ κ Πακωθ ωύο νηξοηφδούο ξοη ύο κηωΰνΦδούο
  υ$ υ
ύχγ κϏιοβΰδΣγχγ ωκ ξΤακ ιχγηΤ ύθϋ ΚϊϏφ θϋ ξΤύη ΰϊ νθδηΰϊϏικΠ δηο ικγηξκϊδΣγθ Σγύοωθ
  υ υ$
ξοη ογύΠνϏοωθ ΰϊ κξςϏΤβκύοη δκ νκξΤνκϋ ο κϏιΠκϋ ςΰηύθύηξΤ ξηγΦδούο ξοη γΣκϋ δΰϏςΣϋ
 
οϊύΰΰϏιΤγχωθϋ ύθϋ μοώξΦϋ ογύΠωύοωθϋ
υ υ υ υ
Κξύτϋ ο τ ύθγ δΤψθ μΰη τγ ΰϊ αο νφωΰϊδκ ιηο ύθγ ογούϏΰ Φ ύΰϊ γτδΰϊ ιηο ύο
  υυ υ υ
ογκ ηωύΦδηο αο νφωΰϊδκ ξοη οϊύΦ ωύΰ μΤη ύχγ κϏιοβΰδΣγχγ ιηο ύθγ ογούϏΰ Φ
 # # υ υ $
ξϊλΣϏγθωθϋ ΚΚ ΝΓέ ΰϊ αΣμΰϊγ γο δοϋ κ ηλΤμΰϊγ ύΰ δΰγτνϏΰδΰ ύθϋ μηύτύθύοϋ ύθϋ
 $ &
ογκϏιΠοϋ ύθϋ ογΣψκηοϋΟ
υυ υ 
γοιξοΠο Ϗΰό τακωθ ιηο γο δ ΰϏΣωκη γο ογοωΤγκη θ ξΰηγχγΠο κΠγοη θ ωύΤωθ
  υ &
μθϏχδφγ ξοη θ νηοιϏοςΦ ύΰϊ ψϏΣΰϊϋ
$ υ υ
έΰ νθδΰωηΰγΰδηξτ ψϏΣΰϋ ϊ τ ύΰ Ϗτωψθδο ύΰϊ
  υ $ υ
ΰ ΰΠΰϊ ξούομθωύκσΰϊγ ύΰγ κμμθγηξτ μοτ νκγ ψϏκηΤβκύοη γο ύΰ μθϏφωΰϊδκ νητύη κΠγοη
  υ$ υ
κ οψαΣϋ ξοαφϋ ΰ κμμθγηξτϋ μοτϋ ΰσύκ ωϊγΣλομμκ ωύθγ νθδηΰϊϏιΠο ύΰϊ ΰσύκ ξοϏ φαθξκ
  υ υ υ υ&
ξογΣγο τςκμΰϋ ο τ ύο μκςύΤ ΰϊ νογκΠβΰγύογ κ Π νκξοκύΠκϋ ΰη ΰμηύηξΰΠ ΐ μοτϋ νκ ψϏχωύΤ
 $ υ $ υ
ωκ ξογΣγο ξοαφϋ ύΰ ψϏΣΰϋ νκ νθδηΰϊϏιΦαθξκ ιηο γο κζϊ θϏκύΦωκη ύΰ μοτ ομμΤ ύΰ ΰμηύηξτ
 &
ωσωύθδο ξοη ύΰ νηκαγΣϋ ξοη κιψφϏηΰ ξκςΤμοηΰ
 υ υ υ 
Ο οϏοΠύθύθ μΰη τγ κΠγοη ξοη θ ΰμηύηξΦ
  υ$ $ $
ϏΦζθ ξοη δκ ύΰϊϋ ςΰϏκΠϋ οϊύΦϋ ύθϋ ΰμηύηξΦϋ κΠύκ οϊύτϋ μΣικύοη ΓΝ ΥΟΩΐΞ
 &
ΝΘΔΟί κΠύκ κΠγοη θ ΚΚ ξοη ύΰ ΝΓέ
¬υ ¼
ΐ δσαΰϋ ιηο ύθγ ΚϊϏφ θ ύχγ μοφγ κΠγοη δηο
  υ υ υ
ύκϏΤωύηο ο Τύθ ξοη δΣϏο δκ ύθ δΣϏο ιΠγκύοη τμΰ ξοη ηΰ κδςογΦϋ ΰ Ϗοιδούηξτϋ Ϗτμΰϋ ύθϋ
 &
ΚΚ Θ νΣωδκϊωθ ΰηξΰγΰδηφγ νηοςΰϏκύηξφγ ύοψϊύΦύχγ ωκ Σγο κγηοΠΰ γτδηωδο κΠγοη Σγοϋ οξτδο
  υ ¬¼ ¬¼ $
ύϏτ ΰϋ γο νθδηΰϊϏιΰσγ νϊγούΰσϋ ξοη ονσγοδΰϊϋ μοΰσϋ δκ ύΰϊϋ κϏιοβτδκγΰϊϋ ύκμηξΤ
  υ υ υ& υυ
γο ξομΰσγύοη γο μθϏφωΰϊγ ύηϋ ϏΰωύοιΣϋ ύχγ ύϏο κβφγ ΐη νσΰ οϏο Τγχ Τζΰγκϋ τδχϋ ιηο
  υ υ υυ
γο δ ΰϏΣωΰϊγ γο νφωΰϊγ δηο μσωθ ωύο ϏΰλμΦδούο δοϋ ϏΣ κη γο ωϊγνϊοωύΰσγ δκ ϏηβηξΦ
  υ υ υ υ υ
ομμοιΦ ύΰϊ ύϏτ ΰϊ δκ ύΰγ ΰ ΰΠΰ οϏΤικύοη ξοη κςοϏδτβκύοη θ ΰμηύηξΦ ωκ οϊύτγ ύΰγ ύτ ΰ
υ υ
ΐ θϏχηξτϋ οιφγοϋ ύχγ κϏιοβΰδΣγχγ ΰϊ λϏΠωξΰγύοη ωκ ο κϏιΠκϋ νηοϏξκΠοϋ κΠγοη Σγοϋ ύοζηξτϋ
  υυ υ υυ υ υ
οιφγοϋ οζηΰ ϏΣ κηοϋ ΰϊ ϏΣ κη γο κΠγοη θ ϊζΠνο δοϋ ιηο ύΰϊϋ οιφγκϋ ΰϊ ξομΰσδοωύκ γο
 &
νφωΰϊδκ ωύΰ ωΦδκϏο ΔΣωο ωύηϋ ΙκγηξΣϋ Ωϊγκμκσωκηϋ ύχγ ωϊμμτιχγ δοϋ γο νθδηΰϊϏιΦωΰϊδκ
  υυ
ωϊγαΦξκϋ κγτϋ ογκηϏΦγκϊύΰϊ ογκ ηωύΦδηΰϊ ξοη γο ιΠγΰϊδκ ΰ ύϏτδΰϋ ύΰϊϋ
υ υ 
 ΄ χϋ ξΤ ΰύκ
  υ $ υυ υ 
ογούϏΤ θξκ θ ψΰσγύο ύχγ ωϊγύοιδούοϏψφγ Σύωη ϏΣ κη ωΦδκϏο γο ογούϏο κΠ ξοη θ
 & ¬¼
νηξύούΰϏΠο ύχγ οιΰϏφγ Ξη οϊύΦ ύθ ςΰϏΤ ύο ύκαχϏοξηωδΣγο ύθϋ δκύοϏϏσαδηωθϋ
  υ υ 
αο ογοιξοωύΰσγ γο ξΤγΰϊγ ογοωύϏΰςΦ δ ϏΰωύΤ ωύηϋ σμκϋ ύχγ οιχγηβτδκγχγ
  υυ& && Χ
ογκ ηωύθδΠχγ Νκγ δοϋ ωκλΤωύθξογ έ ίΟ ΑΟ ΔΟΩ ΢ΐΛΘΑΐΪΓ
ΝΗΚΞΝΗΞΐΪΔΚ# ΟΥΐ΢ΟΩΗΒΐΪΔΚ>

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->