Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
As 3 Fontes e as 3 Partes Constitutivas Do Marxismo

As 3 Fontes e as 3 Partes Constitutivas Do Marxismo

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by Leitora Eclética

More info:

Published by: Leitora Eclética on Nov 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2013

pdf

text

original

 
C{ Tzà{ Ehgtf{ f c{ Tzà{ ~cztf{Khg{totvtouc{ dh Iczro{ih
U' O' Lïgogf
Iczáh df 3?3;
Ehgtf0
 Tbf Iczro{t{ Ogtfzgft Czkbouf C dhvtzogc df Iczr {v{kotc fi thdh h ivgdh kouolopcdh c icohz bh{tolodcdf f h icohzûdoh df thdc c koàgkoc jvzavf{c "tcgth c heokocl khih c lojfzcl/, svf uà gh iczro{ih vic f{~ïkof df *{fotc ~fzgokoh{c*' F gëh {f ~hdf f{~fzcz hvtzc ctotvdf, ~ho{, gvic{hkofdcdf jc{fcdc gc lvtc df klc{{f{ gëh ~hdf bcufz koàgkoc {hkocl *oi~czkocl*' Df vicehzic hv df hvtzc, thdc c koàgkoc heokocl f lojfzcl
dfefgdf
c f{kzcuodëh c{{clczocdc,fgsvcgth h iczro{ih dfklczhv vic avfzzc oi~lckãufl c f{{c f{kzcuodëh' F{~fzcz svf ckoàgkoc eh{{f oi~czkocl gvic {hkofdcdf df f{kzcuodëh c{{clczocdc {fzoc vic ogafgvodcdftëh ~vfzol khih f{~fzcz svf h{ ecjzokcgtf{ {f`ci oi~czkoco{ svcgth î svf{tëh dckhgufgoàgkoc df cvifgtcz h{ {clãzoh{ dh{ h~fzãzoh{ doiogvogdh h{ lvkzh{ dh kc~otcl'Ic{ gëh ï tvdh' C bo{tûzoc dc eolh{heoc f c bo{tûzoc dc koàgkoc {hkocl fg{ogci khi thdc cklczfpc svf gh iczro{ih gëh bã gcdc svf {f c{{fiflbf ch *{fktczo{ih*, gh {fgtodc dfvic dhvtzogc efkbcdc fi {o if{ic, ~ftzoeokcdc, {vzaodc
î iczafi
dc f{tzcdc zfcl dhdf{fguhluoifgth dc kouolopcáëh ivgdocl' ^flh khgtzãzoh, h aàgoh df Iczr zf{odf~zfko{cifgtf fi tfz dcdh zf{~h{tc{ î{ svf{töf{ svf h ~fg{cifgth cucgácdh dcbvicgodcdf togbc `ã khlhkcdh' C {vc dhvtzogc {vzaov khih c
khgtogvcáëh
dozftc foifdoctc dc{ dhvtzogc{ dh{ zf~zf{fgtcgtf{ ico{ fiogfgtf{ dc eolh{heoc, dc fkhghioc~hlétokc f dh {hkoclo{ih'C dhvtzogc df Iczr ï hgo~htfgtf ~hzsvf ï frctc' Ï khi~lftc f bczihgoh{c, dcgdh ch{bhifg{ vic khgkf~áëh, ogtfazcl dh ivgdh, ogkhgkoloãufl khi thdc c {v~fztoáëh, khithdc c zfcáëh, khi thdc c dfef{c dc h~zf{{ëh jvzavf{c' H iczro{ih ï h {vkf{{hzlfaétoih dh svf df iflbhz kzohv c bvicgodcdf gh {ïkvlh ROR0 c eolh{heoc clfië, cfkhghioc ~hlétokc ogalf{c f h {hkoclo{ih ezcgkà{'Ucih{ dftfz)gh{ jzfufifgtf gf{tc{ tzà{ ehgtf{ dh iczro{ih, svf {ëh, ch if{ih tfi~h,c{ {vc{ tzà{ ~cztf{ khg{totvtouc{'
O
C eolh{heoc dh iczro{ih ï h ictfzoclo{ih' Ch lhgah df thdc c bo{tûzoc ihdfzgc dcFvzh~c, f f{~fkoclifgtf fi eog{ dh {ïkvlh RUOOO, fi Ezcgác, hgdf {f tzcuhv c jctclbcdfko{ouc khgtzc thdc{ c{ uflbczoc{ ifdofuco{, khgtzc h efvdclo{ih gc{ og{totvoáöf{ f gc{odïoc{, h ictfzoclo{ih ih{tzhv {fz c ðgokc eolh{heoc khg{fsüfgtf, eofl c thdh{ h{
 
fg{ogcifgth{ dc{ koàgkoc{ gctvzco{, bh{tol î {v~fztoáëh, î jfctokf, ftk' ^hz o{{h, h{ogoioah{ dc dfihkzckoc tfgtcuci khi thdc{ c{ {vc{ ehzác{ *zfevtcz*, df{ckzfdotcz fkclvgocz h ictfzoclo{ih f dfefgdoci c{ doufz{c{ ehzic{ dh odfclo{ih eolh{ûeokh, svf {fzfdvp {fi~zf, df vi ihdh hv df hvtzh, î dfef{c hv ch c~hoh dc zfloaoëh'Iczr f Fgafl{ dfefgdfzci zf{hlvtcifgtf h ictfzoclo{ih eolh{ûeokh, f fr~lokczcizf~ftodc{ ufpf{ svëh ~zhevgdcifgtf fzzcdh fzc tvdh svcgth eh{{f df{uocz){f dflf' Hgdfc{ {vc{ h~ogoöf{ c~czfkfi fr~h{tc{ khi icohz klczfpc f ~hzifghz ï gc{ hjzc{ dfFgafl{
 Lvdqoa Efvfzjckb
f
Cgto)Düjzoga,
c{ svco{ ) dc if{ic ehzic svf h
 Icgoef{thKhivgo{tc
) {ëh h{ louzh{ df kcjfkfozc df thdh h h~fzãzoh khg{kofgtf'Iczr gëh {f loiothv, ~hzïi, ch ictfzoclo{ih dh {ïkvlh RUOOO= ~flh khgtzãzoh, lfuhvico{ lhgaf c eolh{heoc' Fgzosvfkfv)c khi c{ csvo{oáöf{ dc eolh{heoc klã{{okc clfië,{hjzftvdh dh {o{tfic df Bfafl, h svcl khgdvpozc ~hz {vc ufp ch ictfzoclo{ih dfEfvfzjckb' C ~zogko~cl df{{c{ csvo{oáöf{ eho c
doclïtokc
, o{th ï, c dhvtzogc dhdf{fguhluoifgth gc {vc ehzic ico{ khi~lftc, ico{ ~zhevgdc f ico{ o{fgtc dfvgolctfzclodcdf, c dhvtzogc dc zflctouodcdf dh khgbfkoifgth bvicgh, svf gh{ dã vizfelfrh dc ictïzoc fi khg{tcgtf df{fguhluoifgth' C{ df{khjfztc{ ico{ zfkfgtf{ dc{koàgkoc{ gctvzco{ ) h zãdoh, h{ flïtzhg{, c tzcg{ehzicáëh dh{ flfifgth{ ) khgeoziczci dficgfozc cdiozãufl h ictfzoclo{ih doclïtokh df Iczr, c df{~foth dc{ dhvtzogc{ dh{eolû{heh{ jvzavf{f{, khi h{ {fv{ *ghuh{* zfazf{{h{ ch uflbh f ~hdzf odfclo{ih'C~zhevgdcgdh f df{fguhlufgdh h ictfzoclo{ih eolh{ûeokh, Iczr lfuhv)h ctï ch eoi ff{tfgdfv)h dh khgbfkoifgth dc gctvzfpc ctï h khgbfkoifgth dc
{hkofdcdf bvicgc
' H
 ictfzoclo{ih bo{tûzokh
df Iczr ï vic khgsvo{th ehziodãufl dh ~fg{cifgth kofgtéeokh'Ch kch{ f î czjotzczofdcdf svf ctï fgtëh oi~fzcuci gc{ khgkf~áöf{ dc bo{tûzoc f dc~hlétokc, {vkfdfv vic tfhzoc kofgtéeokc ghtcuflifgtf ogtfazcl f bczihgoh{c, svf ih{tzckhih, fi khg{fsüàgkoc dh kzf{koifgth dc{ ehzác{ ~zhdvtouc{, df{fguhluf){f df vicehzic df uodc {hkocl vic hvtzc ico{ flfucdc, khih, ~hz frfi~lh, h kc~otclo{ih gc{kfdh efvdclo{ih'C{{oi, khih h khgbfkoifgth dh bhifi zfelftf c gctvzfpc svf fro{tfogdf~fgdfgtfifgtf dflf, o{th ï, c ictïzoc fi df{fguhluoifgth, tcijïi h
khgbfkoifgth{hkocl
dh bhifi "hv {f`c0 c{ doufz{c{ h~ogoöf{ f dhvtzogc{ eolh{ûeokc{, zfloaoh{c{,~hlétokc{, ftk'/ zfelftf h
zfaoif fkhgôiokh
dc {hkofdcdf' C{ og{totvoáöf{ ~hlétokc{ {ëh c{v~fzf{tzvtvzc svf {f fzavf {hjzf c jc{f fkhgôiokc' C{{oi, ufih{, ~hz frfi~lh, khihc{ doufz{c{ ehzic{ ~hlétokc{ dh{ F{tcdh{ fvzh~fv{ ihdfzgh{ {fzufi ~czc zfehzácz cdhiogcáëh dc jvzavf{oc {hjzf h ~zhlftczocdh'C eolh{heoc df Iczr ï h ictfzoclo{ih eolh{ûeokh ckcjcdh, svf dfv î bvicgodcdf, îklc{{f h~fzczoc {hjzftvdh, ~hdfzh{h{ og{tzvifgth{ df khgbfkoifgth'
OO
Df~ho{ df tfz ufzoeokcdh svf h zfaoif fkhgôiokh khg{totvo c jc{f {hjzf c svcl {f fzavfc {v~fzf{tzvtvzc ~hlétokc, Iczr dfdokhv){f ~zogko~clifgtf ch f{tvdh df{tf zfaoiffkhgôiokh' C hjzc ~zogko~cl df Iczr,
H Kc~otcl,
ï dfdokcdc ch f{tvdh dh zfaoiffkhgôiokh dc {hkofdcdf ihdfzgc, o{th ï, dc {hkofdcdf kc~otclo{tc'
 
C fkhghioc ~hlétokc klã{{okc cgtfzohz c Iczr togbc){f ehzicdh gc Ogalctfzzc, h ~cé{kc~otclo{tc ico{ df{fguhluodh' Cdci [iotb f Dcuod Zokczdh lcgáczci gc{ {vc{oguf{toacáöf{ dh zfaoif fkhgôiokh h{ evgdcifgth{ dc
tfhzoc dh uclhz)tzcjclbh
' Iczrkhgtogvhv {vc hjzc' Evgdcifgthv khi thdc ~zfko{ëh f df{fguhlufv df ehzickhg{fsüfgtf csvflc tfhzoc' Ih{tzhv svf h uclhz df svclsvfz ifzkcdhzoc ï dftfziogcdh~flc svcgtodcdf df tfi~h df tzcjclbh {hkoclifgtf gfkf{{ãzoh oguf{todh gc {vc ~zhdváëh'Hgdf h{ fkhghio{tc{ jvzavf{f{ uoci zflcáöf{ fgtzf hj`fth{ "tzhkc df vic{ ifzkcdhzoc{~hz hvtzc{/, Iczr df{khjzov
zflcáöf{ fgtzf ~f{{hc{
' C tzhkc df ifzkcdhzoc{ fr~zoif cloacáëh svf {f f{tcjflfkf, ~hz ifoh dh ifzkcdh, fgtzf h{ doefzfgtf{ ~zhdvthzf{' H
dogbfozh
ogdokc svf f{tc loacáëh {f thzgc kcdc ufp ico{ f{tzfotc, vgogdhogdo{{hlvuflifgtf gvi thdh c uodc fkhgôiokc dh{ doefzfgtf{ ~zhdvthzf{'
H
 
kc~otcl
{oagoeokc vi icohz df{fguhluoifgth df{tc loacáëh0 c ehzác df tzcjclbh dh bhifi thzgc){f vic ifzkcdhzoc' H h~fzãzoh c{{clczocdh ufgdf c {vc ehzác df tzcjclbh ch ~zh~zoftãzohdf tfzzc, dc{ eãjzokc{, dh{ og{tzvifgth{ df tzcjclbh' H h~fzãzoh fi~zfac vic ~cztf dhdoc df tzcjclbh ~czc khjzoz h kv{th dh {fv {v{tfgth f df {vc eciéloc "{clãzoh/= dvzcgtf chvtzc ~cztf dh doc, tzcjclbc azctvotcifgtf, kzocgdh ~czc h kc~otclo{tc c
ico{)ucloc
, ehgtfdh{ lvkzh{, ehgtf dc zosvfpc dc klc{{f kc~otclo{tc'C tfhzoc dc ico{)ucloc khg{totvo c ~fdzc cgavlcz dc tfhzoc fkhgôiokc df Iczr'H kc~otcl, kzocdh ~flh tzcjclbh dh h~fzãzoh, h~zoif h h~fzãzoh, czzvégc h ~fsvfgh ~ctzëhf kzoc vi frfzkoth df df{fi~zfacdh{' Gc ogdð{tzoc, ï oifdoctcifgtf uo{éufl h tzovgeh dcazcgdf ~zhdváëh= ic{ tcijïi gc cazokvltvzc df~czcih{ khi h if{ih efgôifgh0cvifgtc c {v~fzohzodcdf dc azcgdf fr~lhzcáëh cazékhlc kc~otclo{tc, kzf{kf h fi~zfah dficsvogczoc, c ~zh~zofdcdf kci~hgf{c kco gc{ aczzc{ dh kc~otcl eogcgkfozh, dfklogc fczzvégc){f {hj h ~f{h dc tïkgokc ctzc{cdc' Gc cazokvltvzc, h dfklégoh dc ~fsvfgc~zhdváëh zfuf{tf){f df hvtzc{ ehzic{, ico{ f{{f dfklégoh ï vi ecth ogdo{kvtéufl'F{icacgdh c ~fsvfgc ~zhdváëh, h kc~otcl ecp cvifgtcz c ~zhdvtouodcdf dh tzcjclbh fkzoc vic {otvcáëh df ihgh~ûloh ~czc h{ khg{ûzkoh{ dh{ azcgdf{ kc~otclo{tc{' C ~zû~zoc~zhdváëh uco cdsvozogdh kcdc ufp ico{ vi kczãtfz {hkocl ) kfgtfgc{ df iolbczf{ fiolböf{ df h~fzãzoh{ {ëh zfvgodh{ gvi hzacgo{ih fkhgôiokh khhzdfgcdh ) fgsvcgthvi ~vgbcdh df kc~otclo{tc{ {f c~zh~zoc dh ~zhdvth dh tzcjclbh khivi' Kzf{kfi ccgczsvoc dc ~zhdváëh, c{ kzo{f{, c khzzodc lhvkc ch{ ifzkcdh{, c f{kc{{fp df ifoh{ df{vj{o{tàgkoc ~czc c{ ic{{c{ dc ~h~vlcáëh'Ch ecpfz cvifgtcz c df~fgdàgkoc dh{ h~fzãzoh{ zflctoucifgtf ch kc~otcl, h zfaoifkc~otclo{tc kzoc c azcgdf ehzác dh tzcjclbh vgodh'Iczr tzcáhv h df{fguhluoifgth dh kc~otclo{ih df{df h{ ~zoifozh{ afzif{ dc fkhghiocifzkcgtol, df{df c tzhkc {oi~lf{, ctï î{ {vc{ ehzic{ {v~fzohzf{, ctï î azcgdf ~zhdváëh'F df cgh ~czc cgh c fr~fzoàgkoc df thdh{ h{ ~cé{f{ kc~otclo{tc{, tcgth h{ uflbh{ khih h{ghuh{, ecp ufz klczcifgtf c vi gvifzh kcdc ufp icohz df h~fzãzoh{ c `v{tfpc df{tcdhvtzogc df Iczr'H kc~otclo{ih ufgkfv gh ivgdh ogtfozh, ic{, f{tc uotûzoc gëh ï ico{ dh svf h ~zflðdohdh tzovgeh dh tzcjclbh {hjzf h kc~otcl'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->