Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
65059204-Pravilnik-o-tehničkim-merama-i-uslovima-za-spregnute-konstrukcije

65059204-Pravilnik-o-tehničkim-merama-i-uslovima-za-spregnute-konstrukcije

Ratings: (0)|Views: 172|Likes:
Published by Djordje Ramada

More info:

Published by: Djordje Ramada on Nov 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za
spregnute konstrukcije
Iz projekta Masterplan
Skoči na: 
Pravilnik je objavljen u "Službenom listu SFRJ", br. 35/70 od 13.8.1970. godine.
 
I. Opšte odredbeČlan 1.
Odr
edbama ovog pravilnika propisuju se tehničke mere i uslovi za projektovanje i izvoĎenje
spregnutih konstrukcija.
Pri projektovanju i izvoĎenju spregnutih konstrukcija primenjuju se i drugi odgovarajući tehnički
propisi, kao i jugoslovenski standardi, ako o
vim pravilnikom nije drukčije odreĎeno.
 
Član 2.Pri projektovanju i izvoĎenju spregnutih konstrukcija može se odstupiti samo izuzetno od pojedinih
odredaba ovog pravilnika, ako je teoretski i eksperimentalno dokazano da se tim odstupanjem
obezbeĎuju stabilnost i sigurnost spregnutih konstrukcija i bezbednost ljudi, saobraćaja i okoline, u
stepenu propisanom ovim pravilnikom.
Član 3.Pojedine oznake navedene u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:
 Eb -
modul elastičnosti betona;
 Ea -
modul elastičnosti a
rmature;
-
modul elastičnosti čelika nosača;
 Ez -
modul elastičnosti čelika za prednaprezanje;
 n -
odnos modula elastičnosti čelika i betona odreĎen izrazom:
 
n = Ea/Eb ili Eč /Eb;
 
nz = odnos modula elastičnosti čelika nosača i čelika za prednaprezanje odreĎen izrazom:
 
nz = Eč/Ez;
 
υ
-
koeficijent tečenja betona;
 
εs
- krajnja mera neometanog skupljanja betona;Fb -
 površina sadejstvujućeg preseka betonske ploče;
 
-
 površina preseka čeličnog nosača;
 Fa -
 površina preseka armature u betonu;
 Fz -
 površina preseka čelika za prednaprezanje;
 Ib -
moment inercije sadejstvujućeg preseka betonske ploče u odnosu na njenu težišnu osovinu;
 
-
moment inercije čeličnog nosača u odnosu na njegovu težišnu osovinu;
 d -
debljina betonske ploče;
 do - ukupna debljina betonskog preseka;ba -
sadejstvujuća širina ploče s jedne strane;
 bn -
sadejstvujuća širina betona iznad čeličnog nosača;
 bo -
širina vute na mestu dodira čeličnog nosača i ploče;
 
 
br -
računska širina ploče;
 
-
visina čeličnog nosača;
 h - ukupna visina spregnutog preseka;a -
odstojanje izmeĎu težišta betonske ploče i težišta čeličnog nosača;
 ub -
odstojanje naponskog vlakna od težišta betonske ploče;
 
-
odstojanje naponskog vlakna od težišta čeličnog nosača;
 
σb
- napon u betonu;
σč
-
napon u čeličnom nosač
u;
σa
- napon u betonskoj armaturi;
σz
-
napon u čeliku za prednaprezanje;
 
τ
-
napon smicanja u čeličnom nosaču;
 
τo
- napon smicanja u betonu;
τl
-
napon prianjanja izmeĎu betona i armature.
 
Član 4.Oznake za presek spregnutog nosača bez čelika za prednap
rezanje prikazane su na slici 1.
Grafički prikaz slike 1. koja je sastavni deo ovog pravilnika nije posebno dat iz tehničkih razloga.1) = težište armature
 
2) = težište betonske ploče
 
3) = težište idealnog preseka
 
4) = težište čeličnog nosača
 gde je:Fi -
idealna površina spregnutog preseka u odnosu na Eč, odreĎena izrazom:
 
Fi = Fč + Fa + 1/n . Fb;
 Ii -
idealni moment inercije spregnutog preseka u odnosu na Eč, odreĎen izrazom:
 
Ii = Ič + 1/n . Ib + Fč . ač2 + Fa . aa2 + 1/n . Fb . ab2;
 ab - odstojanje izme
Ďu težišta betonske ploče i težišta idealnog preseka;
 
-
odstojanje izmeĎu težišta čeličnog nosača i težišta idealnog preseka;
 aa -
odstojanje izmeĎu težišta armature i težišta idealnog preseka;
 ui -
odstojanje naponskog vlakna od težišta idealnog presek 
a.
Član 5.Oznake za presek spregnutog nosača sa čelikom za prednaprezanje prikazane su na slici 2.
 
Grafički prikaz slike 2. koja je sastavni deo ovog pravilnika nije posebno dat iz tehničkih razloga.1) = težište armature
 
2) = težište čelika za prednapr 
ezanje
3) = težište betonske ploče
 
4) = težište idealnog preseka
 
5) = težište čeličnog nosača
 gde je:Fi` -
idealna površina spregnutog preseka u odnosu na Eč, odreĎena izrazom:
 
Fi` = Fč + Fa + 1/nz . Fz + 1/n . Fb;
 Ii` - idealni moment inercije spregnutog
 preseka u odnosu na Eč, odreĎen izrazom:
 
i` = Ič + 1/n . Ib + Fč . a`a2 + Fa . a`a2 + 1/n . a`a2 + 1/n . Fb . a`b2 + 1/n . Fb . a`b2;
a`b -
odstojanje izmeĎu težišta betonske ploče i težišta idealnog preseka;
 
a`č
-
odstojanje izmeĎu težišta čeličnog nosača i težišta idealnog preseka;
 a`a -
odstojanje izmeĎu težišta armature i težišta idealnog preseka;
 
 
a`z -
odstojanje izmeĎu težišta čelika za prednaprezanje i težišta idealnog preseka;
 u`i -
odstojanje naponskog vlakna od težišta idealnog preseka.
 
Član 6.Ako se idealne površine i idealni momenti inercije preseka spregnutog nosača odnose na Eb, izrazi
za F i I su:Fib = Fi . n; Fib` = F`i . n;Iib = Ii . n; Iib` = I`i . n
Član 7.Spregnuti nosač je, u smislu ovog pravilnika, nosač čiji je čelični deo vezan sa betonskom pločom posebnim sredstvima za sprezanje, tako da je sprečavanjem meĎusobnog pomeranja na dodirnoj površini obezbeĎeno njihovo zajedničko dejstvo.
 
Trenje ili dejstvo glava zakovica, koje u odreĎenoj meri prouzrokuje zajedničko dejstvo čelično
g
nosača i betonske ploče, ne smatra se, u smislu ovog pravilnika, kao sredstvo za sprezanje.
 
Član 8.Sprezanje se može izvršiti:
 
1) za korisno opterećenje;
 
2) za korisno opterećenje i za celokupnu sopstvenu težinu ili njen deo.
 
Član 9.
Spregnuta konstru
kcija može se prednaprezati radi sprečavanja pojave nedopušteno velikog napona
zatezanja u betonu.
Prednaprezanje spregnute konstrukcije ostvaruje se spuštanjem ili podizanjem čeličnog nosača iznadstalnih i pomoćnih oslonaca i prenošenjem sila na čelični nosač, kao i čelikom za prednaprezanje, i
to pre ili posle sprezanja konstrukcije.
Čelik kojim se spregnuta konstrukcija prednapreže mora biti smešten u betonski presek i zaštićen
cementnom viskoznom emulzijom.
Član 10.Armiranobetonske ploče spregnutih konstrukcija, s obzirom na njihovu zaštićenost su:
 
1) armiranobetonske ploče neposredno izložene saobraćaju, bez zaštitnog sloja i izolacije;
 
2) armiranobetonske ploče pokrivene asfaltom ili drugim zastorima, bez posebne izolacije;
 
3) armiranobetonske ploče
 
sa habajućim slojem ili zastorom, sa posebnom izolacijom;
 
4) armiranobetonske ploče potpuno obezbeĎene od vlage i kiše.
 II. Kvalitet materijala
Član 11.Kvalitet materijala za čelične nosače (valjane, spojene zakovicama ili zavarene) i za moždanike koji
 
se na nosač zakivaju, zavaruju ili pričvršćuju na drugi način, mora odgovarati uslovima kvaliteta propisanim tehničkim propisima za noseće čelične konstrukcije.
 
Kvalitet materijala za ankere, za armaturu za beton i za čelik za prednaprezanje, mora odgovar 
ati
uslovima kvaliteta propisanim tehničkim propisima za beton, za armirani beton i za prednapregnuti
beton.
Član 12.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->