Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cep

Cep

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by 03741134

More info:

Published by: 03741134 on Nov 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
sm*UyEkim ayýnýn sýradan bir günüydü. Borsa 10.140 seviyesinde, uçaklarsa normal seferlerine devamediyorlardý. Boston'da Boylston Caddesinde sevinçten adeta uçarcasýna yürüyen Gay-ton Riddell içinse hayat çok daha mutlu ve umut vericiydi. Ýyi bir çizgi roman anlaþmasý yapmýþ, gelecemut dolu kapýlan artýk önünde açýlmaya baþlamýþtý.Ancak, her þey bir anda olup bitti. Tahribatýn nedeni, herkesin cep telefonlarýndan yayýlan ve sonradan Frekans adýyla anýlacak olan fenomendi. Clay ve bu faciadan canýný kurtaran birkaç kiþi, kendilerini medeniyetin zifir karanlýk çaðýnda, etraflanný saran kaos ve inamaz bir katliamýn içinde bulurlar. Frekans yüzünden insanlar akýldan yoksun bir sürüye dönüþüonlar için evrim baþlar...Yalnýzca Amerika'da 193.000.000 cep telefonu vardýr. Zaten kimin yok ki? Stephen King'in dile getirdiði bu ilginç, tüyler ürpertici ve büyüleyici roman yalnýzca "Þimdi beni duyumusun?" sorusunu sormakla kalmýyor, cep telefonlarýnýn neden olduðu «im olumsuzluklan intikam ahrcasýna gözler önüne seriyor.4*.isBfcjALTINKÝTAPLAR\4Kitabin Orijinal Adi Yayin HaklariKapak Düzen!BaskiCELL2006 STEPHEN KING © ALTIN KÝTAPLAR YAYÝN EVÝ VE TÝCARET A.Þ. ©GÜLHAN TAÞLÝ1. BASIM / HAZÝRAN 2006 (3000 adet)2. BASIM / HAZÝRAN 2006 (3000 adet)AKDENÝZ YAYINCILIK AÞ. Matbaacýlar Sitesi No: 83 Baðcýlar - ÝstanbulBU KÝTABÝN HERTÜRLÜ YAYIN HAKLARÝFÝKÝRVE SANAT ESERLERÝ YASASI GEREÐÝNCEALTIN KÝTAP UR YAYI NEVÝ VE TÝCARET AÞ.'YE AÝTTÝRISBN 975 - 21 - 0733 - 8ALTIN KÝTAPURYAYINEVÝCelâl Ferdi Gökçay Sk. Nebioðlu ÝþharuCaðaloðlu - Ýstanbul0.212.513 63 65/526 8O12 0.212.520 62 46/513 65 18Faks: 0.212.526 80 11Tel:http://www.altinkitaplar.com.tr info@altinkitaplar.com.trSTEPHENKINGCEPturkçesi Canan KjmYazarýn Yayýnevimizden Çýkan KitaplarýHAYVAN MEZARLIÐI GÖZ KUJO KORKU AÐI KUÞKU MEVSÝMÝ ÇAÐRI CHRISTINE MAHÞER "O" SÝS TEPKÝ MEDYUMF CESET AZRAÝL KOÞUYOR HAYALETÝN GARÝP HUYLARI HAYA Tl EMEN KARANLIK GECE YARISINI 2 GEÇEGECE YARISINI 4 GEÇE RUHLAR DÜKKÂNIOYUNÇILGINLIÐIN ÖTESÝKEMÝK TORBASIYEÞÝL YOLMAÇA KIZIRÜYA AVCISIKARA EVKARANLIK ÖYKÜLERBUICK8Kara Kule Serisi
 
KARA KULE (SÝLAHÞOR)ÜÇ'ÜN ÇEKÝLÝÞÝÇORAK TOPRAKLARBÜYÜCÜ VE CAM KÜRECALLA 'NIN KURTLARISUSANNAH'NIN ÞARKISIKULERichard Matheson ve George Romero için.Altbenlik tatminde gecikmeye tahammül edemez. Tatmin edilmemiþ dürtünün gerilimini daima hisseder.SIGMUND FREUDinsandaki saldýrganlýk içgüdüseldir. Ýnsanlar, türün devamým garantileyecek herhangi bir töresaldýrganlýðý dizginieyici mekanizma haline gelecek þekilde evrim geçirmemiþtir. Bu nedenle isanoðlu çok tehlikeli bir hayvandýr.KONRAD LORENZÞimdi beni duyabiliyor musunuz?VERIZON"('> Telekomünikasyon þirketi.VMedeniyet ikinci karanlýk çaðýna pek de þaþýrtýcý olmayan kanlý bir yol üzerinde girdi ama gin karamsar fütürist tarafýndan bile öngörülemedi. Sanki ilerlemek için hazýr bekliyordu. Ekimilk günü Tanrý cennetinde, borsa 10.140 seviyesinde ve uçaklarýn çoðu da gecikmesizdi (Chicao'ya inip kalkanlar hariç, ama bu zaten beklenmedik bir þey deðildi). Ýki hafta sonra gökyüzütek hâkimi yine kuþlar olmuþ, borsa ise tarihe karýþmýþtý. Cadýlar Bayramý geldiðindeyse NewMoskova'ya tüm büyük þehirler kokuþmuþ ve bilinen haliyle dünya, bir hatýradan ibaret kalmýþÖQCtiCep1Daha sonra Frekans adýyla anýlacak olan olay 1 Ekim günü öðleden sonra, standart doðu saatiylüçü üç geçe baþladý. Ýsim olaya uygun deðildi elbette, ama olayý takip eden on saat içinde bkebilecek olan bilim adamlarýnýn çoðu ya çýldýrmýþ ya da ölmüþtü. Zaten ismin pek de bir önemi olan, etkiydi.O gün saat üçte, tarihin sayfalarýnda önemli bir yeri olmayan genç bir adam Boston'da, Boylston Caddesi'nde doðuya doðru, attýðý her adýmý da neredeyse zýplayarak yürüyordu. Ýsmi Claytoidi. Yüzünde, adýmlarýndaki canlýlýkla uyumlu katýksýz bir memnuniyet ifadesi vardý. Sol eliir ressama ait olduðu hemen anlaþýlan, kapanýp seyahat çantasý olabilen bir evrak çantasý taþSað elinin parmaklarýna ise üzerinde okumaya tenezzül edecekler için küçük hazineler yazan kerengi plastik poþetin ipleri dolanmýþtý.Poþetin içinde öne arkaya sallanan küçük, yuvarlak bir cisim vardý. Bir hediye olduðunu tahmidebilir ve yanýlmamýþ olurdunuz. Gayton Rid-dell'in küçük hazineler'den biriyle küçük (ya dabüyük) bir zafer kazanmayý amaçlayan genç bir adam olduðunu da tahmin edebilir ve yine yanýlamýþ olurdunuz. Poþetin içindeki yuvarlak cisim, ortasýnda gri bir karahindiba tüyü yýðýný bualý bir kâðýt aðýrlýðýydý. Hediyeyi, Copley13Stephen Kin «i >Square Oteli'nden kendisinin kaldýðý ve çok daha mütevazý olan Atlantic Avenue Inn'e yaptýðýsatýn almýþtý. Aðýrlýðýn altýndaki doksan dolarlýk etiket onu ürkütmüþ ama artýk böyle bir þmda olduðu gerçeðini fark etmek ise daha da korkutmuþtu.Kredi kartýný tezgâhtara uzatmak neredeyse fiziksel cesaret gerektirmiþti. Kâðýt aðýrlýðýný kaya kalksa yapabilir miydi bilmiyordu; muhtemelen fikrini deðiþtirdiðine dair bir þeylermýrýldanýr ve maðazadan hýzla ayrýlýrdý. Ama hediye Sharon içindi. Sharon böyle þeyleri sevedan da hâlâ hoþlanýyordu; Boston'a gelmek üzere ayrýlmadan önce Clay'e her zaman arkandayým,eðim demiþti. Önceki yýl birbirlerine yaþattýklarý azabý düþündükçe Clay'e bu söz çok dokunmutkileyecek bir jest yapmak istiyordu, tabi bu hâlâ mümkün olabilirse. Kâðýt aðýrlýðý küçük bi) ama Sharon'ýn kürenin ortasýndaki açýk gri sisi andýran bölüme bayýlacaðýndan emindi.2Clay'in dikkati dondurma kamyonunun melodisiyle daðýldý. Kamyon Four Seasans Otel'inin(Bu Otel, Copley Square'den bile daha gösteriþliydi.) karþýsýna, Boylston boyunca iki üç blokadar uzanan Boston Par-ký'nýn yanma park edilmiþti. Kamyonun kasasýna, dans eden bir çif
 
t külah resminin üzerine rengârenk harflerle mister softee yazýlmýþtý. Okul çantalarýný ayaklne býrakmýþ, üç çocuk, dondurmacýnýn önünde bekliyordu. Çocuklarýn arkasýnda elinde bir kaniþpantolon ceket giymiþ bir kadýn ve baþ baþa verip konuþabilmek için (Ciddi bir konuþma olsaerekti, kýkýrdamalar yoktu.) iPod'larýnýn kulaklýklarým omuzlarýnýn üzerinden göðüslerine doðkot pan' tolonlar giymiþ iki genç kýz duruyordu.14CepClay, kýzlarýn arkasýnda durarak küçük grubu bir bekleme sýrasý hali-oetiýdý. Ayrý olduðu kare almýþtý, dönüþte Comix Supre-ne'e uðrayýp oðluna Örümcek Adam 'in yeni sayýsýný alacaktý; be küçük bir ayrýcalýk yapabilirdi. Haberi Sharon'a vermek için sabýrsýzlanýyordu, ama ona eveen, yani üç kýrk beþ civarýndan önce ulaþmasý mümkün deðildi. Muhtemelen onunla konuþana kadaküçük odasýný arþýnlayacak, gözleri sýk sýk evrak çantasýna takýlarak vaktin geçmesini bekleyMister Softee için birkaç dakikasýný ayýrmasýnýn mahzuru yoktu.Kamyondaki adam, üç çocuða sipariþlerini verdi; iki çubuklu dondurma ve hepsinin ücretini ödeanlaþýlan ortadaki çocuk için bir külahta canavar porsiyon vanilyalý çikolatalý. Çocuk bol kotolonunun cebinden bir dolarlýk banknotlar çýkarýrken kaniþi olan pantolon cekeüi kadýn eliniomzuna astýðý çantasýna daldýrdý ve bir cep telefonu çýkararak -takým giyen kadýnlar artýk krve cep telefonlarý olmadan evden çýkmýyordu- kapaðýný açtý. Arkalarýnda, parkta, bir köpek hari baðýrdý. Ses Clay'e pek mutlu gibi gelmemiþti ama dönüp baktýðýnda tek görebildiði, yürüyüaðzýnda frizbiyle koþan bir köpek (Tasmasýnýn takýlý olmasý gerekmiyor mu, diye düþündü.), gülar ve davetkâr gölgelikler oldu. Ýlk çizgi romanýný -ve devamýný, üstelik ikisini de inanýlmrakama- satmýþ bir adamýn oturup külahta çikolatalý dondurma yemesi için çok uygun bir yer gigörünüyordu.Önüne döndüðünde bol kot pantolonlu çocuklar gitmiþ, takým elbise giymiþ bir kadýn meyveli dopariþi veriyordu. Arkasýndaki kýzlar-1Stepken KingSquare Oteli'nden kendisinin kaldýðý ve çok daha mütevazý olan Atlantic Avenue Inn'e yaptýðýsatýn almýþtý. Aðýrlýðýn altýndaki doksan dolarlýk etiket onu ürkütmüþ ama artýk böyle bir þmda olduðu gerçeðini fark etmek ise daha da korkutmuþtu.Kredi kartýný tezgâhtara uzatmak neredeyse fiziksel cesaret gerektirmiþti. Kâðýt aðýrlýðýný kaya kalksa yapabilir miydi bilmiyordu; muhtemelen fikrini deðiþtirdiðine dair bir þeylermýrýldanýr ve maðazadan hýzla ayrýlýrdý. Ama hediye Sharon içindi. Sharon böyle þeyleri sevedan da hâlâ hoþlanýyordu; Boston'a gelmek üzere ayrýlmadan önce Clay'e her zaman arkandayým,eðim demiþti. Önceki yýl birbirlerine yaþattýklarý azabý düþündükçe Clay'e bu söz çok dokunmutkileyecek bir jest yapmak istiyordu, tabi bu hâlâ mümkün olabilirse. Kâðýt aðýrlýðý küçük bi) ama Sharon'ýn kürenin ortasýndaki açýk gri sisi andýran bölüme bayýlacaðýndan emindi.2Clay'in dikkati dondurma kamyonunun melodisiyle daðýldý. Kamyon Four Seasons Oteî'inin (Bu Otel, Copley Square'den bile daha gösteriþliydi.) karþýsýna, Boylston boyunca iki üç blokadar uzanan Boston Par-ký'mn yanma park edilmiþti. Kamyonun kasasýna, dans eden bir çiftkülah resminin üzerine rengârenk harflerle mistersoftee yazýlmýþtý. Okul çantalarýný ayaklarbýrakmýþ, üç çocuk, dondurmacýnýn önünde, bekliyordu. Çocuklarýn arkasýnda elinde bir kaniþipantolon ceket giymiþ bir kadýn ve baþ baþa verip konuþabilmek için (Ciddi bir konuþma olsa grekti, kýkýrdamalar yoktu.) ÝPod'lanmn kulaklýklarýný omuzlarýnýn üzerinden göðüslerine doðruot pantolonlar giymiþ iki genç kýz duruyordu.14Cep iClay, kýzlarýn arkasýnda durarak küçük grubu bir bekleme sýrasý haline getirdi. Ayrý olduðu khediye almýþtý, dönüþte ComixSupre-me'e uðrayýp oðluna Örümcek Adam'm yeni sayýsýný alacaktýe de küçük bir ayrýcalýk yapabilirdi. Haberi Sharon'a vermek için sabýrsýzlanýyordu, ama onameden, yani üç kýrk beþ civarýndan önce ulaþmasý mümkün deðildi. Muhtemelen onunla konuþana kki küçük odasýný arþýnlayacak, gözleri sýk sýk evrak çantasýna takýlarak vaktin geçmesini bekada Mister Softee için birkaç dakikasýný ayýrmasýnýn mahzuru yoktu.Kamyondaki adam, üç çocuða sipariþlerini verdi; iki çubuklu dondurma ve hepsinin ücretini ödeanlaþýlan ortadaki çocuk için bir külahta canavar porsiyon vanilyalý çikolatalý. Çocuk bol kotolonunun cebinden bir dolarlýk banknotlar çýkarýrken kaniþi olan pantolon ceketli kadýn elini omzuna astýðý çantasýna daldýrdý ve bir cep telefonu çýkararak -takým giyen kadýnlar artýklarý ve cep telefonlarý olmadan evden çýkmýyordu- kapaðýný açtý. Arkalarýnda, parkta, bir köpbiri baðýrdý. Ses Clay'e pek mutlu gibi gelmemiþti ama dönüp baktýðýnda tek görebildiði, yür

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->