Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
76Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plan de Afaceri[1]

Plan de Afaceri[1]

Ratings:

4.5

(4)
|Views: 7,890 |Likes:
Published by Anca

More info:

Published by: Anca on Jan 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
 
3 întreb
ă
ri despre:
Planul de afaceri . . .
ş
i mai multe r 
ă
spunsuri pentru întemeietorul unei firme
Pentru a putea aborda problematica (aparent teoretic
ă
 
ş
i formal
ă
) a planului de afaceri,prezentul capitol este structurat în cadrul a 3 întreb
ă
ri simple, la care r 
ă
spunsurile încearc
ă
s
ă
conving
ă
întreprinz
ă
torul - întemeietor al unei firme - cu privire la utilitateaacestui plan de afaceri, ca instrument viu de conducere a propriei sale afaceri. Întreb
ă
rilesunt:
CE
 este un plan de afaceri? 
DE CE 
este nevoie de un plan de afaceri?
CARE
 este con
ţ
inutul unui plan de afaceri?
1. Prima întrebare:
Ce este un plan de afaceri?
Pentru a în
ţ
elege ce este un plan de afaceri trebuie definit întâi conceptul de „afacere”. Odefini
ţ
ie neconven
ţ
ional
ă
a acestui concept, poate fi:inten
ţ
ia unei persoane (fizice sau juridice)de
a face/a întreprinde
anumite activit
ăţ
i în scopul ob
ţ
inerii unui profit
O afacere trebuie a
ş
adar bine preg
ă
tit
ă
,
din timp,
exact a
ş
a ca atunci când î 
ţ
i construie
ş
ti o cas
ă
; trebuieca înainte de a te apuca de construc
ţ
ia efectiv
ă
, s
ă
pui pe hârtie sub forma unui proiect concep
ţ
ia
ş
i
calculele
tale.Acest proiect
este
planul de afaceri: proiectul afacerii tale.
Ş
i, evident o afacere bun
ă
necesit
ă
un plan deafaceri bine conceput.
Un plan de afaceri se bazeaz
ă
pe urm
ă
toarele elemente:
-
un întreprinz
ă
tor (
omul de afaceri
), care î 
ş
i asum
ă
con
ş
tient anumite riscuri
ş
idore
ş
te s
ă
ob
ţ
in
ă
un anumit profit
-
mai multe activit
ăţ
i care consum
ă
resurse
ş
i care genereaz
ă
profit (
ideea deafacere
)
-
un mediu în care se desf 
ăş
oar 
ă
aceste activit
ăţ
i (
mediul de afaceri
).
2. A doua întrebare:
DE CE este nevoie de un plan de afaceri?
 Înainte ca zidurile halei de fabrica
ţ
ie sau oricare alte spa
ţ
ii ale firmei tale s
ă
fie construite,conceptul firmei se na
ş
te în mintea oric
ă
rui întreprinz
ă
tor parcurgând câteva etape:
la început a fost
ideea
ta de afacere
apoi din idee s-a n
ă
scut
viziunea
ta1
 
la care pentru a ajunge ai nevoie de o
strategie
 
ş
i în final pentru a aplica strategia ta ai nevoie de
planul afacerii tale.
Iat
ă
de ce acest plan reprezint
ă
pe de o parte
instrumentul intern
prin care tu po
ţ
iconduce
ş
i controla, pentru tine, întregul proces de demarare a firmei tale. În egal
ă
m
ă
sur 
ă
planul de afaceri reprezint
ă
 
ş
i un
instrument extern
, fiind
ş
i uninstrument excelent de comunicare cu mediul economic. Acesta „transmite” tuturor celor din jurul t
ă
u, clien
ţ
i, furnizori, parteneri strategici, finan
ţ
atori, ac
ţ
ionari, c
ă
tu
ş
tii cucertitudine ce ai de f 
ă
cut, iar într-o economie de pia
ţă
func
ţ
ional
ă
, partenerii t
ă
i de afaceriserio
ş
i apreciaz
ă
acest lucru
ş
i te vor percepe ca pe un actor pertinent al mediuluieconomic.
3. A treia întrebare
CARE este con
ţ
inutul unui plan de afaceri ?
Nu exist
ă
dou
ă
afaceri la fel. Nu exist
ă
dou
ă
organiza
ţ
ii la fel.
Ş
i de asemenea nu exist
ă
 formule magice pentru elaborarea planurilor de afaceri.Planul de afaceri trebuie s
ă
fie un instrument de lucru simplu, sugestiv
ş
i pragmatic.Anumite aspecte tipice este bine s
ă
fie atinse în elaborarea planului de afaceri. Prinabordarea acestora, întreprinz
ă
torul demonstreaz
ă
c
ă
are o percep
ţ
ie global
ă
asupraafacerii, c
ă
în
ţ
elege toate aspectele ei, atât cele tehnice cât
ş
i cele financiare sau deresurse umane. Demonstreaz
ă
mediului exterior (dar 
ş
i celui interior) c
ă
st
ă
pâne
ş
tesitua
ţ
ia.Principalele aspecte (v. modelul prezentat în cadrul acestui capitol) care pot fi avute învedere în cadrul unui plan de afaceri sunt:a. Viziune, strategieb. Istoric, management, resurse umane, activitatea curent
ă
 c. Analiza pie
ţ
eid. Analiza costurilor de operaree. Investi
ţ
ii necesaref. Proiec
ţ
ii financiareg. Anexea. Viziune, strategieCuvinte preten
ţ
ioase, dar în esen
ţă
atât de simple.
Totul pleac 
ă
de la viziune.
Fiecare întreprinz
ă
tor are o viziune.„Vreau s
ă
produc subansamble auto pe care s
ă
le vând Uzinei Dacia”„Vreau s
ă
fabric confec
ţ
ii pentru copii”2
 
„Vreau s
ă
produc
ş
i s
ă
comercializez sucuri din fructe de p
ă
dure”„Vreau s
ă
înfiin
ţ
ez o re
ţ
ea de Internet - cafe”„Vreau, vreau, vreau . . . ”„Vreau - iat
ă
o viziune. Aceast
ă
viziune e de fapt obiectivul final c
ă
tre care vrei s
ă
te îndrep
ţ
i prin afacerea ta. Calea pe care ai hot
ă
rât s
ă
porne
ş
ti pentru a atinge
ş
i împlini viziunea este strategia firmei tale.Pentru a clarifica no
ţ
iunea de strategie trebuie s
ă
ă
spunzi la urm
ă
toarele întreb
ă
ri:
Care este esen
ţ
a afacerii tale ? Ce anume va genera bani
ş
i profit ?
Cum vrei s
ă
arate produsele/serviciile tale ?
Ai deja un model sau un prototip ?
Cine vor fi clien
ţ
ii t
ă
i ?
Exist
ă
o ofert
ă
comparabil
ă
pe pia
ţă
?
Unde vrei s
ă
ajungi într-un interval de 5 ani. Fixeaz
ă
-
ţ
i obiectivecuantificabile!
Care este punctul t
ă
u tare care te determin
ă
s
ă
crezi c
ă
vei avea succes ?
Exist
ă
un consens între asocia
ţ
i/ac
ţ
ionari referitor la problemele mai susmen
ţ
ionate?b. Istoric, management, resurse umane, activitatea curent
ă
 Istoricul unei afaceri este foarte important pentru a în
ţ
elege afacerea în sine, afacerea dinprezent. Iar afacerile nu se nasc din neant. Ele se nasc în jurul voin
ţ
ei unui/unor oameni,apoi se dezvolt
ă
 
ş
i func
ţ
ioneaz
ă
, conduse de acei oameni. Parafrazând zicala popular 
ă
 “omul sfin
ţ
e
ş
te locul” putem f 
ă
ă
îndoial
ă
afirma c
ă
“managerul sfin
ţ
e
ş
te afacerea”.Managerul sau viitorul manager ar trebuie s
ă
-
ş
i pun
ă
întreb
ă
ri de genul:
Ce experien
ţă
practic
ă
aduci în afacere ?
De ce cuno
ş
tin
ţ
e teoretice dispui ?
Ce referin
ţ
e po
ţ
i prezenta ?
Este familia ta dispus
ă
s
ă
te sprijine ?
Dispui de mijloace financiare pentru a între
ţ
ine familia în perioada dificil
ă
de începuta afacerii ?
Dispui de mijloace financiare pentru a sprijini afacerea ?
Dispui de aport în natur 
ă
pentru a sprijini afacerea ?
Cuno
ş
tin
ţ
ele/experien
ţ
a ta sau a partenerului t
ă
u acoper 
ă
domeniile cheie aleafacerii ?
Unde vei localiza sediul organiza
ţ
iei ?
De câ
ţ
i angaja
ţ
i ai nevoie ?
Ce calific
ă
ri trebuie s
ă
aib
ă
angaja
ţ
ii ?
Ce nivel de salarizare trebuie prev
ă
zut ?
Po
ţ
i g
ă
si pe pia
ţ
a muncii specializ
ă
rile necesare ?
Ai schi
ţ
at o structur 
ă
organizatoric
ă
?O întrebare special
ă
cu o semnifica
ţ
ie deosebit
ă
se refer 
ă
la:
Unde va fi localizat
ă
afacerea ta ?3

Activity (76)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
saladin_05 liked this
Mihaela Damian liked this
Dragos Osman liked this
mihmargeo liked this
Ellie Elena liked this
Nita Valy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->