Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
de kiem tra ly 11 hk1

de kiem tra ly 11 hk1

Ratings: (0)|Views: 1,728 |Likes:
Published by tedien252
day kem quy nhon 1000B tran hung dao
day kem quy nhon 1000B tran hung dao

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: tedien252 on Nov 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2014

pdf

text

original

 
 
b
,C
1
 C
2
C
3
 
I. PH
ẦN CHUNG
( t
ất cả học sinh đều phải l
àm ph
ần này) (8đ)
 
Câu 1(1đ):
Phát bi
ểu định luật Faraday về điện phân. Viết biểu thức tổng quát v
à nêu ý ngh
 ĩa các đạilượng?
 
Câu 2(1đ):
Nêu các lo
ại hạt tải điện
 
trong kim lo
ại, trong chất điện phân, trong
chân không và trong ch
ất
khí?
Câu 3(1đ):
Hai điện tích điểm q
1
= 2.10
-2
(
C) và q
2
= - 2.10
-2
(
C) đặt tại hai điểm A v
à B cách nhaum
ột đoạn a = 30 (cm) trong không khí. Tính lực điện tác dụng lên điện tích q
0
= 2.10
-9
(C) đặt tại điểm Mlà trung điểm củ
a AB.
Câu 4(1đ):
Hai điện tích q
1
= 2.10
-9
(C), q
2
= - 8.10
-9
(C) đặt tại hai điểm A, B cách nhau a=10 (cm) trong
chân không. Tìm
điểm mà cường độ điện trường tại đó bằng không?
 
Câu 5(1đ):
M
ột electron được thả không vận tốc đầu ở sát bản âm trong điện trường đều giữa hai bản
kim lo
ại phẳng tích điện trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản l
à 1000V/m, kho
ảng cách giữa hai
b
ản là 1cm. Tính động năng của electron khi nó đập v
ào b
ản dương. ( m
e
= 9,1.10
-31
Kg, q
e
= -1,6.10
-19
C)
Câu 6(1đ):
Cho m
ạch điện gồm ba điện trở R 
1
= 1
Ω, R 
2
= 2
Ω, R 
3
= 4
Ω mắc song song với nhau. Tínhđiện trở tương đương của đoạn mạch.
 
Câu 7(1đ):
Cho m
ạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động
=6V, điện trở trong r=2
, m
ạch
ngoài g
ồm 3 điện trở R 
1
=5
, R
2
=10
, R
3
=3
m
ắc nối tiếp.
Tính hi
ệu điện thế giữa hai đầu R 
1
.
Câu 8(1đ):
 
Cho m
ạch điện như h
 ình v
ẽ . Mỗi pin có suất điện động
= 1,5 (V), điện trở 
trong r= 1
. Điện trở mạch ngo
ài R = 3,5
. Tính cường độ d
òng
điện ở mạch ngo
ài.
II. PH
ẦN RI
ÊNG (
 Dành cho h
ọc sinh học chương 
trình chu
ẩn
). (2đ)
 
Câu 9(1đ):
Chi
ều d
ày c
ủa lớp niken phủ l
ên m
ột tấm kim loại l
à d =
0,05mm sau khi điện phân 30phút.
Di
ện tích mặt phủ tấm kim loại l
à 30cm
2
. Tìm c
ường độ d
òng
điện chạy qua b
 ình
điện phân. Cho biết
niken có kh
ối lượng ri
êng
= 8,9.10
3
kg/m
3
, A = 58g/mol và n = 2.
Câu 10(1đ):
M
ột ấm điện có hai dây dẫn R 
1
và R
2
để đun nước. Nếu d
ùng dây R
1
thì n
ước trong ấm sẽ
sôi sau th
ời gian t
1
= 10 (phút). Còn n
ếu d
ùng dây R
2
thì n
ước sẽ sôi sau thời gian t
2
= 40 (phút). H
ỏi nếu
dùng c
ả hai dây mắc s
ong song thì n
ước sẽ sôi sau thời gian bao lâu (bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường
xung quanh và gi
ả sử điện trở của các dây dẫn không thay đổi theo nhiệt độ).
 
III. PH
ẦN RI
ÊNG (
 Dành cho h
ọc sinh học chương tr 
ình nâng cao
). (2đ)
 
Câu 9(1đ):
Cho 3 t
ụ điện mắc như h
 ình v
ẽ. C
1
= 3
F, C
2
= C
3
= 4
F. N
ối haiđiểm M, N với nguồn điện có hiệu điện thế U =
 
10V. Tính điện dung và điện
tích c
ủa bộ tụ điện
 
Câu 10(1đ):
Cho m
ạch điện như h
 ình v
ẽ :
 
b
=12V , r
b
=1
, R
1
=1
, R
2
=2
. R
3
thay đổi được.
 Tìm R
3
để công suất
tiêu th
ụ tr 
ên R
3
là l
ớn nhất.
S
ở Giáo Dục và Đào Tạo Thừa Thi
ên Hu
ế
 
Trường THPT Phan Đăng Lưu
 

 
KI
ỂM TRA HỌC K 
Ì I - NH. 2011- 2012
Môn: V
ật lý. Lớp 11.
 Th
ời gian 45 phút
 
( Không k 
ể thời gian phát đề)
 
BRBA
 
 
----------- H
ẾT
----------
GHI CHÚ: H 
ọc sinh l 
 àm c
ả hai phần ri 
êng ( II và III) s
ẽ không được chấm điểm phần n
 ày.
 
 A BMq
1
q
0
q
2
10
 
0
 
20
 
Đáp án PHAN ĐĂNG LƯU
 
I. PH
ẦN BẮT BUỘC
 Câu 1:
-Phát bi
ểu đúng 2 định luật Faraday......................
........................................................................
0,5đ
 -
Ghi đúng biểu thức tổng quát .....................................................................................
...................
0,25đ
 -Gi
ải thích đúng các đại lượng và đơn
v
ị của các đại lượng........................................
 
0,25đ
 
Câu 2:
H
ạt tải điện trong các môi trường:
 - Kim lo
ại: electron tự do ( electron hóa trị)................................................0,25đ
 - Ch
ất điện phân: ion dương và ion âm..........................................................0,25đ
 - Chân không: electron phát x
ạ nhiệt ( electron đưa vào).............................................0,25đ
 - Ch
ất khí: : electron, ion dương và ion âm.............................................................................0,25đ
 
Câu 3:
-
20100
+
- -
...0,25đ
 -
 N qq
6210110
10.16
.............................................0,25đ
 
-
 N qq
6220220
10.16
.......................................................................................0,25đ
 - Vì:
2010

nên
 N 
620100
10.32
.................................................................0,25đ
 
Câu 4:
G
i M là m
ột điểm bất kỳ trong không gian
 -
 M  M  M 
 E  E  E 
21
.........................................................................0,25đ
 -
 M  M 
 E  E 
1
0
cùng phương ngược chiều
 M 
 E 
2
..........................................
..0,25đ
 - Do q
1.
q
2
<0 và
21
qq
nên M n
ằm ngoài đoạn AB về phía q
1
.........................0,25đ
 -
Độ lớn E
1
=E
2
=>
 M  M 
qq
222121
10
12
 M  M 
=>
cmcm
 M  M 
20,10
21
............................0,25đ
 
Câu 5:-
Áp d
ụng định lý động năng ta có:
 
∆Wđ = A.............................................................................0,25đ
 
Suy ra: Wđ
 
= A ( vì v
ận tốc ban đầu bằng 0)...........................................................................0,25đ
 -
qEd 
............................................................................................................0,25đ
 -
 J 
18
10.6,1
....................................................................................................
...............0,25đ
 
Câu 6
:- Vì R
1
 //R
2
 //R
3
nên:
321123
1111
 R R R R
.............................................................................0,5đ
 -
74
123
 R
.............................................................................
.........................0,5đ
 
Câu 7
:-R
123
= R
1
+ R
2
+ R
3
=18
Ω................................................................0,25đ
 - Áp d
ụng định luật Ohm cho to
àn m
ạch:
 A R I 
3,0
123
 
....................................0,25đ
 - Vì R
1
nt R
2
nt R
3
nên: I
1
= I
2
= I
3
= I = 0,3A..........................................................0,25đ
 - U
1
= R
1
I
1
= 1,5V...............................................................................0,25đ
 
Câu 8
:-
b
5,75
  
...........................
...................................................................0,2
 -
44
b
........................................................................................0,25đ
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->