Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ales 2008 Mayıs Sözel

Ales 2008 Mayıs Sözel

Ratings: (0)|Views: 219 |Likes:
Published by Burak Ayan
Ales 2008 Mayıs Sözel
Ales 2008 Mayıs Sözel

More info:

Published by: Burak Ayan on Jan 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
A
ALES /
İ
LKBAHAR 2008
 
D
İ
KKAT! SORU K
İ
TAPÇI
Ğ
INIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂ
Ğ
IDINA
İŞ
ARETLEMEY
İ
UNUTMAYINIZ.
 SÖZEL BÖLÜM
S
ı
nav
ı
n bu bölümünden alaca
ğ
ı
n
ı
z standart puan, Sözel A
ğ
ı
rl
ı
kl
ı
ALES Puan
ı
n
ı
z
ı
n (ALES-SÖZ)hesaplanmas
ı
nda 0,7; E
ş
it A
ğ
ı
rl
ı
kl
ı
ALES Puan
ı
n
ı
z
ı
n (ALES-EA) hesaplanmas
ı
nda 0,5; Say
ı
salA
ğ
ı
rl
ı
kl
ı
ALES Puan
ı
n
ı
z
ı
n (ALES-SAY) hesaplanmas
ı
nda 0,3 kat say
ı
s
ı
yla çarp
ı
lacakt
ı
r.
 BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACA
Ğ
INIZ TOPLAM SORU SAYISI 80'D
İ
R.
Di 
ğ 
er sayfaya geçiniz.
24
1. – 5. SORULARDA, BA
Ş
TA VER
İ
LEN CÜM-LELERDEN KES
İ
N OLARAK ÇIKARILAB
İ
LE-CEK YARGIYI BULUNUZ.1. Hafta ba
ş
ı
nda hava s
ı
cakl
ı
klar 
ı
5 derece dü
ş
mesi-ne kar 
ş
ı
n s
ı
cakl
ı
klar hâlâ mevsim normallerininüzerindeydi.
A) S
ı
cak hava dalgas
ı
yurdun genelini etkiledi.B) Hava s
ı
cakl
ı
klar 
ı
uzun süredir mevsim normalle-rinde seyretmektedir.C) Hava s
ı
cakl
ı
klar 
ı
ndaki bu dü
ş
ü
ş
ün sürmesi bek-lenmektedir.D) Hava s
ı
cakl
ı
klar 
ı
önceki hafta sonunda dahayüksekti.E) Hava s
ı
cakl
ı
klar 
ı
yurt genelinde dü
ş
ü
ş
göster-mi
ş
tir.
2. Elektrik teli
ı
rt
ı
nadan koptu
ğ
u için ö
ğ
leden sonrailçeye dört saat süreyle elektrik verilemedi.
A) F
ı
rt
ı
na önceki gece ba
ş
lam
ı
ş
t
ı
.B) Elektrik kesintisi
ı
rt
ı
na diner dinmez giderildi.C) Ayn
ı
anda birçok yerde elektrik teli koptu.D) Tel y
ı
ld
ı
ı
m dü
ş
mesi sonucunda koptu.E) Elektrik kesintisi ayn
ı
gün içinde giderildi.
3. Yüksek tansiyon sorunu k
ı
rk be
ş
ya
ş
ı
na kadar,kad
ı
nlarda erkeklerden daha az görülür.
A) Dü
ş
ük tansiyon, yüksek tansiyona göre sa
ğ
l
ı
k
ı
s
ı
ndan daha az risklidir.B) Ya
ş
ı
k
ı
rk be
ş
ten küçük olan kad
ı
nlarda da yük-sek tansiyon görülebilir.C) Yüksek tansiyon rahats
ı
zl
ı
ğ
ı
ya
ş
ayan erkek say
ı
-s
ı
kad
ı
nlara göre fazlad
ı
r.D) K
ı
rk be
ş
ya
ş
ı
n
ı
geçmi
ş
kad
ı
nlar 
ı
n tansiyonlar 
ı
,ayn
ı
ya
ş
taki erkeklerin tansiyonlar 
ı
ndan dahayüksektir.E) K
ı
rk be
ş
ya
ş
ı
ndan küçük erkeklerde yüksek tan-siyon öteki hastal
ı
klardan daha yayg
ı
nd
ı
r.
4. O, Sait Faik Hikâye Ödülü’ne aday gösterilen engenç yazar olmas
ı
n
ı
, yazd
ı
ğ
ı
ilk kitab
ı
na borç-ludur.
A) Yazar 
ı
n bu kitaptan ba
ş
ka yazd
ı
ğ
ı
kitaplar davard
ı
r.B) O, ilk kitab
ı
yla bir ödüle aday gösterilen tek ya-zard
ı
r.C) O, bu ödülü kazanan en genç yazar olarak tan
ı
n-maktad
ı
r.D) Yazar, daha sonra da bu ödüle aday gösteril-mi
ş
tir.E) Yazar sonraki y
ı
llarda farkl
ı
edebî türlerde yap
ı
t-lar vermi
ş
tir.
 
A
 
ALES /
İ
LKBAHAR 2008
 
Di 
ğ 
er sayfaya geçiniz.
25
 
5. Onun resimlerinde, sa
ğ
lam bir teknik bilginin yan
ı
 s
ı
ra sanatta kimseyi taklit etmeme bilincinin etki-leri de görülür.
A) Resim sanat
ı
na yeni teknikler kazand
ı
rm
ı
ş
t
ı
r.B) Yeni bir sanat ak
ı
m
ı
n
ı
n olu
ş
mas
ı
na öncülük et-mi
ş
tir.C) Resimleri özgün bir niteli
ğ
e sahiptir.D) Pek çok ki
ş
i taraf 
ı
ndan be
ğ
enilmektedir.E) Sanat
ı
birçok bak
ı
mdan kusursuzdur.
6. – 12. SORULARDA, NUMARALANMI
Ş
CÜM-LELERDEN HANG
İ
S
İ
N
İ
N, PARÇANIN ANLAMBÜTÜNLÜ
Ğ
ÜNÜ BOZDU
Ğ
UNU BULUNUZ.6. (I) Sinema yap
ı
tlar 
ı
n
ı
de
ğ
erlendirme ölçütlerimizne denli farkl
ı
, ne kadar çeli
ş
kili; böyle olmas
ı
dado
ğ
al. (II) Hepimiz, sinemaya farkl
ı
ı
lardan bak
ı
-yor, ondan farkl
ı
 
ş
eyler bekliyor, farkl
ı
biçimlerdedoyum sa
ğ
lamay
ı
ve farkl
ı
keyifler almay
ı
umutediyoruz. (III) Kimimiz sadelik, ciddiyet ve tutarl
ı
-l
ı
k; kimimiz ölçüsüzlük, ç
ı
lg
ı
nl
ı
k ve co
ş
ku ar 
ı
yo-ruz. (IV) Yine de de
ğ
er ölçütlerimizin farkl
ı
l
ı
klar 
ı
nade
ğ
inmek ve kimi ortak noktalar saptamaya çal
ı
ş
-mak e
ğ
lenceli bir i
ş
gibi gözüküyor. (V) Kimimizhesapl
ı
, milimetrik, çok iyi üretilmi
ş
filmlere; ki-mimiz bir 
ı
rmak gibi kendi yolunda akan filmlere
ş
künüz.
A) I B) II C) III D) IV E) V
7. (I) Sigara, neden oldu
ğ
u elliden fazla hastal
ı
klahayat
ı
m
ı
z
ı
mahvediyor, yirmi türlü yolla ölümeneden oluyor. (II)
İ
statistiklere göre, geli
ş
mi
ş
ül-kelerde insanlar 
ı
n sigaray
ı
b
ı
rakmas
ı
yönündeson y
ı
llarda yap
ı
lan çal
ı
ş
malar olumlu sonuçlar verdi. (III) Bu ülkelerde 1948’de sigara içme oran
ı
 % 53 iken, bugün % 26’ya dü
ş
tü. (IV) Ancak orta-lama sigara içme oran
ı
nda azalma görülürken, 16-24 ya
ş
aras
ı
gençlerde, sigara içme oran
ı
sürekliart
ı
yor. (V) Son verilere göre, bu ya
ş
grubununüçte biri sigara içiyor.
A) I B) II C) III D) IV E) V
8. (I) Orhan Seyfi Orhon, hecenin be
ş
 
ş
airinden biri.(II) Temiz, duru bir Türkçe kullanmas
ı
yla tan
ı
n-m
ı
ş
. (III) Orhan Seyfi’nin ilk
ş
iir kitab
ı
 
ı 
rt 
ı 
na ve Kar 
ı
n yay
ı
m y
ı
l
ı
n
ı
n 1919 oldu
ğ
u dü
ş
ünülürse butemiz ve duru Türkçenin önemi daha iyi anla
ş
ı
l
ı
r.(IV) Be
ş
hececilerin di
ğ
er üyeleri gibi Orhan Seyfide serbest veznin getirdi
ğ
i yenili
ğ
e ayak uydura-mam
ı
ş
,
ş
iirini geli
ş
tirememi
ş
. (V) Yine 1919’dayay
ı
mlad
ı
ğ
ı
 
Peri K 
ı 
ı 
yla Çoban Hikâyesi 
, heceyleyaz
ı
lm
ı
ş
olmas
ı
n
ı
n yan
ı
nda halk edebiyat
ı
yla içiçeli
ğ
iyle de dikkat çeker.
A) I B) II C) III D) IV E) V
 
A
 
ALES /
İ
LKBAHAR 2008
 
Di 
ğ 
er sayfaya geçiniz.
26
 
9. (I) Bir metnin içinde yürümeye ba
ş
lad
ı
ğ
ı
mda, ço-
ğ
u zaman bir kusur bulmay
ı
de
ğ
il, bilinçli olarakyap
ı
lm
ı
ş
bir kusurla kar 
ş
ı
la
ş
may
ı
isterim. (II) Ya-zar 
ı
n dalg
ı
nl
ı
ğ
ı
ndan, cehaletinden, heyecan
ı
ndankaynaklanan, kendi varl
ı
ğ
ı
ndan habersiz bir kusur de
ğ
ildir bu. (III) Hangi amaçla olursa olsun, bilinç-li olarak yap
ı
lan bu tür kusurlar 
ı
n birçok çe
ş
idivard
ı
r. (IV) Bizzat yazar taraf 
ı
ndan dü
ş
ünülmü
ş
,
ş
ünüldükten sonra özene bezene haz
ı
rlanm
ı
ş
,sonra da kusursuzluk süsü verilerek biz okurkenaniden kar 
ş
ı
la
ş
al
ı
m diye yolumuzun üzerine b
ı
-rak
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. (V) Bu türden kusurlar, metnin ötekialanlar 
ı
na yay
ı
lan zekân
ı
n ve ustal
ı
ğ
ı
n par 
ı
lt
ı
s
ı
n
ı
ndaha iyi görülmesini sa
ğ
lar.
A) I B) II C) III D) IV E) V
10. (I) Do
ğ
a, bir ba
ş
ka güzeldir ilk yazda; ressamtuvalleri araç olur bu güzelli
ğ
i yans
ı
tmak için.(II)
İ
lk yaz, Osman Nuri Pa
ş
a’n
ı
n resimlerindeminyatürleri, Hamit Görele’nin resimlerinde bir 
ş
iiri dü
ş
ündürür. (III) Gün
ı
ş
ı
ğ
ı
n
ı
n sar 
ı
renklerledans
ı
resimle
ş
ir Nazmi Ziya’da. (IV)
İ
brahim Çall
ı
da beyaz bir manolyad
ı
r bahar sonras
ı
; güzel ko-kulu haziranda açan… (V) Türk resminde bir dö-neme ismini veren büyük bir ustad
ı
r Çall
ı
.
A) I B) II C) III D) IV E) V
11. (I) Edebiyat bir zamanlar yaln
ı
zca
ş
iir anlam
ı
nageliyordu. (II) Romansa yaz
ı
nsall
ı
ğ
ı
ı
s
ı
ndan lirikve epik
ş
iirin yüksek duygular 
ı
na ula
ş
amayan bir tür olarak hep ikinci planda kald
ı
. (III) Fakat yir-minci yüzy
ı
lda roman, hem yazar hem de okur 
ı
s
ı
ndan
ş
iiri gölgede b
ı
rakt
ı
. (IV) Her romandabir anlat
ı
c
ı
vard
ı
r, olaylar yazar 
ı
n a
ğ
z
ı
ndan da ka-rakterlerin a
ğ
z
ı
ndan da anlat
ı
labilir. (V) Günümüz-de
ş
iir hâlâ yaz
ı
l
ı
yor; ama roman, ya
ş
am
ı
n ayr 
ı
l-maz bir parças
ı
haline geldi.
A) I B) II C) III D) IV E) V
12. (I) Ham elmas, do
ğ
ada bulundu
ğ
u hâliyle bir çak
ı
lta
ş
ı
n
ı
and
ı
ı
r ve yaln
ı
zca bir sanatç
ı
n
ı
n hünerli el-leri onu ate
ş
saçan bir p
ı
rlantaya dönü
ş
türebilir.(II) Elmas do
ğ
ada nadir bulunan, çeli
ğ
e ve ate
ş
ekar 
ş
ı
çok dayan
ı
kl
ı
bir ta
ş
t
ı
r. (III) Ço
ğ
unlukla ne-silden nesile aktar 
ı
lan elmas i
ş
leme i
ş
i, sanat
ı
nta kendisidir ve çok ciddi bir birikim gerektirir.(IV) Ta
ş
ı
i
ş
leyen sanatç
ı
k
ı
l
ı
k
ı
rk yarmal
ı
, do
ğ
ruoranlarda kesim yapmal
ı
ve bu kesim sonucundata
ş
tan yans
ı
yan
ı
ş
ı
k do
ğ
rudan göze gelmeli, ta
ş
agiren
ı
ş
ı
k yine ta
ş
ı
n yüzeyinde yans
ı
mal
ı
d
ı
r.(V) Elmas i
ş
lenirken yap
ı
lacak herhangi bir hata,yaln
ı
zca p
ı
rlantaya zarar vermekle kalmaz, aylar boyunca o ta
ş
ı
kesmek, cilalamak için verilen tümemeklerin bo
ş
a gitmesi anlam
ı
na da gelir.
A) I B) II C) III D) IV E) V

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
sertac_kaftan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->