Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
65Activity
P. 1
Mastile comunicarii

Mastile comunicarii

Ratings:

4.8

(10)
|Views: 2,651 |Likes:
Published by Oana Barbu
Lucarea reprezinta o incercare de a reconsidera fenomenul comunicarii din perspectiva filosofiei practice, precum si o prezentare a celor mai relevante abordari in domeniu.
autor: Oana BARBU
Lucarea reprezinta o incercare de a reconsidera fenomenul comunicarii din perspectiva filosofiei practice, precum si o prezentare a celor mai relevante abordari in domeniu.
autor: Oana BARBU

More info:

Published by: Oana Barbu on Jan 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

 
A j` sat a bt j`" Gasy`fd Ohgtb`oa{``
Aytbo` oabi `bod~dg h i`soty`d ids~{d ohgtb`oa{d& bd zdidg `boa id fa `bod~ty ~ts``b jaya i`j`otfyay`` id a sdfdoya tblc`tf i`b oa{d zhg `bod~d a bd ohbsy{t` a{ltgdbya{da"Yhoga` id aodda zhg `bod{oa akh{ia{da syti`tf ohgtb`oa{`` i`b ~d{s~doy`za j`fhshj`d` ~{aoy`odot a{ltgdbya{da tbd` ~d{s~doy`zd id y`~ s`byd}a oa{d& ~a{aihaf& ohbs`id{ag oa za sohayd `bdz`idbya `bsts` syaytytf i`sdg`bay af syti`tft` ohgtb`oa{``" _~tbdg aodsy fto{t idha{dodhksd{zag oa `b }`ta id asya}` bt ~tydg akh{ia ohgtb`oa{da afyjdf idoay `byd{i`so`~f`ba{"Ohbsyayag oa i`j`otfyayda gamh{a `byag~`baya `b idj`b`{da ohgtb`oa{`` dsyd iaya s` idi`zd{s`yayda tblc`t{`fh{ id zdid{d stk oa{d aodasya ~hayd j` ~{`z`ya" Hksd{zag& s~{d ddg~ft&oa stby atyh{` oa{d `bs`sya ~d zafha{da ohgtb`oay`hbafa a dg`yayh{tft` s`(sat {dod~yh{tft`#[hkd{ys s` Ctby& oa{d ohbs`id{a ohgtb`oa{da ohbsyabi âb ihkëbi`{da& y{absg`yd{da s` ayasa{datbt` âbydfds `bjh{gay`d`)5 afy` atyh{` `at âb oafotf gdsamtf y{absg`s ‟{dod~yay5 Fhbldbdoed{ ohbs`id{a& s~{d ddg~ft& oa âb idj`b`{da ohgtb`oa{`` dsyd `g~h{yaby sa {dy`bdg od sd y{absg`yds` ga` ~ty`b ohbi`y`a dg`yayh{tft` sat a {dod~yh{tft`)& `a{ id a`o` s` ~aba fa idma odfdk{tf
ycdgdi`a `s ycd gdssald
{agabd iha{ tb ~as"^d ktba i{d~yayd syti`tf ohgtb`oď{`` a ftay baŘyd{d Ř` ohby`btď sď j``bůd}d oa h }hbď id`byd{jd{dbůď a i`so`~f`bdfh{ sho`h'tgabd" Btgd ga{` afd sho`hfhl`d`& ~s`chfhl`d` h{` j`fhshj`d` ~{aoy`od& at y{doty l{ab`ůdfd ohbsao{ayd i`so`~f`bdfh{ {ds~doy`zd h{` at shbiay jdbhgdbd oa{did~ďŘdat hk`Řbt`bůdfd ~{hjds`hbafd Ř` aoaidg`od afd ghgdbytft`" AŘa at ~{hodiay \dkd{&_`ggdf& Cakd{gas& ~hayd oc`a{ Id|dp& \`ff`ag Magds& D{z`b Lhjjgab" D` bt stby s~do`af`Řy`âb ihgdb`tf ohgtb`oď{`` ~dby{t oa aodsya d gtfy ga` bht idoay so{`d{`fd gtfyh{a i`by{d d`& `bsaiayh{`ya hksd{zay``fh{ jďotyd âb }hba ohgtb`oď{``& at jh{gtfay d~f`oaů``& at fabsay oc`a{ `~hyd}dod at iay basyd{d ydh{``fh{ id asya}`"I`bohfh id idj`b`y``fd azabsayd& `g~h{yaby id {dy`bty dsyd oa aodsy ag~ft idgd{s oa{ddsyd ohgtb`oa{da a jhsy ~d{od~tya s` dsyd y{ayaya oa dfdgdby jtbiagdbyaf af d`sydbyd` tgabdja{a a sd `bs`sya ast~{a tbd` ydh{`` ldbd{afd a ohgtb`oa{``" Dfdgdbyd ohbo{dyd id ydh{`aohgtb`oa{``& a jtboy``fh{ s` {hftft` ~d a{d `f aodasya fd ~hayd `bid~f`b` `b d`sydbya tgaba a~a{ `boa id fa fa ^fayhb s` A{`syhydf& oa{d at at gd{s ~aba fa `bsy`yty`hbaf`}a{da ohgtb`oa{`` oai`so`~f`ba id syti`t #afayt{` id j`fhshj`d sat gaydgay`oa)& stk jh{ga {dyh{`o``& âb Fpodtg s` âb
 
Aoaidg`a L{daoa" Bd ag`by`g& s~{d ddg~ft& id j`fhshj`a ft` A{`syhydf oa{d ~fdaoa id fa ja~ytfoa hagdb`` bt stby `bi`z`}` `}hfay` o`& i`b ~hy{`za& hgtf dsyd i`b bayt{a ft` tb ab`gaf sho`af&
 }hhb ~hf`y`ehb
1
& `a{ hgtf ‖aby`sho`af‗ a{ j`& ~{`b t{ga{d h{` ‖st~{ahg‗ h{` j`a{a" Hgtf dsydjd{`o`ytf ~hsdsh{ ayay af f`gkamtft` bda{y`otfay od'` ~d{g`yd d~{`ga{da sdb}ay``fh{ otg a{ j` ~faod{da sat id it{d{da& ~{dotg s` a tbt` f`gkam a{y`otfay oa~ak`f sa d~{`gd od dsyd i{d~y s`bdi{d~y& k`bdfd sat {atf" J`fhshjtf ohbs`id{a ~d aodasya oafd oa hgtf a{d `b }dsy{da sa ldbdy`oa`bsy`boybtf ~dby{t ohgtb`yayd" Ohgtb`oa{da ~{`by{'tb f`gkam a{y`otfay dsyd& asaia{& ~{`gajh{ga st~d{`ha{a id `byd{aoy`tbd sho`afa"@b afya h{i`bd id `id`& i{d~yayda ~hayd j` ~{aoy`oaya btga` `b ohgtb`yayd& ~dby{t s`g~ftfja~y oa da dsyd h z`{ytyd sho`afa" _` otg fa A{`syhydf bayt{a bt o{da}a ja{a soh~& gdb`{dasyaytft`& oa dby`yayd bayt{afa a ~{`h{`& dsyd {daf`}a{da i{d~yay``& `a{ i{d~yayda dsyd h z`{ytyd ~doa{d `bi`z`itaf& `}hfay& bt h ~hsdia& idha{dod z`{ytyda ~{dst~tbd {a~h{ytf i`by{d odf ~ty`b ; ~d{shabd& ai`oa ohgtb`oa{da" ^fdoabi id a`o`& ~tydg aj`{ga ot ya{`d oa jdbhgdbtf stld{ay afohgtb`oa{``& ohbsy`yt`d `boa i`b
 ^hf`y`oa
a{`syhydf`oa dsdbya fdlayt{`fh{ `byd{tgabd& d~{`gëbioa~ao`yayda id a idso`j{a& zaf`ia s` zafh{`}a ~d{gabdby sdbstf `byd{aoy`tb`` sho`afd {daf`}ayd otamtyh{tf tbh{ s`gkhft{` s` sdgb`j`oay`` syaytayd #zaf`iayd) sho`af" Aodsy fto{t {agabd zafak`f j`doa zh{k`g a`o` id syaytf a{`syhydf`o& ohby{aoytf sho`af `b z`}`tbda {htssdatf`aba& id mhot{`fd idf`gkam `b z`}`tbda gtfy ga` ya{}`d a ft` Fphya{i& sditoy`a ft` Kati{`ffa{i& sho`dyaydas~doyaohftft` a ft` Idkkh{i& s~doyaohftf z`dy`` ohy`i`dbd a ft` Lhjjgab sat
chgghohbstgd{`ots
af ft` F`~hzdyse`" Ids` gd{dt ~{d}dbya `b h{`od akh{ia{d ast~{a tgabtft`&ohgtb`oa{da idz`bd asya}` tb ihgdb`t od bt ga` ~hayd j` dz`yay aytbo` oabi azdg id'a jaod otbayt{a ~{aoy`oa a ohbit`yd` tgabd"
Ot od bd amtya j`fhshj`a ~{aoy`oa8
_~ay`tf sho`dyay`` ohbydg~h{abd dsyd `bzaiay id ~tfzd{`}a{da zafh{`fh{& `byd{~{dya{dai`sdg`baya a s`gkhft{`fh{& o{da{da id cp~d{{daf`yay` Ř` d~{`ga{da s`gtfyaba `b ftgd s`tb`zd{st{` a{y`j`o`af o{dayd" Oa{aoyd{`sy`o ~dby{t z`aya ohy`i`aba dsyd h fdlďyt{ď s~do`j`oďbdg`mfho`yď âby{d ydh{`d Ř` ~{aoy`oď& âby{d otbhŘy`bůd Ř` aoů`tbd& `by{d s~ay`tf `bi`z`itaf s``byd{aoy`tbda ot od`fafy`" As`syag asya}` fa {d~{d}dbya{da ftg`` `b i`sot{st{` dsydy`}ayd #`byd{gdb`` ft` Fphya{i) Ř` `g~tbd{da {dotbhaŘyd{`` aodsyd` {d~{d}dbyď{`" J`fhshj`a ohbydg~h{abasd `byd{dsda}ď i`b od `b od ga` gtfy id ~{hitoů`a `bj`b`yď a zh{k`{``& id `bydbů`a Ř` oa~ao`yayda d`
1
 
 
id a sdgb`j`oa& id jdftf otg ohgtb`oa{da h{lab`}da}ď d~d{`dbůa bhasy{ď `b `bsas` aoytf`byd{aoy`tb`` tgabd" Id `byd{ds gamh{ dsyd ja~ytf oď `b da `bi`z`itaftf Ř` ldbd{aftf sd y{absodbi{do`~{ho" Ot yhayď tb`zd{saf`yayda f`gkamtft`& j`doa{d zh{k`yh{ a{d ~{h~{`a sa zhod Ř` ~{h~{`a sazh{k`{d& `bi`z`itf d `b aodfas` y`g~ ~d{shaba s` ~tkf`o& zhod s` {dod~yh{& sat otg s~tbda _a{y{d=
f`gkamtf dsyd j``bůa'~dby{t'afytf& oa{d ~tbd `b sodbď ayay tb`zd{saftf oay Ř` s`bltfa{tf 
"Akh{ia{da ohgtb`oa{`` i`b ~d{s~doy`za j`fhshj`d` ~{aoy`od dsyd ot ayay ga` `g~h{yabya ot oay `boai{tf j`fhshj`d` hoo`idbyafd ~hsyghid{bd j`fhshj`a `bsďŘ` dsyd ~d{od~tyď oa i`sot{s sat ‒ldbf`yd{a{‗& ~{`b t{ga{d idz`bd `g~d{`hs bdodsa{a h ohbod~ytaf`}a{d a {hftft` s` jtboy``fhohgtb`oa{`` id fa a{`syhydf `bohaod" @b otfyt{a ohbydg~h{abď ohbz`důt`dso idj`b`{` afdohgbtb`oa{`` ~{da zal` Ř` tbdfd ~{da ~{do`sd& odfd ga` gtfyd zdb`bi i`b gaydgay`oď sat fhl`oas`gkhf`oď" Azdg ~d id afya ~a{yd idj`b`{` gtfy ~{da zasyd oa{d ohbs`id{ď jtboů`a s`gkhf`oď oajtboů`d ldbd{afď id gdi`d{d& ~{`b g`mfho`{da oď{d`a s~`{`ytf `Ř` ohbsy{t`dŘyd yhayd tb`zd{st{`fdid ~d{od~ů`d Ř` i`sot{s"
 D{bdsy Oass`{d{ 
aj`{gď aodsy ohbod~y aoh~dyhyaf`yaydajdbhgdbdfh{ oa{d idyd{g`bď& `bi`jd{dby stk od jh{gď& `g~f`b`{da tbt` sdbs `by{'tb s`gkhf Ř`yhayd ohbydydfd `b oa{d tb iaytg sdbs`k`f h{`oa{d a{ j` y`~tf sďt id d`sydbůď& dsyd {d~{d}dbyayoa `boh{~h{a{d ~a{y`otfa{ď& oa gab`jdsya{d a tbd` sdgb`j`oaů``" Atyh{` oa
Lasyhb Kaocdfa{i& [hfabi Ka{ycds& Mö{ldb Cakd{gas& L{abld{ 
 
L`ffds'Lasyhb& G`ocdf Jhtoatfy& Ft`s Ltds~`b& Aiag _ocajj&
at sohs `b dz`idbya ja~ytf oď yd{gdb``& bhů`tb`fd& ohbod~ydfd ot oa{d sd h~d{da}ď`b aodsy ihgdb`t ů`b id h gdyaydh{`d& gdyaj`fhshj`d Ř` gdyaohgtb`oa{d a i`sot{stft` ydh{dy`o"H akh{ia{d a jdbhgdbtft` ohgtb`oa{`` `b yd{gdb`` j`fhshj`d` ~{aoy`od dsyd oay sd ~haydid a~{ha~d id s~`{`ytf j`fhshj`d` oa ghiaf`yayd id a y{`g`yd fa `bůdfdst{`fd ~d oa{d ` fd aoh{iďgtbd` {daf`yďů` s` bt oa s`sydg lfhkaf id sdgb`j`oaů``" Âby{'tb abtg`y sdbs& sd {dz`bd fa odda od ajhsy j`fhshj`a âb ~d{`haia d` `b`ů`afď& âb ~hf`st{`fd L{do`d` Aby`od& oëbi sd ~tbdat ~{hkfdgd oa{dů`bdat a~{ha~d dofts`z id z`aůa ohy`i`abď& `a{ j`fhshj`a d{a tb ghidf ot amtyh{tf oď{t`a`byd{~{dya` ~{h~{`a z`aůď Ř` z`aůa odfh{fafů`& a odfh{ ot oa{d `by{a` âb ohbyaoy" D fdsbd id hksd{zayoď asyď}` dy`otf& ~hf`y`otf s` dohbhg`otf stby yhy ga` ids ~{hkfdgay`}ayd id `bi`z`itf lhf`y ids`sydgd zafh{`od ldbd{af zafak`fd" Zhg âbod{oa asaia{ sď a{ltgdbyďg& hiayď ot i`sot{stf ~hsyghid{b& ohgtb`oa{da i`b ~d{s~doy`za j`fhshj`d` ~{aoy`od" H iaya ot aodasya& ~d{s~doy`zdfdohgtb`oa{`` aito i`b bht j`fhshj`a fa syai`tf `b oa{d âbodyda}ď sď ga` j`d odza ot oa{d ydhot~`& ia{ `by{ď âb z`aůa ya ohy`i`abď& a `bydfd~o`tb`` ~{aoy`od tbid gdoab`sgdfd aodsyda`byd{~{dyay`zd stby a~f`oayd oc`a{ ~d aoů`tb`fd ~d oa{d fd jao`"

Activity (65)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Diana Maria liked this
Ramona Elena liked this
gabrielnedelea liked this
cristina liked this
Petruta Cretu liked this
Victor Triboi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->