P. 1
sinchan-shwet-patrika

sinchan-shwet-patrika

Ratings: (0)|Views: 1,219|Likes:
Published by Ashish Kulkarni

More info:

Published by: Ashish Kulkarni on Nov 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

 
 
 महारा 
 
 शासन 
 
 रायातील 
 
 सचनाची 
 
 गती 
 
 व 
 
भिवयातील 
 
 वाटचाल 
.
 वतपिका 
 
(
 खड 
- 1)
 जलसंपदा 
 
 िवभाग 
 
 मालय 
,
 म ंबई 
-400 032.
 नोहबर 
-2012.
 
 
अनु मिणका 
 
 िवषय 
 
 पृ ठ 
 
 मांक 
 
 द   ृ टीे पात 
 
 वे तपिका 
 
 तावना 
1-152.
 िवभागाचा 
 
 सं घटनामक 
 
 रचनेचा 
 
 तपशील 
17-213.
 पाटबंधारे
 
 कप 
 
अहवाल 
 
 तयार 
 
 करणे
 
 व 
 
अं मलबजावणी 
 
 करयाची 
 
 कायपदत 
23-644.
आथक 
 
 बाबचा 
 
 तपशील 
65-665.
 िवभागाया 
 
 मु ख 
 
 उपलधी 
67-696.
 सचन 
 
 कपांचा 
 
 वाढता 
 
 कालावधी 
 
 व 
 
 वाढया 
 
 कमतीबाबतची 
 
 कारणिममांसा 
71-847.
 िवभागाने
 
 गेया 
 
 काही 
 
 वषत 
 
 घेतलेले
 
 महवाचे
 
 िनणय 
 
 व 
 
 सुधारणा 
85-878.
 महारााची 
 
आथक 
 
 पाहणी 
2011-12
 मये
 
 मागील 
10
 वषत 
 
 सिचत 
 
े  
 
 िपकाखालील 
 
 थू ल 
 
े ाशी 
 
 टकवारीचा 
 
 िवचार 
 
 कयास 
 
 कवळ 
0.1
 टका 
 
 वाढले
,
असे
 
 नमू द 
 
 करयात 
 
आले
 
आह
.
 या 
 
 पावभु मीवर 
 
 मागील 
15
 वषतील 
 
 पाटबंधारे
 
 कपांवर 
 
 झालेला 
 
 खच
,
 िनमण 
 
 झालेली 
 
 सचन 
 
मता 
 
 व 
 
 य 
 
 सिचत 
 
े  
 
 याबाबतचे
 
 िवलेषण 
 
 व 
 
 वतु थती 
.89-1049.
 पाटबंधारे
 
 कपांया 
 
 िनयोजनाची 
 
 पु ढील 
 
 िदशा 
105-112
 
 दटीपात 
 
 वेतपिका   ृ
 
1.
 तावना 
 
 पाणी 
 
 ही 
 
 मु ख 
 
 व 
 
 मौयवान 
 
 नैसगक 
 
 साधनसंपी 
 
आह
.
 मानवजातीची 
 
 ती 
 
 मु लभु त 
 
 गरज 
 
असू न 
 
 िवकासातील 
 
अयावयक 
 
 बाब 
 
आह
.
 पृवीया 
 
 सु मारे
 
510
 दशल 
 
 चौ 
.
 िक 
.
 मी 
.
 पृ ठभागाया 
70.80
 टक
 
भाग 
 
 पायाने
 
 यापला 
 
आह
.
 जगातील 
 
 एकण 
 
 पाणीसाठा 
1385 x (10)
3
 
अजघमी 
 
आह
.
 तथािप 
,
 मानवाला 
 
 य 
 
 वापरासाठी 
9300
अजघमी 
 
 हणजे च 
 
 एकूण 
 
 पायाया 
 
 कवळ 
0.67
 टक
 
 इतक
 
अप 
 
 पाणी 
 
 उपलध 
 
आह
.
भारतातील 
 
 उपलध 
 
 जलसंपीचा 
 
 िवचार 
 
 कयास 
 
भू पृ ठावरील 
 
 पायातू न 
690
अजघमी 
 
 वापरायोय 
 
असू न 
 433
अजघमी 
 
 वापरायोय 
 
भू जलाचा 
 
 िवचार 
 
 कयास 
 
 देशात 
 
 एकण 
1123
अजघमी 
 
 जलसंपी 
 
 वापरायोय 
 
आह
.
 देशात 
 
 एकूण 
183
 दशल 
 
 हटर 
 
े  
 
 लागवडी 
 
 योय 
 
असु न 
 
 उपलध 
 
 जलसंपीारे
140
 दशल 
 
 हेटर 
 
े  
 
अं ितमत 
:
 सचनाखाली 
 
 येवू
 
 शकते
 
असा 
 
अं दाज 
 
आह
.
 महाराात 
 
 सरासरी 
 
 पाणी 
 
 उपलधता 
1,63,820
 दलघमी 
 
 इतकी 
 
आह
.
 रायातील 
 
 कोकणातील 
 
 पचम 
 
 वािहनी 
 
 ना 
 
 वगळता 
 
 इतर 
4
 मु ख 
 
 नांची 
 
 खोरी 
 
आं तररायीय 
 
आहेत 
.
आं तररायीय 
 
 लवाद 
 
 व 
 
आं तररायीय 
 
 करारानु सार 
1,25,936
 दलघमी 
 
 पाणी 
 
 वापरासाठी 
 
 रायाला 
 
अनु ेय 
 
आह
.
 रायाया 
 
 वाटयाला 
 
आलेया 
 
 पायापैकी 
69,210
 दलघमी 
(55
 टक
)
 पाणी 
 
 कोकणातील 
 
 पचम 
 
 वािहनी 
 
 नांतू न 
 
 उपलध 
 
 होते
.
 परंतु
 
 िविशठ 
 
भौगोिलक 
 
 पिरथतीमु ळ
 
 याचा 
 
 पू ण
 
 वापर 
 
 शय 
 
 नाही 
.
 रायात 
 
 लागवडीलायक 
 
े 
225
 ल 
 
 हटर 
 
आह
.
 जल 
 
 व 
 
 सचन 
 
आयोगाने
 
भू पृ ठावरील 
 
 पायातू न 
 
 रायाची 
 
अं ितम 
 
 सचन 
 
मता 
85
 ल 
 
 हटर 
 (
 लागवडीलायक 
 
ेाया 
38
 टक
)
 व 
 
भू जलातु न 
41
 
 ल 
 
 हटर 
 
अशी 
 
 रायात 
 
 एकूण 
126
 ल 
 
 हटर 
 (
 लागवडीलायक 
 
े ाया 
56
 टक
)
अं ितम 
 
 सचनमता 
 
अनु मािनत 
 
 कली 
 
आह
.
 
 िवधीमं डळाया 
 
 महारा 
 
 काल 
 
आज 
 
आिण 
 
 उा 
 
 या 
 
 पिरसंवादात 
 
 मागील 
10
 वषत 
 
 सचीत 
 
े ात 
 
 थु ल 
 
 िपकाखालील 
 
ेाया 
 
 तु लनेत 
 
 कवळ 
0.1
 टक
 
 वाढ 
 
 झाली 
 
 या 
 
 महारााची 
 
आथक 
 
 पहाणी 
2011-12
 तील 
 
 िनकषसंदभत 
 
 मा 
.
 मु यमं ी 
 
 महोदयांनी 
 
 जलसंपदा 
 
 िवभागाची 
 
 सचनाया 
 
 मागील 
10
 वषतील 
 
 गतीबाबत 
 
 वेतपिका 
 
 काढयात 
 
 येईल 
 
अशी 
 
 घोषणा 
 
 कली 
.
 
 
 रायातील 
 
 सचनाचा 
 
 िवकास 
,
 पाटबंधारे
 
 कप 
 
अहवाल 
 
 तयार 
 
 करयाची 
 
 कायपदत 
,
 कपाया 
 
 बांधकामातील 
 
 िविवध 
 
 टपे
,
 सचन 
 
 यवथापनाची 
 
 कामे
,
 महारााची 
 
आथक 
 
 पाहणी 
2011-12
 मये
 
 मागील 
10
 वषत 
 
 सिचत 
 
े ाची 
 
 िपकाखालील 
 
 थू ल 
 
े ाशी 
 
 टकवारीचा 
 
 िवचार 
 
 कयास 
 
 कवळ 
0.1
 टका 
 
 वाढ 
,
 याबाबतची 
 
 वतु थती 
,
 कपांया 
 
 कमत 
 
 वाढीची 
 
 व 
 
 कप 
 
 पू णवाचा 
 
 कालावधी 
 
 वाढयाची 
 
 कारणे
,
 पाटबंधारे
 
 कपांचे
 
 लंिबत 
 
 दाियव 
 
 व 
 
 पाटबंधारे
 
 कपांया 
 
 िनयोजनाची 
 
 पु ढील 
 
 िदशा 
 
(
 एक 
)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->