Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ISO 14001 Sistemi upravljanja zastitom zivotne sredine

ISO 14001 Sistemi upravljanja zastitom zivotne sredine

Ratings: (0)|Views: 388|Likes:
Published by Дејан Лале
ISO 14001 Sistemi upravljanja zastitom zivotne sredine
ISO 14001 Sistemi upravljanja zastitom zivotne sredine

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Дејан Лале on Nov 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2015

pdf

text

original

 
STANDARDSRBIJE I CRNEGOREJUSISO 140012005
Identi
č
an sa ISO 14001:2004
Sistemi upravljanja zaštitom životnesredine
Zahtevi sa uputstvom za primenu
Environmental management systems 
Requirements with guidance for use
II izdane
 
JUS ISO 14001
2
Predgovor 
ISO (Me
đ
unarodna organizacija za standardizaciju) je svetska federacija nacionalnih institucijaza standardizaciju (
č
lanica ISO). Rad na pripremanju me
đ
unarodnih standarda se odvija kroztehni
č
ke komitete ISO. Svaka
č
lanica ISO, kada je zainteresovana za predmet rada nekog odosnovanih tehni
č
kih komiteta, ima pravo da delegira svoje predstavnike u komitet. Me
đ
unarodneorganizacije, vladine i nevladine, koje su u vezi sa ISO, tako
đ
e u
č
estvuju u radu. ISO uskosara
đ
uje sa Me
đ
unarodnom elektrotehni
č
kom komisijom (IEC) u vezi sa svim pitanjimaelektrotehni
č
ke standardizacije.Nacrti me
đ
unarodnih standarda se izra
đ
uju u skladu sa pravilima datim u ISO/IEC direktivama,deo 2.Skrece se paznja na mogu
ć
nost da izvesni elementi ovog medjunarodnog standarda mogu bitipredmet prava intelektualne svojine. ISO ne snosi odgovornost za identifikovanje bilo kojeg ilisvih takvih prava.ISO 14001 pripremio je Tehni
č
ki komitet ISO/TC 207
Upravljanje zaštitom životne sredine,
Potkomitet SC 1,
Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine.
Drugim izdanjem stavlja se van snage i zamenjuje prvo izdanje (ISO 14001:1996) koje jetehni
č
ki revidirano.
 
JUS ISO 14001
3
Uvod
Sve vrste organizacija se sve više trude da postignu i pokažu svoj u
č
inak u zaštiti životnesredine kontrolisanjem uticaja svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu, u skladusa svojom politikom, i svojim ciljevima zaštite životne sredine. One tako postupaju u vezi sa svestrožijim zakonodavstvom, razvojem ekonomskih i drugih mera koje zahtevaju zaštitu životnesredine i sve izraženijom brigom zainteresovanih strana za pitanja zaštite životne sredine iodrživi razvoj.Mnoge organizacije su preduzele "preispitivanja" ili "provere" da bi ocenile sopstveni u
č
inakzaštite životne sredine. Ta sopstvena "preispitivanja" i "provere" ne znace obavezno i sigurnostda ce ucinak zastite zivotne sredine te organizacije zadovoljavati zakonske zahteve i zahtevedefinisane njenom politikom zastite zivotne sredine, ne samo u datom trenutku vec i stalno. Dabi bili efektivni, preispitivanja i provere treba da se obavljaju u okviru strukturisanog sistemaupravljanja koji je integrisan u okviru organizacije.Me
đ
unarodni standardi za upravljanje zaštitom životne sredine imaju nameru da organizacijamaobezbede elemente efektivnog sistema zaštite životne sredine (EMS) koji se mogu integrisati saostalim upravlja
č
kim zahtevima kako bi se organizacijama pomoglo da postignu i ciljeve zastitezivotne sredine i ekonomske ciljeve. Ove standarde, kao ni druge me
đ
unarodne standarde, netreba koristiti za stvaranje necarinskih trgovinskih barijera niti za nametanje novih ili izmenezakonskih obaveza organizacije.Ovim me
đ
unarodnim standardom se utvr 
đ
uju zahtevi za sistem upravljanja zaštitom životnesredine koji treba da omogu
ć
i organizaciji da razvije i primeni politiku i ciljeve uzimaju
ć
i u obzir zakonske zahteve kao i informacije u vezi sa zna
č
ajnim aspektima životne sredine. Napisan jetako da bude primenljiv za sve vrste i veli
č
ine organizacije a može se prilagoditi za razli
č
itegeografske, kulturne i društvene uslove. Osnova pristupa je prikazana na slici 1. Uspeh sistemazavisi od privrženosti na svim nivoima i funkcijama, naro
č
ito od najvišeg rukovodstva. Ovakavsistem omogu
ć
ava organizaciji da uspostavi politiku zaštite životne sredine, da uspostavi ciljevei procese kojim ostvaruje privrženost politici, da preduzme mere kada je potrebno da unapredisvoj u
č
inak i da prikaže usaglašenost sistema sa zahtevima ovog me
đ
unarodnog standarda.Sveobuhvatni cilj ovog me
đ
unarodnog standarda je da podrži zaštitu životne sredine kao iprevenciju zaga
đ
ivanja koje bi bilo u ravnoteži sa društveno-ekonomskim potrebama. Trebanaglasiti da se mnogim od ovih zahteva može istovremeno pristupiti ili se mogu ponovo posetitiu bilo koje vreme.Revizija ovog me
đ
unarodnog standarda je usmerena na razjašnjavanje izdanja iz 1996. godine.Uzeti su u obzir zahtevi standarda ISO 9001:2000 da bi se ostvarila kompatibilnost ova dvastandarda za dobrobit zajednice korisnika.U cilju lakseg koriscenja brojevi podtacki u tacki 4 ovog medjunarodnog standarda i u Prilogu Asu
 
povezani
.
Na pr. i 4.3.3 i A.3.3. pokrivaju oblasti opstih i posebnih ciljeva i programa, a 4.5.5 i A.5.5 oblast internih provera. Dodatno, u Prilogu B identifikovane su siroke tehnickekorespodencije izmedju standarda ISO 14001:2004 i ISO 9001:2000 i
vice versa.
 Postoji znacajna razlika izme
đ
u ovog me
đ
unarodnog standarda, koji opisuje zahteve za sistemupravljanja životnom sredinom organizacije i može se koristiti za sertifikaciju/registraciji i/ilisamodeklarisanje i (nesertifikujuce) smernice koja pruza generi
č
ku pomo
ć
organizaciji uuspostavljanju, implementaciji i unapredjivanju svog sistema upravljanja zaštitom životnesredine. Upravljanje zaštitom životne sredine obuhvata
č
itav niz pitanja uklju
č
uju
ć
i i ona odstrateškog i konkurentskog zna
č
aja. Organizacija može da pokaže uspešnu primenu ovogme
đ
unarodnog standarda kako bi uverila zainteresovane strane da ima uveden odgovaraju
ć
isistem upravljanja zaštitom životne sredine.Uputstva o tehnikama koje podrzavaju upravljanje zastitom zivotne sredine bice sadrzana udrugim medjunarodnim standardima, posebno u dokumentima o upravljanju zastitom zivotnesredine koje je doneo komitet ISO/TC 207. Bilo koje pozivanje na druge medjunarodnestandarde je iskljucivo dato radi informacija.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Komatrac liked this
sveovinu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->