Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tý giá hối đoái và cán cân thương mại việt nam

Tý giá hối đoái và cán cân thương mại việt nam

Ratings: (0)|Views: 44 |Likes:
Published by niknguyen2011
mô tả tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại của việt nam qua các giai đoạn - thực trạng và giải pháp
mô tả tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại của việt nam qua các giai đoạn - thực trạng và giải pháp

More info:

Published by: niknguyen2011 on Nov 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

pdf

text

original

 
 
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
OTR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C KINH T
THÀNH PH
H
CHÍ MINH
----------
W
ω
X
----------
PH
M H
NG PHÚCT
GIÁ H
I
Đ
OÁI TH
Ự 
CVÀ CÁN CÂN TH
ƯƠ 
NG M
I C
A VI
T NAM
 
Chuyên ngành: Kinh t
ế
Tài chính – Ngân hàng
Mã s
: 60.31.12
LU
N V
Ă
N TH
C S
Ĩ
KINH T
 
Ng
ườ 
i h
ướ 
ng d
n khoa h
c: PGS.TS. Nguy
n Th
Ng
c Trang
 
TP. H
CHÍ MINH, N
Ă
M 2009
 
 
L
Ờ 
I C
M
Ơ 
N
Để
hoàn thành
đượ 
c lu
n v
ă
n này, tôi
đ
ã nh
n
đượ 
c
t nhi
u s
giúp
đỡ 
t
 th
y cô và b
n bè.
Đầ
u tiên, tôi xin chân thành g
ở 
i l
ờ 
i c
m
ơ 
n
đế
n cô Ng
c Trang,ng
ườ 
i
đ
ã
t t
n tình góp ý, cung c
 p nhi
u tài li
u tham kh
o,
độ
ng viên tôi trongsu
t quá trình h
ướ 
ng d
n tôi làm lu
n v
ă
n.Tôi c
ũ
ng h
ế
t s
c bi
ế
t
ơ 
n em Khang, Duy, Quý, anh Tu
n, th
y HuyHoàng,… nh
ng ng
ườ 
i
đ
ã h
ế
t lòng
độ
ng viên góp ý và cung c
 p m
t s
tài li
u b
 ích giúp tôi hoàn thành lu
n v
ă
n. Tôi
đặ
c bi
t c
m
ơ 
n em Khang
đ
ã h
ế
t s
c nhi
ttình giúp tôi hoàn thi
n vi
c x
s
li
u th
ng kê,
đ
óng góp r 
t nhi
u ý ki
ế
n cholu
n v
ă
n và c
ũ
ng xin c
m
ơ 
n vì nh
ng l
ờ 
i
độ
ng viên c
a em.Cu
i cùng, cho tôi xin g
ở 
i l
ờ 
i c
m
ơ 
n
đế
n t
t c
các th
y
đ
ã t
n tìnhtruy
n
đạ
t nh
ng ki
ế
n th
c n
n t
ng trong ba n
ă
m tôi theo h
c cao h
c. Lâu l
m r 
icon (em) m
ớ 
i có d
 p bày t
lòng bi
ế
t
ơ 
n c
a mình
đế
n nh
ng ng
ườ 
i thân trong gia
đ
ình: ông bà, cha m
, các anh em… nh
ng ng
ườ 
i
đ
ã dành nh
ng
đ
i
u ki
n t
t nh
tgiúp con (em) có th
hoàn thành lu
n v
ă
n này.
 
 
L
Ờ 
I CAM
Đ
OAN
Tôi xin có l
ờ 
i cam
đ
oan danh d
ng
đ
ây là công trình nghiên c
u c
a tôiv
ớ 
i s
giúp
đỡ 
c
a cô h
ướ 
ng d
n và nh
ng ng
ườ 
i mà tôi
đ
ã c
m
ơ 
n; s
li
u th
ng kêlà trung th
c và n
i dung, k 
ế
t qu
nghiên c
u c
a lu
n v
ă
n này ch
ư
a t
ng
đượ 
ccông b
trong b
t c
công trình nào cho t
ớ 
i th
ờ 
i
đ
i
m hi
n nay.TP.HCM, ngày 30 tháng 07 n
ă
m 2009Tác gi
 Ph
m H
ng Phúc

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->