Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Natural Medicine - A Cautionary Look

Natural Medicine - A Cautionary Look

Ratings: (0)|Views: 108|Likes:
A skeptical look at natural medicine (And this by a guy trained in it!)
A skeptical look at natural medicine (And this by a guy trained in it!)

More info:

Published by: Choctaw Doc (Anthony G. Payne Ⓥ) on Nov 30, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2014

pdf

text

original

 
]dob
4
gl 
2
 
Pjvgroj Pjb ADK Egginho Oedqq
Pjb vbdqghq }bg}eb qbbi dhqwbvq pg jbdepj ajdeebhobq nh pjb wgve` gl ADK *Agk}ebkbhpdv~ , Depbvhdpn|b Kb`nanhb. gv nhpbovdpn|b kb`nanhb dvb dq |dvnb` dq }bg}eb pjbkqbe|bq% pjgroj nh k~bz}bvnbhab d ovbdp kdh~ `g qg gwb` pg vbde gv }bvabn|b` ldnervbq gh pjb }dvp gl pjbnv kdnhqpvbdk `gapgvq pg `ndohgqb gv pvbdp gv gpjbvwnqb d``vbqq pjbnv neeq *Dodnh% vbde gv }bvabn|b`.( K~ nhpbvdapngh wnpj }dpnbhpq dh`
―hdprvde kb`nanhb‛ *
Nq pjbvb dh rhhdprvde kb`nanhb 
7.}vdapnpnghbvq lvgk ajnvg}vdapgvq pg hdprvg}dpjna }j~qnandhq pg crqp dfgrp b|bv~pjnho beqb rh`bv pjb
―dep
 
kb` qrh‛ nq bzpbhqn|b ‑
qpvbpajnho lvgk k~ ajne`jgg` nh pjb 4><=q pg pjb }vbqbhp
 ‑
dh`jdq pdrojp kb d ovbdp `bde lnvqpjdh` dfgrp jgw `nqd}}gnhpkbhp wnpj agh|bhpnghde gv kdnhqpvbdk kb`nanhb }erq jg}b% wnqjlre pjnhinho% pjb }edabfg bllbap% edai gl avnpnade pjnhinho% dh`qgkbpnkbq `bq}bvdpngh jd|b qbhp k~ lgeiq nhpg pjb dvkq gl pjgqb wjg gllbv qbbknhoe~ `blnhnpn|b`ndohgqbq dh`'gv qgerpnghq *Gv dp ebdqp ebqq }bvqghdee~ nhpnkn`dpnho hgh+nh|dqn|b `ndohgqpnakbpjg`q }erq obhpebv pjbvd}nbq glpbh `nq}bhqb` gv d`knhnqpbvb` wnpj d ovbdp `bde kgvb PEApjdh qgkb g|bvwgvib` K@q adh rh`bvqpdh`dfe~ krqpbv.(@g pjbqb }bg}eb obp }gqn
pn|b vbqrepq7 F~ dee kbdhq( Frp dq pg wj~% pjnq nqh„p dewd~q d aebdv arpadqb gl ―N pggi gv `n` pjnq dh` np wgvib`‛( Kdh~ gl pjb `ndohgqpna kbpjg`q rqb` gh pjbqb }dpnbhpq
jd|b fbbh `nq}vg|b` dh` rppbve~ `nqavb`npb`% dq dvb qgkb gl pjb pvbdpkbhpq }vbqavnfb`( Lgv 
kgvb pjdh d lbw N„|b lgeegwb` ‑
qgkb lgv ~bdvq
pjbnv neehbqq nq }q~ajgqgkdpna dh` pjbnv nk}vg|bkbhp pjb bh` vbqrep gl pjbnv |bqpb` ldnpj nh pjbnv }vdapnpnghbv dh` bz}bapdha~ pjdp jnq gv jbv pjbvd}~ wnee }vg|b bllnadangrq( Gpjbvq dppvnfrpb nk}vg|bkbhp pg d hgh+qpdh`dv` pvbdpkbhpwjbh np wdq kgvb enibe~ d }vngv kdnhqpvbdk pvbdpkbhp gv crqp pjb `nqbdqb gv agh`npngh jd|nho vrhnpq agrvqb(Fdai wjbh N lnvqp fbodh bz}egvnho hghqpdh`dv` kb`nade dh` }dvdkb`nade kg`denpnbq *4><=q dq dfg~ gl : gv qg. kdh~ q}banlna jbvfde% hrpvnpnghde dh` gpjbv lgvkq gl nhpbv|bhpngh jd` hgp fbbhlgvkdee~ b|derdpb` nh wbee+`bqnohb` dh` bzbarpb` aenhnade pvndeq( Dq d vbqrep pjbvb wdq pjb |bv~vbde }gqqnfnenp~ qgkb gl pjbqb wgre` }dh grp ghab }rp pg pjb pbqp( Dh` nl qgkb gl pjbqb obhpebv vbkb`nbq agre` fvnho dfgrp vbkb`ndpngh gl `nqbdqb wnpj lbw nl dh~ gl pjb qn`b bllbapq dqqgandpb`wnpj pjbnv }jdvkdagegonade agrhpbv}dvpq% pjbnv }vgkgpngh dh` rqb qbbkb` d vbdqghdfeb agrvqbgl dapngh gv vbagrvqb lgv fgpj }vdapnpnghbvq dh` }dpnbhpq( Pjnq enhb gl vbdqghnho d}}dvbhpe~nhlgvkb` dh` kgpn|dpb` kdh~ pg gllbv pjbk dp pjb vbpdne dh` }vglbqqnghde eb|be dh` qagvbq gl dnenho lgeiq pg qbbi pjbk grp nh jbdepj lgg` qpgvbq dh` nh pjb gllnabq gl aenhnandhq gl |dvngrqqpvn}bq(Pjb ~bdvq dh` qrfqbtrbhp vnogvgrq b|derdpngh jdq hgp fbbh inh` pg kdh~ ajbvnqjb` hgh+qpdh`dv` `ndohgqpna pbqpq dh` vbkb`nbq *Hgv pg kdh~ daab}pb` kdnhqpvbdk pbajhntrbq dh`pvbdpkbhpq bnpjbv.( _jdp qjgre` jd|b jd}}bhb` nq pjdp pvbdpkbhpq dh` `ndohgqpna kbpjg`q pjdp
`n`h„p }dh grp
lgeegwnho vnogvgrq b|derdpngh qjgre` jd|b oghb pjb wd~ gl pjb `nhgqdrvq( Frp
 
]dob
6
gl 
2
 
pjb~ `n`h„p(
_j~7 Pjb vbdqghq dvb |dvnb` frp dkgho pjb vbarvvnho ghbq N jd|b vrh davgqq `gwhpjvgroj pjb ~bdvq dkgho kb`nade aghqrkbvq dh` kdh~ nhpbovdpn|b }vdapnpnghbvq dvb3 *4. Dvblrqde pg daab}p qanbhpnlna |den`
aghqbhqrq lnh`nhoq lvgk krepn}eb qpr`nbq *Kdh~ N„|b aghlvghpb`wnpj pjnq jd|b qdn` qgkbpjnho pg pjb bllbap pjdp ―N ihgw pjnq% frp N deqg ihgw np wgviq hg kdppbv wjdp dh` N wgh„p qbp np dqn`b‛( Pvrb fbenb|bvq wjgqb vbd
qghq jd|b kgvb nh agkkgh wnpj pjb inh`gl ldnpj dvpnaredpb` nh vb|n|de kbbpnhoq pjdh dh~pjnho beqb.9 *6. D |bqpb` nhpbvbqp nh pjb pjbvd}~ gv pjbvd}brpna dobhp pjdp kdibq np `nllnarep pg vbenhtrnqj np9 dh` *1. D edai gl bz}gqrvb pg pjbkbpjg`q gl qanbhab dh` avnpnade pjnhinho dh` jgw pg d}}e~ pjbk wjbh np agkbq pg b|derdpnho don|bh pjbvd}~% `ndohgqpna kbpjg` gv pvbdpnho agk}grh`% `vro% jbvf gv qraj(Nh k~ gwh adqb% N pggi k~ ajne`jgg` nhpbvbqp nh pjb }vgknqb gl hdprvde kb`nanhb dh` b|bhprdee~vdh wnpj np g|bv pnkb( Knhb wdq d wn`b+vdhonho agrvqb wjgqb lnvqp qpg} wdq dhgpjbv ajne`jgg`}dqqngh% }j~qnade dhpjvg}gego~ *dh` bq}bandee~ `nbpdv~ }dppbvhq pjvgrojgrp jrkdh b|gerpngh.( Pgk~ wd~ gl pjnhinho% pjb fbqp wd~ pg d}}vgdaj `nbp% jrkdh `nqbdqb dh` b|bh }q~ajgego~ wdqpjvgroj dh b|gerpnghdv~ ebhq% qgkbpjnho on|bh nhavbdqnho avb`bhab f~ qrfqbtrbhp`b|beg}kbhpq dh` `nqag|bvnbq( Lgeegwnho pjnq N qpr`nb` dh` `n` jdh`q+gh wgvi wnpj |dvngrqkdnhqpd~q gl wjdp nq hgw ihgwh dq nhpbovdpn|b kb`nanhb qraj dq jgkbg}dpj~ *Obvkdh qajgge.% gvpjgkgebaredv hrpvnpngh dh` }q~ajndpv~% pjbvd}brpna hrpvnpngh% fgpdhna kb`nanhb gv }j~pgpjbvd}~%dh` kraj kgvb( Degho pjb wd~ N adkb r} wnpj dh` qjdvb` |dvngrq n`bdq wnpj qraj hgpdfebq nhqanbhab qraj dq Qpb}jbh Cd~ Ogre` *Hghqpdh`dv` frp qbbknhoe~ }vgknqnho d}}vgdajbq pg pjb kbqgpjbengkd pjdp jd` jnk nh npq ovn} }erq k~ pjgrojpq gh pjb }gqqnfeb bllbapq gl repvd egweb|beq gl nvn`nrk `rvnho pjb Avbpdabgrq+Pbvpndv~ dqpbvgn` nk}dap gh fdapbvnd pjdp }g}redpb` pjborpq gl }vbjnqpgvna dhnkdeq% nhqbapq dh` qraj.%Idve Lgeibvq *AgT4= lgv pvbdpnho |dvngrq d|ndh `nqbdqbq. dh`Adve Qdodh *Lbdqnfnenp~ gl ognho d Agqkgq p~}b }vgovdk lgarqb` gh jrkdh b|gerpngh dq wbee dq ghb pjdp lgarqb` gh kb`nanhb nhaer`nho pjb nk}dap gl pjb ADKkg|bkbhp.
……
kdh~ wjgqb wgvi wdq trnpb aghpvg|bvqnde qraj dqKnajdbe ]bvqnhobv  *D}}enadpngh gl jnq bzpvbkbe~ egw lvbtrbha~ bebapvgkdohbpna pbajhgego~ pg nh`rab jdeeranhdpgv~qpdpbq dnkb` dp }dnh dppbhrdpngh gv vdee~nho nkkrhb vbq}ghqb nh pbvknhdee~ nee adhabv }dpnbhpq.
…(…dh` qpnee gpjbvq wjg
wbvb vbodv`b` dq fbnho qgen`e~ gh pjb lvnhob qraj dqVg~Ir}qnhbe% K@ *Qjdvb` wnpj jnk nhlgvkdpngh dh` pjgrojpq gh d fgpdhna `vro adeeb`]D@KD 6:  wjnaj jd` qjgwh bllnada~ lgv ]bvn}jbvde Dvpbv~ @nqbdqb nh 2 vdh`gknsb` `grfeb+fenh`% }edabfg+aghpvgeeb` pvndeq `ghb nh Brvg}b.(
N wdq% nh qjgvp% ―dee g|bv pjb kd}‛
nh pjb qbhqb N wdq wgvinhownpj dh` dapnho gh ihgweb`ob% n`bdq% pjbvd}nbq dh` lgvkq gl pjbvd}brpna nhpbv|bhpngh pjdpq}dhhb` pjb odkrp lvgk pjb vbdenqpnadee~ }gqqnfeb gv }vgknqnho pg pbhpdpn|be~ }vg|b` gh ghb bh`%pg pjb ldv+lbpajb` dh` |nvprdee~ nk}gqqnfeb gh pjb gpjbv( Pjnq wdq hgp d }dppbvh }barendv pg kbpjgroj% frp ghb pjdp qbbknhoe~ ajdvdapbvnsbq nl hgp `blnhbq d edvob qbokbhp gl pjb ADKkg|bkbhp *Fgpj }vdapnpnghbvq dh` }vg}ghbhpq.(Pjdhilree~ pjgroj% N enqpbhb` pg pjb qib}pnaq dh` avnpnaq gl kdh~ gl pjnhoq N jd` qpr`nb` gv wdqgpjbvwnqb nh|ge|b` wnpj( Dq d vbqrep gl pjbnv wbee vbdqghb` wvnpnhoq N `ban`b` N hbb`b` pg kdqpbv dq}bapq gl pjb qanbhpnlna kbpjg` pjdp wdq hgp }dvp gl k~ b`radpngh dh` jdh`q+gh wgvi gv wjnaj
wdq frp wjnaj N„` qgkbpnkbq oegqqb` g|bv nh k~ bv 
qpwjneb vrqj pg jbe} qrllbvnho }bg}eb( N pjrqwbhp gh pg pbdaj k~qbel qraj pjnhoq dq pjb }vnhan}ebq gl kb`nade qpdpnqpnaq dh` aenhnade qpr`nbq`bqnoh dh` pjbh d}}enb` pjnq fg`~ gl ihgweb`ob dh` kbpjg`q pg jbe} b|derdpb kdh~ gl pjb
 
]dob
1
gl 
2
 
n`bdq% pjbvd}nbq dh` pvbdpkbhpq nh k~ vb}bvpgnvb( Pjb grpagkb wdq }vb`napdfeb3 N lgrh` kdh~wjnaj ldneb` pg jge` wdpbv dh` pjrq jd` pg fb `npajb`% wjneb gpjbvq odvhbvb` b|n`bhab pjdpqroobqpb` d kgvb anvarkq}bap rqb gv `gqb pjdh }vg}ghbhpq jd` gvnonhdee~ `baedvb` bllbapn|b( Dkgho pjgqb N pgqqb` wdq jgkbg}dpj~ *pjgroj Cdatrb Fbh|bhnq
pb„q
}rfenqjb` }d}bv nh pjbHdprvb nh 4>:: kd`b kb pdib d qbagh` eggi
 ‑
 rhpne pjb kbpjg`gegonade ledwq wjnaj nh|den`dpb`jnq wgvi fbadkb d}}dvbhp.}erq kdh~ fgpdhna kb`nanhbq dh` nh`n|n`rde jbvfq(N deqg pbqpb` pjnhoq lgv k~qbel rqnho pjb pggeq gl qanbhab9 pjb kbpjg`q pjdp dq Adve Qdodh vnojpe~aghpbh`b` vbendfe~ &`ben|bvq
pjb ogg`q‛ *Pvrpj nh pjb
pbhpdpn|b
qanbhpnlna qbhqb gl ―qraabqqn|bd}}vgznkdpnghq‛ dq }nghbbvnho dqpvghgkbv 
B`wnh Jrffeb }rp np9 pjdp nq% lnh`nhoq pjdp knojp fbg|bvprvhb` gv qrfcbap pg kg`nlnadpngh dq hbw b|n`bhab prvhq r}.( Ghb }vnkb bzdk}eb wdq BD\pbqpnho% pjb rqb gl wjdp dkgrhpq pg d agk}rpbvnsb` ode|dhgkbpbv pg `ndohgqb gv gpjbvwnqb`bpbap deebvonbq% gvodh `blnanbhanbq dh` fg`ne~ hbb`q lgv |dvngrq hrpvnbhpq dh` qraj(@rvnho pjb edpb 4>:=q N wdq nhpvg`rab` pg BD\ *Bebapvgdar}rhaprvb daagv`nho pg \gee. gv bebapvg`bvkde pbqpnho rqnho d\bodpbqp `b|nab dh` pvdnhb` nh np dq }dvp gl k~ qpdll `rpnbq lgv d }vgknhbhp ADK }j~qnandh *Edpbv pjnq rhnp wdq vb}edab` wnpj d agk}rpbvnsb` Nhpbvvg `b|nab.( Dq
d fdf~ fggkbv N„` ovgwh r} wdpajnho qraj |bhbvdfeb qan
+ln aedqqnaq dq pjb Grpbv Enknpq% PwnenojpSghb dh` Qpdv Pvbi% dh` dq qraj jd` d q}bande lgh`hbqq lgv jnoj pbaj kb`nade% qanbhpnlna dh`vgfgpna `b|nabq( Dh~pjnho degho pjnq enhb pjdp knojp kdib kb`nade `ndohgqpnaq dq bdq~ dh`
lgvpjvnojp dq @v( Ebghdv` ―Fghbq‛ KaAg~„q kb`nade
pvnagv`bv wdq bq}bandee~ d}}bdenho pg kb
 ‑
 wjnaj pjb BD\ kdajnhb nh qgkb wd~q wdq }rv}gvpb` pg fb(Pg rh`bvqpdh` wjdp BD\ gv bebapvg`bvkde pbqpnho nq dee dfgrp ~gr jd|b pg lnvqp rh`bvqpdh` pjb}vnhan}eb fbjnh` np( Nh+d+wgv`% pjbqb kdajnhbq dvb }rv}gvpb` pg kbdqrvb ajdhobq nh
pjb fg`~„qlegw gl ―bhbvo~‛ degho
( Daagv`nho pg }vg}ghbhpq pjbvb
dvb q}banlna
}gnhpq gh }bg}eb„q jdh`q dh` lbbp pjdp adh fb r
qb` pg odob jbdepj nh |dvngrq gvodhq dh` deqgpbqp `vroq% jgvkghbq% hrpvnbhpq dh` qraj pg qbb wjdp wnee vbkb`~ dh~ `bpbapb` dfhgvkdenpnbq(Pjnq nq jgw np wgviq3 Pjb }dpnbhp jge`q d kgnqp odrsb ag|bvb` agh`rapn|b kbpde a~enh`bv nh ghbjdh` wjnaj nq aghhbapb` pg pjb `b|nab *D pnh~ bebapvna arvvbhp nq qbhp pjvgroj pjnq wnvb f~ pjbkdajnhb.( D qbagh` wnvb vrhq lvgk pjb `b|nab pg d }vgfb jbe` f~ pjb pbajhnandh gv `gapgv wjg`gbq pjb pbqpnho( _jbh pjb }vgfb nq pgrajb`
pg q}banlna ―dar}rhaprvb }gnhpq‛ d egw |gepdo
banvarnp nq agk}ebpb` dh` pjb legw gl arvvbhp nq kbdqrvb` f~ pjb BD\ kdajnhb dh` d vbd`nho nq`nq}ed~b` pjdp nh`nadpbq gvodh qpdprq *Jbdepj~ gv rhjbdepj~ dh`% nl rhjbdepj~% pg wjdp `bovbb.(Pjb g}bvdpgv adh qr}}gqb`e~ `bpbvknhb wjdp wnee fvnho pjb kbvn`ndh legw fdai r} gv `gwh pghgvkde f~ pbqpnho |dvngrq qrfqpdhabq jgrqb` nh qkdee |ndeq *Pjbqb |ndeq dvb nhpvg`rab` ghb+f~+ghb gv nh agkfnhdpnghq nhpg vbab}pdaebq nhpg pjb kdajnhb gv d }edpb pjdp aghhbapq }vgfb dh`'gv a~enh`bv pg pjb kdajnhb.( Nh d``npngh% deebvo~ pbqpnho nq adh qr}}gqb`e~ fb `ghb f~ }edanho |ndeqgl ihgwh'qrq}bapb` deebvobhq nh pjb vbab}pdaebq gv gh pjb }edpb dh` wdpajnho lgv vbq}ghqbq *D crk} nh pjb vbd`nhoq.(B|bh nl pjb }vnhan}eb fbjnh` pjb kdajnhb wbvb pvrb
 ‑
pjdp kbvn`ndhq bznqp dh` adh fb pd}}b` nhpgnh d kbdhnholre wd~ pg `ndohgqb
 ‑
np nq gf|ngrq pjdp nl pjb qinh qpd~q dp pjb qdkb eb|be gl kgnqprvb pjb vbd`nhoq adh fb nhlerbhab` qrfpe~ gv ovgqqe~ f~ pjb }vbqqrvb pjb g}bvdpgv rqnho

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->