Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zivojin Misic - Strategija, Vestina Ratovanja - Predavanja

Zivojin Misic - Strategija, Vestina Ratovanja - Predavanja

Ratings: (0)|Views: 145|Likes:
Published by xXxKGBxXx

More info:

Published by: xXxKGBxXx on Nov 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/05/2013

pdf

text

original

 
•w 
k
 
(
 
IV 
CTPAHA 
Начелна разматрања о операцијоким правцима 134—135Класификација операцијских праваца: Г.
ироеШ операциј-ски правац, II. сложени операцијски правци,
спољашњиоперацијски правци, унутрашњи операцијски правци, општеособине операцијских праваца, најбоља типска средства,која служе за обезбеђење операцијских праваца при на-ступаљу, безбедност операцијских праваца ЕО питању за-клањања комуникација 135—167Уједињена и подељена снага у рату: A. Начело уједињавања снаге и његов значај 167—170B. Начело дељења снаге или дејство по неколиким опера-цијским правцима . . . . . . . .. . . , 170Снага војске, прилике места и земљишта, прилике времена,мере за о<Језбеђење неминовне поделе снаге, концентрични,паралелни и ексцентрични операцијски правци,
случајниоперацијски правац
или промена правца дејства . . . 170—196 •Утицај правилне идеје и утицај правилног избора операцијског правцана општи ток операције 196—2000 стратегијским плановима за напад (офанзиву) . 200—205
Примери:
Рат Фридриха Великог противу савезника у 1756.години, рат Француза противу Аустријанаца и Сардинаца у Италији 1796. године, рат Француза противу Аустријанаца1800. године, рат Француза противу Пруса 1806. године,рат Француза противу савезника 1815. године, француско-немачки рат 1870.—71. године 205—2340 стратегијским плановима за одбрану (дефанзиву) . . . . 234
Равничасто земљиште
граничне области,
планинско зе- мљишШе
граничне области,
шумовито земљишШе
гра-ничне области,
реке
 у
бојни положаји .
234—249
Примери:
Рат Руса са Шведима од 1707.—1708. године,концентрација и стратегијски развој руске војске у рату с француском војском у 1812. години, француско-прускират од 1870.—71. године, логична поступност у разрадиосновне идеје плана и операција Фридриха Великог за ратод 1757. године ..."...... 249274 '0 условима операцијских пројеката . . ... . 274—278Састављање претпоставака за ратне радње и главни условиза извођење тих радњи:
I. пројекат операција
са при- мером у пето-дневној операцији под
Регенсбургом
од 19. до 23. Априла 1809. године;
II. извођење операција:
Тајна,мотрење, извиђање и ухођење непријатеља, прикупљањеенаге.и где да буде то, издвајање одреда, веза у радњамавојоке, лична иницијатива (самоопредељење), одлучност у раду 
(
брзина у раду али с рачуном, постојанство — упор-ство, уоталаштво (енергија); предострожност обазривост. 278—326Марш-маневри
(кретање војске на војишту) . .
.'•". . . . 327—333Израда наређења за марш-маневре,
одређивање дуокине
стратегијског фронта војске у марш-маневрима
(по-
-
 дела војске у марш-маневрима), даљина до непријатеља,време трајања борбе нредњих делова војске, Локретљивост .војске, дубина колона које марширају,
ч
начин издржавањавојске, ширина фронта војске у бојном поретку, ширинафронта реквизиционе зоне . 333—350
Врста (облик) марш-маневара,
кретање армије у одели-тим корпусима по паралелним. путовима — паралелно кре-тање, кретање армије у облику звезде (en astre) илн у облику велике армијске каре, кретање армије у облику правог угла или облику савијеног лакта (en equerre), ек-сцентрично кретање војске . . . . . . . . . . . . 350—379Подилажење војске на бојиште . . . . . .
[ .
. 379—386Прорачун и наређење за марш, време за пошиљање наре- ђења, садржина наређења, примери: Наполеоново наређењеза марш команданту IV. корпуса у рату од 1809. године,садржина директиве, коју je
Врховна Команда
немачкевојске упутила армијским командантима у рату од 1870.године, наређење.команданта II. армије немачке од 10. Ав-густа 1870. године, наређење команданта IX. корпуса за 10. Август 1870. године, наређење команданта 25. пешадијске дивизије од 10. Августа 1870. године, диспозиција коман- данта тимочке војске зајаче груписање војске у очи биткекод Великог Извора . . . . •. . . . . . . ". ... . 386—394
Средства, да би операције непрекидно трајале на земљишту
сиромашпом и слабо насељеном,
железнице и пловне реке,пример у походи ђенерала Шермана 1864. године упо-крегу противу Џонстона од Шатаноге ка Атланти. . . . 394—400Битка 401г-402Стратегијска страна битке, битка с тактичке стране,
редовнеи случајне битке,
комбиновање напада и одбране у битци, дужности команданта у битци,
нападна (офанзивна)-биШ-ка,
припрема и употреба онаге за напад, постављање бој-ног поретка, избор правца за напад, напад на фронт, про- лом, обухватање или напад на оба бока, напад на једанбок, обилазни напад, једновременн напад с фронта и с је- дног бока,
избор тачке за напад,
командовање у битци. 402—440
Искоришћавање (експлоашација) победе,
примери у Наполео-новом гоњењу разбијене Еруске војске у 1806. години, ђе-нерал Грант гони ђенерала Роберта Ли а у рату од 1865.године у Америци . . > . . 440—449
Одбранбена (дефанзивна) битка,
општа разматрања, избор ноло- жаја за битку и његова спрема у фортификацијском сми-слу, распоред војске н& утврђеним и другим положајимаи извођење битке ради одбране, одступање из битке, на-ређење за одступање ..:....-.. 450 464
Заваравања (демонстрацује) у рагпу, дгиерзије,
одреди за кр-
отарење или четничко ратовање, један општи поглед на рато-ваље у планинским пределима, јединство рада п унутрашња

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ivanhoe5 liked this
_нине_ liked this
cole3 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->