Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
QTCL Ch2

QTCL Ch2

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by Ringlet Tran

More info:

Published by: Ringlet Tran on Dec 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2014

pdf

text

original

 
Chương 
2: 
M
ỘT SỐ KHÁI
Ni
ỆM
CH
ẤT LƯỢNG
2.1. S
ản
Ph
ẩm
1) Khái ni
ệm
s
ản
ph
ẩm
“S
ản
ph
ẩm
là k
ết
tinh c
ủa
lao
động
” (Marx)“S
ản
ph
ẩm
là k
ết
qu
c
ủa
các ho
ạt động
hay cácquá trình” (ISO 9000:2000)2) Hình thái c
ủa
s
ản
ph
ẩm
:S
ản
ph
ẩm
v
ật
ch
ất
S
ản
ph
ẩm
d
ịch
v
3) Thu
ộc
tính c
ủa
s
ản
ph
ẩm
:Thu
ộc
tính
b
ản
(hardware): công d
ụng cơ
b
ản
Thu
ộc
tính th
c
ảm
(software):
được
nh
ận
th
ấy
b
ởingười
tiêu dùng (nhãn hi
ệu
, bao bì, cách bán vàgiao hàng, d
ịch
v
h
ậu
mãi…)
 
Chương 
2: 
M
ỘT SỐ KHÁI
Ni
ỆM
CH
ẤT LƯỢNG (
tt)
2.2. Ch
tlưng
“Ch 
ất lượng 
ức 
phù
ợp
ủa
ản
ph 
ẩm đối 
ới 
yêu
ầu
ủa người 
tiêung” 
T
ch
ức
ki
ểm
tra ch
ất lượng
Châu Âu
“Ch 
ất lượng 
ức độ
ự đoán trước 
tính 
đồng đều
vàcó th 
tin v 
ậy được 
, t 
ại 
ức 
chi phíc
ấp
nh 
ận được 
và 
được 
th 
 ị trường 
ch 
ấp
nh 
ận
” 
W.E Deming
“Ch 
ất lượng 
ự 
phù
ợp
ới 
yêu
ầu
” 
Philip B. Crosby
“Ch 
ất lượng 
ức độ
ủa
ột 
ập
ợp
các 
đặc 
tính
ốn
có 
ủa
ột 
ản
ph 
ẩm
, h 
th 
ống 
ho 
ặc 
quátrìnht
ỏa
mãncacyê
ầu
ủa
kháchhàngvàcácbêncóliênquan. Yêu
ầu
là nh 
ững 
nhu
ầu
hay mong 
đợi đ 
ã 
được 
công
, ng 
ầm
hi 
ểu
chunghay
ắt 
bu 
ộc 
” 
ISO 9000:2000
 
Chương 
2: 
M
ỘT SỐ KHÁI
Ni
ỆM
CH
ẤT LƯỢNG (
tt)
2.3. Các thu
ộc
tính c
ủa
ch
tlưng
Hàng hóa
Tính
năng
chính (Performance):
đặc
tính v
ận
hành
b
ản
Tính
năng đặcbiệt
(Feature): b
sung cho ch
ức năng cơ
b
ản
, làm
tăng
tính h
ấp
d
ẫn
c
ủa
s
ản
ph
ẩm
 Độ
tin c
ậy
(Reliability): kh
ả năng
ch
ắc
ch
ắn
c
ủa
s
ản
ph
ẩm
s
ho
ạt động
t
ốt
trong m
ột
kho
ảng
th
ời
gian xác
định
Phù h
ợp
(Conformance):
đáp ứng đúng
nh
ững
tiêuchu
ẩn đ
ã
đề
ra.
 Độ
b
ền
(Durability): th
ời
gian s
d
ụng
s
ản
ph
ẩm trước
khi nó b
gi
ảm
giá tr
s
d
ụng
ph
ải
thay th
ế
b
ằng
s
ản
ph
ẩm
khác.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->