Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HOẠCH ĐỊNH DÒNG TIỀN4 (1)

HOẠCH ĐỊNH DÒNG TIỀN4 (1)

Ratings: (0)|Views: 542|Likes:
Published by Ngocphuong Doan

More info:

Published by: Ngocphuong Doan on Dec 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2014

pdf

text

original

 
GPT_D
án m
ở 
r
ng
1
42
 
TRƯỜNG CAO ĐẲ
NG KINH T
 
 ĐỐ
I NGO
IKHOA K
TOÁN
 –
TÀI CHÍNHMÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHI
P 2
Ch
 
đề 
4:
HO
ẠCH ĐỊ
NH NGÂN SÁCH V
N
 PH 
 Ầ 
 N: D
Ự 
ÁN M 
Ở 
R
 NG
Thành viên nhóm:
1.
 
Đoàn Thị
Ng
c
Phượ 
ng-TC14E2.
 
Đặ
ng Th
Giang-TC14E3.
 
Tr
n Thanh Thu
n-TC14E
 
GPT_D
án m
ở 
r
ng
2
42
 
HOẠCH ĐỊNH DÒNG TIỀN
 
 Như chúng ta biết một trong những cách tốt nhất để tạo ra tài sản đó là đầu tư. Có thểnói khái niệm đầu tư không hề xa lạ (đầu tư là sự hi sinh giá trị chắc chắn ở hiện tại đểđổi lấy một giá trị không chắc chắn
 
trong tương lai).Trong vô vàn các cơ hội
 
đầu tư, mộtCFO phải nhìn ra những quyết định đầu tư nào sẽ làm tăng giá trị doanh nghiệp cao nhất,để đưa ra quyết định đúng đắn thì cần phải hoạch định ngân sách vốn một cách chính xác.
 
1.
 
Các khái ni
m trong ph
n HO
ẠCH ĐỊ
NH NGÂN SÁCH V
N1.1.
 
Ho
ạch đị
nh ngân sách v
n(capital budgeting):
 
Ho
ạch đị
nh là gì?
Ho
ạch định là quá trình xác đị
nh nh
ng m
c tiêu c
a t
ch
ức và phương thứ
c t
tnh
ất để
 
đạt đượ 
c nh
ng m
ục tiêu đó. Như vậ
y, công tác k
ế
ho
ạch theo nghĩa trên phả
i baog
ồm đồ
ng th
ờ 
i ha
i quá trình xác đị
nh m
c tiêu ( cái gì c
n ph
ải làm ), xác định con đườ 
ng
đạt đế
n m
ục tiêu ( làm cái đó như thế
nào?)
Ngân sách là gì??
 
Theo Managing budgets c
a stephen brookson
 
Ngân sách là nh
ng k
ế
ho
ch ho
ạt động trong tương lai. N
gân sách có th
di
n
đạ
ttheo nhi
ều cách, nhưng thườ 
ng thì nó mô t
toàn b
quá trình kinh doanh b
ng ngôn ng
 
tài chính và là thước đó nhằm định lượ 
ng các ho
ạt độ
ng cu
m
t t
ch
cNgân sách là m
t thuy
ế
t minh k
ế
ho
ạch tài chính đượ 
c chu
n b
 
trước cho giai đoạ
ns
p t
ớ 
i.
 
Theo budgeting for better performance xu
t b
ản năm 2003
 Ngân sách là : m
t k
ế
ho
ạch hành động được lượng hóa và đượ 
c chu
n b
cho m
tth
ờ 
i gian c
th
.
Ho
ạch đị
nh ngân sách v
n
là quá trình ho
ạch định đầu tư mà dòng tiề
n phát sinhdài
hơn 1 năm
.
 Hay
ho
ạch đị
nh ngân sách v
n
là quá trình l
p k
ế
ho
ch v
tình hình s
d
ng v
ntrong dài h
n,
đượ 
c s
d
ụng để
 
xác đị
nh giá tr
t
o ra c
a m
t d
 
án đầu tư
 
như
mua máymóc m
ớ 
i, thay th
ế
máy móc, nhà máy m
ớ 
i, s
n ph
m m
ớ 
i, và các d
án nghiên c
u pháttri
n
trong tương l
ai.
VD 1
: doanh nghi
p A có nhi
u k
ế
ho
ạch đầu tư như đầu tư mua trang thiế
t b
máymóc cho s
n xu
ất, đầ
u tu b
ất độ
ng s
ản, đầu tư trang thiế
t b
 
văn phòng…
, vi
c l
p k
ế
 ho
ch cho vi
c s
d
ng v
n trong dài h
ạn đầu tư vào các dự
án trên sao cho h
ợ 
p lý, t
o racác giá tr
m
ớ 
i cho doanh nghi
p là ho
ạch đị
nh ngân sách v
n.
1.2.
 
Chi tiêu v
n ( capital expenditure)
Chi tiêu v
n
là chi phí ti
n m
t d
ki
ế
n t
o ra m
t dòng các ti
n ích ti
n l
ợ 
i trongm
ột tương lai
(kéo dài hơn một năm).
 
 
GPT_D
án m
ở 
r
ng
3
42
 
Chi tiêu v
n phát sinh khi m
t doanh nghi
p b
ti
ền ra đầu tư cho dự
án. Ví d
 
như
mua tài s
n c
 
đị
nh ho
ặc làm tăng giá trị
c
a tài s
n c
 
đị
nh hi
ện có như
nâng c
p các tàis
n, công trình công nghi
p, thi
ế
t b
nh
m duy trì ho
ặc tăng phạ
m vi ho
ạt độ
ng c
amình. Các chi phí này có th
bao g
m t
t c
m
i th
t
s
a ch
a m
ột mái nhà để
xâyd
ng m
t nhà máy m
ớ 
i.Có nhi
u lo
i chi phí khác nhau có th
 
đượ 
c x
ế
p lo
ại như các chi tiêu vốn và đượ 
c
đánh giá bằ
ng cách dùng h
th
ng các mô hình ho
ạch đị
nh ngân sách v
n, bao g
m:
 
Mua m
t thi
ế
t b
m
ớ 
i, m
t b
ất độ
ng s
n hay m
ột tòa nhà để
m
ở 
r
ng m
t s
nph
m hay m
t ngành d
ch v
hi
n có ho
ặc bướ 
c vào m
ột lĩnh vự
c kinh doanh m
ớ 
i.
 
Thay th
ế
m
t tài s
n c
 
đị
nh hi
ện có như mộ
t máy khoan nén ch
ng h
n.
 
Chi phí cho m
t chi
ế
n d
ch qu
ng cáo.
 
Chi phí cho m
ột chương trình nghiên cứ
u phát tri
n.
 
Các đầu tư vào việc gia tăng thườ 
ng xuyên m
c hàng t
n kho hay các kho
n ph
ithu m
c tiêu
 
Các đầu tư vào việ
c giáo d
c và hu
n luy
n nhân viên.
 
L
a ch
n trái phi
ế
u m
ớ 
i có lãi su
t th
ấp hơn tha
y cho trái phi
ếu cũ.
 
 
Phân tích thuê tài s
n so v
ớ 
i mua tài s
n.
 
Th
ẩm đị
nh xác nh
p và h
ợ 
p nh
t.C
n phân bi
t chi tiêu v
n v
ới chi tiêu bình thườ 
ng, t
c là các chi tiêu d
ki
ế
n t
o racác l
ợ 
i ích ti
n m
t trong th
ờ 
i gian m
ột năm sắp đế
n, th
ờ 
i h
n m
ột năm đượ 
c cho b
t kìtr
nh
ững trườ 
ng h
ợp đặ
c bi
t. Chi tiêu ho
ạt độ
ng là nh
ng chi tiêu x
y ra trong quá trình ho
ạt động bình thườ 
ng c
adoanh nghi
p
, thông thườ 
ng, chi tiêu ho
ạt động bình thườ 
ng là chi phí bán hàng ho
c chiphí qu
n lí.Ví d
, m
t doanh nghi
p có th
ph
i tr
ti
ền thuê văn phòng, tiề
n thu
ế
, chi phí ti
ền lương và bả
o hi
m.Các chi tiêu v
n r
t quan tr
ọng đố
i v
ớ 
i m
t doanh nghi
p, b
ởi vì chúng đòi hỏ
i cácchi phí ti
n m
t l
ớn và vì chúng có tác độ
ng dài h
ạn đố
i v
ớ 
i thành qu
c
a doanh nghi
p.Các chi tiêu v
n c
a doanh nghi
p s
 
tác động đế
n kh
 
năng sinh lợi tương lai củ
a doanhnghi
p và nói chung hai nhân t
này nh
ằm xác đị
nh ch
 
yêu hướ 
ng ho
ạt động tương lai
c
a doanh nghi
p b
ng cách
ấn đị
nh doanh nghi
p s
s
n xu
t s
n ph
m nào, c
n ph
ithâm nh
p vào th
 
trường nào, đặt cơ sở 
s
n xu
t
ở 
 
địa phương nào và sử
d
ng lo
i côngngh
gì.
1.3.
 
Su
t chi
ế
t kh
u hay Chi phí s
ử 
d
ng v
n ( cost of capital)
 
V
n b
ng ti
n là m
t trong nh
ng nhân t
c
n thi
ết để
doanh nghi
p ti
ế
n hành quátrình s
n xu
t-
kinh doanh, và cũng như nhữ
ng nhân t
khác, mu
n s
d
ng v
n doanhnghi
p ph
i t
n chi phí.V
y,
Chi phí s
ử 
d
ng v
n
c
a m
t doanh nghi
ệp được định nghĩa là chi phí sử
d
ngv
n c
a m
t doanh nghi
ệp đó,
là cái giá mà doanh nghi
p ph
i tr
cho vi
c s
d
ng cácngu
n v
n c
a doanh nghi
p (t
n
ợ 
vay, v
n c
ph
ần…)
.
 Nó còn đượ 
c g
i là t
su
t sinh

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->