Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sử dụng định mức lao động 726

Sử dụng định mức lao động 726

Ratings: (0)|Views: 834 |Likes:
Published by Gió Vô Tình

More info:

Published by: Gió Vô Tình on Dec 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

 
Phan Hùng
Sử dụng định mức lao động 726
 
Công việc đổ bê tông một tầng nhà:
 
 
Hao phí công lao động của công việc đổ bê tông cột là: 36,3*1,313 = 47,268
(công)
 
Hao phí công lao động của công việc đổ bê tông dầm là: 127,05*0,875 = 111,169
(công)
 
Hao phí công lao động của công việc đổ bê tông sàn là: 291,863*0,806 = 235,242
(công)
Tổng hao phí lao động của công việc đổ bê tông là: 47,268 + 111,169 + 235,242 =
393,679 (công)
Tổng khối lượng công tác của công việc đổ bê tông là: 36,3 + 127,05 + 291,863 =
455,213 (m³)
Định
 
mức trung bình quy đổi của công việc đổ bê tông là: Đ = 393,679/455,213 = 0,8648
(công/m³)
Công việc lắp đặt cốt thép một tầng nhà:
 
 
Hao phí công lao động của công việc lắp đặt cốt thép cột là: 7,124*7,395 =
52,682 (công)
 
Hao phí công lao động của công việc lắp đặt cốt thép dầm là: 27,991*6,363 =
178,107 (công)
 
Hao phí công lao động của công việc lắp đặt cốt thép sàn là: 45,822*11,625 =
532,681 (công)
Tổng hao phí lao động của công việc lắp đặt cốt thép là: 52,682 + 178,107 + 532,681 =
763,470 (công)
Tổng khối lượng công tác của công việc lắp đặt cốt thép là: 7,124 + 27,991 + 45,822 =80,937 (tấn)
 
Định mức trung bình quy đổi của công việc lắp đặt cốt thép là: Đ = 763,470/80,937 =9,4329 (công/tấn)
 
Công việc lắp dựng cốp pha một tầng nhà:
 
Tổng trọng lượng cốp
 
 pha tầng nhà (với các thành phần kết cấu cốp pha chính) là:202,308 (tấn). Kể thêm các chi tiết cấu tạo phụ của hệ thống cốp pha, thì tổng trọnglượng cốp pha toàn tầng nhà (với hệ số vượt tải 1,1) là: 202,308*1,1 = 222,539 (tấn).
 
Hao phí công lao động của công việc lắp dựng cốp pha cột là: 422,4*0,113 =
47,731 (công)
 
Hao phí công lao động của công việc lắp dựng cốp pha dầm là: 1308,08*0,188 =
245,919 (công)
 
Hao phí công lao động của công việc lắp dựng cốp pha sàn là: 1945,75*0,125 =
243,219 (công)
 
Phan Hùng
Tổng hao phí lao động của công việc lắp dựng cốp pha là: 47,731 + 245,919 + 243,219 =
536,869 (công)
Tổng khối lượng công tác của công việc lắp dựng cốp pha là: 422,4 + 1308,08 + 1945,75
= 3676,23 (m²)
Định mức trung bình quy đổi của công việc lắp dựng cốp pha là: Đ = 536,869/3676,23 =
0,146 (công/m²)
Tỷ trọng trọng lượng cốp pha trên diện tích bề mặt làm việc của ván khuôn là: G =222,539/3676,23 = 0,0605 (tấn/m²)
 
Sử dụng định mức dự toán 1776
 
Công việc đổ bê tông một tầng nhà:
 
 
Hao phí công lao động của công việc đổ bê tông cột là: 36,3*3,66 = 132,858
(công)
 
Hao phí công lao động của công việc đổ bê tông dầm là: 127,05*3,26 = 414,183
(công)
 
Hao phí công lao động của công việc đổ bê tông sàn là: 291,863*3,26 = 951,473
(công)
Tổng hao phí lao động của công việc đổ bê tông là: 132,858 + 414,183 + 951,473 =
1498,514 (công)
Tổng khối lượng công tác của công việc đổ bê tông là: 36,3 + 127,05 + 291,863 =
455,213 (m³)
Định mức trung bình quy đổi của công việc đổ bê tông là: Đ = 1498,514/455,213 =
3,2919 (công/m³)Công v
iệc lắp đặt cốt thép một tầng nhà:
 
 
Hao phí công lao động của công việc lắp đặt cốt thép cột là: 7,124*9,74 = 69,388
(công)
 
Hao phí công lao động của công việc lắp đặt cốt thép dầm là: 27,991*10,1 =
282,709 (công)
 
Hao phí công lao động của công việc lắp đặt
 
cốt thép sàn là: 45,822*16,1 =
737,734 (công)
Tổng hao phí lao động của công việc lắp đặt cốt thép là: 69,388 + 282,709 + 737,734 =
1089,831 (công)
Tổng khối lượng công tác của công việc lắp đặt cốt thép là: 7,124 + 27,991 + 45,822 =80,937 (tấn)
 
Định mức
 
trung bình quy đổi của công việc lắp đặt cốt thép là: Đ = 1089,831/80,937 =13,4652 (công/tấn)
 
Công việc lắp dựng cốp pha một tầng nhà:
 
 
Phan Hùng
Tổng trọng lượng cốp pha tầng nhà (với các thành phần kết cấu cốp pha chính) là:202,308 (tấn). Kể thêm các chi tiết cấu tạo phụ của hệ thống cốp pha, thì tổng trọnglượng cốp pha toàn tầng nhà (với hệ số vượt tải 1,1) là: 202,308*1,1 = 222,539 (tấn).
 
Hao phí công lao động của công việc lắp dựng cốp pha cột là: 422,4*0,319 =
134,746 (công)
 
Hao phí công lao động của công việc lắp dựng cốp pha dầm là: 1308,08*0,3438 =
449,718 (công)
 
Hao phí công lao động của công việc lắp dựng cốp pha sàn là: 1945,75*0,2847 =
553,955 (công)
Tổng hao phí lao động của công việc lắp dựng cốp pha là: 134,746 + 449,718 + 553,955
= 1138,419 (công)
Tổng khối lượng công tác của công việc lắp dựng cốp pha là: 422,4 + 1308,08 + 1945,75
= 3676,23 (m²)
Định mức trung bình quy đổi của công việc lắp dựng cốp pha là: Đ = 1138,419/3676,23 =
0,3097 (công/m²)
Tỷ trọng trọng lượng cốp pha trên diện tích bề mặt làm việc của ván khuôn là:
g
=
222,539/3676,23 = 0,0605 (tấn/m²)
 
Phân chia phân khu thi công bê tông
Số lượng phân khu, khi dùng định mức 1776 và khi dùng định mức 726 là như nhau, xác định bằng cách chia tổng khối lượng phải vận chuyển lên cao của một tầng, cho năng lực làm việc củacần trục tháp trong một ca làm việc, như sau:
 
n
 
≥ (
V
BT
Tầng
*
k
2
*
γ
b
)/ 
N
Ca
+
Q
CT
Tầng
 / 
N
Ca
+
G
CP
Tầng
 / 
N
Ca
= (
C
BT
Tầng
*
γ
b
*
k
2
)/(
Đ
BT
*1,0*
N
Ca
) +
C
CT
Tầng
 /(
Đ
CT
*1,0*
N
Ca
) + (
C
CP
Tầng
*
g
CP
)/(
Đ
CP
*1,0*
N
Ca
) =(2,5*1498,514)/(1*119,575*3,2919) + 1089,831/(1*131,882*13,4652) +(1138,419*0,0605)/(1*131,882*0,3097) = (2,5*393,679)/(1*119,575*0,8648) +763,470/(1*131,882*9,4329) + (536,869*0,0605)/(1*131,882*0,146) = 455,213/47,830+ 80,937/131,882 + 222,539/131,882 = 9,5173 + 0,6137 + 1,6874 = 11,8184
Sơ bộ chọn số lượng phân khu là
:
n
 
= 12 (phân khu/tầng), việc chia phân khu theo cách này hoàntoàn phù hợp với công nghệ thi công 1 đợt: cột, dầm, sàn cùng lúc. Tuy nhiên, công nghệ thicông đã lựa chọn là công nghệ 2 đợt: cột riêng, dầm sàn riêng. Tách
 
cột riêng ra thi công trước,thì khối lượng công tác trên mỗi phân khu, khi giữ số phân khu thi công dầm sàn là 12 (phânkhu), càng nhỏ đi và năng lực phục vụ của cần trục tháp càng thừa sức vận chuyển (việc chia phân khu này vẫn phù hợp với công nghệ thi
 
công 2 đợt đã được chọn).
 
Số lượng tối thiểu các phân khu thi công dầm sàn trong trường hợp tách riêng cột là:
 
n
dầm,sàn
= (418,913/47,83) + (73,813/131,882) + (166,974*1,1/131,882) = 8,758 + 0,56 +1,393 = 10,711
Số lượng tối thiểu các phân khu thi công cột trong trường hợp tách riêng cột là:
 
n
cột
= (36,3/47,83) + (7,124/131,882) + (35,334*1,1/131,882) = 0,759 + 0,054 + 0,295 =0,759 + 0,349 = 1,108

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
sonlenam added this note
ok!
sonlenam liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->