Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bhoomikkoru pranayasandesam

bhoomikkoru pranayasandesam

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by Dr Suvarna Nalapat

More info:

Published by: Dr Suvarna Nalapat on Dec 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
 
ÍâÎßæAÞøá dÉÃÏØçwÖ¢
Dr Suvarna Nalapat
ÖߢÖáÎÞøÞvµdÖàÕß×íÃáøâÉçÎ¥ViÜf¢ dÉÍÞÕV×JßÈMáù¢²øáæÉÞXdɵÞÖµÃÎàÍâÎßçÆÕßÏÞ¢ dÉßÏ_ضßÏßW dÉÃÏØçwÖ¢ æÉÞÝßMá È঵ÞÖ·¢·ÄKxJßæÜÞøá Éø_ÎÞÃáçÉÞW ÈßWAáK ØìøÏâÅJßæÜdÍÎÃdÍÎdÌÞÙíÎçÎÞçøÞ ÎáÙâVJÕá¢ÄßøáµáùßMᢠµÞJá ÈßWMá ¾ÞX çdÉÏØߧÕ{áæ¿ ÎÞùJÎøáK ÎÞÈÕVµÞÃáKçÄÞ ÉÄßÈÞÏßø¢ ÄÞøµZ¥ÕÏßçÜÞçøÞKßÜᢠd·ÙÕcâÙÏâŹZÉáÄáÉáÄádÌÙíÎÞmdØá×í¿ßdÉÜϹZ
 
¦µÞÖ·¢·ÄKxJá ÈßWAßÜá¢ÍâÎß¼VæAÞøá çµdwÌßwá ÈßX çdÉÏØߥÕ{KÉâVHÏÞ ÎÇáø¢ ÈáµøÞæÄ_ÏùßÕßÜï,dɼíÈÏᢠ,¥{ÕáÎÈáÎÞÈÕá¢.¥ÄáÎÞdÄÎçdÄ ØVÕ¼íÈÞÈÎÞdÄÏᢥÄßÈÞæÜ ÍâçµdwÎÞAßçÏ ¼íÈÞÈÕá¢ÄUÕÞÜÞGáÎß¿Îáܵ¢ dÎá·¹ZAáÉßU ÄUæϺîáxß çÈ¿ß ¼íÈÞÈMÝ¢!ÜçfÞÉÜf¢ ØáøÄÞøÎÇcJß_Üá¼í¼bÜßAᢠÖcÞÎÍâÎßAá ºáxáÎÞÏíÈÕÎâÜçµÞÃRdÄßçµÞÃÎßÄßQ ÌßwáA_{ÄßÈÞæÜ ØíÅßøÄÞøçdÖÃßÏÞÏí µIÕV(¥ÖbÄß,ε¢ ÎâÜÎÞÆcdÄßçµÞâÍøÃß Éâø¢ ÉâVÕÎÞ×ÞÁçÎ ÆbÏ¢µÞVJßµ,©dÄ¢,©dÄÞ¿¢ dÄáÄàÏÕá¢çøÞÙßÃß ÙØñ¢ dÖÕâ ÄáøàÏÕá¢dÎá·Ößø ºßdÄ¢ ÇÈß×íÀçÎ ÉF΢¦VdÆ ØbÞÄß ÖÄÞÍß×æÎK ×ÞÁÕ¢ÉáÃVÄ¢ ÕßÖÞ¶ ÉâçøÞVGÞÄß ØÉñÎßÉâÏ¢ ¥ÈßÝÎádÄGÞÄßÏ×í¿ÎߦÏßÜc,dÄáçAG çøÕÄß ²OÄá¢ÈÕçµÞÃÌßwáAZï í §øáÉJßçÏÝáµZ)¨ÏßøáÉçJÝá ÄÞøÞ¸¿ßµÞø_ØâºßÏÕVAá dÉßÏضÞÕOßØâøc¸¿ßµÞøØâºß dɵÞÖßæA
 
ÍâÎßÏßW µÞÃÞ ØíÅßøÄÞø¸¿ßµæÏ¥ÄßÈÞæÜ ØÞÎádÆßµÞ·ÄßÖàÜøÞ¢ÎÞÈÕVAáIÞÏí §øáÕßÇÈßøàfâɵÜßX Èßøàfâ ØâøcØßiÞLÎÞÏí »ÞÏÞ·ÃßÄ¢ dÉØßi¢ dÉÇÞÈÎÞÏí§øÕßX Èßøàfâ ºdwØßiÞLÎÞÏí ÈfdÄÎÞÈdÄßçµÞÃÎßÄßÏÞÃÄßW§øáÆàÉ,ÎßøáµHá ØâøcÈᢠºdwÈá¢ÍâµÞÎáµVAÄßX Rd·ÙâQ ·ÃßÄÎÞÏí!ÈßøÏÈ¢ ØÞÏÈ¢ ©JøÞÏÈÆfß_ÃÞÏÈ¢ ¥ÏÈÞ¢ÖÕß×áÕÄí Ïá·ÞÆßµZdÄá¿ß ÎáÄW µWMÞLµÞÜ¢ ÕæøæÏJáKdɼíÈÄX µÞܵÞÜÞÄàÄdÕáJßµZ¥ÕÄX ÕcÕÙÞøÖÞdØñÄVAÞÆßÏÞWØíËá¿ÉÞµÎÞAßÏ ¼íÈÞÈÇVNÞÆßµZµáGµ¢,ÇÈùáÃÎ޵ᢠÙøß¼JßWÎáJáK ºdµÕÞ{ÞÄàÄÖµñ ßµZÌßwádÄßçµÞÃÞÆßdÕáJ¢ ºÄáøÎÞÏíçfdÄÎÞÏí ÕÞØñáÕÞÏí ØVÕçÄÞÍdÆÎÞÏí çfdļíÈØVÕ¼íÈÉàÀJßÜÞÈwØìwøcÜÙøßÄX ÉàÏâ×ÕV×ÎÞÏí ¥ÄßæÜÞøcí ç¼cÞÄß×íÎÄßØ¢·àÄØìÕVH_ÌßwáÕÞÏí ÍÞ·cÍ·ÕļzÎÞÏí!!¼z¢ ØËÜÎÞÏí, ØVÕî¢ dµáÄÞVÅÎÞÏí ¨ ÕØátø ¼zÆÞØßÏÞÏí çµÖÕÞ¥ViÜf¢ dÉÍÞÕV×æÎÞøá ÆâøçÎÞ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->